Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1781 ze dne 28. září 2017 o odchylkách od specifických pravidel původu produktu stanovených v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Kanady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1781/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 255/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1781
   ze dne 28. září 2017
   o odchylkách od specifických pravidel původu produktu stanovených v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Kanady
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 (2) schválila Rada prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“) (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha 5 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojeného k dohodě (dále jen „protokol o původu“) stanoví specifická pravidla původu produktu. Příloha 5-A protokolu o původu stanoví pro řadu produktů odchylky od těchto specifických pravidel původu produktu, které se použijí v rámci mezí daných ročními kvótami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kvóty stanovené v příloze 5-A protokolu o původu by měly být spravovány podle systému, v němž rozhoduje chronologické pořadí, v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jsou-li splněny podmínky stanovené v příloze 5-A protokolu o původu, mají být objemy kvót u některých produktů zvýšeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu se zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie
                   (5) má být dohoda od 21. září 2017 prozatímně uplatňována. Aby bylo zajištěno účinné uplatňování a účinná správa kvót původu udělených na základě dohody, které má Komise spravovat podle systému, v němž rozhoduje chronologické pořadí, mělo by se toto nařízení použít ode dne 21. září 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylky od specifických pravidel původu produktu uvedené v příloze 5-A protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojeného ke Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé („protokol o původu“) se použijí na produkty uvedené v příloze tohoto nařízení v rámci kvót stanovených v uvedené příloze.
   Článek 2
   Kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 3
   1.   V případě produktů uvedených v oddíle B přílohy se objemy kvót zvyšují od 1. ledna dotčeného roku o 10 % objemů přidělených v předchozím kalendářním roce, je-li v uvedeném roce vyčerpáno více než 80 % příslušné kvóty. Tento odstavec se použije poprvé dne 1. ledna 2019 a naposledy dne 1. ledna 2022.
   2.   V případě produktů uvedených v oddíle C přílohy se objemy kvót zvyšují od 1. ledna dotčeného roku o 3 % objemů přidělených v předchozím kalendářním roce, je-li v uvedeném roce vyčerpáno více než 80 % příslušné kvóty. Toto ustanovení o zvýšení se použije poprvé dne 1. ledna 2019 a naposledy dne 1. ledna 2028.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 21. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).
   
      (3)  Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 23.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (5)  Oznámení o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 9).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, určuje se působnost preferenčního režimu v kontextu této přílohy prostřednictvím kódů KN, jak jsou stanoveny v době přijetí tohoto nařízení, v souladu s přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821. Kde je uveden kód KN „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu podle kódu KN, jak je stanoven v době přijetí tohoto nařízení, v souladu s přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821, a zároveň podle popisu produktu, jak je vymezen v tabulkách této přílohy.
      
         ODDÍL A: ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Třídění TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
            
            
               
                  09.8300 (1)
                  
               
               
                  ex 1302 20 10
                  ex 1302 20 90
               
               
                  61 , 69
                  61 , 69
               
               
                  Pektinové látky, pektináty a pektany, obsahující nejméně 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99  (2), vztaženo na čistou hmotnost
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  8 384
               
            
            
               
                  1806 10 30
                  1806 10 90
               
               
                   
               
               
                  Kakaový prášek, obsahující nejméně 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza (3)
                  
               
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  30 000
               
            
            
               
                  ex 1806 20 10
                  ex 1806 20 30
                  ex 1806 20 50
                  ex 1806 20 70
                  ex 1806 20 80
                  ex 1806 20 95
               
               
                  20
                  20
                  20
                  20
                  12 , 92
                  12 , 92
               
               
                  Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg, obsahující nejméně 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99  (4), vztaženo na čistou hmotnost, pro přípravu čokoládových nápojů
               
            
            
               
                  ex 2101 12 92
                  ex 2101 12 98
               
               
                  92
                  92 , 94
               
               
                  Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy nebo na bázi kávy, obsahující nejméně 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99  (5), vztaženo na čistou hmotnost
               
