Nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1777/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 253/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1777
      ze dne 29. září 2017,
      kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro dichlorprop-P, ethefon, flonikamid, fluazifop-P a metaldehyd byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro penkonazol byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro etridiazol, spinetoram a tau-fluvalinát byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, peroxid vodíku a Urtica spp. nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku dichlorprop-P k ošetření citrusových plodů byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V případě ethefonu byla taková žádost podána u tomelu japonského. V případě etridiazolu byla taková žádost podána u tykvovitých s jedlou slupkou. V případě flonikamidu byla taková žádost podána u meruněk, zelí hlávkového, fazolových a hrachových lusků a řepy cukrovky (kořene). V případě fluazifopu-P byla taková žádost podána u mrkví a cuket. V případě metaldehydu byla taková žádost podána u póru. V případě penkonazolu byla taková žádost podána u hroznů. V případě spinetoramu byla taková žádost podána u třešní, ovoce z keřů, „ostatního bobulového a drobného ovoce“, „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listů)“, „bylinek a jedlých květů“, póru a bylinných čajů z listů a nadzemních částí rostlin. V případě tau-fluvalinátu byla taková žádost podána u citrusových plodů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Úřad ve svém odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že pokud jde o použití spinetoramu k ošetření endivie, riziko pro spotřebitele nelze vyloučit. Stávající MLR by proto měl být zachován.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V případě flonikamidu úřad doporučil stávající MLR pro několik produktů živočišného původu zvýšit, a to za účelem přizpůsobení se zamýšleným použitím uvedené účinné látky k ošetření cukrové řepy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V případě etridiazolu úřad nemohl dospět k závěru, pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, protože některé informace nebyly k dispozici a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na svém zasedání dne 29. května 2015 poznamenal, že dotčené látky neprodukují příslušné metabolity, jež by byly významně toxické nebo na úrovních vedoucích k expozici, která by byla vyšší než zanedbatelná (3). Je proto vhodné stanovit MLR pro použití k ošetření tykvovitých s jedlou slupkou v nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni 0,4 mg/kg, což odráží správnou zemědělskou praxi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Pokud jde o účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24 a Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, úřad předložil závěry o přezkumu posouzení rizik uvedených účinných látek z hlediska jejich použití jako pesticidů (4). U všech těchto látek nemohl dospět k závěru, pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, protože některé informace nebyly k dispozici a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Takové další posouzení je obsaženo v příslušných zprávách o přezkoumání (5), které dospěly k závěru, že riziko pro člověka prostřednictvím metabolitů těchto látek je zanedbatelné. Vzhledem k těmto závěrům se Komise domnívá, že zařazení uvedených látek do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005 je vhodné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Jílovité uhlí, peroxid vodíku a Urtica spp. jsou schváleny jako základní látky prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/428 (6), prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/409 (7) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/419 (8). U podmínek použití uvedených účinných látek se neočekává, že povedou k přítomnosti reziduí v potravinách či krmivech, která by mohla pro zdraví spotřebitele představovat riziko. Je proto vhodné, aby byly uvedené látky zařazeny do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek a závěrů úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 29. září 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits. EFSA Journal 2017;15(4):4834 [24 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons. EFSA Journal 2017;15(3):4747 [17 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops. EFSA Journal 2017;15(3):4736 [19 s.].
      Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities. EFSA Journal 2017;15(3):4748 [20 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes. EFSA Journal 2017;15(5):4831 [32 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. EFSA Journal 2017;15(3):4740 [15 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes. EFSA Journal 2017;15(4):4768 [15 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops. EFSA Journal 2017;15(5):4867 [34 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 s.].
      
         (3)  Review report for the active substance etridiazole (SANCO/13145/2010 v konečném znění).
      
         (4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA Journal 2016;14(6):4494 [18 s.].
      Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. EFSA Journal 2016;14(1):4359 [37 s.].
      
         (5)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).
      Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/428 ze dne 10. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka jílovité uhlí a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 66, 11.3.2017, s. 1).
      
         (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/409 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka peroxid vodíku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 63, 9.3.2017, s. 95).
      
