Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1957 ze dne 26. října 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Kosova

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1957/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 277/6
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1957
      ze dne 26. října 2017
      o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Kosova (*1)
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/355 ze dne 15. února 2017 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (1), a zejména na článek 2 tohoto nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána dne 27. října 2015 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 31 dohody o stabilizaci a přidružení a příloha IV k dohodě o stabilizaci a přidružení stanoví postupy platné pro dovoz ryb a produktů rybolovu do Unie. Podle těchto ustanovení je dovoz pstruhů a kaprů pocházejících z Kosova v rámci určitých celních kvót zvýhodněn osvobozeními od cla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  K provedení ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení týkajících se ryb a produktů rybolovu je nezbytné otevřít a spravovat roční celní kvóty pro pstruhy a kapry za rok 2016 a následující roky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Celní kvóty by Komise měla spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením by se měla použít ode dne vstupu v platnost dohody o stabilizaci a přidružení. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Pro ryby a produkty rybolovu pocházející z Kosova se otevírají celní kvóty Unie podle přílohy.
      Článek 2
      Komise spravuje celní kvóty uvedené v článku 1 v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. dubna 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. října 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Úř. věst. L 57, 3.3.2017, s. 59.
      
         (2)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
      
         PŘÍLOHA
         Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního zacházení jak zněním kódu KN, tak i odpovídajícím popisem.
         
            Ryby a produkty rybolovu
         
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Poř. č.
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Třídění podle TARIC
                  
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Objem roční celní kvóty
                     (v tunách čisté váhy)
                  
                  
                     Celní sazba v rámci kvóty
                  
               
               
                  
                     09.1506
                  
                  
                     0301 91
                  
                  
                      
                  
                  
                     Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                  
                  
                     Od 1.4.2016 do 31.12.2016:
                     15
                     Pro nadcházející roky: od 1.1. do 31.12.:
                     15
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     0302 11
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0303 14
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0304 42
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0304 52 00
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0304 82
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0304 99 21
                  
                  
                     11, 12, 20
                  
               
               
                  
                     0305 10 00
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 39 90
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 43 00
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0305 59 85
                  
                  
                     61
                  
               
               
                  
                     0305 69 80
                  
                  
                     61
                  
               
               
                  
                     09.1508
                  
                  
                     0301 93 00
                  
                  
                      
                  
                  
                     Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                  
                  
                     Od 1.4.2016 do 31.12.2016:
                     20
                     Pro nadcházející roky: od 1.1. do 31.12.:
                     20
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     0302 73 00
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0303 25 00
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     0304 39 00
                  
                  
                     20
                  
               
               
                  
                     0304 51 00
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0304 69 00
                  
                  
                     20
                  
               
               
                  
                     0304 93 90
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 10 00
                  
                  
                     20
                  
               
               
                  
                     0305 31 00
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 44 90
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 52 00
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     0305 64 00
                  
                  
                     10
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.