Nařízení Komise (EU) 2017/1973 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1973/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 281/21
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1973
      ze dne 30. října 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat se produkty pocházející z Unie, které jsou přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích, považují za nevyhovující požadavkům na tyto produkty stanoveným v právních předpisech Unie. Směrnice Rady 97/78/ES (3) proto stanoví, že členské státy jsou povinny zajistit provádění veterinárních kontrol u zásilek těchto produktů, které jsou dováženy do Unie ze třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, včetně pravidel pro produkty rybolovu. Kromě toho nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví pravidla pro úřední kontroly, které se mají provádět u produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že k zásilkám produktů živočišného původu je při jejich vstupu do Unie třeba přiložit doklad, který splňuje určité požadavky, a v souladu s uvedeným nařízením se mají provést úřední kontroly těchto produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (4) stanoví vzory veterinárních osvědčení a dokladů pro dovoz některých produktů živočišného původu pro účely nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, včetně dokladu pro dovoz produktů rybolovu v příloze VI uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Členské státy a organizace zúčastněných stran požádaly Komisi, aby stanovila vzor veterinárního osvědčení pro zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích, jenž by měl být podepsán příslušným orgánem ve třetí zemi, a to za účelem harmonizace informací, které je třeba poskytnout v okamžiku, kdy tyto zásilky vstupují na území Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Vzor veterinárního osvědčení by měl konkrétně odkazovat na příslušná ustanovení týkající se vylodění, vykládky a skladování produktů rybolovu uvedená v kapitolách II a VII oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Vzor veterinárního osvědčení by měl být rovněž kompatibilní pro použití v rámci elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) (5), který se využívá pro výměnu veterinárních osvědčení mezi třetími zeměmi a členskými státy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Je proto vhodné stanovit harmonizovaný vzor veterinárního osvědčení, jejž má podepsat příslušný orgán ve třetí zemi, přes kterou jsou produkty rybolovu přepravovány předtím, než jsou odeslány do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 2074/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Doplňuje se nový článek 6c, který zní:
                  „Článek 6c
                  Požadavky na úřední kontroly produktů rybolovu, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členských států a které vstupují do Unie poté, co byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
                  1.   K produktům rybolovu určeným k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu, vyloženým, a případně též uskladněným, ve třetích zemích před vstupem do Unie za použití jiného dopravního prostředku musí být přiloženo veterinární osvědčení vydané příslušným orgánem dané třetí země a vyplněné v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v dodatku VIII k příloze VI.
                  2.   Třetí země, v níž se přeprava uskuteční, musí být uvedena na seznamu vypracovaném podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004.
                  3.   Pokud jsou produkty rybolovu uvedené v odstavci 1 vyloženy a přepraveny do skladovacího zařízení, které se nachází v třetí zemi uvedené ve zmíněném odstavci, musí být dané skladovací zařízení zapsáno na seznamu vypracovaném podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004.
                  4.   Pokud jsou produkty rybolovu uvedené v odstavci 1 naloženy na plavidlo plující pod vlajkou třetí země, musí být daná třetí země uvedena na seznamu vypracovaném podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004 a dané plavidlo musí být uvedeno na seznamu vypracovaném podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004.
                  Na kontejnerové lodě používané pro přepravu produktů rybolovu v kontejnerech se tento požadavek nevztahuje.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Příloha VI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. července 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. října 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
      
         (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
      
         (3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27).
      
         (5)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).
      
      
         PŘÍLOHA
         K příloze VI nařízení (ES) č. 2074/2005 se doplňuje nový dodatek VIII, který zní:
         „
               Dodatek VIII k příloze VI
               
                  Vzor veterinárního osvědčení pro produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
               
