Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1944 ze dne 13. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1944/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 276/12
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1944
      ze dne 13. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 šestý pododstavec uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (2), a zejména na čl. 12 odst. 9 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy, tak aby bylo zajištěno, že příslušné orgány členských států budou s to přesně posoudit oznámení o navrhovaném nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti v investičním podniku. V těchto případech by měly příslušné orgány vzájemně konzultovat a poskytovat si podstatné a relevantní informace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V zájmu zjednodušení spolupráce a efektivní výměny informací mezi těmito orgány by příslušné orgány určené v souladu s článkem 48 směrnice 2004/39/ES měly určit zvláštní kontaktní osoby pro účely konzultačního procesu podle čl. 10 odst. 4 směrnice 2004/39/ES a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl vést centralizovaný seznam těchto kontaktních osob.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V zájmu efektivní spolupráce příslušných orgánů, jež probíhá v krátkých lhůtách, by měly být zavedeny konzultační postupy, kterými budou upraveny jednoznačné lhůty. Přesně vymezený postup spolupráce by měl stanovit, že žádající orgán musí dožádanému orgánu zaslat předběžné oznámení, jímž jej vyrozumí o probíhajícím posouzení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Tyto postupy by měly též zajišťovat, aby příslušné orgány spolupracovaly a působily k tomu, aby se tento proces zkvalitnil díky lepší výměně zpětné vazby o kvalitě a relevantnosti obdržených informací.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Veškerá výměna a předávání informací mezi příslušnými orgány, jinými orgány, institucemi nebo osobami by měly být v souladu s pravidly pro osobní údaje, jež stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Na zpracování osobních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy při uplatňování tohoto nařízení se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy neprováděl veřejnou konzultaci ani analýzu potenciálních nákladů a přínosů, jež by byly se zavedením standardních formulářů, šablon a postupů pro konzultační proces mezi relevantními příslušnými orgány spojeny, neboť s ohledem na jejich rozsah a dopad byl takový krok pokládán za nepřiměřený.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Směrnice 2014/65/EU vstoupila v platnost dne 2. července 2014. Ustanovení čl. 12 odst. 9 uvedené směrnice, jímž byl nahrazen čl. 10a odst. 8 směrnice 2004/39/ES, zmocňuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, aby vypracoval prováděcí technické normy, přičemž se jedná o zmocnění totožné se zmocněním v čl. 10a odst. 8 směrnice 2004/39/ES. Mimoto jsou rovněž ustanovení čl. 10b odst. 4 a čl. 10 odst. 4 směrnice 2004/39/ES obsahově totožná s ustanoveními čl. 13 odst. 4 a čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. V souladu s čl. 94 odst. 1 směrnice 2014/65/EU se směrnice 2004/39/ES zrušuje s účinkem ode dne 3. ledna 2017. Mělo by se mít za to, že přijetím technických norem ze strany Komise v souladu s čl. 10a odst. 8 směrnice 2004/39/ES je splněn i požadavek čl. 12 odst. 8 směrnice 2014/65/EU, s tím důsledkem, že se tyto technické normy i nadále použijí po dni 3. ledna 2018, aniž by bylo zapotřebí provádět další změny,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět
      Toto nařízení stanoví standardní formuláře, šablony a postupy pro výměnu informací v procesu konzultace, jenž probíhá mezi příslušným orgánem cílového subjektu („žádající orgán“) a příslušným orgánem navrhovaného nabyvatele nebo povoleného subjektu, který je buď dceřiným podnikem navrhovaného nabyvatele, nebo je tímto kontrolován („dožádaný orgán“).
      Článek 2
      Určené kontaktní osoby
      1.   Příslušné orgány určené v souladu s článkem 48 směrnice 2004/39/ES určí kontaktní osoby ke komunikaci pro účely tohoto nařízení a oznámí tyto osoby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.
      2.   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy spravuje a aktualizuje seznam určených kontaktních osob za účelem jeho použití příslušnými orgány podle odstavce 1.
      Článek 3
      Předběžné oznámení
      1.   Žádající orgán zašle dožádanému orgánu předběžné oznámení ve lhůtě tří pracovních dnů poté, co od navrhovaného nabyvatele obdrží v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice 2004/39/ES oznámení.
      2.   Předběžné oznámení zašle žádající orgán na vyplněném formuláři dle šablony v příloze I, v němž uvede všechny tam uvedené informace.
      Článek 4
      Oznámení o konzultaci
      1.   Co nejdříve, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů po obdržení oznámení od navrhovaného nabyvatele podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2004/39/ES, zašle žádající orgán dožádanému orgánu oznámení o konzultaci.
      2.   Oznámení o konzultaci podle odstavce 1 odešle žádající orgán v písemné formě poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky a adresuje jej určené kontaktní osobě dožádaného orgánu, neurčí-li tento ve své odpovědi na předběžné oznámení podle článku 3 jinak.
      3.   Oznámení o konzultaci podle odstavce 1 zašle žádající orgán na vyplněném formuláři dle šablony v příloze II, v němž zejména upozorní na aspekty důvěrnosti informací, které by mohl získat, a upřesní podrobnosti relevantních informací, kvůli jejichž získání se na dožádaný orgán obrací.
      Článek 5
      Potvrzení o přijetí oznámení o konzultaci
      Do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o konzultaci odešle dožádaný orgán příslušné potvrzení o přijetí, v němž uvede případné doplňující kontaktní údaje své určené kontaktní osoby a v rámci možností i odhadovaný termín odpovědi.
      Článek 6
      Odpověď dožádaného orgánu
      1.   Odpověď na oznámení o konzultaci je odesílána v písemné formě poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky. Jejím adresátem jsou určené kontaktní osoby, neurčí-li žádající orgán jinak.
      2.   Dožádaný orgán poskytne žádajícímu orgánu co nejdříve, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů od obdržení oznámení o konzultaci, tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  relevantní informace, jež jsou v oznámení o konzultaci vyžádány, včetně případných názorů či výhrad vůči nabytí navrhovaným nabyvatelem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  z vlastního podnětu i případné další podstatné informace, jež mohou posouzení ovlivnit.
               
