Nařízení Komise (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1986/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 291/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1986
      ze dne 31. října 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 13. ledna 2016 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 16 Leasingy. Cílem tohoto standardu je zlepšit účetní výkaznictví týkající se leasingových smluv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Přijetí standardu IFRS 16 ve svém důsledku znamená změny těchto standardů nebo interpretací standardů: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, mezinárodních účetních standardů (IAS) 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, interpretací Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) 1, IFRIC 12, interpretací Stálého interpretačního výboru (SIC) 29 a SIC-32.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Výsledky konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví potvrzují, že IFRS 16 splňuje kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Vkládá se mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 16 Leasingy, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 a SIC-32 se mění v souladu s IFRS 16, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2019 nebo po tomto datu.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 31. října 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16
         
         
            
               Leasingy
            
         
         
            Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 Leasingy
            
         
         CÍL
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     Tento standard stanoví zásady účtování, oceňování, vykazování a zveřejňování leasingů. Jeho cílem je zajistit, aby nájemci a pronajímatelé poskytovali relevantní informace způsobem, který věrně zobrazuje tyto transakce. Tyto informace poskytují uživatelům účetní závěrky základ pro posouzení dopadů leasingů na finanční pozici, finanční výkonnost a peněžní toky účetní jednotky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Při aplikaci tohoto standardu musí účetní jednotka zvážit podmínky smluv a všechny relevantní skutečnosti a okolnosti. Účetní jednotka je povinna aplikovat tento standard konzistentním způsobem na smlouvy s podobnými charakteristikami a za podobných okolností.
                  
               
            
         
         ROZSAH PŮSOBNOSTI
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Účetní jednotka je povinna aplikovat tento standard na všechny leasingy včetně leasingů aktiv z práva k užívání v rámci subleasingu s výjimkou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 leasingů k průzkumu nebo využití ložisek nerostů, ropy, zemního plynu a podobných neobnovitelných zdrojů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 leasingů biologických aktiv spadajících do působnosti IAS 41 Zemědělství držených nájemcem;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 ujednání o poskytování licencovaných služeb spadajících do působnosti IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 licencí na duševní vlastnictví poskytnutých pronajímatelem, které spadají do působnosti IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 práv držených nájemcem na základě licenčních smluv, která spadají do působnosti IAS 38 Nehmotná aktiva, pro takové položky, jako jsou filmy, videozáznamy, hry, rukopisy, patenty a autorská práva.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Nájemce může, ale nemusí aplikovat tento standard na leasingy jiných nehmotných aktiv, než která jsou popsána v odst. 3 písm. e).
                  
               
            
         
         VÝJIMKY PŘI ÚČTOVÁNÍ (ODSTAVCE B3–B8)
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Nájemce se může rozhodnout, že nebude aplikovat požadavky uvedené v odstavcích 22–49 na:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 
                                    krátkodobé leasingy a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 leasingy, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu (viz v odstavce B3–B8).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Pokud se nájemce rozhodne, že nebude aplikovat požadavky odstavců 22–49 buď na krátkodobé leasingy, nebo na leasingy, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu, vykazuje nájemce leasingové platby spojené s těmito leasingy jako náklady buď rovnoměrně po dobu trvání leasingu, nebo na jiné systematické bázi. Nájemce je povinen uplatnit jinou systematickou bázi v případě, že tato báze lépe odráží rozvržení nájemcových užitků.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     Pokud nájemce při účtování krátkodobého leasingu postupuje v souladu s odstavcem 6, považuje nájemce pro účely tohoto standardu tento leasing za nový leasing, pokud:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 došlo k modifikaci leasingu; nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 došlo k jakékoli změně doby trvání leasingu (nájemce například využije opci, která původně nebyla součástí určení doby trvání leasingu).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     Volba u krátkodobých leasingů se provádí na úrovni třídy podkladového aktiva, k němuž se právo k užívání vztahuje. Třída podkladových aktiv je seskupením podkladových aktiv s podobnou podstatou a využitím v činnosti účetní jednotky. Volbu u leasingů, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu, lze provést pro každý leasing zvlášť.
                  
               
            
         
         IDENTIFIKACE LEASINGU (ODSTAVCE B9–B33)
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        9.
                     