               
               Text obrazu
               
                  Veterinární osvědčení do EU
                  Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                  I.1 Odesílatel
                  Název
                  Adresa
                  Tel.
                  I.2 Číslo jednací osvědčení
                  I.2.a
                  I.3 Příslušný ústřední orgán
                  I.4 Příslušný místní orgán
                  I.5 Příjemce
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  Tel.
                  I.6
                  I.7 Země původu
                  Kód ISO
                  I.8 Region původu
                  Kód
                  I.9 Země určení
                  Kód ISO
                  I.10
                  I.11 Místo původu
                  Název
                  Číslo schválení/registrace
                  Adresa
                  I.12
                  I.13 Místo nakládky
                  Adresa
                  I.14 Datum odjezdu
                  I.15 Dopravní prostředek
                  Letadlo Plavidlo Vagon
                  Silniční vozidlo Ostatní
                  Identifikace
                  Odkazy na dokument:
                  I.16 Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                  I.17
                  I.18 Popis zboží
                  I.19 Kód zboží (kód HS)
                  I.20 Množství
                  I.21 Teplota produktů
                  Okolní Chlazené Zmrazené
                  I.22 Počet balení
               
               
               Text obrazu
               
                  I.23 Číslo plomby/kontejneru
                  I.24 Druh obalu
                  I.25 Zboží osvědčené pro:
                  Lidská spotřeba
                  I.26
                  I.27 Pro dovoz nebo příjem do EU
                  I.28 Identifikace zboží
                  Druh (vědecký název)
                  Typ úpravy
                  Číslo (čísla) schválení/registrace plavidla (plavidel) (*)
                  Počet balení
                  Čistá hmotnost
               
               
               Text obrazu
               
                  ZEMĚ
                  Produkty rybolovu, které byly přepraveny ve třetích zemích
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b
                  II.1 Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                  Já, níže podepsaný úřední inspektor, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, a potvrzuji, že výše popsané produkty rybolovu
                  — byly hygienicky vyloděny a vyloženy ze schváleného/registrovaného plavidla (schválených/registrovaných plavidel) (uveďte číslo (čísla) schválení/registrace a název členského státu (názvy členských států) vlajky) v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v kapitole II oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
                  — případně byly skladovány ve schválené chladírně (schválených chladírnách) (uveďte číslo (čísla) schválení) v souladu s příslušnými požadavky kapitoly VII oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
                  — případně byly hygienicky naloženy na schválené plavidlo (schválená plavidla) (uveďte číslo (čísla) schválení členského státu (členských států) nebo třetí země (třetích zemí) a název členského státu (členských států) nebo třetí země (třetích zemí) vlajky) v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v kapitole I a VIII oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
                  — případně byly naloženy do kontejneru (uveďte číslo kontejneru) nebo do kamionu (uveďte číslo registrační značky kamionu a přívěsu) nebo do letadla (uveďte číslo letu) v souladu s požadavky stanovenými v kapitole VIII oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
                  — jsou opatřeny výtiskem (výtisky) (**) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu nebo jeho (jejich) příslušných částí (**)
                  (**) Elektronická podoba je rovněž přijatelná.
                  Poznámky
                  Část I:
                  — Kolonka I.7: Uveďte název třetí země odeslání.
                  — Kolonka I.11: Místo původu: uveďte název, adresu a číslo schválení chladírny ve třetí zemi odeslání, nebo pokud produkty nebyly skladovány v chladírně, uveďte název a číslo schválení nebo registrace původního plavidla plujícího pod vlajkou členského státu.
                  — Kolonka I.15: Uveďte dopravní prostředek, který opustil třetí zemi odeslání. V případě mrazírenského/chladírenského plavidla uveďte název plavidla, číslo schválení a stát vlajky, v případě rybářského plavidla číslo registrace a stát vlajky. V případě přepravy kontejnery, kamiony či letadly je třeba uvést tytéž údaje, které jsou stanoveny ve čtvrté odrážce části II.1.
                  — Kolonka I.19: Použijte příslušné kódy harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace těchto čísel: 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605, 2106.
                  — Kolonka I.23: Identifikace kontejneru/číslo plomby: Sériové číslo plomby musí být uvedeno pouze v případě, že byla tato pečeť připevněna na kontejner pod dohledem příslušného orgánu vydávajícího osvědčení.
                  — Kolonka I.28: Typ úpravy: Chlazené, mrazené, nebo zpracované.
                  (*) Zahrnuje rybářské plavidlo, výrobní plavidlo, mrazírenské a chladírenské plavidlo podle toho, co je vhodné.
                  Úřední inspektor
                  Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                  Datum: Podpis:
                  Razítko:
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.