Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1778 ze dne 29. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1778/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 253/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1778
   ze dne 29. září 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (2) stanoví, že celní kvóty v odvětví cukru se otevírají na ročním základě pro období od 1. října do 30. září.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 192 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 se dovozní licence pro cukr určený k rafinaci vydávají během prvních tří měsíců každého hospodářského roku pouze cukrovarům zabývajícím se výhradně rafinací a pokud příslušná množství nepřesahují množství výlučné dovozní kapacity poskytované cukrovarům zabývajícím se výhradně rafinací stanovená v odstavci 1 uvedeného článku. V souladu s čl. 192 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla výlučná dovozní kapacita pro cukrovary zabývající se výhradně rafinací poskytnuta pouze do konce hospodářského roku 2016–2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 891/2009 stanoví, že pouze zařízení zabývající se výhradně rafinací mohou žádat o dovozní licence pro cukr určený k rafinaci s datem začátku platnosti během prvních tří měsíců každého hospodářského roku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 891/2009 se žádosti o licence na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 podávaly od 8. do 14. dne měsíce září 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z důvodů právní jistoty, pokud jde o právo hospodářských subjektů jiných než zařízení zabývajících se výhradně rafinací podávat žádosti o dovozní licence na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018, by článek 14 nařízení (ES) č. 891/2009 měl být zrušen. Kromě toho by lhůta pro podání žádostí na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 měla být prodloužena do 9. října 2017, a v důsledku toho upraveno období vydávání dovozních licencí a doba oznamování žádostí obdržených členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Hospodářské subjekty by rovněž měly mít možnost stáhnout žádosti již podané v období od 8. do 14. září 2017, pokud chtějí svou žádost znovu zvážit nebo podat přepracovanou žádost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (ES) č. 891/2009 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k tomu, že dovozní celní kvótové období 2017/2018 začíná dne 1. října, navržené změny by se měly uplatňovat ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V kapitole I se doplňuje nový článek 10a, který zní:
               „Článek 10a
               Zvláštní ustanovení pro celní kvótové období 2017/2018
               1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce se žádosti o licence na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018 podle čl. 3 odst. 2 mohou předkládat do 9. října 2017 nejpozději do 13:00 hodin bruselského času.
               2.   Dovozní licence, o něž je požádáno v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, se vydávají od 23. do 31. října 2017.
               Odchylně od čl. 8 odst. 2 se dovozní licence, o něž je požádáno v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018, vydávají od 23. do 31. října 2017.
               3.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) členské státy oznámí Komisi celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence předložené v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, nejpozději do 14. října 2017.
               4.   Žádosti o licence podané v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018 mohou být staženy do 9. října 2017 nejpozději do 13:00 hodin bruselského času. Jistota odpovídající těmto staženým žádostem je ihned uvolněna.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 14 se zrušuje ode dne 1. října 2017.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.