Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1954 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1954/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 286/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1954
   ze dne 25. října 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 2 písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   v souladu s řádným legislativním postupem (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 (2) stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Současný jednotný vzor povolení k pobytu, který se používá dvacet let, již s přihlédnutím k závažným případům padělání a podvodů nelze považovat za dostatečně zabezpečený.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí a zabránění jeho padělání by proto měl být zaveden nový společný vzor tohoto povolení, který bude obsahovat modernější bezpečnostní prvky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu vyhotoveného podle jednotného vzoru a vydaného některým z členských států, které uplatňují schengenské acquis v plném rozsahu, mají právo na volný pohyb v rámci schengenského prostoru po dobu až 90 dnů, pokud splňují podmínky vstupu uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (3) (Schengenský hraniční kodex).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Právní předpisy Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí stanoví režimy udělování dalších práv mobility, se zvláštními podmínkami pro vstup a pobyt ve členských státech, pro něž je uvedené acquis závazné. Povolení k pobytu vydávaná v souladu s uvedenými právními předpisy využívají jednotný vzor, který je stanoven v nařízení (ES) č. 1030/2002. S cílem umožnit příslušným orgánům, aby rozpoznaly ty státní příslušníky třetích zemí, kteří mohou tato zvláštní práva mobility využívat, je tedy důležité, aby v těchto povoleních k pobytu byly jasně uvedeny příslušné údaje, jako například „výzkumný pracovník“, „student“ nebo „osoba převedená v rámci společnosti“, v souladu s příslušnými právními předpisy Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Aby členské státy mohly využít stávající zásoby povolení k pobytu, mělo by se stanovit přechodné období, během něhož mohou členské státy stále používat původní povolení k pobytu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1030/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 1030/2002 se nahrazuje vyobrazeními a zněním obsaženými v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Povolení k pobytu odpovídající technickým podmínkám stanoveným v příloze nařízení (ES) č. 1030/2002, která jsou použitelná do dne uvedeného v čl. 3 druhém pododstavci tohoto nařízení, mohou být vydávána do šesti měsíců po tomto dni.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Členské státy použijí toto nařízení nejpozději po uplynutí patnácti měsíců od přijetí dalších technických podmínek uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1030/2002.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      Ve Štrasburku dne 25. října 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2017.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).
   
      (4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
   
      (6)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
   
      (7)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).
   
      (8)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
   
      (9)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANA KARTY
            
            
               
            
            
               
            
            a)   Popis
            Povolení k pobytu včetně biometrických prvků bude vydáváno jako samostatný doklad ve formátu ID – 1. Naváže na specifikace stanovené v dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) o strojově čitelných cestovních dokladech (dokument 9303, 7. vydání, 2015). Obsahuje tyto údaje (1):
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Přední strana karty:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Kód země tvořený třemi písmeny uvedený v dokumentu ICAO 9303 o strojově čitelných cestovních dokladech, který označuje vydávající členský stát a je včleněn do podtisku.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Symbol ICAO pro strojově čitelný cestovní doklad s bezkontaktním mikročipem (e-MRTD symbol) v opticky proměnlivém barevném provedení. V závislosti na úhlu pohledu je viditelný v různých barvách.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.1.
                                 
                                 
                                    Název dokladu („Povolení k pobytu“) se uvádí v jazyce (jazycích) vydávajícího členského státu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.2.
                                 
                                 
                                    Opakování názvu dokladu uvedeného v poli 3.1 v alespoň jednom dalším úředním jazyce orgánů Unie (nejvýše však ve dvou), aby bylo snadno rozpoznatelné, že karta je povolením k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.1.
                                 
                                 
                                    Číslo dokladu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.2.
                                 
                                 
                                    Opakování čísla dokladu (se zvláštními bezpečnostními prvky).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    Číslo CAN (Card Access Number).
                                 
                              
                           
                        
                        Nadpisy polí 6 až 12 je třeba uvádět v jazyce (jazycích) vydávajícího členského státu. Vydávající členský stát může na stejný řádek doplnit další úřední jazyk orgánů Unie, nejvýše však dva jazyky.
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    Jméno: příjmení a jméno (jména) v uvedeném pořadí (2).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    Pohlaví.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    8.
                                 
                                 
                                    Státní příslušnost.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    9.
                                 
                                 
                                    Datum narození.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    10.
                                 
                                 
                                    Druh povolení: přesný druh povolení k pobytu, které členský stát vydává státnímu příslušníkovi třetí země. Povolení k pobytu pro rodinného příslušníka občana Evropské unie, který nevykonal právo volného pohybu, musí obsahovat údaj „rodinný příslušník“. V případě oprávněných osob podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (3) mohou členské státy uvést „oprávněná osoba podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/38/ES“.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    11.
                                 
                                 
                                    Den skončení platnosti dokladu (4).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    12.
                                 
                                 
                                    Poznámky: členské státy mohou uvést podrobnosti a poznámky pro vnitrostátní užití požadované s ohledem na vnitrostátní předpisy týkající se státních příslušníků třetích zemí, včetně poznámek o případném pracovním povolení nebo neomezené platnosti povolení k pobytu (5).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    13.
                                 
                                 
                                    Fotografie držitele se zabezpečeným způsobem zabuduje do těla karty a zabezpečí se difrakčním opticky proměnlivým obrazovým prvkem (DOVID).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    14.
                                 
                                 
                                    Podpis držitele.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    15.
                                 
                                 
                                    DOVID pro ochranu portrétní fotografie.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Zadní strana karty:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    16.
                                 
