Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1925/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 282/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1925
   ze dne 12. října 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 a článek 12 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V zájmu zjednodušení právních předpisů je vhodné kombinovanou nomenklaturu modernizovat a upravit její strukturu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je třeba kombinovanou nomenklaturu pozměnit za účelem zavedení postupného snižování celních sazeb pro čerstvé banány, jak vyžaduje rozhodnutí Rady 2011/194/EU (2), a postupného snižování celních sazeb pro produkty, na něž se vztahuje dohoda ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA2), jak vyžaduje rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rovněž je třeba kombinovanou nomenklaturu pozměnit za účelem zohlednění změn v požadavcích týkajících se statistiky a obchodní politiky a technického a obchodního vývoje, a to zrušením zastaralých vědeckých názvů a kódů, zavedením nových podpoložek s cílem usnadnit sledování konkrétního zboží nezbytného pro výrobu a používání improvizovaných výbušných zařízení a úpravou seznamu INN a seznamu farmaceutických meziproduktů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se snížila administrativní zátěž, je vhodné v případech, kdy jsou civilní letadla takto zaregistrována a navržena k propuštění do volného oběhu, zrušit požadavek na režim konečného užití. Osvědčení o registraci letadla se považuje za dostatečný důkaz civilního charakteru letadla. Uvedené osvědčení musí být povinně přítomno na palubě každého letadla v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944. Předběžná ustanovení kombinované nomenklatury by proto měla být změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu jasnosti je rovněž vhodné provést některé drobné změny za účelem sladění jednotlivých jazykových verzí textu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S účinkem od 1. ledna 2018 by příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 měla být nahrazena úplnou a aktuální verzí kombinované nomenklatury, jakož i všeobecnými a smluvními celními sazbami vyplývajícími z opatření přijatých Radou nebo Komisí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2011/194/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 66).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 ze dne 17. června 2016 o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 2).
   
   
      PŘÍLOHA I
      KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA
      OBSAH
      ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
      Hlava I – Všeobecná pravidla
      
         
         
         
         
            
               
                  A.
               
               Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
               15
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  B.
               
               Všeobecná pravidla pro celní sazby
               16
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  C.
               
               Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
               17
            
         
      
      Hlava II – Zvláštní ustanovení
      
         
         
         
         
            
               
                  A.
               
               Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
               17
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  B.
               
               Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
               19
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  C.
               
               Farmaceutické výrobky
               21
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  D.
               
               Paušální sazba cla
               21
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  E.
               
               Schránky a obalové materiály
               23
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  F.
               
               Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
               23
            
         
      
      
         
         
         
            
               Značky, zkratky a symboly
               25
            
         
      
      
         
         
         
            
               Doplňkové jednotky
               26
            
         
      
      ČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK
      Kapitola
      Třída I
      Živá zvířata; živočišné produkty
      
         
         
         
         
            
               
                  1.
               
               Živá zvířata
               29
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  2.
               
               Maso a jedlé droby
               33
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  3.
               
               Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
               50
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  4.
               
               Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               73
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  5.
               
               Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               85
            
         
      
      Třída II
      Rostlinné produkty
      
         
         
         
         
            
               
                  6.
               
               Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
               87
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  7.
               
               Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
               90
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  8.
               
               Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
               96
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  9.
               
               Káva, čaj, maté a koření
               103
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  10.
               
               Obiloviny
               106
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  11.
               
               Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
               111
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  12.
               
               Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
               116
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  13.
               
               Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
               121
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  14.
               
               Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
               123
            
         
      
      Třída III
      Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
      
         
         
         
         
            
               
                  15.
               
               Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
               125
            
         
      
      Třída IV
      Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky
      
         
         
         
         
            
               
                  16.
               
               Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
               135
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  17.
               
               Cukr a cukrovinky
               141
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  18.
               
               Kakao a kakaové přípravky
               145
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  19.
               
               Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
               148
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  20.
               
               Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
               153
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  21.
               
               Různé jedlé přípravky
               173
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  22.
               
               Nápoje, lihoviny a ocet
               177
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  23.
               
               Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo
               190
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  24.
               
               Tabák a vyrobené tabákové náhražky
               195
            
         
      
      Třída V
      Nerostné produkty
      
         
         
         
         
            
               
                  25.
               
               Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement
               197
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  26.
               
