Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1863 ze dne 16. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Almansa (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1863/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 266/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1863
   ze dne 16. října 2017,
   kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Almansa (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Almansa“ chráněného na základě nařízení Komise (EHS) č. 2247/73 (2), již předložilo Španělsko v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Změna specifikace by proto měla být v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Almansa“ (CHOP) se schvaluje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2247/73 ze dne 16. srpna 1973 o kontrole jakostních vín vyrobených ve stanovených pěstitelských oblastech (Úř. věst. L 230, 18.8.1973, s. 12) a seznam jakostních vín vyrobených ve stanovených pěstitelských oblastech zveřejněný Komisí podle čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení ve znění pozdějších předpisů v Úředním věstníku Evropských společenství (Úř. věst. C 146, 13.6.1986, s. 11).
   
      (3)  Úř. věst. C 194, 17.6.2017, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.