                  
                  
                     Na počátku smlouvy účetní jednotka posoudí, zda smlouva má charakter leasingu nebo leasing obsahuje. Smlouva má charakter leasingu nebo jej obsahuje tehdy, pokud převádí právo kontrolovat užití identifikovaného aktiva po určitou dobu trvání výměnou za protihodnotu. Odstavce B9–B31 poskytují návod pro posouzení, zda smlouva má charakter leasingu nebo jej obsahuje.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     Dobu trvání lze také popsat na základě rozsahu využívání identifikovaného aktiva (například počtu výrobních jednotek, pro jejichž výrobu bude příslušné zařízení používáno.)
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     Účetní jednotka přehodnotí, zda smlouva má charakter leasingu nebo leasing obsahuje pouze v případě, že dojde ke změně smluvních podmínek.
                  
               
            
         
         
            Oddělování komponent smlouvy
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     U smlouvy, která má charakter leasingu nebo leasing obsahuje, vykazuje účetní jednotka jednotlivé leasingové komponenty v rámci smlouvy jako leasing odděleně od neleasingových komponent smlouvy, pokud neuplatňuje praktické zjednodušení uvedené v odstavci 15. Odstavce B32–B33 stanoví pokyny pro oddělování komponent smlouvy.
                  
               
            
         
         
            
               Nájemce
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     13.
                  
                  
                     U smlouvy, která obsahuje leasingovou komponentu a jednu nebo více dalších leasingových nebo neleasingových komponent, přiřazuje nájemce protihodnotu ve smlouvě jednotlivým leasingovým komponentám na základě relativní samostatné ceny dané leasingové komponenty a souhrnu samostatných cen neleasingových komponent.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     14.
                  
                  
                     Relativní samostatná cena leasingových a neleasingových komponent se určí na základě ceny, kterou by pronajímatel nebo obdobný dodavatel účtoval účetní jednotce za tuto komponentu nebo za obdobnou komponentu samostatně. Pokud není zjistitelná samostatná cena snadno dostupná, nájemce samostatnou cenu odhadne s maximálním využitím zjistitelných informací.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15.
                  
                  
                     Nájemce může použít praktické zjednodušení a rozhodnout podle třídy podkladového aktiva, že nebude oddělovat neleasingové komponenty od leasingových komponent a že namísto toho bude účtovat každou leasingovou komponentu a jakékoli související neleasingové komponenty jako jedinou leasingovou komponentu. Nájemce nesmí toto praktické zjednodušení použít u vložených derivátů, které splňují kritéria uvedená v odstavci 4.3.3 IFRS 9 Finanční nástroje.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     16.
                  
                  
                     Nepoužije-li se praktické zjednodušení uvedené v odstavci 15, zaúčtuje nájemce neleasingové komponenty podle jiných příslušných standardů.
                  
               
            
         
         
            
               Pronajímatel
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     17.
                  
                  
                     U smlouvy, která obsahuje leasingovou komponentu a jednu nebo několik dalších leasingových nebo neleasingových komponent, přiřadí pronajímatel protihodnotu ve smlouvě v souladu s odstavci 73–90 IFRS 15.
                  
               
            
         
         DOBA TRVÁNÍ LEASINGU (ODSTAVCE B34–B41)
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     18.
                  
                  
                     Účetní jednotka stanoví dobu trvání leasingu jako nevypověditelnou dobu leasingu společně s oběma následujícími obdobími:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 období, na která se vztahuje opce na prodloužení leasingu, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci využije; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 období, na která se vztahuje opce na ukončení leasingu, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci nevyužije.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     19.
                  
                  
                     Při posuzování toho, zda je dostatečně jisté, že nájemce opci na prodloužení leasingu využije, případně že opci na ukončení leasingu nevyužije, účetní jednotka zohlední všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, které vytvářejí ekonomickou pobídku pro nájemce, aby využil opci na prodloužení leasingu, nebo nevyužil opci na ukončení leasingu, jak je uvedeno v odstavcích B37–B40.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     20.
                  
                  
                     Nájemce přehodnotí, zda je dostatečně jisté, že využije opci na prodloužení, nebo že nevyužije opci na ukončení, pokud dojde buď k důležité události, nebo k významné změně okolností, která:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 je pod kontrolou nájemce a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 ovlivňuje to, zda je dostatečně jisté, že nájemce využije opci, která původně nebyla zahrnuta do určení doby trvání leasingu, nebo že nevyužije opci, která původně byla zahrnuta do určení doby trvání leasingu (jak je uvedeno v odstavci B41).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     21.
                  
