Nařízení Rady (EU) 2017/1836 ze dne 10. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1836/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 261/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1836
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/1509 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2375 (2017), ve které vyjádřila velmi vážné znepokojení nad jadernou zkouškou provedenou dne 2. září 2017 Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR). Rada bezpečnosti OSN znovu zdůraznila, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní představuje hrozbu pro mír a bezpečnost ve světě a vůči KLDR uložila nová opatření. Tato opatření dále zpřísňují omezující opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) a 2371 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada bezpečnosti OSN mimo jiné zavedla nové zákazy týkající dovozu textilních výrobků z KLDR, vývozu ropných produktů do KLDR, společných podniků a námořního odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1838 (3) bylo změněno rozhodnutí (SZBP) 2016/849, aby se uvedla v účinnost nová opatření uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 3 odst. 2 se sedmý poodstavec nahrazuje tímto:
               „Část VII přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 3 odst. 2 se za sedmý pododstavec doplňují nové pododstavce, které znějí:
               „Část VIII přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).
               Část IX přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Vkládají se nové články, které znějí:
               „Článek 16c
               Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR kondenzáty zemního plynu a zkapalněné formy zemního plynu uvedené v příloze XIc.
               Článek 16d
               Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR veškeré rafinované ropné produkty uvedené v příloze XId.
               Článek 16e
               1.   Odchylně od článku 16d mohou příslušné orgány členských států povolit transakce s rafinovanými ropnými produkty, které jsou určeny výhradně pro účely obživy státních příslušníků KLDR, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           na dané transakci se nepodílejí osoby ani subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII, ani osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo subjekty, které jsou jimi přímo či nepřímo vlastněny či ovládány, ani osoby či subjekty napomáhající vyhnutí se sankcím;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           daná transakce nesouvisí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že bylo dosaženo 90 % souhrnného ročního limitu, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           dotčený členský stát každých 30 dní Výboru pro sankce oznamuje množství vývozu a informace o všech stranách transakce.
                        
                     
                  
               
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
               Článek 16f
               Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR surovou ropu, jak je uvedeno v příloze XIe.
               Článek 16g
               1.   Odchylně od článku 16f mohou příslušné orgány členských států povolit transakce se surovou ropou poté, co se ujistí, že roční souhrnné transakce Unie nepřekročí množství prodaná, dodaná, převedená nebo vyvezená v období od 11. září 2016 do 10. září 2017.
               2.   Odchylně od článku 16f mohou příslušné orgány členských států povolit transakce se surovou ropou, které jsou určeny výhradně pro účely obživy, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           tyto transakce nesouvisejí s jaderným programem ani programem balistických raket KLDR ani s dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017) a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
                        
                     
                  
               
               3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 a 2.
               Článek 16h
               Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR textilní výrobky uvedené v příloze XIf, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.
               Článek 16i
               1.   Odchylně od článku 16h mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod textilních výrobků povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
               2.   Odchylně od článku 16h mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod textilních výrobků nejpozději 10. prosince 2017 povolit za předpokladu, že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           tento dovoz, nákup nebo převod má proběhnout na základě písemné smlouvy, která vstoupila v platnost před 11. zářím 2017, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           dotčený členský stát nejpozději 24. ledna 2018 oznámí Výboru pro sankce podrobnosti o tomto dovozu, nákupu nebo převodu.
                        
                     
                  
               
               3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 17 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           zřídit, spravovat nebo provozovat společný podnik nebo družstevní subjekt s jakoukoli právnickou osobou, orgánem nebo subjektem nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl, včetně úplného nabytí nebo nabytí akcií a jiných účastnických cenných papírů, jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, orgánu nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „3.   Stávající společné podniky nebo družstevní subjekty uvedené v odst. 2 písm. a) se uzavřou do 9. ledna 2018 nebo do 120 dnů ode dne, kdy Výbor pro sakce zamítl žádost o schválení.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Článek 17a se nahrazuje tímto:
               „Článek 17a
               1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 17 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány členských států takové činnosti povolit, zejména ty, které se týkají společných podniků nebo družstevních subjektů, jež jsou nekomerční a neziskové projekty veřejné infrastruktury, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 17b
               Odchylně od čl. 17 odst. 3 mohou příslušné orgány členských států povolit, aby takový společný podnik nebo družstevní subjekt pokračoval v provozu, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Zabavují se veškerá plavidla uvedená v příloze XIV, pokud tak rozhodl Výbor pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V článku 34 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
               „4.   Příloha XIII zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které v souladu s bodem 8 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013) označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN.
               Příloha XIV zahrnuje plavidla, která v souladu s bodem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) označil Výbor pro sankce.
               Příloha XV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII a XIV a které v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2016/849 nebo jakýmkoli pozdějším rovnocenným ustanovením Rada označila za osoby, subjekty a orgány, které:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           jsou ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo předmětů, materiálů, vybavení, zboží a technologie do KLDR nebo z KLDR, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               V čl. 39 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „g)
                        
