Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1941/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 275/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1941
   ze dne 24. října 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví obecné pokyny, pokud jde o podobu loga ekoznačky EU. Konkrétní pokyny mají být vydány v samostatném dokumentu po konzultaci příslušných subjektů v členských státech a Výboru pro ekoznačku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 66/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA II
            
               Podoba ekoznačky EU
            
            Ekoznačka EU má tuto podobu:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Značka
                        
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Dobrovolná značka s textovým polem (možnost hospodářského subjektu využít tohoto textového pole, přičemž se použije specifický text podle kritérií pro příslušnou skupinu produktů):
                        
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Na produktu se rovněž uvede registrační číslo ekoznačky EU. Má tuto formu:
                        
                           
                        
                        přičemž xxxx označuje zemi registrace a yyy označuje skupinu produktů a zzzzz je číslo přidělené příslušným subjektem.
                     
                  
               
            
            Další pokyny k navrhování a používání loga ekoznačky EU vydá Evropská komise po konzultaci s Výborem pro ekoznačku EU v samostatném dokumentu.
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.