Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1928 ze dne 20. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kintoa (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1928/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 272/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1928
   ze dne 20. října 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kintoa (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Žádost o zápis názvu „Kintoa“ do rejstříku předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Kintoa“ do rejstříku zapsán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V dopise doručeném dne 22. srpna 2016 sdělily francouzské orgány Komisi, že zemědělský podnik s ručením omezeným „L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Carré“ (pan Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) usazený na jejich území uvádí v souladu se zákonem na trh produkt s označením „Kintoa“ nepřetržitě již více než 5 let, na což bylo poukázáno v rámci vnitrostátního námitkového řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož společnost uvedená ve 3. bodě odůvodnění splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, mělo by být stanoveno přechodné období do 31. prosince 2017, aby tato společnost mohla obchodní název „Kintoa“ po jeho zápisu i nadále legálně používat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Kintoa“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.1 Čerstvé maso (a droby) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Zemědělskému podniku s ručením omezeným „L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Carré“ (pan Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) se povoluje název „Kintoa“ (CHOP) zapsaný do rejstříku používat nadále do 31. prosince 2017.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 90, 23.3.2017, s. 9.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.