               Rudy kovů, strusky a popely
               203
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  27.
               
               Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
               206
            
         
      
      Třída VI
      Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví
      
         
         
         
         
            
               
                  28.
               
               Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
               217
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  29.
               
               Organické chemikálie
               232
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  30.
               
               Farmaceutické výrobky
               259
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  31.
               
               Hnojiva
               264
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  32.
               
               Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty
               268
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  33.
               
               Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
               273
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  34.
               
               Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry
               276
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  35.
               
               Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
               279
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  36.
               
               Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
               282
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  37.
               
               Fotografické nebo kinematografické zboží
               283
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  38.
               
               Různé chemické výrobky
               286
            
         
      
      Třída VII
      Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj
      
         
         
         
         
            
               
                  39.
               
               Plasty a výrobky z nich
               299
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  40.
               
               Kaučuk a výrobky z něj
               314
            
         
      
      Třída VIII
      Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
      
         
         
         
         
            
               
                  41.
               
               Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
               321
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  42.
               
               Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
               326
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  43.
               
               Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
               329
            
         
      
      Třída IX
      Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
      
         
         
         
         
            
               
                  44.
               
               Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
               331
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  45.
               
               Korek a korkové výrobky
               344
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  46.
               
               Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
               345
            
         
      
      Třída X
      Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich
      
         
         
         
         
            
               
                  47.
               
               Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
               347
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  48.
               
               Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky
               349
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  49.
               
               Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány
               360
            
         
      
      Třída XI
      Textilie a textilní výrobky
      
         
         
         
         
            
               
                  50.
               
               Hedvábí
               368
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  51.
               
               Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny
               370
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  52.
               
               Bavlna
               374
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  53.
               
               Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití
               381
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  54.
               
               Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů
               384
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  55.
               
               Chemická střižová vlákna
               389
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  56.
               
               Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich
               396
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  57.
               
               Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
               400
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  58.
               
               Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
               403
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  59.
               
               Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
               406
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  60.
               
               Pletené nebo háčkované textilie
               410
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  61.
               
               Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
               413
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  62.
               
               Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
               422
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  63.
               
               Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry
               433
            
         
      
      Třída XII
      Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
      
         
         
         
         
            
               
                  64.
               
               Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků
               439
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  65.
               
               Pokrývky hlavy a jejich části a součásti
               445
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  66.
               
               Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti
               446
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  67.
               
               Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
               447
            
         
      
      Třída XIII
      Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky
      
         
         
         
         
            
               
                  68.
               
               Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
               449
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  69.
               
               Keramické výrobky
               453
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  70.
               
               Sklo a skleněné výrobky
               456
            
         
      
      Třída XIV
      Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
      
         
         
         
         
            
               
                  71.
               
               Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
               465
            
         
      
      Třída XV
      Obecné kovy a výrobky z obecných kovů
      
         
         
         
         
            
               
                  72.
               
               Železo a ocel
               472
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  73.
               
               Výrobky ze železa nebo oceli
               493
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  74.
               
               Měď a výrobky z ní
               505
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  75.
               
               Nikl a výrobky z něho
               511
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  76.
               
               Hliník a výrobky z něho
               514
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  77.
               
               (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  78.
               
               Olovo a výrobky z něho
               519
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  79.
               
               Zinek a výrobky z něho
               522
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  80.
               
               Cín a výrobky z něho
               524
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  81.
               
               Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
               526
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  82.
               
               Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů
               529
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  83.
               
               Různé výrobky z obecných kovů
               535
            
         
      
      Třída XVI
      Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
      
         
         
         
         
            
               
                  84.
               
               Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti
               540
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  85.
               
               Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
               586
            
         
      
      Třída XVII
      Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
      
         
         
         
         
            
               
                  86.
               
               Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu
               616
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  87.
               
               Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
               619
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  88.
               
               Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti
               633
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  89.
               
               Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
               635
            
         
      
      Třída XVIII
      Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
      
         
         
         
         
            
               
                  90.
               
               Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství
               639
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  91.
               
               Hodiny a hodinky a jejich části a součásti
               653
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  92.
               
               Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů
               657
            
         
      
      Třída XIX
      Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
      
         
         
         
         
            
               
                  93.
               
               Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
               659
            
         
      
      Třída XX
      Různé výrobky
      
         
         
         
         
            
               
                  94.
               
               Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby
               661
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  95.
               
               Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství
               666
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  96.
               
               Různé výrobky
               671
            
         
      
      Třída XXI
      Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
      
         
         
         
         
            
               
                  97.
               
               Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
               677
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  98.
               
               Kompletní průmyslový celek
               679
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  99.
               
               Zvláštní kódy kombinované nomenklatury
               683
            
         
      
      ČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU
      Oddíl I – Zemědělské přílohy
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 1
               
               Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (Ad S/Z) a dodatečné clo z mouky (Ad F/M)
               689
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 2
               
               Produkty, na které se vztahuje vstupní cena
               705
            
         
      
      Oddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 3
               
               Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla
               751
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 4
               
               Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN
               873
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 5
               
               Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla
               887
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 6
               
               Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla
               891
            
         
      
      Oddíl III
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 7
               
               (Určeno pro případnou budoucí potřebu)
               927
            
         
      
      Oddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 8
               
               Zboží nezpůsobilé k požívání (seznam denaturačních prostředků)
               931
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 9
               
               Osvědčení
               937
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Příloha 10
               
               Statistické kódy TARIC
               953
            
         
      
      ČÁST PRVNÍ
      ÚVODNÍ USTANOVENÍ
      HLAVA I
      VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
      
         A. Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
      Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatný charakter kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatný charakter, je-li možno takový materiál nebo komponent určit;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatný charakter;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky (1), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.
               
            
         
      
      
         B. Všeobecná pravidla pro celní sazby
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země.
                  Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2018.
                  Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Značka „€/% vol/hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr.
                           
                        
                     
                  
                  Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  Je-li v kapitolách 17 až 19 a 21 uvedena maximální hodnota (MAX), např. „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)“, znamená to, že clo vypočítané jako součet 9 % a „zemědělského komponentu“ (EA) nesmí převyšovat součet 24,2 % a dodatečného cla na cukr („AD S/Z“).
               
            
         
      
      
         C. Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              „hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              „čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití:
                  Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013 se nepoužije.
               
            
         
      
      HLAVA II
      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
      
         A. Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1)
                                       
                                       
                                          pevných, položky ex 8430 49, umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2)
                                       
                                       
                                          plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20,
                                       
                                    
                                 
                              
                              za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin.
                              Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód KN
                           
                           
                              Popis zboží
                           
                        
                        
                           
                              (1)
                           
                           
                              (2)
                           
                        
                        
                           
                              8901
                           
                           
                              Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
                           
                        
                        
                           
                              8901 10
                           
                           
                              –  Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů
                           
                        
                        
                           
                              8901 10 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8901 20
                           
                           
                              –  Cisternové lodě
                           
                        
                        
                           
                              8901 20 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8901 30
                           
                           
                              –  Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20
                           
                        
                        
                           
                              8901 30 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8901 90
                           
                           
                              –  Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu
                           
                        
                        
                           
                              8901 90 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8902 00
                           
                           
                              Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
                           
                        
                        
                           
                              8902 00 10
                           
                           
                              –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8903
                           
                           
                              Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              –  Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              8903 91
                           
                           
                              – –  Plachetnice, též s pomocným motorem
                           
                        
                        
                           
                              8903 91 10
                           
                           
                              – – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8903 92
                           
                           
                              – –  Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem
                           
                        
                        
                           
                              8903 92 10
                           
                           
                              – – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8904 00
                           
                           
                              Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)
                           
                        
                        
                           
                              8904 00 10
                           
                           
                              –  Lodě k vlečení jiných lodí
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              –  Lodě k tlačení jiných lodí
                           
                        
                        
                           
                              8904 00 91
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8905
                           
                           
                              Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny
                           
                        
                        
                           
                              8905 10
                           
                           
                              –  Plovoucí bagry
                           
                        
                        
                           
                              8905 10 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8905 90
                           
                           
                              –  Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              8905 90 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                        
                           
                              8906
                           
                           
                              Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
                           
                        
                        
                           
                              8906 10 00
                           
                           
                              –  Válečné lodě
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              –  Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              8906 90 10
                           
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.
               
            
         
      
      
         B. Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Osvobození od celní sazby se poskytuje pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              civilní letadla,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití.
                           
