Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1966 ze dne 27. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1189/2011, pokud jde o sdělování žádostí o pomoc a následná opatření navazující na tyto žádosti

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1966/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 279/38
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1966
   ze dne 27. října 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1189/2011, pokud jde o sdělování žádostí o pomoc a následná opatření navazující na tyto žádosti
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (1), a zejména na článek 26 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla týkající se sdělování žádostí o pomoc při vymáhání daní, následných opatření navazujících na tyto žádosti, používání standardních formulářů žádostí a jednotných dokladů mezi orgány členských států a převodu vymožených částek v souvislosti s některými ustanoveními směrnice 2010/24/EU týkajícími se vzájemné pomoci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby bylo zajištěno, že dožadující členský stát je plně informován o následných opatřeních navazujících na žádost o doručení, je vhodné upřesnit, že dožádaný orgán by měl uvědomit dožadující orgán o způsobu doručení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu usnadnění vyřizování žádostí o předběžná opatření by měl být vypracován standardní formulář pro sdělování konkrétních důvodů a okolností těchto žádostí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, které pohledávky mohou být uvedeny v jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se usnadnilo vyřizování žádostí o vymáhání pohledávky, měla by být upravena pravidla týkající se směnného kurzu a převodu vymožených částek a mělo by se vyjasnit, jakým způsobem by mělo být sdělováno zvýšení výše pohledávky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Struktura a grafická úprava standardního formuláře přiloženého k žádosti o doručení, jakož i jednotného dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě by rovněž měly být přizpůsobeny požadavkům elektronického komunikačního systému a budoucímu použití v mezinárodních dohodách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro vymáhání pohledávek,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 1189/2011 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Jakmile došlo k doručení, informuje dožádaný orgán dožadující orgán o datu a způsobu doručení tak, že potvrdí doručení ve formuláři žádosti, který zašle zpět dožadujícímu orgánu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 15 se nahrazuje tímto:
               „Článek 15
               1.   Žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření obsahují prohlášení o tom, že byly splněny podmínky pro zahájení řízení o vzájemné pomoci stanovené ve směrnici 2010/24/EU.
               2.   V případě žádosti o předběžná opatření může být toto prohlášení doplněno o prohlášení uvádějící důvody a okolnosti žádosti a vyhotovené v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 16 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                           „2.   Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě lze vydat s ohledem na několik pohledávek a několik osob v souladu s původním dokladem nebo doklady o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím členském státě.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:
                           „3a.   Obsahuje-li původní doklad uvedený v odstavci 2 nebo souhrnný doklad uvedený v odstavci 3 několik pohledávek, z nichž jedna či více již bylo vybráno nebo vymoženo, odkazuje jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě pouze na ty pohledávky, pro jejichž vymáhání je požadována pomoc.
                           3b.   Obsahuje-li původní doklad uvedený v odstavci 2 nebo souhrnný doklad uvedený v odstavci 3 několik pohledávek, může dožadující orgán tyto pohledávky uvést v různých jednotných dokladech o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě v souladu s tím, jak jsou dle druhu daně rozděleny pravomoci příslušných úřadů pro vymáhání pohledávek v dožádaném členském státě.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Jako směnný kurz pro účely pomoci při vymáhání pohledávek se použije směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou v den přede dnem zaslání žádosti. Není-li v tento den žádný směnný kurz k dispozici, použije se poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou přede dnem zaslání žádosti.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 22 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
               „5.   Spočívá-li úprava uvedená v odstavci 2 ve zvýšení výše pohledávky, může dožadující orgán zaslat dožádanému orgánu pozměněnou žádost o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření.
               Dožádaný orgán vyřídí tuto pozměněnou žádost pokud možno zároveň s původní žádostí dožadujícího orgánu. Není-li vzhledem k stavu probíhajícího řízení společné vyřízení původní a pozměněné žádosti možné, vyhoví dožádaný orgán pozměněné žádosti pouze tehdy, pokud se týká částky, která není nižší než částka uvedená v čl. 18 odst. 3 směrnice 2010/24/EU.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V čl. 23 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:
               „Částky, které mají být poukázány dožadujícímu orgánu podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/24/EU, jsou dožadujícímu orgánu převedeny v eurech, pokud se členské státy nedohodly vymožené částky převádět v jiné měně.
               Převod vymožených částek se uskuteční do dvou měsíců ode dne, kdy byla pohledávka vymožena, nedohodly-li se členské státy jinak.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               Příloha III tohoto nařízení se doplňuje jako příloha III.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2011 ze dne 18. listopadu 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Jednotný doklad pro doručení s informacemi o doručovaném dokumentu/doručovaných dokumentech
            
