Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1977 ze dne 26. října 2017, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1977/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 285/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1977
   ze dne 26. října 2017,
   kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 876/2014 (2) Komise zařadila přenosný přístroj napájený bateriemi pro zachycení a záznam statických snímků a videa do kódu KN 8525 80 99 jako ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ve svém rozsudku ve spojených věcech C-435/15 a C-666/15 (3) Soudní dvůr rozhodl, že prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 je neplatné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z důvodů právní jistoty by ustanovení, která byla Soudním dvorem prohlášena za neplatná, měla být formálně odstraněna z právního řádu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 se zrušuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. října 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 876/2014 ze dne 8. srpna 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 12).
   
      (3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. března 2017, GROFA a další, C-435/15 a C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.