Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1961 ze dne 2. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1961/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 279/25
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1961
   ze dne 2. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 a odst. 3 písm. g) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (2) jsou v příloze I A uvedeného nařízení stanoveny povolené enologické postupy. Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) přijala dvanáct enologických rozhodnutí, která byla zahrnuta v rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2016, mezi nimi dva nové enologické postupy týkající se použití filtračních desek obsahujících zeolity Y-faujasity k adsorpci haloanisolů a ošetření vína polyaspartátem draselným. Aby se zohlednil technický pokrok a výrobcům v Unii se poskytly stejné možnosti, jaké mají výrobci ve třetích zemích, měly by se tyto nové enologické postupy v Unii povolit za podmínek použití definovaných OIV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Při povolování enologických postupů pro víno musí Komise v souladu s čl. 80 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 zohledňovat ochranu lidského zdraví. Používání potravinářských přídatných látek by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (3). Polyaspartát draselný nebyl zařazen na unijním seznamu potravinářských přídatných látek schválených pro použití v potravinách, který je uveden v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008. Nicméně příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 byla nedávno změněna nařízením Komise (EU) 2017/1399 (4), kterým byl polyaspartát do unijního seznamu potravinářských přídatných látek zařazen. Z tohoto důvodu může nyní Unie ošetření vína polyaspartátem draselným povolit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 606/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) 2017/1399 ze dne 28. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (Úř. věst. L 199, 29.7.2017, s. 8).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V tabulce se doplňují řádky 57 a 58, které zní:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              1
                           
                           
                              2
                           
                           
                              3
                           
                        
                        
                           
                              Enologický postup
                           
                           
                              Podmínky použití
                           
                           
                              Meze použití obohacování
                           
                        
                        
                           
                              „57
                           
                           
                              Použití filtračních desek obsahujících zeolity Y-faujasity k adsorpci haloanisolů
                           
                           
                              Podle podmínek stanovených v dodatku 23
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              58
                           
                           
                              Ošetření vína polyaspartátem draselným
                           
                           
                              Podle podmínek stanovených v dodatku 24
                           
                           
                              Maximální množství 10 g/hl“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Doplňují se nové dodatky 23 a 24, které znějí:„
                     Dodatek 23
                     
                        Požadavky na použití filtračních desek obsahujících zeolity Y faujasity
                     
                     Účelem použití filtrační desky obsahující zeolity Y-faujasity během filtrace je snížení koncentrace haloanisolů způsobujících nežádoucí příchuť vín pod hranici jejich smyslové rozlišitelnosti.
                     
                        Předpisy:
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Ošetření by se mělo provádět u vyčiřených vín.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Filtrační desky by se měly před filtrací vyčistit a vydezinfikovat.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 Použití zeolitů Y faujasitů by mělo být v souladu s předpisy Mezinárodního enologického kodexu.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Dodatek 24
                     
                        Požadavky na ošetření vína polyaspartátem draselným
                     
                     Účelem přidání polyaspartátu draselného do vín je přispět k stabilizaci vín proti vysrážení vinného kamene.
                     
                        Předpisy:
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Optimální dávka polyaspartátu draselného, která se používá na stabilizaci vín, i těch s vysokým stupněm nestability kyseliny vinné, nesmí přesáhnout 10 g/hl. Vyšší dávky stabilizační účinek polyaspartátu draselného neumocní a v některých případech mohou způsobit zákal vína.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 U červených vín s vysokou koloidní nestabilitou se doporučuje předchozí ošetření bentonitem.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 Použití polyaspartátu draselného musí být v souladu s předpisy Mezinárodního enologického kodexu.
                              
                           
                        
                     
                  “
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.