            
               (jenž má být předán adresátovi doručení)
                (1)
                (2)
            
            Tento dokument, vyhotovený v souladu s ☐ článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1189/2011, je přiložen k dokumentu doručovanému/dokumentům doručovaným příslušným orgánem tohoto státu: [název dožádaného státu].
            Toto doručení se týká dokumentů příslušných orgánů tohoto státu: [název dožadujícího státu], které požádaly o pomoc při doručování v souladu s ☐ článkem 8 směrnice Rady 2010/24/EU.
            A.   ADRESÁT DORUČENÍ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jméno:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Adresa (známá nebo předpokládaná):
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Jiné údaje důležité pro identifikaci adresáta:
                        
                     
                  
               
            
            B.   ÚČEL DORUČENÍ
            Cílem tohoto doručení je:
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           informovat adresáta o dokumentu připojeném/dokumentech připojených k tomuto dokumentu.
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           přerušit běh lhůty pro placení daně s ohledem na pohledávku uvedenou/pohledávky uvedené v doručovaném dokumentu/doručovaných dokumentech.
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           potvrdit adresátovi jeho povinnost uhradit částky uvedené v písmenu D.
                        
                     
                  
               
            
            Upozorňuje se, že v případě neuhrazení těchto částek mohou orgány přistoupit k vymáhání a/nebo k přijetí předběžných opatření k vymožení pohledávky/pohledávek. To může znamenat dodatečné náklady účtované adresátovi.
            Jste adresátem tohoto doručení, jelikož se považujete za:
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           hlavního dlužníka
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           spoludlužníka
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           jinou osobu než dlužníka nebo spoludlužníka, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na niž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření, podle právních předpisů platných v dožadujícím státě
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           jinou osobu než dlužníka nebo spoludlužníka, která má v držbě aktiva náležející dlužníkovi nebo spoludlužníkovi či jiné odpovědné osobě nebo má vůči těmto osobám dluhy
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           třetí osobu, která může být dotčena opatřeními k vymáhání pohledávek, jež se týkají jiných osob
                        
                     
                  
               
            
            
               (Je-li adresátem doručení jiná osoba než dlužník nebo spoludlužník, osoba, která má v držbě aktiva náležející dlužníkovi nebo spoludlužníkovi nebo jiné odpovědné osobě nebo má vůči těmto osobám dluhy, nebo třetí osoba, která může být dotčena opatřeními k vymáhání pohledávek, jež se týkají jiných osob, budou uvedeny tyto informace:
            
            
               Doručované dokumenty se týkají pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel, které má povinnost uhradit tato osoba/tyto osoby:
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           hlavní dlužník: [jméno a adresa (známá nebo předpokládaná)]
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           spoludlužník: [jméno a adresa (známá nebo předpokládaná)]
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           jiná osoba než dlužník nebo spoludlužník, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na niž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření, podle právních předpisů platných v dožadujícím státě: [jméno a adresa (známá nebo předpokládaná)]).
                        