            
            
               
                  ex 2101 20 92
                  ex 2101 20 98
               
               
                  82
                  85 , 87
               
               
                  Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z čaje nebo maté nebo na bázi čaje nebo maté, obsahující nejméně 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99  (6), vztaženo na čistou hmotnost
               
            
            
               
                  ex 2106 90 20
                  ex 2106 90 30
                  ex 2106 90 51
                  ex 2106 90 55
                  ex 2106 90 59
                  ex 2106 90 98
               
               
                  10
                  10
                  10
                  10
                  10 , 92
                  26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 ,
                  55
               
               
                  Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99  (7), vztaženo na čistou hmotnost
               
            
            
               
                  09.8301 (8)
                  
               
               
                  1704
               
               
                   
               
               
                  Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  2 795
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  10 000
               
            
            
               
                  1806 31
               
               
                   
               
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčích, plněné, o hmotnosti nejvýše 2 kg
               
            
            
               
                  1806 32
               
               
                   
               
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčích, neplněné, o hmotnosti nejvýše 2 kg
               
            
            
               
                  1806 90
               
               
                   
               
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, jiné než položek 1806 10  až 1806 32
               
            
            
               
                  09.8302 (9)
                  
               
               
                  1901
               
               
                   
               
               
                  Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401  až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  9 781
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  35 000
               
            
            
               
                  ex 1902 11 00
               
               
                  20
               
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující vejce a rýži
               
            
            
               
                  ex 1902 19 10
                  ex 1902 19 90
               
               
                  20
                  20
               
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, ostatní, obsahující rýži
               
            
            
               
                  ex 1902 20 10
                  ex 1902 20 30
                  ex 1902 20 91
                  ex 1902 20 99
               
               
                  20
                  20
                  20
                  20
               
               
                  Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující rýži
               
            
            
               
                  ex 1902 30 10
                  ex 1902 30 90
               
               
                  20
                  20
               
               
                  Ostatní těstoviny, obsahující rýži
               
            
            
               
                  1904 10
               
               
                   
               
               
                  Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
               
            
            
               
                  1904 20
               
               
                   
               
               
                  Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin
               
            
            
               
                  1904 90
               
               
                   
               
               
                  Připravené potraviny, jiné než položek 1904 10  až 1904 30
               
            
            
               
                  1905
               
               
                   
               
               
                  Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
               
            
            
               
                  2009 81
               
               
                   
               
               
                  Brusinková šťáva (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
               
            
            
               
                  ex 2009 89 35
               
               
                  41 , 45 ,
                  47 , 49
               
               
                  Borůvková šťáva
               
            
            
               
                  ex 2009 89 38
               
               
                  21 , 29
               
            
            
               
                  ex 2009 89 79
               
               
                  41 , 49
               
            
            
               
                  ex 2009 89 86
               
               
                  21 , 29
               
            
            
               
                  ex 2009 89 89
               
               
                  21 , 29
               
            
            
               
                  ex 2009 89 99
               
               
                  17 , 94
               
            
            
               
                  2103 90
               
               
                   
               
               
                  Ostatní omáčky a přípravky pro omáčky, ostatní směsi koření a směsi přísad pro ochucení
               
            
            
               
                  2106 10 20
               
               
                   
               
               
                  Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky, neobsahující přidaný třtinový nebo řepný cukr položek 1701 91  až 1701 99  nebo obsahující méně než 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99 , vztaženo na čistou hmotnost
               
            
            
               
                  ex 2106 10 80
               
               
                  31 , 70
               
            
            
               
                  ex 2106 90 20
                  2106 90 92
               
               
                  10
               
               
                  Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, neobsahující přidaný třtinový nebo řepný cukr položek 1701 91  až 1701 99  nebo obsahující méně než 65 % hmotnostních přidaného třtinového nebo řepného cukru položek 1701 91  až 1701 99 , vztaženo na čistou hmotnost
               
