Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1900 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Varaždinsko zelje (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1900/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1900
   ze dne 18. října 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Varaždinsko zelje (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Chorvatska o zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako chráněného označení původu zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               „Varaždinsko zelje“ je zelí pocházející z autochtonní uchovávané odrůdy „Varaždinski kupus“ (Brassica oleracea var. capitata f. alba), jež se produkuje ve správních hranicích Varaždinské župy v Chorvatsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 7. října 2015 obdržela Komise oznámení o námitce, které zaslalo Slovinsko. Dne 4. prosince 2015 obdržela Komise související odůvodněné prohlášení o námitce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Komise shledala námitku přípustnou, vyzvala dopisem ze dne 28. ledna 2016 Chorvatsko a Slovinsko, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na žádost žadatele byla lhůta pro konzultaci prodloužena o další tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Mezi stranami k dohodě nedošlo. O příslušných konzultacích vedených mezi chorvatskou a slovinskou stranou byla Komise řádně informována. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací přijmout rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1151/2012 namítající strany tvrdily, že zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako chráněného označení původu je v rozporu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 a ohrozil by existenci totožného názvu produktu, který byl v souladu s právními předpisy na trhu po dobu již více než pěti let před datem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Název produktu „Varaždinsko zelje“ je údajně v rozporu s homonymním názvem odrůdy zelí, jež je zapsána do rejstříku od roku 1967. Odrůda „Varaždinski“ byla zapsána do seznamu domácích nebo domestikovaných cizích odrůd osiv druhů zemědělských rostlin Socialistické federativní republiky Jugoslávie v roce 1967. V roce 1989 byla zapsána do téhož seznamu jako „Varaždinski kupus/Varaždinsko zelje“. V současné době je tato odrůda uvedena v seznamu všech států, které vznikly po rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Republika Slovinsko zapsala odrůdu „Varaždinski“/„Varaždinsko“ po vyhlášení nezávislosti. Jak chorvatská odrůda „Varaždinski kupus“, tak slovinské odrůdy „Varaždinsko 2“ a „Varaždinsko 3“ jsou uvedeny ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Podle strany podávající námitku je produkt pocházející z těchto odrůd znám jako „Varaždinsko zelje“ ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Černé Hoře. V Republice Slovinsko se varaždinské zelí údajně produkuje již více než 75 let. Zejména produkce čerstvého varaždinského zelí uváděná ve Slovinsku na trh se odhaduje zhruba na 2 800–4 000 tun ročně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle názoru strany podávající námitku by zápis produktu „Varaždinsko zelje“ do rejstříku mohl být pro slovinské spotřebitele zavádějící, neboť producenti a spotřebitelé v Republice Slovinsko nespojují produkt „Varaždinsko zelje“ s původem či územím uvedenými v bodě 4 jednotného dokumentu, ale především s kvalitou a s tím, že je vhodné k nakládání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Strana podávající námitku tvrdí, že zápis navrhovaného názvu do rejstříku by ohrozil existenci totožného slovinského názvu „Varaždinsko zelje“, kterým se označuje odrůda uváděná v souladu s právními předpisy na trh Republiky Slovinsko. Zápisem navrhovaného názvu by producenti zelí „Varaždinsko zelje“ v Republice Slovinsko utrpěli hospodářské škody, neboť by museli zastavit jeho produkci. Dalším důsledkem by rovněž bylo ohrožení produkce osiv dvou slovinských odrůd zelí zapsaných ve společném katalogu Evropské unie (Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3), protože produkt z těchto osiv se v Slovinsku prodává jako varaždinské zelí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise posoudila argumenty v odůvodněných prohlášeních o námitce a v informacích, které byly Komisi poskytnuty a jež se týkají konzultací mezi zúčastněnými stranami, a dospěla k závěru, že název „Varaždinsko zelje“ by měl být zapsán jako CHOP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Požadavky na zápis produktu „Varaždinsko zelje“ do rejstříku jako CHOP jsou splněny. Produkt se vyznačuje vlastnostmi (především vysokým obsahem fenolu a flavonoidů, vysokým obsahem sušiny a mimořádně vysokým obsahem cukru), které jsou z velké části výsledkem působení přírodních a lidských faktorů v jedinečném zeměpisném prostředí. Vysoký obsah sušiny a mimořádně vysoký podíl cukru v produktu „Varaždinsko zelje“ jsou důsledkem způsobu produkce, konkrétně skutečnosti, že produkt díky odolnosti vůči nízkým teplotám zůstává na poli až do pozdního podzimu. Vysoký celkový obsah fenolů a flavonoidů v produktu „Varaždinsko zelje“ vyplývá z genetických vlastností a environmentálních a pěstebních podmínek. „Varaždinsko zelje“ se produkuje výhradně z osiva uchovávané odrůdy „Varaždinski kupus“ zapsané v registru odrůd EU. Výraz „uchovávaná odrůda“ znamená, že osivo se produkuje pouze ve vymezené zeměpisné oblasti a nikde jinde.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Pokud jde o tvrzení týkající se zavádějící povahy názvu, má Komise za to, že název odkazuje na oblast, v níž se zelí produkuje. Sám o sobě nemůže spotřebitele o původu produktu klamat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Pokud jde o tvrzení, že název, který má být zapsán, je homonymní názvu dvou zapsaných odrůd zelí, a že jeho zápisem se ohrozí existence produktu pocházejícího z těchto odrůd, jenž je znám pod názvem „Varaždinsko zelje“ ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Černé hoře, má Komise za to, že v případě produktu uváděného na trh ve Slovinsku výraz „Varaždinsko“ používaný jako přívlastek k výrazu „zelie“ (slovinsky zelí) pouze označuje odrůdu zelí. Z názvu „Varaždinsko zelje“, jenž se ve Slovinsku používá, vyplývá, že produkt představuje zelí odrůdy Varaždinsko. Nenašel se žádný důkaz, že by se název používal v jiné souvislosti než v souvislosti s odrůdou zelí. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že výraz „Varaždinsko“ splňuje v první řadě funkci označení odrůdy, se Komise domnívá, že není vhodné poskytnout přechodné období pro užívání slovinského názvu „Varaždinsko zelje“ jako takového.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Používání názvů odrůd Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny Evropské unie na etiketách je nadále povoleno bez časového omezení u osiv a zelí vyprodukovaných mimo zeměpisnou oblast. V souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 1151/2012, aniž je dotčen zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako CHOP, lze názvy Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 používat na etiketách za předpokladu splnění v článku uvedených podmínek. Především u zelí by na etiketě měla být jednoznačně uvedena země původu bez jakékoliv zmínky o Chorvatsku. Taková úprava bude zároveň zárukou správných informací pro spotřebitele, pokud jde o produkt uváděný na trh se zapsaným CHOP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností by tedy název „Varaždinsko zelje“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Varaždinsko zelje“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   V případech, kdy se výraz „Varaždinsko“ v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 používá na etiketách ve významu označujícím odrůdu zelí, musí se země původu uvádět ve stejném zorném poli, přičemž velikost písma musí být stejná jako u názvu.
   V takových případech se zakazuje na etiketách používat jakékoli vlajky, symboly, znaky nebo jiná grafická znázornění, pokud hrozí, že uvedou spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o vlastnosti, původ nebo zemi původu produktu.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 223, 8.7.2015, s. 7.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.