Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1835 ze dne 9. října 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 10. října 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1835/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 260/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1835
   ze dne 9. října 2017,
   kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 10. října 2017
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo na produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obyčejná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné při dovozu zvýšené o 55 % a následně snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla na produkty vymezené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ode dne 21. září 2017 se dovozní clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 10. října 2017 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Počínaje dnem 10. října 2017 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. října 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
         
            
               
                  Dovozní cla na produkty v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 10. října 2017
               
            
            
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Dovozní clo (1)
                      (2)
                  
                  (v EUR/t)
               
            
            
               
                  1001 11 00
               
               
                  PŠENICE tvrdá, osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  1001 19 00
               
               
                  PŠENICE tvrdá vysoké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  střední jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  nízké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  ex 1001 91 20
               
               
                  PŠENICE obyčejná, osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  ex 1001 99 00
               
               
                  PŠENICE obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  1002 10 00
               
               
                  ŽITO, osivo
               
               
                  5,61
               
            
            
               
                  1002 90 00
               
               
                  ŽITO, jiné než osivo
               
               
                  5,61
               
            
            
               
                  1005 10 90
               
               
                  KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo
               
               
                  5,61
               
            
            
               
                  1005 90 00
               
               
                  KUKUŘICE, jiná než osivo (3)
                  
               
               
                  5,61
               
            
            
               
                  1007 10 90
               
               
                  ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí
               
               
                  5,61
               
            
            
               
                  1007 90 00
               
               
                  ZRNA ČIROKU, jiná než osivo
               
               
                  5,61
               
            
         
      
      
      
         (1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, v Estonsku, v Irsku, v Litvě, v Lotyšsku, v Polsku, ve Finsku, ve Švédsku, ve Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.
               
            
         
      
      
         (2)  Clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 se vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.
      
         (3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení o 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         PRVKY VÝPOČTU CEL STANOVENÝCH V PŘÍLOZE I
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              (v EUR/t)
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Pšenice obyčejná (1)
                              
                           
                           
                              Kukuřice
                           
                        
                        
                           
                              Burza
                           
                           
                              Minneapolis
                           
                           
                              Chicago
                           
                        
                        
                           
                              Kotace
                           
                           
                              210,22
                           
                           
                              117,61
                           
                        
                        
                           
                              Prémie – Mexický záliv
                           
                           
                              —
                           
                           
                              15,27
                           
                        
                        
                           
                              Prémie – Velká jezera
                           
                           
                              32,84
                           
                           
                              —
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Náklady na přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:
                           
                           
                              18,54 EUR/t
                           
                        
                        
                           
                              Náklady na přepravu: Velká jezera–Rotterdam:
                           
                           
                              39,59 EUR/t
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Zahrnuta kladná prémie 14 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.