                     
                  
               
            
            Dožadující orgán dožadujícího státu (název dožadujícího státu) požádal příslušné orgány dožádaného státu (název dožádaného státu) o doručení do [datum]. Upozorňuje se, že toto datum nesouvisí s žádnou lhůtou pro placení daně.
            C.   ÚŘAD ODPOVĚDNÝ/ÚŘADY ODPOVĚDNÉ ZA OZNÁMENÝ DOKUMENT/OZNÁMENÉ DOKUMENTY
            Úřad odpovědný za přiložený dokument/přiložené dokumenty:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Název:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Adresa:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Jiné kontaktní údaje:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Jazyk/jazyky, v němž/nichž je možné tento úřad kontaktovat:
                        
                     
                  
               
            
            Další informace týkající se ☐ doručovaného dokumentu/doručovaných dokumentů ☐ a/nebo možnosti napadnout platební povinnost lze získat:
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           u výše uvedeného úřadu odpovědného za přiložený dokument/přiložené dokumenty a/nebo
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           od tohoto úřadu:
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       název:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       adresa:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       jiné kontaktní údaje:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       jazyk/jazyky, v němž/nichž je možné tento úřad kontaktovat:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            D.   POPIS DORUČOVANÉHO DOKUMENTU/DORUČOVANÝCH DOKUMENTŮ
            Dokument [číslo]
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Referenční číslo:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Datum vyhotovení:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druh doručovaného dokumentu:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Daňový výměr
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Platební příkaz
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Rozhodnutí na základě správního odvolání
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Jiný správní dokument:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Rozsudek/příkaz:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Jiný soudní dokument:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Název dotyčné pohledávky/dotyčných pohledávek (v jazyce dožadujícího státu):
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druh dotčené pohledávky/dotčených pohledávek:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ a)
                                 
                                 
                                    
                                       cla
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ b)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z přidané hodnoty
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ c)
                                 
                                 
                                    
                                       spotřební daně
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ d)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z příjmu nebo majetku
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ e)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z pojistného
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ f)
                                 
                                 
                                    
                                       dědická a darovací daň
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ g)
                                 
                                 
                                    
                                       jiné vnitrostátní daně a poplatky z nemovitostí než výše uvedené
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ h)
                                 
                                 
                                    
                                       vnitrostátní daně a poplatky z užívání nebo vlastnictví dopravních prostředků
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ i)
                                 
                                 
                                    
                                       ostatní daně, poplatky a cla ukládané dožadujícím státem či jeho jménem
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ j)
                                 
                                 
                                    
                                       daně, poplatky a cla ukládané nižšími územními nebo správními celky dožadujícího státu nebo jejich jménem kromě daní, poplatků a cel ukládaných místními orgány
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ k)
                                 
                                 
                                    
                                       daně, poplatky a cla ukládané místními orgány nebo jejich jménem
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ l)
                                 
                                 
                                    
                                       jiná pohledávka vyplývající z daní
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ m)
                                 
                                 
                                    
                                       náhrady, intervence a další opatření, jež jsou součástí systému částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, jež mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi, a dávky a jiné poplatky stanovené v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Částka dotčené pohledávky/dotčených pohledávek:
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Základní částka:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Správní sankce a pokuty:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Úroky do [datum]:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Náklady do [datum]:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Poplatky za osvědčení a podobné dokumenty vydávané v souvislosti se správními postupy souvisejícími s pohledávkou uvedenou v bodě [x]:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Celková částka této pohledávky/těchto pohledávek:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Částku uvedenou v bodě [x] je nutno uhradit:
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       do:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       do [počet] dnů ode dne doručení
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       neprodleně
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Tuto platbu je nutno provést ve prospěch:
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Majitel bankovního účtu:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Identifikační kód banky (BIC):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Název banky:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Referenční údaje použité při platbě:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Adresát může na doručovaný dokument/doručované dokumenty odpovědět.
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Poslední den pro odpověď:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Lhůta pro odpověď:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Název a adresa orgánu, jemuž je možno zaslat odpověď:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Možnost napadnout:
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Lhůta pro napadení pohledávky nebo doručovaného dokumentu/doručovaných dokumentů již uplynula.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Poslední den pro napadení pohledávky:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Lhůta pro napadení pohledávky: [počet dnů] po
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ☐
                                             
