Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1898 ze dne 18. října 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1898/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1898
   ze dne 18. října 2017
   o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložilo Polsko názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“, aby mohly být zapsány do rejstříku zaručených tradičních specialit stanoveného v článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Do rejstříku zaručených tradičních specialit byly dříve zapsány názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ a „Kabanosy“ (2) bez výhrady názvu v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 26 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 byly názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ a „Czwórniak“ doplněny výrazem „staropolski tradycyjny“, názvy „Kiełbasa jałowcowa“ a „Kiełbasa myśliwska“ byly doplněny výrazem „staropolska“, název „Olej rydzowy“ byl doplněn výrazem „tradycyjny“, název „Kabanosy“ byl doplněn výrazem „staropolskie“. Doplněné výrazy označují tradiční povahu produktů v souladu s čl. 26 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Předložení názvů „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“ bylo posouzeno Komisí a následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise obdržela prohlášení o námitce, které se týká zápisu názvu „Kabanosy staropolskie“. Zápis tohoto názvu proto závisí na výsledku námitkového řízení, které se vede samostatně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, pokud jde o jiné názvy, než je název „Kabanosy staropolskie“, musí být názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ a „Olej rydzowy tradycyjny“ zapsány do rejstříku s výhradou názvu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTS), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTS), „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTS) se zapisují do rejstříku s výhradou názvu.
   Specifikace produktů ZTS „Półtorak“, ZTS „Dwójniak“, ZTS „Trójniak“, ZTS „Czwórniak“, ZTS „Kiełbasa jałowcowa“, ZTS „Kiełbasa myśliwska“ a ZTS „Olej rydzowy“ se považují za specifikaci ZTS „Półtorak staropolski tradycyjny“, ZTS „Dwójniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Trójniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Czwórniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, ZTS „Kiełbasa myśliwska staropolska“, resp. ZTS „Olej rydzowy tradycyjny“ podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.
   Názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS) označují produkty třídy 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014, (5) názvy „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTS) a „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTS) označují produkty třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) podle téže přílohy, název „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTS) označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle téže přílohy.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 729/2008 ze dne 28. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku zaručených tradičních specialit (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS)) (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 6).
   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa jałowcowa (ZTS)) (Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 2).
   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa myśliwska (ZTS)) (Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 6).
   Nařízení Komise (ES) č. 506/2009 ze dne 15. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Olej rydzowy (ZTS)) (Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 26).
   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2011 ze dne 19. října 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kabanosy (ZTS)) (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 16).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1). Nařízení zrušené a nahrazené nařízením (EU) č. 1151/2012.
   
      (4)  Úř. věst. C 188, 27.5.2016, s. 6.
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.