            
            
               
                  ex 2106 90 98
               
               
                  30 , 36 ,
                  43 , 45 ,
                  49
               
            
            
               
                  09.8303 (10)
                  
               
               
                  2309 10
               
               
                   
               
               
                  Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  16 768
               
            
            
               
                  ex 2309 90 10
               
               
                  31 , 91
               
               
                  Výživa pro psy nebo kočky, jiná než v balení pro drobný prodej
               
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  60 000
               
            
            
               
                  ex 2309 90 20
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 31
               
               
                  11 , 17 ,
                  81
               
            
            
               
                  ex 2309 90 33
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 35
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 39
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 41
               
               
                  41 , 51 ,
                  81
               
            
            
               
                  ex 2309 90 43
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 49
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 51
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 53
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 59
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 70
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 91
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 2309 90 96
               
               
                  31 , 91
               
            
         
      
      
         ODDÍL B: RYBY A MOŘSKÉ PLODY
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Třídění TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (v tunách čisté hmotnosti) (11)
                  
               
            
            
               
                  09.8304
               
               
                  ex 0304 83 90
               
               
                  19
               
               
                  Zmrazené filé z platýse, jiného než Reinhardtius hippoglossoides
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  2,795
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  10
               
            
            
               
                  09.8305
               
               
                  ex 0306 12 10
                  ex 0306 12 90
               
               
                  10 , 91
                  10 , 91
               
               
                  Vaření a zmrazení humři, s krunýřem
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  559
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  2 000
               
            
            
               
                  09.8306
               
               
                  1604 11
               
               
                   
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech, vyjma drcených
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  839
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12. 2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  3 000
               
            
            
               
                  09.8307
               
               
                  1604 12
               
               
                   
               
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, vyjma drcených
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  13,972
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  50
               
            
            
               
                  09.8308
               
               
                  ex 1604 13 11
                  ex 1604 13 19
                  1604 13 90
               
               
                  90
                  90
               
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech, vyjma drcených, kromě Sardina pilchardus
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  55,891
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  200
               
            
            
               
                  09.8309
               
               
                  ex 1605 10 00
               
               
                  19 , 99
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z krabů, jiných než Cancer pagurus
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  12,296
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  44
               
            
            
               
                  09.8310
               
               
                  1605 21 10
                  1605 21 90
                  1605 29 00
               
               
                   
               
               
                  Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  1 398
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  5 000
               
            
            
               
                  09.8311
               
               
                  1605 30
               
               
                   
               
               
                  Humři, upravení nebo v konzervách
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  67,069
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  240
               
            
         
      
      
         ODDÍL C: TEXTILIE A ODĚVY
      
      
         Tabulka C 1 – Textilie
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (v kilogramech čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak) (12)
                  
               
            
            
               
                  09.8312
               
               
                  5107 20
               
               
                  Vlněná příze česaná, neupravená pro drobný prodej, obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  53 655
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  192 000
               
            
            
               
                  09.8313
               
               
                  5205 12 00
               
               
                  Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, jednoduchá příze z nečesaných vláken, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  328 636
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  1 176 000
               
            
            
               
                  09.8314
               
               
                  5208 59
               
               
                  Ostatní bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, potištěné, jiné než v plátnové vazbě, jinde neuvedené ani nezahrnuté, o plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m2
                  
               
               
                  Od 21.9. 2017 do 31.12.2017
               
               
                  16 768  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  60 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8315
               
               
                  5209 59 00
               
               
                  Ostatní bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, potištěné, jiné než v plátnové vazbě, jinde neuvedené ani nezahrnuté, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  22 077  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  79 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8316
               
               
                  5402
               
               
                  Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  1 118 368
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  4 002 000
               
            
            
               
                  09.8317
               
               
                  5404 19 00
               
               
                  Ostatní nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  5 869
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  21 000
               
            
            
