Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1962 ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1962/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 279/28
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1962
      ze dne 9. srpna 2017,
      kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  S ohledem na zkušenosti získané v průběhu provádění tříletých pracovních programů, které byly zahájeny dne 1. dubna 2015, by měla být některá ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 611/2014 (2) zjednodušena nebo vyjasněna. Zároveň je vhodné dále omezit administrativní zátěž hospodářských subjektů a správních orgánů členských států.
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Vkládá se nový článek 2a, který zní:
                  „Článek 2a
                  Zákaz dvojího financování
                  Členské státy stanoví jasná vymezující kritéria, aby se zajistilo, že podpora podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 není poskytnuta na operace nebo opatření podporované v rámci jiných nástrojů Unie.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 3 odst. 4 se návětí nahrazuje tímto:
                  „V souladu s článkem 155 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být externí zajištění opatření organizace producentů nebo sdružení organizací producentů povoleno v případě opatření uvedených v odstavci 1 za těchto podmínek:“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V čl. 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 5 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 5
                  Rozdělení prostředků Unie
                  Členské státy stanoví minimální výši finančních prostředků Unie podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 přidělenou na konkrétní oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení. Tato minimální výše se použije v případě všech pracovních programů schválených podle tohoto nařízení v dotčeném členském státě“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V čl. 6 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „g)
                           
                           
                              hodnocení programů, které bylo případně předtím provedeno přijímajícími organizacemi v rámci nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 (*1), nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 (*2), nařízení (ES) č. 867/2008 nebo tohoto nařízení.
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005 (Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16)."

                  
                     (*2)  Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 8).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V článku 7 se odstavec 3 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              písmeno h) se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový druhý pododstavec, který zní:
                              „Pro účely písmene d) prvního pododstavce mohou členské státy rozhodnout, zda jsou režijní náklady způsobilé na základě paušální sazby nebo na základě skutečných nákladů stanovených z podkladů předložených příjemci.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se v případě pracovních programů, které budou zahájeny ode dne 1. dubna 2018, a jejich postupů schvalování.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 55).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.