                  
                     Účetní jednotka musí revidovat dobu trvání leasingu v případě, že dojde ke změně nevypověditelné doby leasingu. Nevypověditelná doba leasingu se změní například tehdy, pokud:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 nájemce využije opci, kterou účetní jednotka původně nezahrnula do určení doby trvání leasingu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 nájemce nevyužije opci, kterou účetní jednotka původně zahrnula do určení doby trvání leasingu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 nastane událost, která smluvně zavazuje nájemce, aby využil opci, kterou účetní jednotka původně nezahrnula do určování doby trvání leasingu; nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 nastane událost, která smluvně zakazuje nájemci, aby využil opci, kterou účetní jednotka původně zahrnula do určování doby trvání leasingu.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         NÁJEMCE
         
            Účtování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        22.
                     
                  
                  
                     Ke dni zahájení nájemce vykáže aktivum z práva k užívání a závazek z leasingu.
                  
               
            
         
         
            Oceňování
         
         
            
               Prvotní ocenění
            
         
         
            Prvotní ocenění aktiva z práva k užívání
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        23.
                     
                  
                  
                     Ke dni zahájení ocení nájemce aktivum z práva k užívání v pořizovacích nákladech.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     24.
                  
                  
                     Pořizovací náklady na aktivum z práva k užívání zahrnují:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 částku prvotního ocenění závazku z leasingu, jak je popsáno v odstavci 26;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 veškeré leasingové platby provedené v den zahájení nebo před tímto dnem po odečtení veškerých obdržených leasingových pobídek;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 veškeré počáteční přímé náklady vynaložené nájemcem a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 odhadované náklady, které má nájemce vynaložit na demontáž a odstranění podkladového aktiva, a uvedení místa, kde se nalézá, do původního stavu, nebo uvedení podkladového aktiva do stavu vyžadovaného podmínkami leasingu, pokud tyto náklady nejsou vynaloženy na výrobu zásob. Nájemci vzniká povinnost hradit tyto náklady buďto ke dni zahájení, nebo jako důsledek používání podkladového aktiva během určitého období.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     25.
                  
                  
                     Nájemce zaúčtuje náklady uvedené v odst. 24 písm. d) jako součást nákladů na aktivum z práva k užívání, když mu vznikne povinnost tyto náklady uhradit. Nájemce použije IAS 2 Zásoby na náklady, které vznikly během určitého období v důsledku užívání aktiva z práva k užívání k výrobě zásob v tomto období. Závazky plynoucí z takových nákladů účtovaných v souladu s tímto standardem nebo s IAS 2 se uznávají a oceňují v souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.
                  
               
            
         
         
            Prvotní ocenění závazku z leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        26.
                     
                  
                  
                     Ke dni zahájení ocení nájemce závazek z leasingu současnou hodnotou leasingových plateb, které nejsou k tomuto datu uhrazeny. Leasingové platby musí být diskontovány s použitím implicitní úrokové míry leasingu, pokud lze tuto míru snadno určit. Pokud tuto míru nelze snadno určit, použije nájemce přírůstkovou výpůjční úrokovou míru nájemce.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     27.
                  
                  
                     Ke dni zahájení zahrnují leasingové platby zahrnuté do oceňování závazku z leasingu následující platby za právo k užívání podkladového aktiva během doby trvání leasingu, které nejsou ke dni zahájení uhrazeny:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 
                                    pevné platby (včetně v podstatě pevných plateb, které jsou uvedeny v odstavci B42) snížené o pohledávky z leasingových pobídek;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 
                                    variabilní leasingové platby závislé na indexu nebo sazbě, které byly prvotně oceněny na základě indexu nebo sazby ke dni zahájení (jak je uvedeno v odstavci 28);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 částky, u nichž se očekává, že budou splatné nájemcem v rámci záruk zbytkové hodnoty;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 realizační cenu opce na nákup, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci využije (posouzení s ohledem na faktory uvedené v odstavcích B37–B40); a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 platby sankcí za ukončení leasingu, pokud doba trvání leasingu odráží skutečnost, že nájemce využije opci na ukončení leasingu.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     28.
                  