                        
                     
                  
                  Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Evropské unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).
                  Tyto podmínky se však neuplatní v případě, že byla civilní letadla položek 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 řádně zapsána do leteckého rejstříku členského státu nebo třetí země v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu je učiněn odkaz na příslušné osvědčení o zápisu do rejstříku.
                  Odstavec C.4 hlavy I – Všeobecná pravidla v úvodních ustanoveních se použije mutatis mutandis.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek:
                  3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.
                  V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 Položka nebo podpoložka
                              
                           
                           
                              
                                 Popis zboží
                              
                           
                        
                        
                           
                              3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90
                           
                           
                              S připojeným spojovacím příslušenstvím
                           
                        
                        
                           
                              4008 29
                           
                           
                              Tvarované profily řezané na míru
                           
                        
                        
                           
                              4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42
                           
                           
                              Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                        
                        
                           
                              3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99
                           
                           
                              Pro technické účely
                           
                        
                        
                           
                              4504 90
                           
                           
                              Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění
                           
                        
                        
                           
                              6812 80
                           
                           
                              Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích
                           
                        
                        
                           
                              6813 20 , 6813 81 , 6813 89
                           
                           
                              Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek
                           
                        
                        
                           
                              7007 21
                           
                           
                              Ochranná skla nezarámovaná
                           
                        
                        
                           
                              7322 90
                           
                           
                              Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí)
                           
                        
                        
                           
                              7324 90
                           
                           
                              Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí)
                           
                        
                        
                           
                              7608 10 , 7608 20
                           
                           
                              S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                        
                        
                           
                              8108 90
                           
                           
                              Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                        
                        
                           
                              8415 90
                           
                           
                              Klimatizačních zařízení položek 8415 81 , 8415 82  nebo 8415 83
                           
                        
                        
                           
                              8419 90
                           
                           
                              Části a součásti tepelných výměníků
                           
                        
                        
                           
                              8479 89
                           
                           
                              Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu
                           
                        
                        
                           
                              8501 20 , 8501 40
                           
                           
                              S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW
                           
                        
                        
                           
                              8501 31
                           
                           
                              Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu
                           
                        
                        
                           
                              8501 33
                           
                           
                              Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory
                           
                        
                        
                           
                              8501 34
                           
                           
                              Generátory s výkonem převyšujícím 375 kW
                           
                        
                        
                           
                              8501 51
                           
                           
                              S výkonem převyšujícím 735 W
                           
                        
                        
                           
                              8501 53
                           
                           
                              S výkonem nepřesahujícím 150 kW
                           
                        
                        
                           
                              8516 80  20
                           
                           
                              Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz
                           
                        
                        
                           
                              8522 90
                           
                           
                              Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje podpoložky 8519 81 95
                           
                        
                        
                           
                              8529 90
                           
                           
                              Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526
                           
                        
                        
                           
                              8536 70
                           
                           
                              Plastové konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken
                           
                        
                        
                           
                              8543 70 04 , 8543 70 90
                           
                           
                              Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory
                           
                        
                        
                           
                              8803 90 90
                           
                           
                              Včetně kluzáků
                           
                        
                        
                           
                              9020 00
                           
                           
                              Kromě jejich částí a součástí
                           
                        
                        
                           
                              9029 10
                           
                           
                              Elektrické nebo elektronické otáčkoměry
                           
                        
                        
                           
                              9029 90
                           
                           
                              Na otáčkoměry, ukazatele rychlosti a tachometry
                           
                        
                        
                           
                              9109 10 , 9109 90
                           
                           
                              O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm
                           
                        
                        
                           
                              9405 10 , 9405 60
                           
                           
                              Z plastů nebo z obecných kovů
                           
                        
                        
                           
                              9405 92 , 9405 99
                           
                           
                              Z plastů nebo z obecných kovů, výrobků položek 9405 10  nebo 9405 60
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do kódu TARIC s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).
                  V případě položek 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 však poznámka pod čarou zní takto:
                  „Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013). Tyto podmínky se neuplatní v případě, že byla civilní letadla řádně zapsána do leteckého rejstříku členského státu nebo třetí země v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu je učiněn odkaz na příslušné osvědčení o zápisu do rejstříku.“
               
            
         
      
      
         C. Farmaceutické výrobky
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Zvláštní případy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN:
                              příklad: alanin methylester, hydrochlorid;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN:
                              příklad: oxprenoát draselný (INN): bez cla
                              oxprenoát sodný: není bez cla.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         D. Paušální sazba cla
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              obsažené v osobních zavazadlech cestujících,
                           
                        
                     
                  
                  jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.
                  Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího.
                  Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 27 nebo článku 41 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jsou zasílány příležitostně,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jsou prováděny příležitostně a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 25 až 27 a 41 nařízení (ES) č. 1186/2009.
                  Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 700 €.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 700 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 53 nařízení (EU) č. 952/2013 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.
               