                        
                           které je uvedeno v příloze XIV, pokud tak Výbor pro sankce rozhodl.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               V článku 40 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
               „3.   Odchylně od zákazu v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na něž se vztahuje písmeno g) uvedeného odstavce, pokud Výbor pro sankce předem stanovil, že je takový vstup nezbytný pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               V článku 43 se písmeno d) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „d)
                        
                        
                           registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které je vlastněno, ovládáno nebo provozováno KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) nebo bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017), nebo“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               13)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 44a
               Zakazuje se napomáhat překládce zboží nebo věcí prodávaných, dodávaných, převáděných nebo vyvážených do KLDR nebo z KLDR na plavidla vlajkou KLDR nebo z těchto plavidel nebo se na těchto překládkách podílet.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               14)
            
            
               Článek 45 se nahrazuje tímto:
               „Článek 45
               Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) nebo 2375 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v KLDR ve prospěch civilního obyvatelstva v KLDR nebo pro jiné účely, jež jsou v souladu s cíli uvedených rezolucí.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               15)
            
            
               V článku 46 se písmeno b) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „b)
                        
                        
                           měnit části II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X, XI, XIa, XIb, XIc, XId, XIe a XIf na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               16)
            
            
               Příloha II se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               17)
            
            
               Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               18)
            
            
               Příloha XIa se mění podle přílohy III tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               19)
            
            
               Příloha XIb se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               20)
            
            
               Vkládá se nová příloha XIc v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               21)
            
            
               Vkládá se nová příloha XId v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               22)
            
            
               Vkládá se nová příloha XIe v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               23)
            
            
               Vkládá se nová příloha XIf v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               24)
            
            
               Příloha XIV se nahrazuje přílohou IX tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 10. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1838 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Část VII přílohy II nařízení (EU) 2017/1509 se nahrazuje tímto:
                  
                     „ČÁST VII
                  
                  Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označeny podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze II nařízení (EU) 2017/1509 se doplňují nové části, které znějí:
                  
                     „ČÁST VIII
                  
                  Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).
                  
                     ČÁST IX
                  
                  Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označeny podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).“
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze V nařízení (EU) 2017/1509 se položka „2704 00 10“ nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „2704
                  
                  
                     Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí“
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      V příloze XIa nařízení (EU) 2017/1509 se položka „ex 1902 20 30“ zrušuje.
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      V příloze XIb nařízení (EU) 2017/1509 se nadpis „Olovo a olověná ruda uvedené v článku 16c“ nahrazuje nadpisem „Olovo a olověná ruda uvedené v článku 16b“.
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      „
            PŘÍLOHA XIc
            
               Kondenzáty a kapalné formy zemního plynu uvedené v článku 16c
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
                  
                     
                        Kód KN
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                        2709 00 10
                     
                     
                        Kondenzáty zemního plynu
                     
                  
                  
                     
                        2711 11
                     
                     
                        Zkapalněný zemní plyn
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      „
            PŘÍLOHA XId
            
               Rafinované ropné produkty uvedené v článku 16d
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Kód KN
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2707
                     
                     
                        Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2710
                     
                     
                        Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2711
                     
                     
                        Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2712 10
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Vazelína
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2712 20
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        2712 90
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Jiný než vazelína a parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2713
                     
                     
                        Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        2714
                     
                     
                        Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        2715
                     
                     
                        Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3403 11
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3403 19
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Jiné než přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Jiné než přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        3403 91
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        3403 99
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Jiné než přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – – – – –
                                 
                                 
                                    Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        3824 99 92
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – – – – – –
                                 
                                 
                                    V kapalném stavu při 20 °C
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        3824 99 93
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – – – – – –
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Ex
                     
                     
                        3824 99 96
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – – – – –
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3826 00 10
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3826 00 90
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      „
            PŘÍLOHA XIe
            
               Surová ropa uvedená v článku 16f
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Kód KN
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2709 00 90
                     
                     
                        Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové (jiné než kondenzáty zemního plynu)
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA VIII
      „
            PŘÍLOHA XIf
            
               Textilní výrobky uvedené v článku 16h
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
                  
                     
                        Kapitola
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                     
                        Hedvábí
                     
                  
                  
                     
                        51
                     
                     
                        Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny
                     
                  
                  
                     
                        52
                     
                     
                        Bavlna
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                     
                        Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití
                     
                  
                  
                     
                        54
                     
                     
                        Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                        55
                     
                     
                        Chemická střižová vlákna
                     
                  
                  
                     
                        56
                     
                     
                        Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich
                     
                  
                  
                     
                        57
                     
                     
                        Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
                     
                  
                  
                     
                        58
                     
                     
                        Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
                     
                  
                  
                     
                        59
                     
                     
                        Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                     
                        Pletené nebo háčkované textilie
                     
                  
                  
                     
                        61
                     
                     
                        Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        62
                     
                     
                        Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        63
                     
                     
                        Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA IX
      V příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 se slova „Plavidla podle čl. 34 odst. 2 a čl. 39 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „Plavidla podle čl. 34 odst. 2 a čl. 39 odst. 1 písm. g) a platná opatření specifikovaná Výborem pro sankce“.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.