Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1970/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 281/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1970
   ze dne 27. října 2017,
   kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodů:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, v příslušných případech včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i k poradenství poskytnutému poradními sbory zřízenými pro příslušné zeměpisné oblasti nebo oblasti působnosti a ke společným doporučením členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu u každé populace ryb nebo druhu rybolovu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností, přičemž je třeba náležitě zohlednit cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem společné rybářské politiky dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020 pro všechny populace ryb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měly by tedy být stanoveny celkové přípustné odlovy (TAC) v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, a to na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž je třeba zajistit spravedlivé zacházení se všemi odvětvími rybolovu a zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem se musí u dotčených populací co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020 dosáhnout cílové úmrtnosti způsobené rybolovem, vyjádřené jako rozmezí hodnot. Omezení odlovů v případě populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři je na rok 2018 vhodné stanovit tak, aby se dosáhlo cílů plánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V plánu se uvádí, že naznačuje-li vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace je u jakékoli dotčené populace nižší než referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, jak je stanoven v příloze II nařízení (EU) 2016/1139, mají být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může produkovat maximální udržitelný výnos. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) uvedla, že biomasa populace tresky obecné (Gadus morhua) a sledě obecného (Clupea harengus) v západní části Baltského moře je pod úrovní referenčních bodů pro zachování zdrojů, jak jsou stanoveny v příloze II zmíněného nařízení. Z tohoto důvodu je vhodné stanovit rybolovná práva na tresku obecnou a sledě obecného v západní části Baltského moře pod rozmezím úmrtnosti způsobené rybolovem, jak je uvedeno ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) 2016/1139, na úrovni přihlížející k poklesu biomasy. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské politiky a cílů plánu zvláště s ohledem na očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a potřebu zajistit přínosy v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Pokud jde o tresku obecnou v západní části Baltského moře, měla by být přijata další nápravná opatření. Zachováním zákazu rybolovu, který v současné době trvá osm týdnů, by zůstaly chráněny ryby v období tření. Z vědeckých doporučení vyplývá, že rekreační rybolov tresky obecné v západní části Baltského moře u této populace významně přispívá k celkové úmrtnosti způsobené rybolovem. Vzhledem k současnému stavu této populace je vhodné zachovat určitá aktuálně uplatňovaná opatření pro rekreační rybolov. Mělo by se uplatňovat denní omezení množství úlovků na rybáře, které by mělo být v období tření ještě zpřísněno. Tím není dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na komerční rybolov.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pokud jde o tresku obecnou (Gadus morhua) ve východní části Baltského moře, rada ICES nemohla vzhledem k biologickým změnám této populace stanovit biologické referenční body. Aby se napomohlo dosažení cílů plánu, je proto vhodné stanovit pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře TAC v souladu s přístupem předběžné opatrnosti podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Dále by mělo být zavedeno osmitýdenní období zákazu rybolovu s cílem zajistit ochranu lokalit tření tresky obecné ve východní části Baltského moře v subdivizích 25–26.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tím, že plavidla o celkové délce menší než 12 metrů budou moci lovit v oblastech, ve kterých je hloubka menší než 20 metrů, se omezenému počtu rybářů umožní pokračovat v jejich rybolovné činnosti a zaměřit se na druhy jiné než treska obecná. Je proto přiměřené udělit plavidlům o celkové délce menší než 12 metrů právo provádět rybolov v oblastech s hloubkou menší než 20 metrů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud jde o sledě obecného v Botnickém zálivu, rada ICES vyhodnotila jeho populaci na základě posledních údajů a nejnovějších informací a revidovala rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu. Třebaže existuje rozpor mezi rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem, která jsou stanovena ve vědeckých doporučeních a v plánu (jenž také vycházel z nejlepších vědeckých doporučení dostupných v době jeho přijetí), je plán právně závazný a platný, a je tedy třeba se jím při stanovování rybolovných práv k této populaci řídit. Vzhledem k tomu, že biomasa reprodukující se populace je u této populace ryb vyšší než referenční bod pro zachování biomasy stanovený ve sloupci A přílohy II nařízení (EU) 2016/1139, je vhodné stanovit TAC v souladu s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem uvedenými ve sloupci B přílohy I příslušného nařízení, aby se tak omezily rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. c) příslušného nařízení. Kromě toho se TAC pro tuto populaci nyní vztahuje na subdivize 30 a 31. Protože víceletý plán pro Baltské moře nevymezuje rozmezí pro subdivizi 31, v souladu s vědeckým doporučením se pro tuto oblast použije přístup založený na maximálním udržitelném výnosu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (3), a zejména jeho články 33 a 34 o zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a o předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně stanoveny kódy, které budou členské státy při předávání údajů Komisi používat v souvislosti s vykládkami populací, na něž se vztahuje toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě v článcích 3 a 4 v souvislosti s preventivními a analytickými TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovování TAC rozhodnout, na jaké populace se články 3 a 4 nepoužijí, a to zejména na základě biologického stavu daných populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziročníflexibility. Aby se tedy zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by podrývala zásadu rozumného a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršovala biologický stav předmětných populací, by se měly články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 použít na analytické TAC jen tehdy, když není využívána meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Na základě nového vědeckého doporučení by se měl stanovit předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v oblasti ICES 3a a ve vodách Unie oblastí ICES 2a a podoblasti ICES 4 na období od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018. Nařízení Rady (EU) 2017/127 (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila obživa rybářů Unie, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2018. Pokud jde o tresku Esmarkovu, mělo by být toto nařízení na ni použitelné od 1. listopadu 2017. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      OBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři na rok 2018.
   Článek 2
   Oblast působnosti
   1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.
   2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, je-li v příslušných ustanoveních výslovně zmiňován.
   Článek 3
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení, a nestanoví-li toto nařízení jinak, se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři ve smyslu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (6);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               „kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               „rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.
            