            
         
      
      
         E. Schránky a obalové materiály
      Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              podléhají stejné celní sazbě jako zboží:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              jsou osvobozeny od cla:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.
               
            
         
      
      
         F. Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zboží nezpůsobilé k požívání,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              osivu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům.
                           
                        
                     
                  
                  Toto zboží patří do podpoložek (5) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“ nebo „Na toto zvýhodněné sazební zacházení se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS (6)),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 (7)),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 (8)).
                           
                        
                     
                  
                  Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.
               
            
         
      
      ZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY
      
         
         
         
            
               
                  ★
               
               
                  označuje nová čísla kódů
               
            
            
               
                  ■
               
               
                  označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem
               
            
            
               
                  AD F/M
               
               
                  dodatečné clo z mouky
               
            
            
               
                  AD S/Z
               
               
                  dodatečné clo z cukru
               
            
            
               
                  b/f
               
               
                  láhev
               
            
            
               
                  cm/s
               
               
                  centimetr(y) za sekundu
               
            
            
               
                  EA
               
               
                  zemědělský komponent
               
            
            
               
                  €
               
               
                  euro
               
            
            
               
                  INN
               
               
                  mezinárodní nechráněný název
               
            
            
               
                  INNM
               
               
                  mezinárodní modifikovaný nechráněný název
               
            
            
               
                  ISO
               
               
                  Mezinárodní organizace pro normalizaci
               
            
            
               
                  Kbit
               
               
                  1 024 bitů
               
            
            
               
                  kg/br
               
               
                  kilogram hrubé hmotnosti
               
            
            
               
                  kg/net
               
               
                  kilogram čisté hmotnosti
               
            
            
               
                  kg/net eda
               
               
                  kilogram čisté odkapané hmotnosti
               
            
            
               
                  kg/net mas
               
               
                  kilogramů čisté hmotnosti, sušiny
               
            
            
               
                  MAX
               
               
                  maximálně
               
            
            
               
                  Mbit
               
               
                  1 048 576 bitů
               
            
            
               
                  MIN
               
               
                  minimálně
               
            
            
               
                  ml/g
               
               
                  mililitr(y) na gram
               
            
            
               
                  mm/s
               
               
                  milimetr(y) za sekundu
               
            
            
               
                  OČ VM
               
               
                  oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou
               
            
         
      
      Poznámka:
      Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519]). Umístění odkazu na přílohu do hranatých závorek v příloze k celnímu sazebníku naznačuje, že obsah uvedené přílohy byl zrušen (například [příloha 7])..
      DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY
      
         
         
         
            
               
                  c/k
               
               
                  karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)
               
            
            
               
                  ce/el
               
               
                  počet článků
               
            
            
               
                  ct/l
               
               
                  nosnost v tunách (9)
                  
               
            
            
               
                  g
               
               
                  gram
               
            
            
               
                  gi F/S
               
               
                  gram štěpných izotopů
               
            
            
               
                  kg H2O2
                  
               
               
                  kilogram peroxidu vodíku
               
            
            
               
                  kg K2O
               
               
                  kilogram oxidu draselného
               
            
            
               
                  kg KOH
               
               
                  kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
               
            
            
               
                  kg met.am.
               
