Nařízení Rady (EU) 2017/1858 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1858/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 265/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1858
   ze dne 16. října 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1509 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ve dnech 5. srpna 2017 a 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (Rada bezpečnosti OSN) rezoluce 2371 (2017) a 2375 (2017), ve kterých vyjádřila velmi vážné znepokojení nad zkouškami balistických raket provedenými ve dnech 3. července 2017 a 28. července 2017 a nad jadernou zkouškou provedenou dne 2. září 2017 Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR), a vůči KLDR uložila nová opatření. Tato opatření dále zpřísňují omezující opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321(2016) a 2356 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 14. září 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1562 (3) a dne 10. října 2017 přijala rozhodnutí (SZBP) 2017/1838 (4), jimž změnila rozhodnutí (SZBP) 2016/849, aby se uvedla v účinnost nová opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 2371 (2017) a 2375 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 14. září 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1548 (5) a dne 10. října 2017 přijala nařízení (EU) 2017/1836 (6), jimiž změnila nařízení (EU) 2017/1509, aby se uvedla v účinnost opatření uložená rozhodnutím (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 16. října 2017 Rada rozhodla rozšířit zákaz investic EU v KLDR a s touto zemí na všechna odvětví, snížit objem osobních remitencí, jež se mohou do KLDR zasílat, z 15 000 EUR na 5 000 EUR a uložit zákaz vývozu ropy do KLDR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S cílem zajistit, aby opatření stanovená tímto nařízením byla účinná, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 16e se nahrazuje tímto:
               „Článek 16e
               1.   Odchylně od článku 16d mohou příslušné orgány členských států povolit transakce s rafinovanými ropnými produkty, které jsou určeny výhradně pro humanitární účely, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           na dané transakci se nepodílejí osoby ani subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI a XVII;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           daná transakce nesouvisí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že bylo dosaženo 90 % souhrnného ročního limitu, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           dotčený členský stát každých 30 dní Výboru pro sankce oznamuje množství vývozu a informace o všech stranách transakce.
                        
                     
                  
               
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 16g se nahrazuje tímto:
               „Článek 16g
               1.   Odchylně od ánku 16f mohou příslušné orgány členských států povolit transakce se surovou ropou za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky.
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           příslušný orgán členského státu určil, že je transakce určena výhradně pro humanitární účely; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce v souladu s odstavcem 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2375 (2017).
                        
                     
                  
               
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V čl. 17 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           zřídit, spravovat nebo provozovat společný podnik nebo družstevní subjekt s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v odstavci 1 nebo se sídlem v KLDR, nebo nabýt. zachovat nebo rozšířit vlastnický podíl v právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v odstavci 1 nebo se sídlem v KLDR, nebo účast na činnostech či aktivech v KLDR;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Článek 17a se nahrazuje tímto:
               „Článek 17a
               1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 17 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány členských států takové činnosti povolit, zejména ty, které se týkají společných podniků nebo družstevních subjektů, jež jsou nekomerční a neziskové projekty veřejné infrastruktury, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
               2.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 17 odst. 2 písm. a), pokud se netýkají společných podniků nebo družstevních subjektů, mohou příslušné orgány členských států takové činnosti povolit, pokud tento členský stát určil, že jsou určeny k humanitárním účelům, a za předpokladu, že nejsou v oblasti těžebního, rafinérského, chemického, hutnického a kovodělného nebo leteckého a zbrojního průmyslu.
               Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Článek 21 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                           „4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na žádnou z těchto transakcí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 15 000 EUR nebo ekvivalentní:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto nařízení;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       transakce spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto nařízení;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       d)
                                    
                                    
                                       transakce nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       e)
                                    
                                    
                                       transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           doplňuje se nový odstavec, který zní:
                           „5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na transakce, jež se týkají osobních remitencí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 5 000 EUR nebo ekvivalentní.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Článek 22 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       transakce uvedené v čl. 21 odst. 4 písm. a) až e), jejichž hodnota je vyšší než 15 000 EUR nebo ekvivalentní, a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       transakce uvedené v čl. 21 odst. 5, jejichž hodnota je vyšší než 5 000 EUR nebo ekvivalentní.“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                           „2.   Požadavek na povolení uvedený v odstavci 1 se použije bez ohledu na to, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení zahrnují „zjevně spolu související operace“:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       řadu následných převodů od téže finanční nebo úvěrové instituce, na kterou se vztahuje čl. 21 odst. 2, či pro tuto instituci, nebo od téže osoby, subjektu nebo orgánu KLDR či téže osobě, subjektu nebo orgánu KLDR, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15 000 EUR u transakcí uvedených v čl. 21 odst. 4 nebo 5 000 EUR u transakcí uvedených v čl. 21 odst. 5, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení, a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1562 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 237, 15.9.2017, s. 86).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1838 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 17).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2017/1548 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 237, 15.9.2017, s. 39).
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) 2017/1836 ze dne 10. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.