Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1859 ze dne 16. října 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1859/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 265/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1859
   ze dne 16. října 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S ohledem na pokračující a urychlené provádění jaderného programu a programu balistických raket KLDR v rozporu s jejími závazky stanovenými v několika rezolucích Rady bezpečnosti Organizace spojených národů by na seznam osob a subjektů uvedený v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 měly být doplněny tři osoby a šest subjektů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  I.
               
               
                  Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 se do příslušných oddílů doplňují tyto osoby a subjekty:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a):
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Jméno (a případná další používaná jména)
                                       
                                       
                                          Identifikační údaje
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „31.
                                       
                                       
                                          Kim Jong Sik
                                       
                                       
                                          Náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl Ministerstva vojenského průmyslu
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Jako náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl poskytuje podporu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní a balistických raket; mimo jiné se v roce 2016 účastnil akcí souvisejících s jadernými a balistickými raketami a v březnu 2016 byl přítomen na akci, kde byla prezentována zbraň, která podle tvrzení KLDR představuje miniaturizované jaderné zařízení.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          32.
                                       
                                       
                                          Ri Pyong Chol
                                       
                                       
                                          Datum narození: 1948
                                          První náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl.
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          První náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl zastává klíčovou pozici v programu balistických raket KLDR. Účastní se většiny zkoušek balistických raket a poskytuje informace Kim Čong-unovi, v lednu 2016 se například zúčastnil jaderné zkoušky a souvisejícího slavnostního aktu.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Název (a případné další používané názvy)
                                       
                                       
                                          Sídlo
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „5.
                                       
                                       
                                          Ministerstvo lidových ozbrojených sil
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Odpovědné za poskytování podpory a pokynů strategickým raketovým silám KLDR, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2356 (2017).
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          6.
                                       
                                       
                                          Korejská lidová armáda
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Součástí korejské lidové armády jsou strategické raketové síly, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2356 (2017).“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  II.
               
               
                  V příloze XVI nařízení (EU) 2017/1509 se v oddílu „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“ doplňují tyto položky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „a)
                           
                           
                              Fyzické osoby
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Jméno (a případná další používaná jména)
                                       
                                       
                                          Identifikační údaje
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Kim Hyok Chan
                                       
                                       
                                          Datum narození: 9.6.1970.
                                          Číslo pasu: 563410191 Tajemník velvyslanectví KLDR v Luandě.
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Kim Hyok Chan působil jako zástupce společnosti Green Pine, subjektu zařazeného na seznam OSN, a sjednával mimo jiné smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Právnické osoby, subjekty a orgány.
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Název (a případné další používané názvy)
                                       
                                       
                                          Sídlo
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Korea International Exhibition Corporation
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Korea International Exhibition Corporation napomáhá označeným subjektům vyhýbat se sankcím tím, že pořádá v Pchjongjangu Mezinárodní obchodní veletrh, který označeným subjektům umožňuje pokračovat v hospodářské činnosti v rozporu se sankcemi uloženými OSN.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Korea Rungrado General Trading Corporation
                                          společnost také známa jako: Rungrado Trading Corporation
                                       
                                       
                                          Adresa: Segori-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR
                                          Telefonní číslo: 850-2-18111-3818022
                                          Fax: 850-2-3814507
                                          E-mail: rrd@co.chesin.com
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Korea Rungrado General Trading Corporation napomáhala při porušování sankcí uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN tím, že prodávala rakety Scud do Egypta.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Maritime Administrative Bureau
                                          společnost také známa jako North Korea Maritime Administration Bureau
                                       
                                       
                                          Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
                                          PO Box 416
                                          Tel.: 850-2-18111 Ex 8059
                                          Fax: 850 2 381 4410
                                          E-mail: mab@silibank.net.kp
                                          Internetové stránky: www.ma.gov.kp
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Maritime Administrative Bureau napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN, mimo jiné tím, že přejmenovávala a opětovně registrovala majetek označených subjektů a poskytovala plavidlům podléhajícím sankcím OSN falešné doklady.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          4.
                                       
                                       
                                          Pan Systems Pyongyang
                                          společnost také známa jako Wonbang Trading Co.
                                       
                                       
                                          Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KLDR.
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.
                                          Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro subjekt Reconnaissance General Bureau, který byl označen OSN, a je tímto subjektem ovládána.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.