               
                  kilogram methylaminů
               
            
            
               
                  kg N
               
               
                  kilogram dusíku
               
            
            
               
                  kg NaOH
               
               
                  kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
               
            
            
               
                  kg/net eda
               
               
                  kilogram odkapané čisté hmotnosti
               
            
            
               
                  kg P2O5
                  
               
               
                  kilogram oxidu fosforečného
               
            
            
               
                  kg 90 % sdt
               
               
                  kilogram přepočtený na 90 % sušiny
               
            
            
               
                  kg U
               
               
                  kilogram uranu
               
            
            
               
                  1 000 kWh
               
               
                  1 000 kilowatthodin
               
            
            
               
                  l
               
               
                  litr
               
            
            
               
                  1 000 l
               
               
                  1 000 litrů
               
            
            
               
                  l alc. 100 %
               
               
                  litr čistého (100 %) alkoholu
               
            
            
               
                  m
               
               
                  metr
               
            
            
               
                  m2
                  
               
               
                  metr čtvereční
               
            
            
               
                  m3
                  
               
               
                  metr krychlový
               
            
            
               
                  1 000 m3
                  
               
               
                  1 000 metrů krychlových
               
            
            
               
                  pa
               
               
                  počet párů
               
            
            
               
                  p/st
               
               
                  počet kusů
               
            
            
               
                  100 p/st
               
               
                  sto kusů
               
            
            
               
                  1 000 p/st
               
               
                  tisíc kusů
               
            
            
               
                  TJ
               
               
                  terajoule (spalné teplo)
               
            
            
               
                  —
               
               
                  žádná doplňková jednotka
               
            
         
      
      ČÁST DRUHÁ
      CELNÍ SAZEBNÍK
      TŘÍDA I
      ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
      Poznámky
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.
               
            
         
      
      KAPITOLA 1
      ŽIVÁ ZVÍŘATA
      Poznámka
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zvířat čísla 9508.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Smluvní celní sazba (%)
               
               
                  Doplňková jednotka
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
               
                  (4)
               
            
            
               
                  0101
               
               
                  Živí koně, osli, muly a mezci
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Koně
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0101 21 00
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (11)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0101 29
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0101 29 10
               
               
                  – – –  Na porážku (12)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0101 29 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  11,5
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0101 30 00
               
               
                  –  Osli
               
               
                  7,7
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0101 90 00
               
               
                  –  Ostatní
               
               
                  10,9
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102
               
               
                  Živí tuři
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Skot
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 21
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 21 10
               
               
                  – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 21 30
               
               
                  – – –  Krávy
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 21 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 05
               
               
                  – – –  Podrodu Bibos nebo Poephagus
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 10
               
               
                  – – – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 21
               
               
                  – – – – –  Na porážku
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29 29
               
               
                  – – – – –  Ostatní
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 41
               
               
                  – – – – –  Na porážku
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29 49
               
               
                  – – – – –  Ostatní
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 300 kg
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 51
               
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29 59
               
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – – –  Krávy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 61
               
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29 69
               
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 29 91
               
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 29 99
               
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Buvoli
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 31 00
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 39
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 39 10
               
               
                  – – –  Domácí druhy
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 39 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 90
               
               
                  –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 90 20
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0102 90 91
               
               
                  – – –  Domácí druhy
               
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0102 90 99
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0103
               
               
                  Živá prasata
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0103 10 00
               
               
                  –  Plemenná čistokrevná zvířata (14)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0103 91
               
               
                  – –  O hmotnosti menší než 50 kg
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0103 91 10
               
               
                  – – –  Domácí druhy
               
               
                  41,2 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0103 91 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0103 92
               
               
                  – –  O hmotnosti 50 kg nebo více
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Domácí druhy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0103 92 11
               
               
                  – – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg
               
               
                  35,1 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0103 92 19
               
               
                  – – – –  Ostatní
               
               
                  41,2 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0103 92 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0104
               
               
                  Živé ovce a kozy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0104 10
               
               
                  –  Ovce
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0104 10 10
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0104 10 30
               
               
                  – – –  Jehňata (do stáří jednoho roku)
               
               
                  80,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0104 10 80
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  80,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0104 20
               
               
                  –  Kozy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0104 20 10
               
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)
                  
               
               
                  3,2
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0104 20 90
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  80,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105
               
               
                  Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  O hmotnosti nejvýše 185 g
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0105 11
               
               
                  – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0105 11 11
               
               
                  – – – –  Pro snášení vajec
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 11 19
               
               
                  – – – –  Ostatní
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0105 11 91
               
               
                  – – – –  Pro snášení vajec
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 11 99
               
               
                  – – – –  Ostatní
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 12 00
               
               
                  – –  Krocani a krůty
               
               
                  152 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 13 00
               
               
                  – –  Kachny
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 14 00
               
               
                  – –  Husy
               
               
                  152 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 15 00
               
               
                  – –  Perličky
               
               
                  52 €/1 000 p/st
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0105 94 00
               
               
                  – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus
                  
               
               
