Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1974 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1974/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 281/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1974
   ze dne 30. října 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (2), a zejména na čl. 20 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha V nařízení (EU) 2016/44 obsahuje seznam plavidel určených Výborem OSN pro sankce v souladu s bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014). Na tato plavidla se podle uvedeného nařízení vztahuje řada zákazů, mimo jiné zákaz nakládat, přepravovat či vykládat ropu z Libye a zákaz vstupovat do přístavů na území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 20. října 2017 Výbor Rady bezpečnosti OSN obnovil a změnil zařazení plavidla Capricorn na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření. Příloha V nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha V nařízení Rady (EU) 2016/44 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. října 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha V nařízení Rady (EU) 2016/44 se mění takto:
      Položka:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „1.
                  
                  
                     Název: CAPRICORN
                     Zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), ve znění rozšířeném a pozměněném bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy či vykládky; zákaz vstupu do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 je toto určení platné od 21. července 2017 do 21. října 2017, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce č. 2146. Stát vlajky: Tanzanie.
                     
                        Další informace
                     
                     IMO: 8900878. Ke dni 16. července 2017 se plavidlo nacházelo na volném moři u Kypru.“
                  
               
            
         
      
      se nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „1.
                  
                  
                     Název: CAPRICORN
                     Zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), ve znění rozšířeném a pozměněném bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy či vykládky; zákaz vstupu do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 bylo toto určení obnoveno výborem dne 20. října 2017 a je platné do 18. ledna 2018, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce č. 2146. Stát vlajky: Tanzanie.
                     
                        Další informace
                     
                     Zařazeno na seznam dne 21. července 2017. IMO: 8900878. Ke dni 21. září 2017 se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách u Spojených arabských emirátů.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.