               
                  09.8318
               
               
                  5407
               
               
                  Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  1 351 990  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  4 838 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8319
               
               
                  5505 10
               
               
                  Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  286 441
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  1 025 000
               
            
            
               
                  09.8320
               
               
                  5513 11
               
               
                  Tkaniny z polyesterových střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, nebělené nebo bělené, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  1 749 091  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  6 259 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8321
               
               
                  5602
               
               
                  Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  162 921
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  583 000
               
            
            
               
                  09.8322
               
               
                  5603
               
               
                  Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  173 540
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  621 000
               
            
            
               
                  09.8323
               
               
                  5703
               
               
                  Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  54 773  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  196 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8324
               
               
                  5806
               
               
                  Tkané stuhy jiné než výrobky čísla 5807 ; stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky)
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  47 228
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  169 000
               
            
            
               
                  09.8325
               
               
                  5811 00 00
               
               
                  Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky čísla 5810
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  3 354  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  12 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8326
               
               
                  5903
               
               
                  Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  490 159  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  1 754 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8327
               
               
                  5904 90 00
               
               
                  Podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru, jiné než linoleum
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  6 707  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  24 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8328
               
               
                  5906
               
               
                  Pogumované textilie, jiné než čísla 5902
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  125 754
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  450 000
               
            
            
               
                  09.8329
               
               
                  5907 00
               
               
                  Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  829 694  m2
                  
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  2 969 000  m2
                  
               
            
            
               
                  09.8330
               
               
                  5911
               
               
                  Textilní výrobky a zboží pro specifikované technické účely
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  48 346
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  173 000
               
            
            
               
                  09.8331
               
               
                  6004
               
               
                  Pletené nebo háčkované textilie o šířce převyšující 30 cm, obsahující 5 % hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo kaučukových nití, jiné než čísla 6001
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  6 987
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  25 000
               
            
            
               
                  09.8332
               
               
                  6005
               
               
                  Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), jiné než čísel 6001  až 6004
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  4 472
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  16 000
               
            
            
               
                  09.8333
               
               
                  6006
               
               
                  Pletené nebo háčkované textilie, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  6 707
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  24 000
               
            
            
               
                  09.8334
               
               
                  6306
               
               
                  Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempingové výrobky
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  34 653
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  124 000
               
            
            
               
                  09.8335
               
               
                  6307
               
               
                  Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  140 565
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  503 000
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka C 2 – Oděvy
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (v počtu jednotek, není-li uvedeno jinak) (13)
                  
               
            
            
               
                  09.8336
               
               
                  6101 30
               
               
                  Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky z chemických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  2 795
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  10 000
               
            
            
               
                  09.8337 (14)
                  
               
               
                  6102 30
               
               
                  Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky z chemických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  4 751
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  17 000
               
            
            
               
                  09.8338 (15)
                  
               
               
                  6104
               
               
                  Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované.
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  149 507
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  535 000
               
            
            
               
                  09.8339
               
               
                  6106 20 00
               
               
                  Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z chemických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  12 296
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  44 000
               
            
            
               
                  09.8340
               
               
                  6108 22 00
               
               
                  Dámské nebo dívčí kalhotky z chemických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  36 050
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  129 000
               
            
            
               
                  09.8341 (16)
                  
               
               
                  6108 92 00
               
               
                  Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z chemických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  10 899
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  39 000
               
            
            
               
                  09.8342
               
               
                  6109 10 00
               
               
                  Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z bavlny, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  95 573
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  342 000
               
            
            
               
                  09.8343
               
               
                  6109 90
               
               
                  Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z ostatních textilních materiálů, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  50 581
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  181 000
               
            
            
               
                  09.8344
               
               
                  6110
               
               
                  Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  133 579
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  478 000
               
            
            
               
                  09.8345
               
               
                  6112 41
               
               
                  Dámské nebo dívčí plavky ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  20 400
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  73 000
               
            
            
               
                  09.8346 (17)
                  
               
               