                  
                     Variabilní leasingové platby, které jsou závislé na indexu nebo na sazbě podle odst. 27 písm. b) zahrnují například platby vázané na index spotřebitelských cen, platby vázané na referenční úrokovou míru (například LIBOR) nebo platby, které se mění tak, aby odrážely změny tržního nájemného.
                  
               
            
         
         
            
               Následné ocenění
            
         
         
            Následné ocenění aktiva z práva k užívání
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        29.
                     
                  
                  
                     Po dni zahájení ocení nájemce aktivum z práva k užívání použitím modelu oceňování pořizovacími náklady, pokud nepoužije jeden z modelů oceňování uvedených v odstavcích 34 a 35.
                  
               
            
         
         
            Model oceňování pořizovacími náklady
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     30.
                  
                  
                     Při použití modelu oceňování pořizovacími náklady ocení nájemce aktivum z práva k užívání pořizovacími náklady:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 sníženými o jakékoli kumulované odpisy a jakékoliv kumulované ztráty ze znehodnocení a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 upravenými o jakékoliv přecenění závazku z leasingu uvedeného v odst. 36 písm. c).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     31.
                  
                  
                     Nájemce je povinen při odepisování aktiva z práva k užívání uplatnit požadavky na odpisy uvedené v IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 32.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     32.
                  
                  
                     Pokud leasing převádí na konci doby trvání leasingu vlastnictví podkladového aktiva na nájemce nebo pokud pořizovací náklady na aktivum z práva k užívání odrážejí skutečnost, že nájemce využije opci na nákup, odepisuje nájemce aktivum z práva k užívání ode dne zahájení do konce doby použitelnosti podkladového aktiva. Jinak nájemce odepisuje aktivum z práva k užívání ode dne zahájení buď do konce doby použitelnosti aktiva z práva k užívání, nebo do konce doby trvání leasingu, nastane-li dříve.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     33.
                  
                  
                     Nájemce je povinen aplikovat IAS 36 Snížení hodnoty aktiv ke zjištění toho, zda došlo ke znehodnocení aktiva z práva k užívání, a k účtování veškerých zjištěných ztrát ze znehodnocení.
                  
               
            
         
         
            Jiné modely oceňování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     34.
                  
                  
                     Pokud nájemce použije na své investice do nemovitostí model oceňování reálnou hodnotou dle IAS 40 Investice do nemovitostí, použije tento model oceňování reálnou hodnotou rovněž pro aktiva z práva k užívání, která splňují definici investice do nemovitostí dle IAS 40.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     35.
                  
                  
                     Pokud se aktiva z práva k užívání vztahují k třídě pozemků, budov a zařízení, na které nájemce použije přeceňovací model uvedený v IAS 16, může se nájemce rozhodnout, že použije tento přeceňovací model na všechna aktiva z práva k užívání, která se vztahují k této třídě pozemků, budov a zařízení.
                  
               
            
         
         
            Následné ocenění závazku z leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        36.
                     
                  
                  
                     Po dni zahájení oceňuje nájemce závazky z leasingu tak, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                              
                              
                                 
                                    zvýší účetní hodnotu tak, aby odrážela úrok ze závazků z leasingu;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                              
                              
                                 
                                    sníží účetní hodnotu tak, aby odrážela provedené leasingové platby; a
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                              
                              
                                 
                                    přecení účetní hodnotu tak, aby odrážela jakékoliv přehodnocení nebo modifikace leasingu uvedené v odstavcích 39–46, nebo tak, aby odrážela revidované v podstatě pevné leasingové platby (viz odstavec B42).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     37.
                  
                  
                     Úrok ze závazku z leasingu v jednotlivých obdobích během doby trvání leasingu se musí rovnat částce, která zajistí konstantní úrokovou míru u zbývajícího zůstatku závazku z leasingu. Konstantní úroková míra se rovná diskontní sazbě uvedené v odstavci 26, nebo pokud je to relevantní, revidované diskontní sazbě uvedené v odstavcích 41 a 43 nebo v odst. 45 písm. c).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     38.
                  
                  
                     Po dni zahájení nájemce v hospodářském výsledku vykáže – pokud nejsou pořizovací náklady zahrnuty v účetní hodnotě jiného aktiva při použití jiných příslušných standardů – jednak:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 úrok ze závazků z leasingu; jednak
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 variabilní leasingové platby, které nebyly zahrnuty do oceňování závazku z leasingu v období, ve kterém nastane událost nebo podmínka, která tyto platby spouští.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Přehodnocení závazku z leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     39.
                  