                  20,9 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 99
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0105 99 10
               
               
                  – – –  Kachny
               
               
                  32,3 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 99 20
               
               
                  – – –  Husy
               
               
                  31,6 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 99 30
               
               
                  – – –  Krocani a krůty
               
               
                  23,8 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0105 99 50
               
               
                  – – –  Perličky
               
               
                  34,5 €/100 kg/net
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106
               
               
                  Ostatní živá zvířata
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Savci
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0106 11 00
               
               
                  – –  Primáti
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 12 00
               
               
                  – –  Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 13 00
               
               
                  – –  Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 14
               
               
                  – –  Králíci a zajíci
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0106 14 10
               
               
                  – – –  Domácí králíci
               
               
                  3,8
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 14 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0106 19 00
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0106 20 00
               
               
                  –  Plazi (včetně hadů a želv)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Ptáci
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0106 31 00
               
               
                  – –  Draví ptáci
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 32 00
               
               
                  – –  Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 33 00
               
               
                  – –  Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae)
               
               
                  bez
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 39
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0106 39 10
               
               
                  – – –  Holubi
               
               
                  6,4
               
               
                  p/st
               
            
            
               
                  0106 39 80
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Hmyz
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0106 41 00
               
               
                  – –  Včely
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0106 49 00
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0106 90 00
               
               
                  –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
         
      
      KAPITOLA 2
      MASO A JEDLÉ DROBY
      Poznámka
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Do této kapitoly nepatří:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Doplňkové poznámky
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              A.
                           
                           
                              Následujícími výrazy se rozumí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          „hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atloido-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          „hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          „kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10: části, jež jsou složeny:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          „neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          „oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          f)
                                       
                                       
                                          „neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          g)
                                       
                                       
                                          „oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          h)
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      „přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      „hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              B.
                           
                           
                              Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 bod A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              C.
                           
                           
                              Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 bod A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              A.
                           
                           
                              Následujícími výrazy se rozumí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          „vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          „kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          „přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro.
                                          Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          „plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          „hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání.
                                          Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          f)
                                       
                                       
                                          „bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          g)
                                       
                                       
                                          „slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          h)
                                       
                                       
                                          „přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, též vykostěná;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ij)
                                       
                                       
                                          „zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez přední části, též vykostěná;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          k)
                                       
                                       
                                          „půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná.
                                          Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              B.
                           
                           
                              Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk.
                              Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              C.
                           
                           
                              Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části.
                              Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          rovným řezem paralelním s lebkou, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nebo 0210 19 81.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              D.
                           
                           
                              Pro účely podpoložek 0209 10 11 a 0209 10 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí hmotnost tukové tkáně převyšovat hmotnost kůže.
                              Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              E.
                           
                           
                              Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937-1978.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              A.
                           
                           
                              Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          „maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          „maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a spony pánevní;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          „předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi páry žeber v celku nebo dělenými;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          „půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi žebry v celku nebo dělenými;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          „hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          f)
                                       
                                       
                                          „půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          g)
                                       
                                       
                                          „spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          h)
                                       
                                       
                                          „oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              B.
                           
                           
                              Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Následujícími výrazy se rozumí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              „nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: uvedené části včetně všech kostí.
                              Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 nebo 0207 60 81;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              „půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              „čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              „celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              „prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              „stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              „krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              „krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ij)
                           
                           
                              „kachní nebo husí paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: oškubané kachny nebo husy bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem, nebo zřetelně chuťově poznatelné;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Výrobky čísla 0210, do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Ve smyslu položek 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Smluvní celní sazba (%)
               
               
                  Doplňková jednotka
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
               
                  (4)
               
            
            
               
                  0201
               
               
                  Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0201 10 00
               
               
                  –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0201 20
               
               
                  –  Ostatní nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0201 20 20
               
               
                  – –  „Kompenzované“ čtvrti
               
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0201 20 30
               
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
               
               
                  12,8 + 141,4 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0201 20 50
               
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
               
               
                  12,8 + 212,2 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0201 20 90
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 265,2 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0201 30 00
               