                                             
                                                
                                                   datu tohoto doručení
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ☐
                                             
                                             
                                                
                                                   vyhotovení doručovaného dokumentu/doručovaných dokumentů
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ☐
                                             
                                             
                                                
                                                   jiném datu:
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Název a adresa orgánu, u nějž je nutno podat napadení:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Upozorňuje se, že spory týkající se pohledávky, dokladu o vymahatelnosti pohledávky či jakéhokoli jiného dokumentu pocházejícího od orgánů dožadujícího státu (název dožadujícího státu) spadají v souladu s ☐ článkem 14 směrnice 2010/24/EU do pravomoci příslušných orgánů dožadujícího státu (název dožadujícího státu).
                        
                        
                           Jakýkoli takovýto spor se řídí procesními pravidly a pravidly pro užívání jazyka/jazyků platnými v dožadujícím státě (název dožadujícího státu).
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Upozorňuje se, že vymáhání může být zahájeno před uplynutím lhůty pro napadení pohledávky.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Další informace:
                        
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Údaje uvedené kurzivou jsou nepovinné.
      
         (2)  Pokud se tento doklad zasílá elektronickými prostředky, lze jeho strukturu a grafickou úpravu přizpůsobit požadavkům elektronického komunikačního systému za předpokladu, že nedojde k podstatné změně souboru údajů a informací obsažených v tomto dokladu.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA II
            
               Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávek, na něž se vztahuje ☐
                  směrnice 2010/24/EU
               
                (1)
                (2)
            
            ☐   JEDNOTNÝ DOKLAD O VYMAHATELNOSTI POHLEDÁVEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ☐ SMĚRNICE 2010/24/EU
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Datum vydání:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Referenční číslo:
                        
                     
                  
               
            
            ☐   UPRAVENÝ JEDNOTNÝ DOKLAD O VYMAHATELNOSTI POHLEDÁVEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ☐ SMĚRNICE 2010/24/EU
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Datum vydání původního jednotného dokladu:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Datum změny:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Důvod změny:
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           rozsudek nebo příkaz [název soudu]ze dne [datum]
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           správní rozhodnutí ze dne [datum]
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        
                           Referenční číslo:
                        
                     
                  
               
            
            Stát, v němž byl tento dokument vydán: [název dožadujícího státu]
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        ☐
                     
                     
                        Každý členský stát EU může ostatní členské státy požádat o pomoc při vymáhání neuhrazených pohledávek uvedených v článku 2 směrnice 2010/24/EU. Uvedená směrnice byla přijata Radou Evropské unie dne 16. března 2010 a použije se ve všech členských státech EU.
                     
                  
               
            
            Opatření k vymáhání pohledávek, která přijal dožádaný stát, se zakládají na:
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky podle ☐ článku 12 směrnice 2010/24/EU.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        ☐
                     
                     
                        
                           pozměněném jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky podle ☐ článku 15 směrnice 2010/24/EU (s cílem přihlédnout k rozhodnutí příslušného orgánu uvedeného v čl. 14 odst. 1 uvedené směrnice).
                     
                  
               
            
            Tento dokument je jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky (včetně předběžných opatření). Týká se níže uvedené pohledávky/pohledávek, která nebyla dosud uhrazena/které nebyly dosud uhrazeny v dožadujícím státě (název dožadujícího státu). Původní doklad o vymahatelnosti této pohledávky/těchto pohledávek byl doručen, vyžadují-li to vnitrostátní právní předpisy dožadujícího státu (název dožadujícího státu).
            Spory týkající se pohledávky/pohledávek spadají v souladu s ☐ článkem 14 směrnice 2010/24/EU výhradně do pravomoci příslušných orgánů dožadujícího státu (název dožadujícího státu). Jakýkoli takovýto úkon se podává u těchto orgánů v souladu s procesními pravidly a pravidly pro užívání jazyka/jazyků platnými v dožadujícím státě (název dožadujícího státu).
            