            
         
      
      3.   Není-li dožádaný orgán s to dodržet lhůtu podle odstavce 2, vyrozumí o tom žádající orgán a uvede důvody tohoto prodlení spolu s odhadovaným termínem odpovědi. Dožádaný orgán bude žádající orgán o stavu přípravy vyžádaných informací pravidelně informovat.
      4.   K poskytnutí informací podle odstavce 2 použije dožádaný orgán šablonu v příloze III.
      Článek 7
      Postupy konzultace
      1.   Ve věcech oznámení o konzultaci a odpovědi spolu žádající a dožádaný orgán komunikují za použití prostředků, jež jsou z prostředků uvedených v čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 nejrychlejší, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího orgánu. Žádající orgán odpoví bezodkladně na všechny žádosti dožádaného orgánu o upřesnění.
      2.   Má-li nebo může-li mít vyžádané informace v držení jiný orgán téhož členského státu nežli dožádaný orgán, pak dožádaný orgán tyto informace bezodkladně shromáždí a předá je žádajícímu orgánu způsobem dle článku 6.
      3.   Dožádaný a žádající orgán spolupracují s cílem vyřešit případné obtíže, jež mohou při vyřizování žádosti vyvstat, včetně řešení případné otázky nákladů v případě, mají-li být odhadované náklady na poskytnutí pomoci pro dožádaný orgán neúměrně vysoké.
      4.   Vyplynou-li během posuzování nové informace anebo vyvstane-li potřeba doplňujících informací, spolupracují žádající a dožádaný orgán s cílem zajistit, aby proběhla výměna všech relevantních doplňujících informací v souladu s tímto nařízením.
      5.   Odchylně od čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 lze informace poskytnout ústně v případě, že k jejich výměně dochází během posledních patnácti pracovních dnů před koncem lhůty pro posouzení podle čl. 10a odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2004/39/ES. V těchto případech musí být tyto informace následně potvrzeny postupem podle čl. 4 odst. 2 a čl. 6 odst. 1, nedohodnou-li se příslušné orgány jinak.
      6.   Dožádaný a žádající orgán si vzájemně poskytnou zpětnou vazbu o výsledku posouzení, v souvislosti s nímž konzultace proběhla, a v náležitých případech i o užitečnosti informací a další obdržené pomoci anebo o případných problémech, jež se při poskytování této pomoci či informací vyskytly.
      Článek 8
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 13. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Šablona předběžného oznámení
         
         (Článek 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944)
         
         Text obrazu
         
            Předběžné oznámení
            Číslo jednací:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944 ze dne 13. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, Vám tímto zasíláme předběžné oznámení o dále uvedených skutečnostech.
            Informace o navrhovaném nabytí
            Totožnost navrhovaného nabyvatele:
            [V případě fyzických osob uveďte informace podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku; v případě právnických osob uveďte informace podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946.]
         