                  
                     Po dni zahájení je nájemce povinen aplikovat odstavce 40–43 na přecenění závazků z leasingu tak, aby odrážely změny leasingových plateb. Nájemce vykáže částku přecenění závazku z leasingu jako úpravu aktiva z práva k užívání. Pokud je však účetní hodnota aktiva z práva k užívání snížena na nulu a došlo k dalšímu snížení v oceňování závazku z leasingu, vykazuje nájemce jakoukoliv zbývající částku přecenění v hospodářském výsledku.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     40.
                  
                  
                     Nájemce přecení závazky z leasingu diskontováním revidovaných leasingových plateb pomocí revidované diskontní sazby, pokud buď:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 dojde ke změně doby trvání leasingu, jak je uvedeno v odstavcích 20–21. Nájemce stanoví revidované leasingové platby na základě revidované doby trvání leasingu; nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 dojde ke změně v posouzení opce na nákup podkladového aktiva, posuzované s ohledem na události a okolnosti uvedené v odstavcích 20–21 v souvislosti s opcí na nákup. Nájemce stanoví revidované leasingové platby tak, aby odrážely změnu částek splatných v rámci opce na nákup.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     41.
                  
                  
                     Při aplikaci odstavce 40 stanoví nájemce revidovanou diskontní sazbu jako implicitní úrokovou míru leasingu pro zbytek doby trvání leasingu, pokud lze tuto míru snadno určit, nebo jako přírůstkovou výpůjční úrokovou míru nájemce ke dni přehodnocení, pokud implicitní úrokovou míru leasingu nelze snadno určit.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     42.
                  
                  
                     Nájemce přecení závazek z leasingu diskontováním revidovaných leasingových plateb, pokud:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 dojde ke změně částky, u níž se očekává, že bude splatná v rámci záruky zbytkové hodnoty. Nájemce stanoví revidované leasingové platby tak, aby odrážely změny částek, u nichž se očekává, že budou splatné v rámci záruky zbytkové hodnoty; nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 dojde ke změně budoucích leasingových plateb v důsledku změny indexu nebo sazby použité k určení těchto plateb, včetně například změny, která má odrážet změny sazeb tržního nájemného po revizi tržního nájemného. Nájemce přecení závazek z leasingu tak, aby odrážel tyto revidované leasingové platby pouzev případě, že dojde ke změně peněžních toků (tj. jakmile vstoupí v platnost úprava leasingových plateb). Nájemce stanoví revidované leasingové platby pro zbytek doby trvání leasingu na základě revidovaných smluvních plateb.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     43.
                  
                  
                     Při aplikaci odstavce 42 použije nájemce nezměněnou diskontní sazbu s výjimkou případů, kdy je změna leasingových plateb důsledkem změny pohyblivých úrokových měr. V takovém případě použije nájemce revidovanou diskontní sazbu, která odráží změny úrokové míry.
                  
               
            
         
         
            Modifikace leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     44.
                  
                  
                     Nájemce zaúčtuje modifikaci leasingu jako samostatný leasing, pokud platí obě následující podmínky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 modifikace zvyšuje rozsah leasingu tím, že k němu přidává právo k užívání jednoho nebo několika podkladových aktiv; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 protihodnota za leasing se zvyšuje o částku souměřitelnou se samostatnou cenou za zvýšení rozsahu a o případné vhodné úpravy této samostatné ceny tak, aby odrážela okolnosti konkrétní smlouvy.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     45.
                  
                  
                     U modifikace leasingu, která není účtována jako samostatný leasing, nájemce k datu účinnosti modifikace leasingu:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 přiřadí protihodnotu v modifikované smlouvě v souladu s odstavci 13–16;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 určí dobu trvání leasingu u modifikovaného leasingu v souladu s odstavci 18–19 a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 přecení závazek z leasingu diskontováním revidovaných leasingových plateb pomocí revidované diskontní sazby. Revidovaná diskontní míra se určí jako implicitní úroková míra leasingu pro zbytek doby trvání leasingu, pokud lze tuto míru snadno určit, nebo jako přírůstková výpůjční úroková míra nájemce k datu účinnosti modifikace, pokud implicitní úrokovou míru leasingu nelze snadno určit.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     46.
                  