               POPIS POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK A DOTČENÉ OSOBY/DOTČENÝCH OSOB
            
            
               Identifikace pohledávky/pohledávek [číslo]
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        Referenční číslo:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Druh dotčené pohledávky/dotčených pohledávek:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ a)
                                 
                                 
                                    
                                       cla
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ b)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z přidané hodnoty
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ c)
                                 
                                 
                                    
                                       spotřební daně
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ d)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z příjmu nebo majetku
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ e)
                                 
                                 
                                    
                                       daň z pojistného
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ f)
                                 
                                 
                                    
                                       dědická a darovací daň
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ g)
                                 
                                 
                                    
                                       jiné vnitrostátní daně a poplatky z nemovitostí než výše uvedené
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ h)
                                 
                                 
                                    
                                       vnitrostátní daně a poplatky z užívání nebo vlastnictví dopravních prostředků
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ i)
                                 
                                 
                                    
                                       ostatní daně, poplatky a cla ukládané (dožadujícím) státem či jeho jménem
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ j)
                                 
                                 
                                    
                                       daně, poplatky a cla ukládané nižšími územními nebo správními celky (dožadujícího) státu nebo jejich jménem kromě daní, poplatků a cel ukládaných místními orgány
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ k)
                                 
                                 
                                    
                                       daně, poplatky a cla ukládané místními orgány nebo jejich jménem
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ l)
                                 
                                 
                                    
                                       jiná pohledávka vyplývající z daní
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐ m)
                                 
                                 
                                    
                                       náhrady, intervence a další opatření, jež jsou součástí systému částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, jež mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi, a dávky a jiné poplatky stanovené v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Název daně/poplatku, které/kterého se pohledávka týká:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Období nebo datum, kterého se pohledávka týká:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Datum stanovení pohledávky:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Datum, kdy lze začít s vymáháním pohledávky:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Částka dosud neuhrazené pohledávky:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       základní částka:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       správní sankce a pokuty:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       úroky do dne zaslání žádosti:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       náklady do dne zaslání žádosti:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       poplatky za osvědčení a podobné dokumenty vydávané v souvislosti se správními postupy souvisejícími s daní/poplatkem, kterých se pohledávka týká:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    celková částka této pohledávky:
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Datum doručení původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím státě: (název dožadujícího státu)
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Datum:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       Datum není k dispozici
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        9.
                     
                     
                        Úřad odpovědný za vyměření pohledávky:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Název:
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Adresa:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jiné kontaktní údaje:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jazyk/jazyky, v němž/nichž je možné tento úřad kontaktovat:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        10.
                     
                     
                        Další informace týkající se pohledávky nebo možnosti napadnout platební povinnost lze získat u:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       výše uvedeného úřadu
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       následujícího úřadu odpovědného za jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky:
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                
                                                   Název:
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                
                                                   Adresa:
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                
                                                   Jiné kontaktní údaje:
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                
                                                   Jazyk/jazyky, v němž/nichž je možné tento úřad kontaktovat:
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Identifikace dotčené osoby/dotčených osob ve vnitrostátním dokladu/vnitrostátních dokladech o vymahatelnosti pohledávky
            
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Ve vnitrostátním dokladu/vnitrostátních dokladech o vymahatelnosti pohledávky je uvedena následující osoba:
                        ☐ fyzická osoba
                        