         
         Text obrazu
         
            Název příslušného povoleného subjektu (povolených subjektů) v členském státě dožádaného orgánu a vztah k navrhovanému nabyvateli:
            [Je-li navrhovaným nabyvatelem povolený subjekt podle čl. 10 odst. 4 písm. a) směrnice 2004/39/ES, postačí název navrhovaného nabyvatele. Spadá-li navrhovaný nabyvatel do některé z kategorií vymezených v čl. 10 odst. 4 písm. b) a c) směrnice 2004/39/ES, je nutné rovněž objasnit vztah mezi navrhovaným nabyvatelem a příslušným povoleným subjektem usazeným v členském státě dožádaného orgánu.]
            Totožnost cílového subjektu:
            [Uveďte informace podle čl. 7 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku.]
            Výše aktuální a zamýšlené účasti navrhovaného nabyvatele v cílovém subjektu:
            [Uveďte informace podle čl. 7 písm. c) bodů i), ii) a iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku.]
            Dovolujeme si Vám sdělit, že lhůta pro posouzení (*) skončí dne [doplňte datum]. V následujících dnech Vám zašleme oznámení o konzultaci, jež bude obsahovat všechny podstatné informace o navrhovaném nabytí spolu s uvedením relevantních informací, jež bychom rádi obdrželi. Získáte-li však do té doby o tomto nabytí podstatné informace anebo budete-li chtít k němu vyjádřit své názory či výhrady, sdělte nám je prosím co nejdříve, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů od doručení oznámení o konzultaci, jež bude následovat po tomto předběžném oznámení.
            (*) Podle čl. 10a odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2004/39/ES.
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Šablona oznámení o konzultaci
         
         (Článek 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944)
         
         Text obrazu
         
            Oznámení o konzultaci
            Číslo jednací:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944 ze dne 13. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, Vám tímto zasíláme oznámení o konzultaci k dále uvedeným skutečnostem.
            Dovolujeme si Vám sdělit, že lhůta pro posouzení (*) skončí dne [doplňte datum]. Uvítali bychom tedy, kdybyste nám mohli vyžádané informace spolu s dalšími relevantními a podstatnými skutečnostmi sdělit ve lhůtě [dvaceti pracovních dnů od doručení tohoto dopisu]. Nebude-li poskytnutí těchto informací v uvedené lhůtě možné, žádáme Vás o sdělení předpokládaného termínu, k němuž byste nám byli s přihlédnutím k výše uvedené lhůtě pro posouzení schopni vyžádanou pomoc poskytnout.
            (*) Podle čl. 10a odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2004/39/ES.
         
         
         Text obrazu
         
            Informace o navrhovaném nabytí
            Předmět:
            [Sem uveďte přímo tyto informace anebo odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
            Podrobnosti o navrhovaném nabytí:
            [Sem uveďte přímo tyto informace anebo odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
            Údaje o dalších zúčastněných orgánech dohledu:
            [Sem uveďte přímo tyto informace anebo odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
            V návaznosti na:
            [Uveďte podrobnosti k případné předchozí žádosti, tak aby mohla být identifikována.]
            Druh žádosti o pomoc
            Vyžádané informace [v relevantních případech]:
            [Podrobně uveďte, o které konkrétní informace včetně případných relevantních dokumentů žádáte, a odůvodněte, proč tyto informace potřebujete. Jako příklad lze uvést:
            — vlastnická struktura navrhovaného nabyvatele či příslušného povoleného subjektu a hlavní charakteristiky jejich akcionářů,
            — nejnovější posouzení vhodnosti (způsobilosti a korektnosti) navrhovaného nabyvatele či příslušného povoleného subjektu,
            — nejnovější posouzení finančního zdraví navrhovaného nabyvatele či příslušného povoleného subjektu spolu se souvisejícími zprávami o veřejném či externím auditu (v relevantních případech),
            — nejnovější, dožádaným orgánem provedené posouzení kvality řídící struktury navrhovaného nabyvatele či příslušného povoleného subjektu a jejich administrativních a účetních postupů, systémů vnitřní kontroly, správy a řízení společnosti, struktury skupiny apod.]
            Doplňující informace poskytnuté žádajícím orgánem:
            [Údaj, zda žádající orgán je či bude v souvislosti s předmětem žádosti v kontaktu s donucovacím či jiným orgánem v členském státě dožádaného orgánu anebo s jiným orgánem, o němž žádající orgán ví, že má na předmětu žádosti aktivní zájem.]
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Šablona odpovědi dožádaného orgánu
         
         (Článek 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944)
         
         Text obrazu
         
            Odpověď dožádaného orgánu
            Číslo jednací:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1944 ze dne 13. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, jsme prostudovali Vaše oznámení o konzultaci ze dne [dd.mm.rrrr] s číslem jednacím [doplňte číslo jednací].
            Uveďte své případné pochybnosti o tom, jaké konkrétní informace máte poskytnout, či o některém dalším aspektu posouzení:
         
         
         Text obrazu
         
            Pokud jste vyžádané informace shromáždili, vložte je sem, anebo uveďte, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují:
            Jsou-li Vám známy nějaké další relevantní či podstatné informace, vložte je sem, anebo uveďte, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují:
            Sem z vlastního podnětu uveďte případné další podstatné informace, jež by mohly posouzení významně ovlivnit. Jedná se například o strukturu skupiny či nejnovější posouzení finančního zdraví navrhovaného nabyvatele či příslušného povoleného subjektu.
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.