Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1899 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1899/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1899
   ze dne 18. října 2017
   o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 2 tohoto nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložila Česká republika názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ s cílem umožnit jejich zápis s výhradou názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit uvedeného v článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Názvy „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a „Špekáčky“/„Špekačky“ byly již dříve zapsány (2) jako zaručená tradiční specialita bez výhrady názvu v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 26 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 byl název „Lovecký salám“ doplněn o výraz „Tradiční“ a název „Lovecká saláma“ o výraz „Tradičná“, název „Špekáčky“ byl doplněn o výraz „Tradiční“ a název „Špekačky“ o výraz „Tradičné“. Doplněné výrazy označují tradiční povahu produktů v souladu s čl. 26 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žádost o zápis názvů „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ do rejstříku byla posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, měly by být názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ zapsány do rejstříku s výhradou názvu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ (ZTS) a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ (ZTS) se tímto zapisují do rejstříku s výhradou názvu.
   Specifikace zaručené tradiční speciality „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a zaručené tradiční speciality „Špekáčky“/„Špekačky“ se považují za specifikace podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaručené tradiční speciality s výhradou názvu „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a zaručené tradiční speciality s výhradou názvu „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“.
   Názvy uvedené v prvním pododstavci označují produkty třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTS)) (Úř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 7).
   Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTS)) (Úř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 3).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1). Nařízení zrušené a nahrazené nařízením (EU) č. 1151/2012.
   
      (4)  Úř. věst. C 167, 11.5.2016, s. 21.
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.