Nařízení Komise (EU) 2017/1902 ze dne 18. října 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1902/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 269/13
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1902
      ze dne 18. října 2017,
      kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 3d odst. 3 a čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 (2) stanoví pravidla pro harmonogram, správu a jiné aspekty dražeb povolenek v souladu se směrnicí 2003/87/ES. Především nařízení (EU) č. 1031/2010 stanoví objem povolenek, které se mají každý rok dražit. Nařízení (EU) č. 1031/2010 tak zajištuje, aby dražba povolenek byla dobře fungujícím procesem. V současné době ji provádí společná dražební platforma pro 25 členských států a malý počet alternativních platforem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (3) má být v roce 2018 vytvořena rezerva tržní stability (dále jen „rezerva“), která začne fungovat od 1. ledna 2019. V souladu s předem definovanými pravidly tohoto rozhodnutí se objem povolenek umisťuje do rezervy nebo uvolňuje z rezervy, čímž se upravuje objem povolenek, který má být vydražen v průběhu dvanáctiměsíčního období začínajícího 1. září daného roku. Pravidla fungování rezervy jsou potřebná k řešení situací, kdy celkový počet povolenek v oběhu pro předchozí rok, který Komise zveřejní 15. května daného roku, překračuje předem definované rozpětí. V prvním roce uplatňování rezervy se první úprava objemu dražených povolenek provádí od 1. ledna do 1. září 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutí (EU) 2015/1814 také ustanoví, aby 900 miliónů povolenek, které mělo být původně navráceno do oběhu v letech 2019 a 2020, jak stanoví nařízení Komise (EU) č. 176/2014 (4), se už dražit nebude, ale bude umístěno do rezervy. Kromě toho rozhodnutí (EU) 2015/1814 stanoví, aby povolenky, které nebyly přiděleny z rezervy pro nové účastníky trhu nebo ty, které nebyly přiděleny zařízením z důvodu jejich uzavření nebo částečného ukončení provozu v souladu s čl. 10a odst. 7, 19 a 20 směrnice 2003/87/ES, se v roce 2020 umístí do rezervy a nebudou se dražit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podle rozhodnutí (EU) 2015/1814 se kalendáře dražeb společných dražebních platforem a případně alternativních dražebních platforem upraví tak, aby zohledňovaly objem povolenek, které se umístí do rezervy nebo se z ní uvolní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Za účelem zajištění jistoty a jasnosti pro účastníky trhu ohledně objemu povolenek, které se mají být draženy alespoň v dvanáctiměsíčním období, by se změny dražebního kalendáře pro daný rok, které vychází z uplatňování rozhodnutí (EU) 2015/1814, měly provádět společně se stanovením a zveřejněním dražebníhokalendáře pro následující rok. Aby se navíc zajistilo bezproblémové provádění úprav objemu dražených povolenek, a předešlo se tak negativním dopadům na dražby, účastníci trhu by měli být včas informováni o dopadu rozhodnutí (EU) 2015/1814 na objem dražených povolenek pro příštích 12 měsíců. V souladu s tím by příslušné změny dražebních kalendářů na daný rok a dražebních kalendářů pro následující rok měly být zveřejněny s dostatečným předstihem před 1. zářím daného roku, kdy se začnou uplatňovat příslušné úpravy objemu dražených povolenek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Ustanovení čl. 1 odst. 5 a 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814 obsahuje výjimky z obecných pravidel pro fungování rezervy, týkající se 10 % z celkového množství povolenek určených pro dražbu, které se rozdělí mezi některé členské státy za účelem solidarity v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES. Z tohoto důvodu se podíly povolenek členských států, které mají být daný rok draženy, stanoví v souladu s ustanoveními čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce a čl. 1 odst. 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o specifická pravidla určující podíly členských států, na umisťování povolenek do rezervy do konce roku 2025 a následujícím uvolňování povolenek z rezervy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Ustanovení čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 obsahuje neúplný výčet nedůvěrných informací určených ke zveřejnění na vyhrazené aktuální internetové stránce dražeb, kterou spravuje příslušná dražební platforma. Seznam osob, které získaly povolení k podávání nabídek při dražbách, by měl být považován za nedůvěrnou informaci související s dražbami na příslušné dražební platformě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 1031/2010 obsahuje několik nesrovnalostí vyplývajících z předchozích změn uvedeného nařízení, které by měly být opraveny. Obzvláště čl. 10 odst. 3 by měl být změněn, aby se upřesnilo, že výpočet objemu povolenek, které se každý rok draží, zohledňuje veškeré úpravy podle článků 24 a 27 směrnice 2003/87/ES. Nařízení Komise (EU) č. 1143/2013 (5) zavedlo do nařízení (EU) č. 1031/2010 pravidlo, že subjekt může být jmenován dražební platformou, pouze pokud má povolení jakožto regulovaný trh, jehož organizátor organizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek. Pro zajištění souladu s tímto pravidlem je nutné změnit články 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1031/2010.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 1031/2010 oznámilo dne 18. února 2011 Spojené království Komisi rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a jmenovat svou vlastní dražební platformu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Dne 30. dubna 2012 oznámilo Spojené království Komisi úmysl jmenovat ICE Futures Europe (dále jen „ICE“) dražební platformou podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010. Podmínky jmenování a platné podmínky pro ICE jako dražební platformu pro Spojené království v období od 10. listopadu 2012 do 9. listopadu 2017 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1042/2012 (6) v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Dne 16. listopadu 2016 oznámilo Spojené království Komisi úmysl jmenovat ICE Futures Europe svou druhou dražební platformou podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010. V rámci oznámení zůstávají podmínky a požadavky týkající se jmenování ICE stejné jako podmínky a požadavky oznámené dne 30. dubna 2012 a burzovní pravidla ICE platná pro dražby byla změněna tak, aby byl zajištěn jejich soulad s podmínkami a povinnostmi pro uvedení ICE na seznamu v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010, v souladu s bodem 6 řádku uvádějícího povinnosti v tabulce Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím, kterou uvedená příloha obsahuje. Kromě toho Spojené království na žádost Komise poskytlo další informace a vysvětlení, které oznámení odpovídajícím způsobem doplnily.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Aby bylo zajištěno, že navrhované jmenování ICE druhou dražební platformou Spojeného království podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 a především burzovní pravidla ICE budou vyhovovat požadavkům uvedeného nařízení a budou v souladu s druhým pododstavcem čl. 10 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice 2003/87/ES,je vhodné rozšířit podmínky a povinnosti vztahující se na ICE stanovené v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010 i na uvedení ICE na seznamu jakožto druhé alternativní dražební platformy Spojeného království společně s úpravami potřebnými k dosažení cíle s ohledem na specifické podmínky provádění, které jsou v platných burzovních pravidlech ICE stanovené.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 1031/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 1031/2010 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 10 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          první a druhý pododstavec se nahrazují tímto:
                                          „2.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v letech 2013 a 2014, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice a po odečtení poloviny celkového objemu povolenek dražených v roce 2012.
                                          Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce v období 2015–2018, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          pátý pododstavec se nahrazuje tímto:
                                          „Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy od roku 2019, odpovídá množství povolenek stanovenému v souladu s čl. 10 odst. 1 a 1a uvedené směrnice.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          devátý pododstavec se nahrazuje tímto:
                                          „Aniž je dotčeno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (*1), při určování objemu povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v posledním roce každého obchodovacího období, se zohlední ukončení provozu zařízení podle čl. 10a odst. 19 uvedené směrnice, úprava množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 20 uvedené směrnice a povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 uvedené směrnice.
                                          