                  
                     U modifikace leasingu, která není účtována jako samostatný leasing, zaúčtuje nájemce přecenění závazku z leasingu:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 snížením účetní hodnoty aktiva z práva k užívání tak, aby odrážela částečné nebo úplné ukončení leasingu u modifikací leasingu, které snižují rozsah tohoto leasingu. Nájemce vykazuje v hospodářském výsledku jakékoliv zisky nebo ztráty týkající se částečného nebo úplného ukončení leasingu.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 provedením odpovídající úpravy aktiva z práva k užívání u všech ostatních modifikací leasingu.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Vykazování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     47.
                  
                  
                     Nájemce vykazuje buď ve výkazu o finanční pozici, nebo v příloze k účetní závěrce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 aktiva z práva k užívání odděleně od jiných aktiv. Pokud nájemce nevykazuje aktiva z práva k užívání samostatně ve výkazu o finanční pozici, pak musí:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             zahrnout aktiva z práva k užívání do stejného řádku, ve kterém by byla vykazována odpovídající podkladová aktiva v případě, že by je vlastnil; a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             zveřejnit, které řádky ve výkazu o finanční pozici zahrnují tato aktiva z práva k užívání;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 závazky z leasingu odděleně od jiných závazků. Pokud nájemce nevykazuje závazky z leasingu ve výkazu o finanční pozici samostatně, musí zveřejnit, ve kterém řádku výkazu o finanční pozici jsou tyto závazky zahrnuty.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     48.
                  
                  
                     Požadavek odst. 47 písm. a) se nepoužije na aktiva z práva k užívání splňující definici investic do nemovitostí, která se vykazují ve výkazu o finanční pozici jako investice do nemovitostí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     49.
                  
                  
                     Ve výkazu zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku vykazuje nájemce úrokové náklady na závazek z leasingu odděleně od odpisů aktiva z práva k užívání. Úrokové náklady na závazek z leasingu představují komponentu finančních nákladů, u které odst. 82 písm. b) IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky vyžaduje, aby byla ve výkazu zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku prezentována samostatně.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     50.
                  
                  
                     Ve výkazu o peněžních tocích nájemce zařadí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 peněžní platby za tu část závazku z leasingu, která představuje jistinu, pod financování;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 peněžní platby za tu část závazku z leasingu, která představuje úrok, do příslušné kategorie podle požadavků IAS 7 Výkaz o peněžních tocích na zaplacený úrok a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 krátkodobé leasingové platby, platby za leasingy aktiv s nízkou hodnotou a variabilní leasingové platby, které nebyly zahrnuty do ocenění závazku z leasingu, pod provozní činnosti.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Zveřejňování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        51.
                     
                  
                  
                     Cílem zveřejňování pro nájemce je zveřejňovat v příloze k účetní závěrce informace, které spolu s informacemi uvedenými ve výkazu o finanční pozici, ve výkazu zisků a ztrát a ve výkazu o peněžních tocích poskytují uživatelům účetní závěrky základ pro posouzení dopadu leasingů na finanční pozici, finanční výkonnost a peněžní toky nájemce. Odstavce 52–60 stanoví požadavky na způsob splnění tohoto cíle.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     52.
                  
                  
                     Nájemce musí zveřejnit informace o svých leasingových vztazích, u nichž je nájemcem, v jednom bodě nebo samostatném oddílu přílohy k účetní závěrce. Není však nutné, aby nájemce znovu uváděl informace, které jsou již obsaženy jinde v účetní závěrce, za předpokladu, že jsou tyto informace začleněny pomocí křížového odkazu do tohoto jednoho bodu nebo samostatného oddílu o leasingových vztazích.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     53.
                  
                  
                     Nájemce musí zveřejnit následující částky za účetní období:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 výši odpisů aktiv z práva k užívání podle třídy podkladového aktiva;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 úrokové náklady na závazky z leasingu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 náklady vztahující se ke krátkodobým leasingům, účtované v souladu s odstavcem 6. Tyto náklady nemusí zahrnovat náklady na leasingy s dobou trvání leasingu jeden měsíc nebo kratší;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 náklady vztahující se k leasingům aktiv s nízkou hodnotou, účtované v souladu s odstavcem 6. Tyto náklady nezahrnují náklady vztahující se ke krátkodobým leasingům aktiv s nízkou hodnotou zahrnutým v odst. 53 písm. c);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 náklady vztahující se k variabilním leasingovým platbám, které nebyly zahrnuty do oceňování závazků z leasingu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 výnos ze subleasingu aktiv z práva k užívání;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 celkový peněžní odtok na leasingy;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 h)
                              
                              
                                 přírůstky aktiv z práva k užívání;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 zisky nebo ztráty vznikající z operací prodeje a zpětného leasingu a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 j)
                              
                              
                                 účetní hodnotu aktiv z práva k užívání na konci účetního období podle třídy podkladového aktiva.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     54.
                  
