Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 ze dne 12. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1799/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 259/11
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1799
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 9 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Obchody, u nichž jsou protistranami členové Evropského systému centrálních bank (ESCB), jsou v souladu s čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 vyňaty z požadavků obchodní transparentnosti, pokud jsou prováděny v rámci měnové politiky, politiky směnných kurzů nebo politiky finanční stability.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tuto výjimku z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 lze v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 rozšířit na centrální banky třetích zemí a na Banku pro mezinárodní platby, která se podle čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 pro účely této výjimky považuje za banku podobnou centrální bance třetí země, pakliže tyto banky splňují příslušné požadavky. Komise za tímto účelem vypracovala a předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, jak se v mezinárodním prostředí přistupuje k centrálním bankám třetích zemí. Zpráva obsahovala analýzu přístupu k centrálním bankám, včetně členů ESCB, v právních řádech třetích zemí a zabývala se rovněž dopadem, jaký by požadavky na povinné uveřejňování v Unii mohly mít na obchody centrálních bank třetích zemí. Na základě této analýzy zpráva konstatovala, že osvobození řady centrálních bank třetích zemí od povinností týkajících se obchodní transparentnosti vyplývajících z nařízení (EU) č. 600/2014 je nezbytné, a dospěla tudíž k závěru, že je vhodné výjimku rozšířit i na centrální banky těchto třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Seznam osvobozených centrálních bank třetích zemí stanovený v tomto nařízení by se měl přezkoumávat, jak bude považováno za vhodné, a to i s cílem rozšířit v příslušných případech výjimky na jiné centrální banky třetích zemí, jež na seznam doposud zařazeny nebyly, nebo tyto veřejné subjekty ze seznamu vyjmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků Evropského výboru pro cenné papíry,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Centrální banky třetích zemí, na které se vztahuje výjimka
   (čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014)
   Ustanovení čl. 1 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 600/2014 se použije na Banku pro mezinárodní platby a na centrální banky třetích zemí uvedené v příloze 1 tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Austrálie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Australská rezervní banka (Reserve Bank of Australia),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Brazílie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Brazilská centrální banka (Central Bank of Brazil),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Kanada:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Kanadská centrální banka (Bank of Canada),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Zvláštní administrativní oblast Hongkong:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Hongkongský měnový úřad (Hong Kong Monetary Authority),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Indie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Indická rezervní banka (Reserve Bank of India),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Japonsko:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Japonská centrální banka (Bank of Japan),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Mexiko:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Mexická centrální banka (Bank of Mexico),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  Korejská republika
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Korejská centrální banka (Bank of Korea),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  Singapur:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Singapurský měnový úřad (Monetary Authority of Singapore),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  Švýcarsko:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Švýcarská národní banka (Swiss National Bank),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  Turecko:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Centrální banka Turecké republiky (Central Bank of the Republic of Turkey),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  Spojené státy americké:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Federální rezervní systém (Federal Reserve System),
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements)
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.