                                             (*1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).“;"

                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                              „3.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce počínaje rokem 2013, vychází z přílohy I a z určení předpokládaného množství povolenek, které mají být draženy, a ze zveřejnění tohoto množství Komisí podle čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice nebo z poslední změny původního předpokladu Komise zveřejněného do 31. ledna předchozího roku, přičemž se případně zohlední rozhodnutí (EU) 2015/1814 a v co největší míře veškeré přechodně přidělené bezplatné povolenky odečtené nebo určené k odečtení podle čl. 10c odst. 2 směrnice 2003/87/ES od množství povolenek, které by jinak daný členský stát vydražil podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice, jakož i jakákoliv úprava podle článků 24 a 27 uvedené směrnice.
                              Aniž je dotčeno rozhodnutí (EU) 2015/1814, veškeré následné změny objemu povolenek, které mají být draženy v daném kalendářním roce, se zohlední v objemu povolenek, které mají být draženy v následujícím kalendářním roce.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Aniž je dotčen čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES, odpovídá podíl povolenek každého členského státu, které mají být draženy a na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, na daný kalendářní rok podílu určenému v souladu s čl. 10 odst. 2 téže směrnice, přičemž se zohlední jakékoliv bezplatné povolenky přechodně přidělené daným členským státem v daném kalendářním roce podle článku 10c směrnice 2003/87/ES a jakékoliv povolenky, které má daný členský stát dražit v témže kalendářním roce podle článku 24 uvedené směrnice, jakož i povolenky, které se mají umístit do rezervy tržní stability nebo z této rezervy uvolnit podle čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce a čl. 1 odst. 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na každý kalendářní rok, do 30. června předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, a to po předchozí poradě s Komisí a získání jejího stanoviska. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 14 se odstavec 1 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              písmeno k) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „k)
                                       
