Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1945/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 276/22
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1945
      ze dne 19. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy v zájmu zajištění jednotného mechanismu, jehož prostřednictvím budou příslušné orgány členských států účinně vykonávat své pravomoci pro udělování povolení podnikům k poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, případně k poskytování doplňkových služeb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pro usnadnění komunikace mezi žadatelem, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, a příslušným orgánem by příslušné orgány měly určit kontaktní místo pro účely podávání žádostí a zveřejnit o něm informace na svých internetových stránkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby příslušné orgány mohly posoudit, zda změny ve vedoucím orgánu podniku mohou ohrozit účinné, řádné a obezřetné vedení podniku a patřičné zohledňování zájmů zákazníků podniku a integrity trhu, měly by být stanoveny jasné lhůty pro podávání informací o těchto změnách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podniky by však měly být osvobozeny od povinnosti podávat informace o změnách ve vedoucím orgánu před tím, než změna nabude účinku, tehdy, je-li změna důsledkem faktorů, jež jsou mimo kontrolu podniku, jako je úmrtí člena vedoucího orgánu. Za takových okolností by mělo být firmám povoleno informovat příslušný orgán do deseti pracovních dnů po změně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Na zpracování osobních údajů členskými státy při uplatňování tohoto nařízení se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Určení kontaktního místa
      Příslušné orgány určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení jako investiční podnik podle hlavy II směrnice 2014/65/EU. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejňují příslušné orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizují.
      Článek 2
      Podání žádosti
      1.   Žadatel, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, předloží příslušnému orgánu žádost ve formě vyplněné šablony stanovené v příloze I.
      2.   Žadatel oznámí příslušnému orgánu údaje o všech členech svého vedoucího orgánu formou vyplněné šablony stanovené v příloze II.
      Článek 3
      Přijetí žádosti a jeho potvrzení
      Do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti zašle příslušný orgán žadateli potvrzení o přijetí žádosti včetně kontaktních údajů určeného kontaktního místa uvedeného v článku 1.
      Článek 4
      Žádost o dodatečné informace
      Pokud příslušný orgán potřebuje k posouzení žádosti dodatečné informace, zašle žadateli žádost, v níž uvede, jaké informace mají být poskytnuty.
      Článek 5
      Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu
      1.   Investiční podnik oznámí příslušnému orgánu veškeré změny ve složení vedoucího orgánu před tím, než tyto změny nabudou účinku.
      Pokud v důvodných případech není možné oznámení podat před tím, než změna nabude účinku, musí být podáno do deseti pracovních dnů po změně.
      2.   Investiční podnik poskytne informace o změně uvedené v odstavci 1 ve formátu stanoveném v příloze III.
      Článek 6
      Sdělení rozhodnutí
      Příslušný orgán informuje žadatele o svém rozhodnutí o udělení či neudělení povolení v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou ve lhůtě šesti měsíců stanovené v čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.
      Článek 7
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář žádosti o povolení jako investiční podnik
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            ŽADATEL:
            Název/jméno žadatele:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            ADRESÁT ŽÁDOSTI:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
            Adresa:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v příloze předkládáme žádost o povolení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            — Osoba odpovědná za vypracování žádosti:
            Jméno:
            Funkce/pozice:
            Telefonní číslo:
            Fax (je-li k dispozici):
            E-mail:
            — Povaha žádosti (označte křížkem):
            Povolení
            Změna již uděleného povolení
            OBSAH
            Obecné informace o žádajícím podniku
            [Uveďte informace podle článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Informace o kapitálu
            [Uveďte informace podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Informace o akcionářích
            [Uveďte informace podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Informace o vedoucím orgánu a osobách řídících činnost
            [Uveďte informace podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Finanční informace
            [Uveďte informace podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Informace o organizaci podniku
            [Uveďte informace podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Seznam členů vedoucího orgánu
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            ŽADATEL:
            Název/jméno žadatele:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            ADRESÁT ŽÁDOSTI:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa, je-li to relevantní)
            Adresa:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v příloze předkládáme požadované oznámení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            — Osoba odpovědná za vypracování žádosti:
            Jméno:
            Funkce/pozice:
            Telefonní číslo:
            Fax (je-li k dispozici):
            E-mail:
            Datum:
            Podpis:
            Seznam členů vedoucího orgánu
            Člen 1
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech
            Datum nástupu do funkce
            [Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Člen n
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech
            Datum nástupu do funkce
            [Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Předložte prosím:
            — Zápisy z valných hromad s potvrzením jmenování nových členů vedoucího orgánu
            — Zápisy ze zasedání vedoucího orgánu s potvrzením jmenování nových členů
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            ŽADATEL:
            Název/jméno žadatele:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            ADRESÁT ŽÁDOSTI:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa, je-li to relevantní)
            Adresa:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v příloze předkládáme požadované oznámení v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice.
            — Osoba odpovědná za vypracování žádosti:
            Jméno:
            Funkce/pozice:
            Telefonní číslo:
            Fax (je-li k dispozici):
            E-mail:
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Člen (členové), jehož (jejichž) působení ve vedoucím orgánu končí
            Člen 1
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Člen 2
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Člen n
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Nový člen (členové) vedoucího orgánu
            Člen 1
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech
            Datum nástupu do funkce
            [Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Člen n
            Jméno
            Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
            Pozice
            Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Datum nástupu do funkce
            [Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]
            Úplný aktuální seznam členů vedoucího orgánu
            Předložte prosím:
            — Zápisy z valných hromad s potvrzením jmenování nových členů vedoucího orgánu
            — Zápisy ze zasedání vedoucího orgánu s potvrzením jmenování nových členů
            Jméno
            Pozice
            Datum nástupu do funkce
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.