Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1846 ze dne 12. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1272, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2017 platné pro některé režimy přímých podpor v Portugalsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1846/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 264/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1846
   ze dne 12. října 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1272, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2017 platné pro některé režimy přímých podpor v Portugalsku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1272 (2) byly stanoveny roční vnitrostátní stropy pro některé režimy přímých plateb v roce 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2017/1272 stanoví strop pro redistributivní platbu v Portugalsku v souladu s rozhodnutím Portugalska uplatnit od roku podání žádosti 2017 redistributivní platbu. Následně bylo zjištěno, že ve finančním přídělu oznámeném Portugalskem nebyla zohledněna část předpokládaných výdajů v rámci tohoto režimu. Aby se zajistilo splnění cíle tohoto režimu zvýšit podporu na první hektary zemědělského podniku, měl by proto být finanční příděl pro redistributivní platbu v Portugalsku v roce 2017 zvýšen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Proto je třeba v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 1307/2013 odpovídajícím způsobem snížit v roce 2017 strop pro režim základní platby v Portugalsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2017/1272 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že změna provedená tímto nařízením má vliv na uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2017/1272, které je v platnosti ode dne 1. ledna 2017, mělo by se toto nařízení používat od téhož data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího nařízení (EU) 2017/1272
   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/1272 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V bodě I se položka pro Portugalsko nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „Portugalsko
                        
                        
                           267 437 “
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V bodě III se položka pro Portugalsko nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „Portugalsko
                        
                        
                           23 050 “
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1272 ze dne 14. července 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 184, 15.7.2017, s. 5).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.