Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1952 ze dne 25. října 2017, kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1952/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 284/12
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1952
   ze dne 25. října 2017,
   kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nařízení Rady (EHS) č. 1101/89
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   po konzultaci s Výborem regionů,
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropský parlament, Rada a Komise se v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (3) společně zavázaly k aktualizaci a zjednodušení právních předpisů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S cílem pročistit acquis a snížit jeho objem je třeba je pravidelně analyzovat a identifikovat zastaralé právní předpisy. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro udržování legislativního rámce transparentním, jasným a snadno použitelným pro členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V roce 1989 přijala Rada nařízení (EHS) č. 1101/89 (4). O deset let později Rada přijala nařízení (ES) č. 718/1999 (5) s cílem zajistit, aby byly i nadále k dispozici vhodné nástroje pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy a aby byla řízena kapacita loďstva. Nařízení (ES) č. 718/1999 se týká stejného předmětu jako nařízení (EHS) č. 1101/89, avšak nezrušuje je.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 8 odst. 6 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici (6) jsou všechna vozidla, která splňují technické normy stanovené směrnicí Rady 96/53/ES (7), od 1. ledna 2005 osvobozena od jakýchkoliv kvót nebo povolovacích opatření. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 (8), jež upravuje rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku, by proto mělo být považováno za zastaralé.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Unii dne 1. ledna 2007 již nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 (9) není potřebné, neboť uvedené členské státy již nejsou povinny získat povolení pro silniční přepravu zboží a pro podporu kombinované dopravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V důsledku toho by nařízení (EHS) č. 1101/89, (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 měla být zrušena,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EHS) č. 1101/89, (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 se zrušují.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 25. října 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 58.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2017.
   
      (3)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 ze dne 27. dubna 1989 o strukturálních zlepšeních ve vnitrozemské vodní dopravě (Úř. věst. L 116, 28.4.1989, s. 25).
   
      (5)  Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 90, 2.4.1999, s. 1).
   
      (6)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91.
   
      (7)  Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku (Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 9).
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 ze dne 4. dubna 2001 o rozdělování povolení získaných v rámci dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy (Úř. věst. L 108, 18.4.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.