         
      
   
   KAPITOLA II
   
      RYBOLOVNÁ PRÁVA
   
   Článek 4
   Celkové přípustné odlovy a jejich rozdělení
   Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.
   Článek 5
   Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               výměny prováděné podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               odpočty a přerozdělení prováděné podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               množství převáděná v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
         
      
   
   Článek 6
   Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků
   1.   Na úlovky druhů, jež podléhají omezením odlovů a jež byly uloveny v rámci druhů rybolovu vymezených v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, se vztahuje povinnost vykládky stanovená v uvedeném článku 15.
   2.   V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny populace necílových druhů v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 pro účely odchýlení se od povinnosti započítávat úlovky do příslušné kvóty, jak je stanoveno v uvedeném článku.
   Článek 7
   Opatření pro rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích 22–24
   1.   Při rekreačním rybolovu v subdivizích 22–24 si může jeden rybář v jeden den ponechat nejvýše pět kusů tresky obecné.
   2.   V období od 1. února 2018 do 31. března 2018 si odchylně od odstavce 1 může v subdivizích 22–24 jeden rybář v jeden den ponechat nejvýše tři kusy tresky obecné.
   3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.
   KAPITOLA III
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 8
   Předávání údajů
   Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o množstvích odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 9
   Flexibilita
   1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, na populace, na které se vztahují preventivní TAC, se použije článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 a na populace, na které se vztahují analytické TAC, se použije čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení.
   2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
   Článek 10
   Změna nařízení (EU) 2017/127
   V příloze IA nařízení (EU) 2017/127 se tabulka rybolovných práv pro tresku Esmarkovu a související vedlejší úlovky v oblasti 3a a vodách Unie oblastí 2a a 4 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     „Druh:
                  
               
               
                  Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky
                  
                     Trisopterus esmarkii
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  3a; vody Unie oblastí 2a a 4
                  (NOP/2A3A4.)
               
            
            
               
                  Rok
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  141 819  (7)
                      (9)
                  
               
               
                  54 949  (7)
                      (12)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  27 (7)
                      (8)
                      (9)
                  
               
               
                  11 (7)
                      (8)
                      (12)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  104 (7)
                      (8)
                      (9)
                  
               
               
                  40 (7)
                      (8)
                      (12)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  141 950  (7)
                      (9)
                  
               
               
                  55 000  (7)
                      (12)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Norsko
               
               
                  25 000  (10)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Faerské ostrovy
               
               
                  9 300  (11)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  238 981
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  
                     Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije
               
            
         
      
   
   Článek 11
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2018, s výjimkou článku 10, který se použije od 1. listopadu 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).
   
      (7)  Nejvýše 5 % kvóty může sestávat z vedlejších úlovků tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítané do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nepřesahují dohromady 9 % příslušné kvóty.
   
      (8)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti ICES 2a, 3a a 4.
   
      (9)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. ledna do 31. října 2017.
   
      (10)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou.
   
      (11)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.
   
      (12)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018.“.
   
