Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1983 ze dne 27. října 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1983/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 287/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1983
      ze dne 27. října 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. října 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Výrobek ve formě neopracované desky o šířce přibližně 125 cm, tloušťce přibližně 7,5 cm a délce přibližně 2 000  cm. Je zhotoven slepením dýhových vrstev ze smrkového nebo borového dřeva nebo ze směsi vrstev obou druhů dřeva.
                     Dýhové vrstvy jsou umístěny tak, aby byl směr dřevných vláken ve všech vrstvách stejný. Některé vrstvy mohou být rovněž umístěny kolmo. Jednotlivé vrstvy jsou navzájem spojeny fenol-formaldehydovým lepidlem při vysokoteplotním lisování. Hrany a rohy jsou potaženy voskem.
                     Dýhové vrstvy ze dřeva používané k výrobě výrobku mají původní tloušťku 2,8 až 3,2 mm a hustotu 445 kg/m3 (smrková dýha) a 500 kg/m3 (borová dýha). Po lisování (za tlaku 2,8 N/mm2) mají jednotlivé stlačené vrstvy v konečném výrobku tloušťku přibližně 2,75 mm a hustota konečného výrobku je zpravidla mezi 540 kg/m3 (smrková dýha) a 620 kg/m3 (borová dýha).
                     Viz obrázek (*1).
                  
                  
                     4412 99 85
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4412 , 4412 99  a 4412 99 85 .
                     Výrobek je podobný vrstvenému dřevu ve smyslu čísla 4412  (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 4412 , třetí odstavec).
                     Zařazení do čísla 4413  je vyloučeno, jelikož výrobek nesplňuje definici „zhutněného dřeva“ v poznámce 2 ke kapitole 44, neboť lisování, jemuž je vystaven, zvyšuje jeho hustotu pouze o 24 % a povrch výrobku zůstává měkký, jak je patrno na omak.
                     Zařazení do čísla 4418  je rovněž vyloučeno, jelikož výrobek nelze označit za výrobky ze dřeva používané při stavbě budov, ve formě sestavených výrobků nebo jako rozpoznatelné nesmontované části (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 4418 , první odstavec). Je určen k obecnému použití a nemá objektivní charakteristické znaky, které by umožnily jej uznat za výrobky stavebního truhlářství a tesařství.
                     Výrobek je tedy nutno zařadit do kódu KN 4412 99 85  jako ostatní podobné vrstvené dřevo.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.