                                       
                                          potřeba, aby dražební platforma zabránila dražbě, která je v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 2003/87/ES;“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nové písmeno l), které zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „l)
                                       
                                       
                                          potřebné úpravy podle rozhodnutí (EU) 2015/1814, které se určí a zveřejní do 15. července daného roku nebo co nejdříve po tomto datu.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 19 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, kteří jsou způsobilými osobami podle čl. 18 odst. 1 nebo 2, získají povolení k přímému podávání nabídek při dražbách, které uvedená dražební platforma koná, bez dalších požadavků, jež se na získání povolení vztahují, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          požadavky pro udělení povolení členovi nebo účastníkovi k obchodování povolenek na sekundárním trhu, jenž je organizován dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, nejsou méně přísné než požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 obdrží všechny dodatečné informace potřebné k ověření toho, zda byly splněny požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, jež doposud ověřeny nebyly.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 2 se zrušuje druhý pododstavec.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V čl. 20 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného příslušnou dražební platformou, kteří splňují požadavky čl. 19 odst. 1, získají povolení k podávání nabídek, aniž by o ně museli žádat podle prvního pododstavce tohoto odstavce.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V čl. 30 odst. 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „b)
                           
                           
                              podrobná provozní pravidla, jimiž se má řídit dražební proces, který bude dražební platformou/dražebními platformami, již/jež navrhuje jmenovat, pořádán, včetně smluvních ustanovení o jmenování příslušné dražební platformy a včetně systému/systémů zúčtování nebo systému/systémů vypořádání k ní připojených s uvedením podmínek, jimiž se řídí struktura a výše poplatků, správa zajištění, platba a dodání;“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Článek 32 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, není větší než 20 milionů povolenek a menší než 3,5 milionu povolenek kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 3,5 milionu; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok. Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných uvedenými dražebními platformami, však nesmí být nižší 1,5 milionu povolenek v příslušných dvanáctiměsíčních obdobích, kdy se počet povolenek odečte od objemu povolenek určených k dražbě podle čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „4.   Dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, které mají být draženy v jednotlivých dražbách v každém roce a na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, do 31. října předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu a povolenky, na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, do 15. července předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co určení a zveřejnění podle čl. 11 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení provedou dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, byly-li takové dražební platformy již jmenovány. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co konzultovaly Komisi a získaly její stanovisko. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V článku 35 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Dražby se konají pouze na dražební platformě, která má povolení jakožto regulovaný trh, jehož organizátor organizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  V čl. 60 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                  „1.   Všechny právní předpisy, návody, pokyny, formuláře, dokumenty a oznámení včetně kalendáře dražeb a veškerých jiných nedůvěrných informací souvisejících s dražbami na příslušné dražební platformě, včetně seznamu osob, které získaly povolení k podávání nabídek při dražbách, veškerá rozhodnutí včetně rozhodnutí podle článku 57, která ukládají maximální velikost nabídky a veškerá jiná nápravná opatření nezbytná ke zmírnění skutečného nebo potenciálního zjevného rizika praní peněz, financování terorismu, trestné činnosti nebo zneužití trhu na této dražební platformě, se zveřejňují na vyhrazené aktuální internetové stránce dražeb, kterou spravuje příslušná dražební platforma.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  Příloha IV se nahrazuje zněním v příloze II tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. října 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–20 (Úř. věst. L 56, 26.2.2014, s. 11).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 1143/2013 ze dne 13. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, zejména s cílem uvést na seznam dražební platformu, kterou jmenuje Německo (Úř. věst. L 303, 14.11.2013, s. 10).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) č. 1042/2012 ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 a na seznam se zařazuje dražební platforma jmenovaná Spojeným královstvím (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 19).
      
      
         PŘÍLOHA I
         V příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010 se doplňuje nová část 4, která zní:
         
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           „Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím
                        
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Dražební platforma
                     
                     
                        ICE Futures Europe (ICE)
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Právní základ
                     
                     
                        Čl. 30 odst. 1
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Jmenovací období
                     
                     
                        Nejdříve od 10. listopadu 2017 a nejpozději do 9. listopadu 2022, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Definice
                     
                     
                        Pro účely podmínek a povinností vztahujících se na ICE se použijí tyto definice:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    „burzovními pravidly ICE“ se rozumí předpisy ICE (ICE Regulations), včetně smluvních pravidel a postupů týkajících se ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    „členem burzy“ se rozumí člen definovaný v oddíle A.1 burzovních pravidel ICE;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    „klientem“ se rozumí klient člena burzy, jakož i klienti jeho klientů v řetězci, který usnadňuje přístup osob k podávání nabídek a jedná jménem nabízejících.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Podmínky
                     
