Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1964 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o některá pravidla týkající se lhůt a oznámení o množstvích, na něž se vztahují licence v odvětví rýže (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1964/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 279/34
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1964
   ze dne 17. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o některá pravidla týkající se lhůt a oznámení o množstvích, na něž se vztahují licence v odvětví rýže
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 223 odst. 3 písm. b) a c) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí, včetně pravidel pro rýži. Rovněž stanoví podrobná pravidla pro oznámení ze strany členských států Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Je nezbytné vyjasnit některá pravidla týkající se lhůt, včetně lhůt pro oznamování množství produktů, na které se vztahují celní kvóty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je vhodné zahrnout povinnost členských států oznamovat Komisi množství rýže, na které se vztahují licence, protože existovala v předchozích nařízeních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/1239 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z důvodu jasnosti a právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1965 (3), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (4) ve vztahu k oznamování v odvětví rýže.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1239 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 3 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                           „3.   Pokud se v tomto nařízení stanoví lhůta pro nějaký postup a datum zahájení nebo ukončení připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       je datem zahájení následující pracovní den od 00:00 hodin, přičemž se zohlední úřední hodiny;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) a článku 4 uvedeného nařízení je datem ukončení následující pracovní den do 13:00 hodin bruselského času.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
                           „4.   Odchylně od odstavce 3, pokud se pro účely tohoto nařízení při oznámeních o množstvích produktů, na které se vztahují žádosti o licence v rámci celní kvóty, nebo při oznámení o nevyužitých množstvích v rámci kvóty použije lhůta, pak tato lhůta končí uplynutím poslední hodiny posledního dne bez ohledu na to, zda daný den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládá se nový článek 19a, který zní:
               „Článek 19a
               Oznámení týkající se rýže
               Členské státy oznámí Komisi každý den:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           pokud jde o dovozní licence, jež nejsou určeny pro správu dovozních celních kvót, celková množství, na něž se vztahují vydané licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           pokud jde o vývozní licence, celková množství, na něž se vztahují vydané licence a kód produktu.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1965 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (viz strana 36 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.