Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1916 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1916/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 271/25
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1916
      ze dne 19. října 2017,
      kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízením Komise (ES) č. 341/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz česneku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence „A“ podané během prvních sedmi kalendářních dní měsíce října 2017, na podobdobí od 1. prosince 2017 do 28. února 2018, převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence „A“ vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence „A“ podané podle nařízení (ES) č. 341/2007 na podobdobí od 1. prosince 2017 do 28. února 2018, se vztahuje koeficient přidělení uvedený v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. října 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Jerzy PLEWA
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).
      
         (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Původ
                  
                  
                     Referenční číslo
                  
                  
                     Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.12.2017 do 28.2.2018
                     (%)
                  
               
               
                  
                     
                        Argentina
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tradiční dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4104
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Noví dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4099
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     
                        Čína
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tradiční dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4105
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Noví dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4100
                  
                  
                     0,481701
                  
               
               
                  
                     
                        Ostatní třetí země
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tradiční dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4106
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Noví dovozci
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     09.4102
                  
                  
                     —
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.