               
                  –  Vykostěné
               
               
                  12,8 + 303,4 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202
               
               
                  Hovězí maso, zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0202 10 00
               
               
                  –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 20
               
               
                  –  Ostatní nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0202 20 10
               
               
                  – –  „Kompenzované“ čtvrti
               
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 20 30
               
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
               
               
                  12,8 + 141,4 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 20 50
               
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
               
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 20 90
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 265,3 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 30
               
               
                  –  Vykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0202 30 10
               
               
                  – –  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu
               
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 30 50
               
               
                  – –  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (17)
                  
               
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0202 30 90
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 304,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203
               
               
                  Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 11
               
               
                  – –  V celku a půlené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 11 10
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                  53,6 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 11 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 12
               
               
                  – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 12 11
               
               
                  – – – –  Kýty a kusy z nich
               
               
                  77,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 12 19
               
               
                  – – – –  Plece a kusy z nich
               
               
                  60,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 12 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 19
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 19 11
               
               
                  – – – –  Přední části a kusy z nich
               
               
                  60,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 19 13
               
               
                  – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 19 15
               
               
                  – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
               
               
                  46,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 19 55
               
               
                  – – – – –  Vykostěné
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 19 59
               
               
                  – – – – –  Ostatní
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 19 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 21
               
               
                  – –  V celku a půlené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 21 10
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                  53,6 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 21 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 22
               
               
                  – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 22 11
               
               
                  – – – –  Kýty a kusy z nich
               
               
                  77,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 22 19
               
               
                  – – – –  Plece a kusy z nich
               
               
                  60,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 22 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 29
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 29 11
               
               
                  – – – –  Přední části a kusy z nich
               
               
                  60,1 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 29 13
               
               
                  – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 29 15
               
               
                  – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
               
               
                  46,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0203 29 55
               
               
                  – – – – –  Vykostěné
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 29 59
               
               
                  – – – – –  Ostatní
               
               
                  86,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0203 29 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204
               
               
                  Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 10 00
               
               
                  –  Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 21 00
               
               
                  – –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 22
               
               
                  – –  Ostatní nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 22 10
               
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
               
                  12,8 + 119,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 22 30
               
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
               
                  12,8 + 188,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 22 50
               
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 22 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 23 00
               
               
                  – –  Vykostěné
               
               
                  12,8 + 311,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 30 00
               
               
                  –  Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené
               
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Ostatní skopové maso, zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 41 00
               
               
                  – –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 42
               
               
                  – –  Ostatní nevykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 42 10
               
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
               
                  12,8 + 90,2 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 42 30
               
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
               
                  12,8 + 141,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 42 50
               
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 42 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 43
               
               
                  – –  Vykostěné
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 43 10
               
               
                  – – –  Jehněčí
               
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 43 90
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50
               
               
                  –  Kozí maso
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  – –  Čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 50 11
               
               
                  – – –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 13
               
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
               
                  12,8 + 119,9 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 15
               
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
               
                  12,8 + 188,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 19
               
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 50 31
               
               
                  – – – –  Nevykostěné kusy
               
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 39
               
               
                  – – – –  Vykostěné kusy
               
               
                  12,8 + 311,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – –  Zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 50 51
               
               
                  – – –  V celku a půlené
               
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 53
               
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
               
                  12,8 + 90,2 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 55
               
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
               
                  12,8 + 141,7 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 59
               
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0204 50 71
               
               
                  – – – –  Nevykostěné kusy
               
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0204 50 79
               
               
                  – – – –  Vykostěné kusy
               
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0205 00
               
               
                  Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0205 00 20
               
               
                  –  Čerstvé nebo chlazené
               
               
                  5,1
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0205 00 80
               
               
                  –  Zmrazené
               
               
                  5,1
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0206
               
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0206 10
               
               
                  –  Hovězí, čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0206 10 10
               
               
                  – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12)
                  
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  – –  Ostatní
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0206 10 95
               
               
                  – – –  Okruží a bránice
               
               
                  12,8 + 303,4 €/100 kg/net (23)
                  
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0206 10 98
               
               
                  – – –  Ostatní
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  –  Hovězí, zmrazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  0206 21 00
               
               
                  – –  Jazyky
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0206 22 00
               
               
                  – –  Játra
               
               
                  bez
               
               
                  —
               
            
            
               
                  0206 29
               
               
                  – –  Ostatní