Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1897 ze dne 18. října 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1897/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1897
   ze dne 18. října 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 3. října 2017 označil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) čtyři plavidla podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 se doplňují níže uvedená plavidla.
      
         Plavidla označená podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017):
      
      1.   Jméno: PETREL 8
      
         Další informace
      
      Číslo IMO: 9562233. Číslo MMSI: 620233000.
      2.   Jméno: HAO FAN 6
      
         Další informace
      
      Číslo IMO: 8628597. Číslo MMSI: 341985000.
      3.   Jméno: TONG SAN 2
      
         Další informace
      
      Číslo IMO: 8937675. Číslo MMSI: 445539000.
      4.   Jméno: JIE SHUN
      
         Další informace
      
      Číslo IMO: 8518780. Číslo MMSI: 514569000.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.