   
      PŘÍLOHA
      TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI
      Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty podle populace (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) a podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.
      Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
      Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.
      Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
      
         
         
         
         
            
               
                  Vědecký název
               
               
                  Třímístný písmenný kód
               
               
                  Obecný název
               
            
            
               
                  
                     Clupea harengus
                  
               
               
                  HER
               
               
                  Sleď obecný
               
            
            
               
                  
                     Gadus morhua
                  
               
               
                  COD
               
               
                  Treska obecná
               
            
            
               
                  
                     Pleuronectes platessa
                  
               
               
                  PLE
               
               
                  Platýs evropský
               
            
            
               
                  
                     Salmo salar
                  
               
               
                  SAL
               
               
                  Losos obecný
               
            
            
               
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
               
                  SPR
               
               
                  Šprot obecný
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Subdivize 30–31
                  (HER/30/31.)
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  69 359
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  15 240
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  84 599
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  84 599
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Subdivize 22–24
                  (HER/3BC+24)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  2 426
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  9 551
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  2 252
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  3 079
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  17 309
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  17 309
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Nepoužijí se ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                  Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
                  (HER/3D-R30)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  5 045
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  1 338
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  25 767
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  50 297
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  6 359
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  6 696
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  57 142
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  76 711
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  229 355
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Subdivize 28.1
                  (HER/03D.RG)
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  13 392
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  15 607
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  28 999
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  28 999
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Treska obecná
                  
                     Gadus morhua
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–32
                  (COD/3DX32.)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  6 521  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  2 594  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  635 (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  499 (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  2 425  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  1 597  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  7 510  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  6 607  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  28 388  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Preventivní TAC
                  Nepoužijí se ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Treska obecná
                  
                     Gadus morhua
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Subdivize 22–24
                  (COD/3BC+24)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  2 444  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  1 194  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  54 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  48 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  202 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  131 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  654 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  870 (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  5 597  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  5 597  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Nepoužijí se ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Platýs evropský
                  
                     Pleuronectes platessa
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22–32
                  (PLE/3BCD-C)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  5 070
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  563
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  1 061
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  382
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  7 076
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  7 076
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Losos obecný
                  
                     Salmo salar
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22–31
                  (SAL/3BCD-F)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  18 885  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  2 101  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  1 919  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  23 548  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  12 012  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  1 412  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  5 729  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  25 526  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  91 132  (1)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Nepoužijí se ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Losos obecný
                  
                     Salmo salar
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivize 32
                  (SAL/3D32.)
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  1 026  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  8 977  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  10 003  (2)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Preventivní TAC
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Druh:
                  
               
               
                  Šprot obecný
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22–32
                  (SPR/3BCD-C)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  25 875
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  16 393
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  30 047
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  13 545
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  36 289
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  13 127
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  77 012
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  50 022
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  262 310
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
      
         (1)  
      
         
         
         
            
               
                  (x)
               
               
                  V subdivizích 25 a 26 se v období od 1. července do 31. srpna zakazuje rybolov v rámci této kvóty rybářským plavidlům lovícím pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních vlasců, jakož i přívlačného lovného zařízení.
                  Odchylně od prvního pododstavce se toto období zákazu rybolovu nevztahuje na rybářská plavidla o celkové délce menší než 12 metrů provádějící rybolov v oblastech, ve kterých je hloubka vody menší než 20 metrů podle souřadnic v úřední námořních mapách. Tato plavidla musí zajistit, že jejich rybolovnou činnost je možné kdykoli monitorovat. Za tímto účelem mohou být např. vybavena systémem sledování plavidel, nebo rovnocenným elektronickým monitorovacím systémem certifikovaným příslušným kontrolním orgánem, nebo papírovým lodním deníkem v kombinaci se zavedenými inspekčními a dozorovými programy v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009. Členské státy zasílají údaje o úlovcích Komisi každý týden.
               
            
         
      
      
         (2)  
      
         
         
         
            
               
                  (x)
               
               
                  V období od 1. února do 31. března se zakazuje rybolov v rámci této kvóty rybářským plavidlům lovícím pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních vlasců, jakož i přívlačného lovného zařízení.
                  Odchylně od odstavce 1 se toto období zákazu rybolovu nevztahuje na rybářská plavidla o celkové délce menší než 12 metrů provádějící rybolov v oblastech, ve kterých je hloubka vody menší než 20 metrů podle souřadnic v úřední námořních mapách. Tato plavidla musí zajistit, že jejich rybolovnou činnost je možné kdykoli monitorovat. Za tímto účelem mohou být např. vybavena systémem sledování plavidel, nebo rovnocenným elektronickým monitorovacím systémem certifikovaným příslušným kontrolním orgánem, nebo papírovým lodním deníkem v kombinaci se zavedenými inspekčními a dozorovými programy v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009. Členské státy zasílají údaje o úlovcích Komisi každý týden.
               
            
         
      
      
         (1)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
      
         (2)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.