                                 
                                    Poznámky: členské státy mohou uvést podrobnosti a poznámky pro vnitrostátní užití požadované s ohledem na vnitrostátní předpisy týkající se státních příslušníků třetích zemí, včetně poznámek o případném pracovním povolení (6), za kterými následují dvě povinná pole:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                16.1.
                                             
                                             
                                                Datum vydání, místo vydání / vydávající orgán: Datum a místo vydání povolení k pobytu. Místo vydání může být případně nahrazeno odkazem na vydávající orgán.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                16.2.
                                             
                                             
                                                Místo narození.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    Za poli 16.1 a 16.2 mohou následovat nepovinná pole (7), jako je „adresa držitele“.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                16.3.
                                             
                                             
                                                Nepovinné pole pro informace týkající se výroby karty, jako je název výrobce nebo číslo verze.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    17.
                                 
                                 
                                    Strojově čitelná zóna. Strojově čitelná zóna odpovídá příslušným pokynům ICAO uvedeným v dokumentu ICAO 9303 o strojově čitelných cestovních dokladech.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    18.
                                 
                                 
                                    Předtištěná zóna obsahuje státní znak členského státu pro rozlišení povolení k pobytu a poskytnutí jistoty o jeho vnitrostátním původu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    19.
                                 
                                 
                                    Strojově čitelná zóna obsahuje v podtisku tištěný text označující vydávající členský stát. Tento text nesmí mít vliv na technické vlastnosti strojově čitelné zóny.
                                 
                              
                           
                        
                        Viditelné vnitrostátní bezpečnostní prvky (aniž jsou dotčeny technické podmínky stanovené podle čl. 2 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení):
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    20.
                                 
                                 
                                    Jako paměťové médium se v souladu s článkem 4a tohoto nařízení použije RF čip. Členské státy mohou povolení k pobytu rovněž opatřit čipem s dvojím rozhraním nebo samostatným kontaktním čipem pro vnitrostátní užití. Tyto kontaktní čipy musí být umístěny na zadní straně karty, musí vyhovovat normám ISO a nesmějí v žádném případě rušit RF čip.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    21.
                                 
                                 
                                    Nepovinné průhledové okénko.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    22.
                                 
                                 
                                    Nepovinný transparentní okraj.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            b)   Barva, technika tisku
            Členské státy stanoví barvu a techniku tisku v souladu s jednotným vzorem vymezeným v této příloze a dalšími technickými podmínkami, které budou stanoveny podle článku 2 tohoto nařízení.
            c)   Materiál
            Karta musí být vyrobena výhradně z polykarbonátu nebo z rovnocenného syntetického polymeru (který vydrží minimálně deset let).
            d)   Techniky tisku
            Použijí se tyto techniky tisku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ofsetový podtisk s vysokým zabezpečením,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        UV-fluorescenční tisk,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        irisový tisk.
                     
                  
               
            
            Ochranný vzor přední strany karty musí být odlišitelný od její zadní strany.
            e)   Číslování
            Číslo dokladu se nachází na více než jednom místě dokladu (kromě strojově čitelné zóny).
            f)   Ochrana proti kopírování
            Na přední straně povolení k pobytu s pokročilým vzhledem a prvky, mezi něž patří vylepšený difrakční prvek umožňující pokročilé strojové ověřování, se použije moderní DOVID, který zajišťuje minimálně tak kvalitní identifikaci a takovou úroveň bezpečnosti jako prvky použité v současném jednotném vzoru víz.
            g)   Personalizace
            Z důvodu náležitého zabezpečení údajů uvedených v povolení k pobytu proti pokusům o padělání nebo pozměnění se osobní údaje, včetně fotografie, podpisu držitele a ostatních zásadních údajů, zabudují do základního materiálu použitého k výrobě dokladu. Tato personalizace se provede za použití technologie laserového gravírování nebo jiné rovnocenné bezpečné technologie.
            h)   Členské státy mohou rovněž doplnit další vnitrostátní bezpečnostní prvky, pokud jsou tyto prvky uvedeny v seznamu podle čl. 2 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení a pokud odpovídají jednotnému vzhledu výše uvedených vzorů a nesnižují účinnost jednotných bezpečnostních prvků.
         “
      
      
         (1)  Nadpisy, jež mají být vytištěny, jsou uvedeny v technických podmínkách, které budou přijaty podle článku 6 tohoto nařízení.
      
         (2)  Pro příjmení i jména je vyhrazeno jedno pole. Příjmení se uvádějí velkými písmeny, jména se uvádějí s počátečním velkým písmenem, ostatní písmena jsou malá. Mezi příjmeními a jmény nejsou povoleny žádné oddělovací znaky. Znak „, “ je však povolen jako oddělovací znak mezi prvním a druhým příjmením nebo prvním a druhým jménem (například: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). V případě potřeby lze za účelem úspory místa první a druhé příjmení, jakož i příjmení a jména, uvést na stejném řádku.
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).
      
         (4)  Údaj musí být uveden pouze ve formátu dd/mm/rrrr, nikoli pomocí slov jako „dočasný“ nebo „neomezený“, protože den skončení platnosti se vztahuje k fyzickému dokumentu, nikoli k právu pobytu.
      
         (5)  Dodatečné poznámky lze také uvádět do pole 16 („Poznámky“) na zadní straně karty.
      
         (6)  Pro poznámky bude vyhrazen veškerý prostor na zadní straně karty (kromě strojově čitelné zóny). Zde se budou uvádět jednotlivé poznámky, za kterými budou následovat povinná pole (datum vydání, místo vydání / vydávající orgán, místo narození) a nepovinná pole pro potřeby jednotlivých členských států.
      
         (7)  Nepovinná pole musí být uvedena nadpisem.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.