Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1787 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1787/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 256/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1787
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví financování opatření, která přispívají k dosažení cílů integrované námořní politiky a společné rybářské politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Hlava VI nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví opatření, jež mohou být financována v souladu se zásadou přímého řízení Unií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha III nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví orientační rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi specifické cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky stanovené v článcích 82 a 85 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Programové období pro opatření financovaná podle nařízení (EU) č. 508/2014 zahrnuje roky 2014 až 2020. Po uplynutí třetího roku programového období a s ohledem na zkušenosti získané z opatření, jež byla doposud provedena v různých výdajových oblastech, se v některých oblastech objevily rozdíly mezi náležitým rozdělením finančních prostředků a procentuálními podíly stanovenými v příloze III nařízení (EU) č. 508/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dosud bylo možné tyto rozdíly vyřešit za použití čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014. Podle uvedeného článku se Komise může od orientačních procentuálních podílů v jednotlivých případech odchýlit maximálně o 5 % hodnoty finančního krytí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ustanovení čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 508/2014 zmocňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o úpravy procentuálních podílů stanovených v příloze III uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Za účelem maximálního využití dostupných finančních prostředků pro zbývající část programového období a pro příspěvek základních opatření k dosažení cílů stanovených v článcích 82 a 85 nařízení (EU) č. 508/2014 je nezbytné orientační rozdělení finančních prostředků stanovených v příloze III uvedeného nařízení upravit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) č. 508/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (EU) č. 508/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA III
            
               ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PODLE HLAVY VI KAPITOL I A II MEZI PŘÍSLUŠNÉ CÍLE STANOVENÉ V ČLÁNCÍCH 82 A 85
                (1)
            
            Cíle stanovené v článku 82:
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        Rozvoj a provádění integrované správy námořních a pobřežních záležitostí – 6 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Rozvoj meziodvětvových iniciativ – 24 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Podpora udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti, inovací a nových technologií – 17 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Podpora ochrany mořského prostředí – 5 %
                     
                  
               
            
            Cíle stanovené v článku 85:
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        Shromažďování, správa a šíření vědeckého poradenství v rámci společné rybářské politiky – 11 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky – 11 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím – 13 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Poradní sbory komunikační činnosti společné rybářské politiky a integrované námořní politiky – 7 %
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Informace o trhu, včetně vytvoření elektronických trhů – 6 %
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Procentuální podíly se použijí pro částku stanovenou v článku 14 s výjimkou přidělení stanoveného podle článku 92.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.