Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1800 ze dne 29. června 2017, kterým se mění nařízení přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1800/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 259/14
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1800
      ze dne 29. června 2017,
      kterým se mění nařízení přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 81 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (2) se ukázalo, že neexistence zvláštních norem pro přístup k údajům a jejich agregaci a porovnání vede ke strukturálním nedostatkům. Neexistence standardizovaných údajů, jednotné funkce a normalizovaného formátu zpráv brání přímému a bezprostřednímu přístupu k údajům, a tudíž zabraňuje subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 v účinném posuzování systémového rizika a tím i plnění jejich příslušných povinností a mandátů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V zájmu odstranění těchto překážek je nezbytné nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 změnit a podrobněji stanovit provozní normy pro agregaci a porovnávání údajů mezi registry obchodních údajů, aby se zajistilo, že subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mají možnost přístupu k informacím potřebným pro plnění jejich příslušných povinností a mandátů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby bylo umožněno účinné a efektivní porovnávání a agregace údajů mezi registry obchodních údajů, měly by se pro přístup k údajům a pro komunikaci mezi subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 a registry obchodních údajů používat vzory ve formátu XML a zprávy XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Tím by neměla být vyloučena možnost, že se registry obchodních údajů a příslušné subjekty mohou mezi sebou dohodnout, že budou vedle XML poskytovat přístup nebo komunikovat i s využitím jiného formátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Vzory ve formátu XML by se měly používat k poskytování údajů příslušným subjektům způsobem, který usnadňuje jejich agregaci, zatímco zprávy XML by se měly používat k zefektivnění procesu výměny údajů mezi registry obchodních údajů a příslušnými subjekty. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 nevylučuje další samostatné použití vzorů ve formátu jiném než XML, například formátu CSV (Comma Separated Values) nebo textových souborů (txt), pokud umožní příslušným subjektům plnit jejich povinnosti a mandáty. Registrům obchodních údajů by proto mělo být povoleno tyto formáty nadále používat, a to vedle vzorů ve formátu XML, ale nikoli jako jejich náhradu. Vzory ve formátu XML a zprávy XML založené na metodice ISO 20022 by měly být používány přinejmenším pro všechny výstupní zprávy a výměny údajů, aby se zajistila srovnatelnost a agregace údajů mezi registry obchodních údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mohou podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010 (3) delegovat úkoly a povinnosti na orgán ESMA, včetně přístupu k údajům oznamovaným registrům obchodních údajů. Tímto delegováním by neměla být nijak dotčena povinnost registrů obchodních údajů poskytnout subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přímý a bezprostřední přístup k uvedeným údajům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V zájmu zajištění důvěrnosti by měly všechny druhy výměny údajů mezi registry obchodních údajů a příslušnými subjekty probíhat prostřednictvím zabezpečeného spojení mezi stroji a s použitím protokolů pro šifrování údajů. Pro zajištění minimálních společných norem by se měl mezi registry obchodních údajů a subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 používat protokol SFTP (SSH File Transfer Protocol). Tím by neměla být vyloučena možnost, že registry obchodních údajů a příslušné subjekty se mohou mezi sebou dohodnout, že vedle SFTP zřídí zabezpečené spojení mezi stroji s využitím dalšího samostatného kanálu. Registrům obchodních údajů by proto mělo být povoleno nadále používat jiné zabezpečené spojení mezi stroji, a to vedle protokolu SFTP, ale nikoli jako jeho náhradu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Údaje o aktuálním stavu obchodování derivátových smluv s čistými otevřenými pozicemi má zásadní význam pro sledování finanční stability a systémového rizika. Proto by příslušné subjekty k těmto údajům měly mít přístup.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Je nezbytné usnadnit přímý a bezprostřední přístup ke konkrétním souborům údajů, a tudíž stanovit soubor vzájemně kombinovatelných žádostí ad hoc týkajících se stran obchodu, ekonomických podmínek, klasifikace a identifikace derivátových smluv, časového horizontu jejich provádění, vykazování a splatnosti, jakož i událostí v průběhu obchodního a životního cyklu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Lhůty, v nichž registry obchodních údajů příslušným subjektům údaje poskytují, by měly být harmonizovány, aby se zlepšil přímý a bezprostřední přístup k údajům v registrech obchodních údajů a aby se příslušným subjektům a registrům obchodních údajů umožnilo zlepšit harmonogramy jejich vnitřních postupů zpracování údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 by proto mělo být změněno tak, aby blíže upřesňovalo a dále zlepšovalo provozní rámec pro přístup k údajům v registrech obchodních údajů, jejich agregaci a porovnávání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Použití ustanovení stanovených v tomto nařízení v přenesené pravomoci by mělo být odloženo, aby se registrům obchodních údajů usnadnilo přizpůsobení systémů specifikacím stanoveným v tomto nařízení v přenesené pravomoci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  V souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010 uskutečnil orgán ESMA otevřené veřejné konzultace o návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, a analyzoval potenciální související náklady a přínosy. Tyto veřejné konzultace umožnily orgánu ESMA získat názory příslušných orgánů a členů Evropského systému centrálních bank (ESCB), které představila ECB. Kromě toho orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013
      1.   Článek 4 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                  „1.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přímý a bezprostřední přístup k údajům o derivátových smlouvách v souladu s články 2 a 3 tohoto nařízení, a to včetně případů delegace podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010.
                  Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a vzor vytvořený v souladu s metodikou ISO 20022. Registr obchodních údajů může navíc po dohodě s dotyčným subjektem poskytnout přístup k údajům o derivátových smlouvách v jiném vzájemně dohodnutém formátu.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Odstavec 2 se zrušuje.
               