                  6114
               
               
                  Oděvy jinde neuvedené ani nezahrnuté, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  25 151  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  90 000  kilogramů
               
            
            
               
                  09.8347
               
               
                  6115
               
               
                  Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  27 387  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  98 000  kilogramů
               
            
            
               
                  09.8348 (18)
                  
               
               
                  6201
               
               
                  Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6203
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  26 828
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  96 000
               
            
            
               
                  09.8349
               
               
                  6202
               
               
                  Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6204
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  27 666
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  99 000
               
            
            
               
                  09.8350
               
               
                  6203
               
               
                  Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  26 548
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  95 000
               
            
            
               
                  09.8351
               
               
                  6204
               
               
                  Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  141 403
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  506 000
               
            
            
               
                  09.8352 (19)
                  
               
               
                  6205
               
               
                  Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  4 192
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  15 000
               
            
            
               
                  09.8353
               
               
                  6206
               
               
                  Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21 9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  17 885
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  64 000
               
            
            
               
                  09.8354
               
               
                  6210 40 00
               
               
                  Pánské nebo chlapecké oděvy, zcela zhotovené z textilií čísel 5903 , 5906  nebo 5907 , jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  19 003  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  68 000  kilogramů
               
            
            
               
                  09.8355
               
               
                  6210 50 00
               
               
                  Dámské nebo dívčí oděvy, zcela zhotovené z textilií čísel 5903 , 5906  nebo 5907 , jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  8 384  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  30 000  kilogramů
               
            
            
               
                  09.8356
               
               
                  6211
               
               
                  Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky; ostatní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  14 532  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  52 000  kilogramů
               
            
            
               
                  09.8357
               
               
                  6212 10
               
               
                  Podprsenky, též pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  82 998
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  297 000
               
            
            
               
                  09.8358
               
               
                  6212 20 00
               
               
                  Podvazkové pásy a podvazkové kalhotky, též pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  8 943
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  32 000
               
            
            
               
                  09.8359
               
               
                  6212 30 00
               
               
                  Korzety, též pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  11 179
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  40 000
               
            
            
               
                  09.8360
               
               
                  6212 90 00
               
               
                  Šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  4 472  kilogramů
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  16 000  kilogramů
               
            
         
      
      
         ODDÍL D: VOZIDLA
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (v počtu jednotek)
               
            
            
               
                  09.8361 (20)
                  
               
               
                  8703 21
               
               
                  Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců nepřesahujícím 1 000  cm3
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  27 946
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2018 a na každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  100 000
               
            
            
               
                  8703 22
               
               
                  Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců převyšujícím 1 000  cm3, avšak nepřesahujícím 1 500  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 23
               
               
                  Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců převyšujícím 1 500  cm3, avšak nepřesahujícím 3 000  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 24
               
               
                  Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců převyšujícím 3 000  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 31
               
               
                  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců nepřesahujícím 1 500  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 32
               
               
                  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců převyšujícím 1 500  cm3, avšak nepřesahujícím 2 500  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 33
               
               
                  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců převyšujícím 2 500  cm3
                  
               
            
            
               
                  8703 40
                  8703 60
               
               
                  Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory
               
            
            
               
                  8703 50
                  8703 70
               
               
                  Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory
               
            
            
               
                  8703 90
               
               
                  Ostatní
               
            
         
      
      
      
         (1)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (2)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (3)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (4)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (5)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (6)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (7)  Třtinový a řepný cukr musí být rafinován v Kanadě.
      
         (8)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (9)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (10)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (11)  Použije se čl. 3 odst. 1.
      
         (12)  Použije se čl. 3 odst. 2.
      
         (13)  Použije se čl. 3 odst. 2.
      
         (14)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (15)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (16)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (17)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (18)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (19)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
      
         (20)  Využití této celní kvóty je podmíněno předložením vývozního povolení vydaného Kanadou podle zákona o dovozních a vývozních povoleních.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.