Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1801 ze dne 13. července 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1801/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 259/18
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1801
   ze dne 13. července 2017,
   kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 (2) stanoví výjimku de minimis z povinnosti vykládky pro určité druhy odlovené pomocí určitých lovných zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               České, dánské, italské, německé a slovenské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 obsahuje chybu v čl. 6 písm. f), která se týká typů použitých lovných zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dánské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 obsahuje další chyby v čl. 6 písm. e), f) a g), které se týkají druhů, na které se vztahuje výjimka de minimis; v čl. 8 odst. 2 písm. c) a d) a v čl. 8 odst. 3, které se týkají zvláštních technických opatření v oblasti Skagerrak, a v příloze v poznámce pod čarou č. 3 obsahuje chybu, která se týká definice dotyčných plavidel. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se zajistily rovné podmínky pro všechny rybáře, kteří využívají dotyčnou výjimku de minimis, toto nařízení v přenesené pravomoci by mělo být použitelné ode dne použitelnosti stanoveného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 se opravuje takto:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Čl. 6 písm. f) se nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „f)
                        
                        
                           společně u jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé menších než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: maximálně 1 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní ulovené v divizi ICES IIIa plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB) o velikosti ok rovnající se nebo větší než 35 mm a vybavené třídící mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby,“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               
                  (netýká se českého znění)
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 ze dne 4. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 2).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.