         (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/419 ze dne 9. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Urtica spp. a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 64, 10.3.2017, s. 4).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze II se sloupce pro dichlorprop-P, ethefon, flonikamid, fluazifop-P, metaldehyd a penkonazol nahrazují tímto:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číselný kód
                              
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                              
                                 Dichlorprop (suma dichlorpropu (včetně dichlorpropu-P), jeho solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako dichlorprop (R))
                              
                              
                                 Ethefon
                              
                              
                                 Flonikamid: suma flonikamidu, TFNA a TFNG, vyjádřeno jako flonikamid (R)
                              
                              
                                 Fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluazifop)
                              
                              
                                 Metaldehyd
                              
                              
                                 Penkonazol (F)
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 (8)
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0100000
                              
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0110000
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110010
                              
                              
                                 Grapefruity
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110020
                              
                              
                                 Pomeranče
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110030
                              
                              
                                 Citrony
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110040
                              
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110050
                              
                              
                                 Mandarinky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0120000
                              
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,06 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0120010
                              
                              
                                 Mandle
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120020
                              
                              
                                 Para ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120030
                              
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120040
                              
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120050
                              
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120060
                              
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120070
                              
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120080
                              
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120090
                              
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120100
                              
                              
                                 Pistácie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120110
                              
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0130000
                              
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,2
                              
                           
                           
                              
                                 0130010
                              
                              
                                 Jablka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130020
                              
                              
                                 Hrušky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130030
                              
                              
                                 Kdoule
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130040
                              
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0130050
                              
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0130990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0140000
                              
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140010
                              
                              
                                 Meruňky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0140020
                              
                              
                                 Třešně
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140030
                              
                              
                                 Broskve
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0140040
                              
                              
                                 Švestky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,3 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0150000
                              
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0151000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    0,4
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0151010
                              
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151020
                              
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0152000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,2 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0153000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153010
                              
                              
                                 Ostružiny
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0153020
                              
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0153030
                              
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0153990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0154000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154010
                              
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 20
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154020
                              
                              
                                 Klikvy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154030
                              
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0154040
                              
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154050
                              
                              
                                 Šípky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154060
                              
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154070
                              
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154080
                              
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0160000
                              
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0161000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161010
                              
                              
                                 Datle
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161020
                              
                              
                                 Fíky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161030
                              
                              
                                 Stolní olivy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 7
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161040
                              
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161050
                              
                              
                                 Karamboly
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161060
                              
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161070
                              
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0162000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162010
                              
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162020
                              
                              
                                 Liči
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162030
                              
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162040
                              
                              
                                 Opuncie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162050
                              
                              
                                 Zlatolist
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162060
                              
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0163000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163010
                              
                              
                                 Avokádo
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163020
                              
                              
                                 Banány
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163030
                              
                              
                                 Mango
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163040
                              
                              
                                 Papája
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163050
                              
                              
                                 Granátová jablka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163060
                              
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163070
                              
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163080
                              
                              
                                 Ananas
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163090
                              
                              
                                 Chlebovník
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163100
                              
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163110
                              
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0200000
                              
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0210000
                              
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0211000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             brambory
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,09
                              
                              
                                 0,15
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0212000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212010
                              
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212020
                              
                              
                                 Batáty
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212030
                              
                              
                                 Jamy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,15
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212040
                              
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0212990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0213000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213010
                              
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213020
                              
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    0,4
                                 
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213030
                              
                              
                                 Celer bulvový
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213050
                              
                              
                                 Topinambury
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213060
                              
                              
                                 Pastinák
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213070
                              
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213080
                              
                              
                                 Ředkve
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213090
                              
                              
                                 Kozí brada
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213100
                              
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213110
                              
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0220000
                              
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220010
                              
                              
                                 Česnek
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220020
                              
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220030
                              
                              
                                 Šalotka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220040
                              
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0230000
                              
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0231000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             lilkovité
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231010
                              
                              
                                 Rajčata
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,5 (+)
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0231020
                              
                              
                                 Paprika setá
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,2
                              
                           
                           
                              
                                 0231030
                              
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,5 (+)
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0231040
                              
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0231990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0232000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 
                                    0,03
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0232010
                              
                              
                                 Okurky salátové
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232020
                              
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232030
                              
                              
                                 Cukety
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0233000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0233010
                              
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233020
                              
                              
                                 Dýně
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233030
                              
                              
                                 Melouny vodní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0234000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0239000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0240000
                              
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0241000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241010
                              
                              
                                 Brokolice
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241020
                              
                              
                                 Květák
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0242000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242010
                              
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,6
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242020
                              
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    0,5
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0243000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243010
                              
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243020
                              
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0244000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kedlubny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,15
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0250000
                              
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0251000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02
                              
                              
                                 2 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251010
                              
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251020
                              
                              
                                 Salát
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251030
                              
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251040
                              
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251050
                              
                              
                                 Barborky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251060
                              
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251070
                              
                              
                                 Červená hořčice
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251080
                              
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0252000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02
                              
                              
                                 2 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252010
                              
                              
                                 Špenát
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252020
                              
                              
                                 Šrucha
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0252030
                              
                              
                                 Mangold
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0253000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                     (*2)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0254000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0255000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,03 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0256000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 6
                              
                              
                                 0,02
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256010
                              
                              
                                 Kerblík
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256020
                              
                              
                                 Pažitka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256030
                              
                              
                                 Celerová nať
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256040
                              
                              
&