                     
                        Povolení k dražbám nesmí záviset na členství na burze nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném ICE nebo jakýmkoli jiným obchodním místem provozovaným ICE nebo jakoukoli třetí stranou.
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Povinnosti
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    ICE vyžaduje, aby každé rozhodnutí, které se týká udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení tohoto povolení, bez ohledu na to, zda se toto rozhodnutí týká pouze povolení k podávání nabídek v dražbě nebo povolení k podávání nabídek v dražbách a také možnosti stát se členem nebo účastníkem sekundárního trhu, a které přijal člen burzy ICE nebo jeho klient, oznámil člen burzy nebo jeho klient ICE tímto způsobem:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                v případě rozhodnutí o zamítnutí udělení povolení k podávání nabídky a rozhodnutí o zrušení či pozastavení přístupu na dražby – na individuálním základě bez prodlení;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                v případě jiných rozhodnutí – na požádání.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    ICE zajistí, aby všechna taková rozhodnutí mohla přezkoumat, pokud jde o jejich soulad s povinnostmi uloženými dražební platformě nařízením (EU) č. 1031/2010, a aby se členové burzy ICE nebo jejich klienti výsledkům tohoto přezkoumání ICE podrobili. Může se např. jednat o kterákoli platná burzovní pravidla ICE, včetně disciplinárních postupů, nebo případně o další opatření na usnadnění povolení k podávání nabídky v dražbách.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách úplný a aktualizovaný seznam členů burzy nebo jejich klientů, kteří mohou usnadnit přístup k podávání nabídek v dražbách ICE ve Spojeném království, a tento seznam bude zahrnovat poskytovatele přístupu pouze na dražby, jak se stanoví v burzovních pravidlech ICE, a členy burzy nebo jejich klienty, kteří poskytují povolení k podávání nabídek v dražbách osobám, jež mohou být také členy nebo účastníky sekundárního trhu.
                                    Kromě toho ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách srozumitelné praktické pokyny pro malé a střední podniky a malé producenty emisí, obsahující informace o tom, jak získat přístup na dražby prostřednictvím těchto členů burzy nebo jejich klientů.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Všechny poplatky a podmínky uplatňované ICE a jejím systémem zúčtování na osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, nebo na nabízející musí být jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách ICE, které musí být průběžně aktualizovány.
                                    ICE stanoví, že pokud člen burzy nebo jeho klient uplatňuje na povolení k podávání nabídky další poplatky a podmínky, musí být tyto poplatky a podmínky rovněž jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách těch, kdo služby nabízejí, a na internetových stránkách ICE musí být na tyto stránky uvedeny přímé odkazy. Musí se přitom rozlišovat poplatky a podmínky, které jsou uplatňovány na osoby, jimž je povoleno podávat nabídky pouze v dražbách, pokud jsou k dispozici, od poplatků a podmínek, které jsou uplatňovány na osoby, kterým je povoleno podávat nabídky v dražbách a již jsou též členy nebo účastníky sekundárního trhu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky, zajistí ICE dostupnost postupů pro řešení stížností (ICE Complaints Resolution Procedures), aby bylo možno rozhodnout o stížnostech, které se mohou objevit na základě rozhodnutí o udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, odmítnutí udělit povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení povolení k podávání nabídek v dražbách, která již byla udělena, jak je konkrétněji uvedeno v bodě 1, a která přijali členové burzy ICE nebo jejich klienti, přičemž všechny tyto stížnosti jsou způsobilé pro účely postupů ICE pro řešení stížností.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    Do šesti měsíců po začátku dražby podá ICE zprávu subjektu sledujícímu dražby o tom, do jaké míry splnila dané požadavky v rámci modelu spolupráce se členy burzy a jejich klienty, včetně hlediska geografického rozložení. ICE přitom v nejvyšší míře zohlední doporučení subjektu sledujícího dražby, aby se zajistilo splnění jejích povinností podle čl. 35 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1031/2010.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    ICE zajistí úplný soulad s podmínkami a povinnostmi souvisejícími s jejím uvedením na seznamu, které jsou stanoveny v této příloze.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    Spojené království oznámí Komisi veškeré podstatné změny smluvních ujednání s ICE oznámených Komisi.“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         „
               PŘÍLOHA IV
               
                  Úpravy objemů povolenek (v milionech), které mají být draženy v období 2013–2020 podle čl. 10 odst. 2
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Rok
                        
                        
                           Objem snížení
                        
                     
                     
                        
                           2013
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           2014
                        
                        
                           400
                        
                     
                     
                        
                           2015
                        
                        
                           300
                        
                     
                     
                        
                           2016
                        
                        
                           200
                        
                     
                     
                        
                           2017
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           2018
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           2019
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           2020
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.