            
         
      
      2.   V článku 5 se doplňují nové odstavce 3 až 9:
      
         „3.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření, která umožní subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 spojení prostřednictvím zabezpečeného rozhraní mezi stroji za účelem podávání žádostí o údaje a získávání údajů.
         Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů protokol SFTP (SSH File Transfer Protocol). Registr obchodních údajů použije pro komunikaci prostřednictvím tohoto rozhraní standardizované zprávy XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Registr obchodních údajů může navíc po dohodě s dotyčným subjektem zřídit spojení s použitím jiného vzájemně dohodnutého protokolu.
         2.4.   V souladu s články 2 a 3 tohoto nařízení poskytne registr obchodních údajů subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k těmto informacím:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     ke všem zprávám o derivátových smlouvách;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     k aktuálním stavům obchodování derivátových smluv, které nedosáhly splatnosti nebo které nebyly předmětem zprávy s vykázaným druhem činnosti „E“, „C“, „P“ nebo „Z“ uvedeným v kolonce 93 tabulky 2 v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (*1).
                  
               
            
         
         5.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření, která umožní subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 vytvořit předem definované pravidelné žádosti o přístup k údajům o derivátových smlouvách vymezeným v odstavci 4, které jsou pro tyto subjekty nezbytné k plnění jejich povinností a mandátů.
         2.6.   Na požádání poskytne registr obchodních údajů subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k údajům o derivátových smlouvách, jež mohou být libovolnou kombinací následujících polí uvedených v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     časový záznam podání zprávy;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     identifikace vykazující protistrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     identifikace druhé protistrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     korporátní sektor vykazující protistrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     povaha vykazující protistrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     identifikace makléře;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     identifikace subjektu předkládajícího zprávu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     identifikace beneficiárního vlastníka;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     kategorie aktiv;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     klasifikace produktu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     identifikace produktu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     identifikace podkladového nástroje;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     m)
                  
                  
                     místo provedení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     n)
                  
                  
                     časový záznam provedení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     o)
                  
                  
                     datum splatnosti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     p)
                  
                  
                     datum ukončení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     q)
                  
                  
                     ústřední protistrana a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     r)
                  
                  
                     druh činnosti.
                  
               
            
         
         2.7.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje technickou kapacitu pro poskytování přímého a bezprostředního přístupu k údajům o derivátových smlouvách, které jsou pro subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 nezbytné k plnění jejich mandátu a povinností. Tento přístup se poskytuje takto:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     pokud subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o nevypořádaných derivátových smlouvách nebo o derivátových smlouvách, které buď dosáhly splatnosti, nebo u nich byly vykázány druhy činnosti „E“, „C“, „Z“ nebo „P“ uvedené v poli 93 tabulky 2 v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012 nejvýše jeden rok před datem podání žádosti, registr obchodních údajů této žádosti vyhoví do 12:00 hodin koordinovaného světového času prvního kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla žádost o přístup podána;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     pokud subjekt uvedený v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 požádá o přístup k údajům o derivátových smlouvách, které buď dosáhly splatnosti, nebo u nich byly vykázány druhy činnosti „E“, „C“, „Z“ nebo „P“ uvedené v poli 93 tabulky 2 v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012 dříve než jeden rok před datem podání žádosti, registr obchodních údajů této žádosti vyhoví do tří pracovních dnů po dni, kdy byla žádost o přístup podána;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     pokud se žádost subjektu uvedeného v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 o přístup k údajům týká derivátových smluv, které spadají do oblasti působnosti písmen a) i b), registr obchodních údajů poskytne údaje o těchto derivátech do tří pracovních dnů po dni, kdy byla žádost o přístup podána.
                  
               
            
         
         8.   Registr obchodních údajů potvrdí přijetí a ověří správnost a úplnost veškerých žádostí o přístup k údajům podaných subjekty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012. Výsledky tohoto ověření oznámí uvedeným subjektům do šedesáti minut od podání žádosti.
         9.   Registr obchodních údajů použije elektronický podpis a protokoly pro šifrování údajů, aby zajistil důvěrnost, integritu a ochranu údajů, které jsou poskytovány subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.
      
      Článek 2
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. listopadu 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 29. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.