Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1862/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 266/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1862
   ze dne 16. října 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví lhůtu, ve které mají kontrolní subjekty a kontrolní orgány podat žádost o uznání pro účely dovozu vyhovujících produktů v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že provádění ustanovení týkajících se dovozu vyhovujících produktů je stále předmětem posouzení a související pokyny, vzory, dotazníky a potřebný systém elektronického přenosu se stále připravují, měla by být lhůta pro podávání žádostí ze strany kontrolních subjektů a kontrolních orgánů prodloužena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1235/2008 se datum „31. října 2017“ nahrazuje datem „31. října 2018“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.