Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1963 ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1963/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 279/30
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1963
      ze dne 9. srpna 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 57 odst. 2, čl. 58 odst. 4, čl. 62 odst. 2 a čl. 66 odst. 4 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  S ohledem na zkušenosti získané v průběhu provádění tříletých pracovních programů, které byly zahájeny dne 1. dubna 2015, by měla být některá ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 615/2014 (3) zjednodušena nebo vyjasněna. Zároveň je vhodné dále omezit administrativní zátěž hospodářských subjektů a správních orgánů členských států.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že rok provádění pracovních programů začíná dne 1. dubna, by v souvislosti s úpravami schválených pracovních programů v případě sloučení organizací přijímajících podporu měly být samostatné pracovní programy slučujících se organizací přijímajících podporu provozovány souběžně až do začátku roku provádění, který následuje po roce, v němž ke sloučení došlo. V téže souvislosti by některé podmínky pro schválení změn opatření pracovního programu měly být upraveny tak, aby bylo jasné, že částka přidělená příslušné oblasti zůstává stabilní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby bylo možné lépe přizpůsobit žádosti o zálohu likviditě příjemce, měly by členské státy mít možnost povolit, aby organizace přijímající podporu předkládaly žádosti o zálohu během provádění tříletého pracovního programu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Aby bylo zajištěno provádění schváleného pracovního programu, měla by být stanovena minimální výše jistoty, která má být složena při předložení žádosti o schválení pracovního programu. Pravidla pro uvolnění jistoty vztahující se k zálohám před koncem každého roku provádění pracovního programu by měla být pružnější a měla by se sladit s pravidly vztahujícími se na výplatu finančního příspěvku EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že hlavním cílem přísných lhůt pro předložení žádosti o platbu je dodržet roční rozpočtový cyklus, by členské státy měly mít více flexibility při stanovení lhůty pro předložení žádosti o platbu, pokud členské státy provedou platby do 15. října kalendářního roku, v němž končí provádění pracovního programu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Aby se předešlo potížím s likviditou, měl by být pro účely náhrady již vynaložených výdajů vytvořen systém částečných plateb v průběhu každého roku provádění pracovního programu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V zájmu zjednodušení by mělo být možné ověřovat dodržování podmínek pro uznání příjemců pouze na základě dokladů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  A konečně, některé termíny pro sdělování určitých informací Komisi a odkazy mezi některými ustanoveními prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014 by měly být vyjádřeny jasněji.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 615/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Pracovní programy schválené přede dnem 1. dubna 2018 by se měly nadále řídit ustanoveními prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, která byla použitelná v době schválení, až do ukončení těchto programů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 615/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Pokud organizace přijímající podporu, které se sloučily, dříve prováděly různé pracovní programy, provádějí tyto programy souběžně a odděleně až do 31. března roku následujícího po sloučení.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 6 se písmena c) a d) nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „c)
                                       
                                       
                                          částka přidělená oblasti podle čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 zůstává stabilní;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          přesun částek z dotčeného opatření do dalších opatření v rámci příslušné oblasti nepřesáhne 40 000 EUR.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Články 3 a 4 se nahrazují tímto:
                  „Článek 3
                  Zálohy
                  1.   Organizace přijímající podporu může předložit žádost o zálohu ve lhůtách stanovených členským státem.
                  2.   Celková částka záloh vyplacených na daný rok provádění pracovního programu nesmí přesáhnout 90 % výše podpory původně schválené pro daný pracovní program.
                  3.   Členský stát může pro výplatu záloh stanovit jejich minimální výši a lhůty.
                  Článek 4
                  Skládané jistoty
                  1.   Jistota uvedená v čl. 7 odst. 3 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 je alespoň ve výši 10 % požadovaných finančních prostředků Unie.
                  2.   Zálohy uvedené v článku 3 se vyplácejí až po složení jistoty v souladu s kapitolou IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (*1). Výše této jistoty se rovná 110 % zálohy.
                  3.   Do data stanoveného členským státem a nejpozději do konce každého roku provádění pracovního programu mohou příslušné organizace přijímající podporu podat u příslušného členského státu žádost o uvolnění jistoty uvedené v odstavci 2. Kromě dokladů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b) a c) je žádost doprovázena přesným popisem provedených etap pracovního programu, rozepsaným podle oblastí a opatření uvedených v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014. Členský stát tyto dokumenty ověří a poté uvolní jistotu odpovídající příslušným výdajům, a to nejpozději do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána.
                  
                     (*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Článek 5 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Pro účely výplaty finančního příspěvku EU podle čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 podá organizace přijímající podporu žádost o platbu u platební agentury členského státu v kalendářním roce, ve kterém končí rok provádění pracovního programu, a nejpozději k datu, které bude stanoveno členským státem, tak aby byl dosažen soulad s odstavcem 5.
                              Platební agentura členského státu může organizacím přijímajícím podporu vyplatit zůstatek finančního příspěvku EU odpovídající každému roku provádění pracovního programu poté, co na základě výroční zprávy uvedené v článku 9 nebo na základě inspekční zprávy uvedené v článku 7 ověří, že opatření odpovídající každé splátce zálohy uvedeným v článku 3 byla skutečně provedena.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 5 se první věta nahrazuje tímto:
                              „Nejpozději dne 15. října kalendářního roku, v němž končí provádění pracovního programu, a poté, co byly tyto doklady posouzeny a zkontrolovány na základě článku 6, vyplatí členský stát příslušný finanční příspěvek EU a popřípadě uvolní jistotu uvedenou v čl. 4 odst. 2.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Vkládá se nový článek 5a, který zní:
                  „Článek 5a
                  Částečné platby
                  1.   Členské státy mohou organizacím přijímajícím podporu povolit, aby žádaly o vyplacení části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci pracovního programu vynaloženy.
                  2.   Žádosti uvedené v odstavci 1 lze předložit kdykoli, maximálně však dvakrát za každý rok provádění pracovního programu. Kromě dokladů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b) a c) jsou žádosti doprovázeny přesným popisem provedených etap pracovního programu, rozepsaným podle oblastí a opatření uvedených v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014.
                  3.   Platby související se žádostmi uvedenými v odstavci 1 nepřevýší 80 % části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci pracovního programu za dané období vynaloženy. Členské státy mohou u částečných plateb stanovit jejich minimální výši a lhůty pro podání žádostí.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 6 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
                  „6.   Členské státy mohou ověřovat dodržování podmínek pro uznání příjemců uvedených v odst. 1 písm. a) pouze na základě dokladů.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Článek 10 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          návětí se nahrazuje tímto:
                                          „Nejpozději do dne 31. ledna před začátkem nového tříletého pracovního programu sdělí příslušné orgány Komisi vnitrostátní opatření pro provedení tohoto nařízení, týkající se zejména:“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmena c) a d) se nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „c)
                                                   
                                                   
                                                      minimální výše finančního příspěvku Unie konkrétním oblastem uvedeným v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, cílů a priorit v odvětví oliv uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci a kvantitativních a kvalitativních ukazatelů uvedených v čl. 7 odst. 3 písm. f) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      d)
                                                   
                                                   
                                                      dat uvedených v čl. 5 odst. 1 a čl. 5a odst. 3 tohoto nařízení,“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:
                              „Nejpozději do dne 20. října následujícího roku provádění pracovního programu předají příslušné orgány Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení obsahující alespoň tyto údaje:“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se v případě pracovních programů, které budou zahájeny ode dne 1. dubna 2018, a jejich postupů schvalování.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 ze dne 6. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 95).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.