                        ☐ jiná
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Jméno:
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Adresa (známá nebo předpokládaná):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jiné údaje důležité pro identifikaci adresáta
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        ☐ právní zástupce
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Jméno:
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Adresa (známá nebo předpokládaná):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jiné údaje důležité pro identifikaci adresáta
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        Důvod povinnosti:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       hlavní dlužník
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       spoludlužník
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       jiná osoba než dlužník nebo spoludlužník, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na niž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření, podle právních předpisů platných v dožadujícím státě
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        
                           Ve vnitrostátním dokladu/vnitrostátních dokladech o vymahatelnosti pohledávky je rovněž uvedena následující osoba/jsou rovněž uvedeny následující osoby:
                        
                        ☐ fyzická osoba
                        
                        ☐ jiná
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jméno:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Adresa (známá nebo předpokládaná):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jiné údaje důležité pro identifikaci adresáta:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        ☐ právní zástupce
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jméno:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Adresa (známá nebo předpokládaná):
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    
                                       Jiné údaje důležité pro identifikaci adresáta:
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        Důvod povinnosti:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       hlavní dlužník
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       spoludlužník
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    
                                       jiná osoba než dlužník nebo spoludlužník, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na niž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření, podle právních předpisů platných v dožadujícím státě
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Další informace
               
            
            
               Celková částka pohledávky/pohledávek
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v měně dožadujícího státu:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v měně dožádaného státu:
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v EUR:
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Údaje uvedené kurzivou jsou nepovinné.
      
         (2)  Pokud se tento doklad zasílá elektronickými prostředky, lze jeho strukturu a grafickou úpravu přizpůsobit požadavkům a možnostem elektronického komunikačního systému za předpokladu, že nedojde k podstatné změně souboru údajů a informací obsažených v tomto dokladu.
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Prohlášení o důvodech a okolnostech žádosti o předběžná opatření
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     Jazyk/jazyky tohoto dokumentu
                  
               
            
            
               
                  Prohlášení o důvodech a okolnostech žádosti o předběžná opatření (1)
                      (2)
                  
               
            
            
               
                  
                     vycházející z:
                  
               
               
                  
                     článku 16 směrnice 2010/24/EU
                  
                  …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
            
               
                  Toto prohlášení souvisí s žádostí o předběžná opatření
               
            
            
               
                  s tímto referenčním číslem:
               
               
                  Ref. …
               
            
            
               
                  zaslanou dožadujícím státem:
               
               
                   
               
            
            
               
                  tomuto dožádanému státu:
               
               
                   
               
            
         
      
      O konkrétních důvodech a okolnostech této žádosti se poskytují následující informace:
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Obecné informace
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.1
                           
                           
                              Pohledávka je/pohledávky jsou předmětem dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím státě, který je napaden.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.2
                           
                           
                              Pohledávka je/pohledávky jsou předmětem dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím státě, který není napaden.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.3
                           
                           
                              Pohledávka dosud není/pohledávky dosud nejsou předmětem dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím státě.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.4
                           
                           
                              Pohledávka není napadena/pohledávky nejsou napadeny.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.5
                           
                           
                              Pohledávka již není napadnutelná/pohledávky již nejsou napadnutelné ve správním odvolání/odvolání k soudu.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.6
                           
                           
                              Pohledávka je napadena/pohledávky jsou napadeny, avšak právní předpisy a správní praxe platné ve státě dožadujícího orgánu umožňují přijetí předběžných opatření.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Podpůrné doklady a/nebo důvody
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.1
                           
                           
                              K žádosti je přiložen jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávek v dožádaném státě.
                              
                                 Pozn.: tento jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném státě rovněž povoluje dožádanému státu přijmout předběžná opatření (u žádostí vycházejících ze směrnice 2010/24/EU: viz čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.2
                           
                           
                              Tato žádost vychází ze správního rozhodnutí (v příloze), které povoluje předběžná opatření v dožadujícím státě a obsahuje následující hodnocení:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.2.1
                           
                           
                              Správní hodnocení potřeby přijmout předběžná opatření posoudil:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     název orgánu:
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     adresa orgánu:
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     datum přijetí rozhodnutí:
                  
               
               
