Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1979/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 285/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1979
   ze dne 31. října 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že členské státy zajistí, aby produkce a uvádění živých mlžů a živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů na trh podléhaly úředním kontrolám uvedeným v příloze II zmíněného nařízení. Kapitola II uvedené přílohy obsahuje pravidla týkající se klasifikace produkčních oblastí a jejich monitorování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 854/2004 jsou produkční oblasti klasifikovány podle úrovně fekálního znečištění. U živočichů, kteří získávají potravu filtrací vody, jako jsou například mlži, se mohou nahromadit mikroorganismy představující riziko pro veřejné zdraví. Z tohoto důvodu je klasifikace produkčních oblastí založena na přítomnosti určitých mikroorganismů souvisejících s fekálním znečištěním.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ostnokožci jsou zpravidla živočichové, kteří nezískávají potravu filtrací vody; proto by se riziko hromadění mikroorganismů souvisejících s fekálním znečištěním u těchto živočichů mělo považovat za velmi malé. Kromě toho nebyly hlášeny žádné epizootologické informace, podle kterých by existovala souvislost mezi pravidly stanovenými v kapitole II přílohy II nařízení (ES) č. 854/2004 týkajícími se klasifikace produkčních oblastí a rizikem pro veřejné zdraví spojeným s ostnokožci, kteří nezískávají potravu filtrací vody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ostnokožci by proto měli být vyňati z působnosti pravidel týkajících se klasifikace produkčních oblastí stanovených v příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 854/2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příloha II kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví úřední kontroly hřebenatkovitých a živých mořských plžů, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbíraných mimo klasifikované produkční oblasti; ostnokožci, kteří nezískávají potravu filtrací vody, by měli být začleněni do této kapitoly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha II kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze II nařízení (ES) č. 854/2004 se kapitola III nahrazuje tímto:
   
      „KAPITOLA III:   ÚŘEDNÍ KONTROLY HŘEBENATKOVITÝCH (PECTINIDAE), MOŘSKÝCH PLŽŮ A OSTNOKOŽCŮ, KTEŘÍ NEZÍSKÁVAJÍ POTRAVU FILTRACÍ VODY, SBÍRANÝCH MIMO KLASIFIKOVANÉ PRODUKČNÍ OBLASTI
      Úřední kontroly hřebenatkovitých, mořských plžů a ostnokožců, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbíraných mimo klasifikované produkční oblasti se provádějí při dražbách ryb, v expedičních střediscích a ve zpracovatelských zařízeních.
      Tyto úřední kontroly musí ověřit soulad s hygienickými normami pro živé mlže stanovenými v příloze III oddílu VII kapitole V nařízení (ES) č. 853/2004 a dodržování jiných požadavků přílohy III oddílu VII kapitoly IX uvedeného nařízení.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.