Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1917 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané do 9. října 2017 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1917/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 271/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1917
   ze dne 19. října 2017,
   kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané do 9. října 2017 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4321 podané do 9. října 2017 13:00 hodin na podobdobí od 1. do 31. října 2017, převyšují dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a který se vypočítá podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3). Podávání nových žádostí pro toto pořadové číslo by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 891/2009 do 9. října 2017 13:00 hodin, se vztahuje přídělový koeficient uvedený v příloze tohoto nařízení.
   2.   Podávání nových žádostí o dovozní licence pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2017/2018 pozastavuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. října 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
            
               
                  „Koncesní cukr CXL“
                  Kvótové období 2017/2018
                  Žádosti podané do 9. října 2017 13:00 hodin
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Země
               
               
                  Přídělový koeficient (%)
               
               
                  Nové žádosti
               
            
            
               
                  09.4317
               
               
                  Austrálie
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4318
               
               
                  Brazílie
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4319
               
               
                  Kuba
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4320
               
               
                  Kterákoli třetí země
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4321
               
               
                  Indie
               
               
                  2,631578
               
               
                  pozastaveny
               
            
            
               
                  09.4329
               
               
                  Brazílie
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4330
               
               
                  Brazílie
               
               
                  k dispozici v období 2022/2023 a 2023/2024
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  „Cukr z balkánských zemí“
                  Kvótové období 2017/2018
                  Žádosti podané do 9. října 2017 13:00 hodin
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Země
               
               
                  Přídělový koeficient (%)
               
               
                  Nové žádosti
               
            
            
               
                  09.4324
               
               
                  Albánie
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4325
               
               
                  Bosna a Hercegovina
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4326
               
               
                  Srbsko
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
            
               
                  09.4327
               
               
                  Bývalá jugoslávská republika Makedonie
               
               
                  —
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.