                  
                     DD/MM/RRRR
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     kontaktní osoba:
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.2.2
                           
                           
                              Okolnosti
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Doklad o vymahatelnosti pohledávky je napaden.
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Pohledávka dosud není/pohledávky dosud nejsou předmětem dokladu o vymahatelnosti pohledávky.
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Napadení pohledávky/pohledávek dlužníkem již bylo zamítnuto v prvním stupni, avšak toto rozhodnutí není konečné.
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.2.3
                           
                           
                              Tento orgán povolil předběžná opatření v dožadujícím státě v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy k tomuto datu:
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     DD/MM/RRRR
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.2.4
                           
                           
                              Předběžná opatření se považují za odůvodněná z následujících důvodů, které prokazují naléhavost a riziko, že výběr a vymáhání by mohly být zmařeny nebo vážně omezeny:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     vysoká (odhadovaná) částka (očekávaného) dluhu/značné inkaso
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     podezření z podvodu
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     dotčená osoba se úmyslně stane insolventní/dotčené osoby se úmyslně stanou insolventními
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     restrukturalizace aktiv
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     zcizení majetku
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     pokus zatajit/ukrýt/promrhat aktiva
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     nedbalé řízení podniku
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     častá změna bydliště/sídla
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     přemístění majetku do zahraničí
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     dlužník neplní dřívější platební ujednání
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     jiné prvky/důvody: …
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Krátké vysvětlení (doporučeno): …
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.3
                           
                           
                              Tato žádost vychází ze soudního potvrzení (v příloze), že předběžná opatření jsou odůvodněna:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.3.1
                           
                           
                              Soudní hodnocení potřeby přijmout předběžná opatření posoudil:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     název soudu:
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     adresa soudu:
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     datum přijetí rozhodnutí:
                  
               
               
                  
                     DD/MM/RRRR
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     (kontaktní osoba:)
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.3.2
                           
                           
                              Soud rozhodl:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     na základě jednostranné žádosti daňových orgánů
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     v návaznosti na napadení pohledávky dlužníkem, jinou odpovědnou osobou nebo jinou osobou, vůči níž směřuje předběžné opatření
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.3.3
                           
                           
                              Soud povolil předběžná opatření v dožadujícím státě v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy k tomuto datu:
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     DD/MM/RRRR
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.4
                           
                           
                              Tato žádost o předběžná opatření je založena na důvodech uvedených v přiloženém dokumentu/přiložených dokumentech.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.5
                           
                           
                              Předběžná opatření jsou odůvodněná z následujících důvodů, které prokazují naléhavost a riziko, že výběr a vymáhání by mohly být zmařeny nebo vážně omezeny:
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     vysoká (odhadovaná) částka (očekávaného) dluhu/výrazné úrovně dluhu
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     podezření z podvodu
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     dotčená osoba se úmyslně stane insolventní/dotčené osoby se úmyslně stanou insolventními
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     restrukturalizace aktiv
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     zcizení majetku
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     pokus zatajit/ukrýt/promrhat aktiva
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     nedbalé řízení podniku
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     častá změna bydliště/sídla
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     přemístění majetku do zahraničí
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     dlužník neplní dřívější platební ujednání
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     jiné prvky/důvody:
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Krátké vysvětlení (doporučeno): …
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Další informace
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.1
                           
                           
                              Orgány dožádaného státu se žádají, aby před zahájením předběžných opatření neinformovaly dlužníka nebo jinou dotčenou osobu.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.2
                           
                           
                              Další informace:…
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Údaje uvedené kurzivou jsou nepovinné. Nehodící se oddíly škrtněte/odstraňte.
      
         (2)  Pokud se tento doklad zasílá elektronickými prostředky, lze jeho strukturu a grafickou úpravu přizpůsobit požadavkům a možnostem elektronického komunikačního systému za předpokladu, že nedojde k podstatné změně souboru údajů a informací obsažených v tomto dokladu.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.