Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1965 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1965/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 279/36
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1965
      ze dne 17. srpna 2017,
      kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 223 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (2) doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla platná pro režim dovozních a vývozních licencí. Stanoví se v něm příslušná pravidla týkající se rýže a rovněž povaha a typ informací, které členské státy mají oznamovat Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Je vhodné zahrnout povinnost členských států oznamovat Komisi množství rýže, na které se vztahují licence, protože existovala v předchozích nařízeních.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Při příležitosti změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 je vhodné sladit pojem použitý v čl. 2 odst. 2 písm. c) bodu iii) uvedeného nařízení s celní terminologií v celním kodexu Unie a přesněji uvést příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Hlavním důvodem změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 je formálně potvrdit dlouhodobě platnou oznamovací povinnost a vzhledem k potřebě zajistit kontinuitu a právní jistotu při oznámeních týkajících se rýže by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem po vyhlášení,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V čl. 2 odst. 2 písm. c) se bod iii) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „iii)
                           
                           
                              produkty, jež podléhají vrácení nebo prominutí částky dovozního nebo vývozního cla, jak stanovuje hlava III kapitola 3 oddíl 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1), o nichž zatím nebylo v tomto ohledu přijato konečné rozhodnutí.
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno ea), které zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „ea)
                           
                           
                              u rýže množství uvedená v článku 19a prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.