Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1956 ze dne 26. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1956/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 277/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1956
   ze dne 26. října 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Žádost o zápis názvu „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“ (CHZO) předložená Belgií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise obdržela dvě námitky, konkrétně dne 17. srpna 2015 od společnosti Zurich Foodstuff Trading LLC (Spojené arabské emiráty) a dne 14. září 2015 od společnosti Rezos Brands SA (Řecko).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise postoupila Belgii námitku od společnosti Zurich Foodstuff Trading LLC. Námitka zaslaná společností Rezos Brands SA postoupena nebyla: podle čl. 51 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 může podat námitku členskému státu, ve kterém je usazena, fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazena nebo má bydliště v jiném členském státě, než ze kterého byla žádost podána. Podnik Rezos Brands SA tedy nebyl oprávněn podávat námitku přímo Komisi. Námitku navíc Komise obdržela až po uplynutí stanovené lhůty pro podání takovéto námitky podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 17. října 2015 obdržela Komise od společnosti Zurich Foodstuff Trading LLC odůvodněné prohlášení o námitce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Zájem osoby, která podala námitku, uvedený v odůvodněném prohlášení nebylo možné konstatovat a nebyl přímý, nýbrž nepřímý a hypotetický. Společnost Foodstuff Trading LLC tedy neměla oprávněný zájem a v námitkovém řízení se nepokračovalo. Z toho vyplývá, že námitka podaná společností Zurich Foodstuff Trading LLC se považuje za nepřípustnou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dopisem ze dne 16. července 2014 postoupily belgické orgány Komisi žádost podniku TerBeke-Pluma se sídlem mimo zeměpisnou oblast CHZO „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“, který podal přípustné prohlášení o námitce podle čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 o poskytnutí přechodného období podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, po které může nadále používat název „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“. Informace a vysvětlení nezbytná pro plné obeznámení Komise se skutečnostmi k přijetí rozhodnutí týkajícího se výše uvedeného přechodného období byly poskytnuty belgickými orgány v dopisech ze dne 1. dubna 2015, ze dne 3. listopadu 2016 a ze dne 3. dubna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1151/2012 byla názvu „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“ poskytnuta přechodná vnitrostátní ochrana ode dne 8. května 2014, tedy ode dne, kdy žádost o zápis obdržela Komise. V této souvislosti bylo podniku TerBeke-Pluma poskytnuto na vnitrostátní úrovni období pro přizpůsobení o maximální délce devíti měsíců, po které mohl nadále používat chráněné názvy u produktů, které nebyly v souladu se související specifikací. Toto období pro přizpůsobení začalo dne 8. května 2014 a skončilo o devět měsíců později.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Jelikož podnik TerBeke-Pluma nesmí uvádět svůj produkt na trh pod názvy „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“ od 8. února 2015, není poskytnutí přechodného období podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 odůvodněné. Používání zapsaných názvů u produktů vyrobených mimo vymezenou zeměpisnou oblast by neumožnilo „přechod“, nýbrž by nepatřičně vedlo k opětovnému vzniku situace, která se považuje od 8. února 2015 za nezákonnou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti by tedy název „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Saucisson d'Ardenne“/„Collier d'Ardenne“/„Pipe d'Ardenne“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 182, 3.6.2015, s. 7.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.