                  
                     Nájemce zveřejní informace požadované v odstavci 53 v tabulce nebo v jiném formátu, bude-li jiný formát vhodnější. Zveřejněné částky musí zahrnovat náklady, které nájemce zahrnul do účetní hodnoty jiného aktiva v průběhu účetního období.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     55.
                  
                  
                     Nájemce zveřejňuje částku svých závazků z leasingu u krátkodobých leasingů účtovaných v souladu s odstavcem 6, pokud se portfolio jeho krátkodobých leasingů, z něhož mu vyplývají závazky na konci účetního období, liší od portfolia krátkodobých leasingů, k němuž se vztahují náklady na krátkodobý leasing zveřejněné v souladu s odst. 53 písm. c).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     56.
                  
                  
                     Pokud aktiva z práva k užívání splňují definici investice do nemovitostí, je nájemce povinen aplikovat požadavky na zveřejňování v souladu s IAS 40. V takovém případě není nájemce povinen zveřejňovat údaje o těchto aktivech z práva k užívání v souladu s odst. 53 písm. a), f), h) nebo j).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     57.
                  
                  
                     Pokud nájemce oceňuje aktiva z práva k užívání v přeceněných hodnotách podle IAS 16, zveřejní pro tato aktiva z práva k užívání informace podle odstavce 77 IAS 16.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     58.
                  
                  
                     Nájemce zveřejní analýzu splatnosti závazků z leasingu v souladu s odstavci 39 a B11 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování odděleně od analýzy splatnosti jiných finančních závazků.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     59.
                  
                  
                     Kromě zveřejnění požadovaných v odstavcích 53–58 zveřejní nájemce další kvalitativní a kvantitativní informace o svých leasingových činnostech, které jsou nutné ke splnění cíle zveřejňování v odstavci 51 (odstavec B48). Tyto další informace mohou zahrnovat mimo jiné informace, které pomáhají uživatelům účetní závěrky posoudit:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 povahu leasingových činností nájemce;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 budoucí peněžní odtoky, kterým je nájemce potenciálně vystaven a které nejsou zahrnuty v ocenění závazků z leasingu. To zahrnuje riziko vznikající z:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             variabilních leasingových plateb (viz odstavec B49);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             opcí na prodloužení a opcí na ukončení (viz odstavec B50);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             záruk zbytkové hodnoty (viz odstavec B51) a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             dosud nezahájených leasingů, ke kterým se nájemce zavázal.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 omezení nebo podmínky vyplývající z leasingů a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 operace prodeje a zpětného leasingu (viz odstavec B52).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     60.
                  
                  
                     Nájemce, který vykáže krátkodobý leasing nebo leasing aktiv s nízkou hodnotou v souladu s odstavcem 6, tuto skutečnost zveřejní.
                  
               
            
         
         PRONAJÍMATEL
         
            Klasifikace leasingů (odstavce B53–B58)
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        61.
                     
                  
                  
                     Pronajímatel klasifikuje každý ze svých leasingů buď jako operativní leasing, nebo jako finanční leasing.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        62.
                     
                  
                  
                     Leasing je klasifikován jako finanční leasing, jestliže se převádí v podstatně všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva převádějí. Leasing je klasifikován jako operativní leasing, jestliže se nepřevádí v podstatě všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     63.
                  
                  
                     Zda je leasing finančním leasingem, nebo operativním leasingem, záleží spíše na podstatě transakce než na formě smlouvy. Příklady situací, které by samostatně nebo v kombinaci obvykle vedly ke klasifikaci leasingu jako finančního leasingu, jsou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 leasing na konci doby trvání leasingu převádí vlastnictví podkladového aktiva na nájemce;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 nájemce má opci koupit podkladové aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využití opce, a ke dni počátku leasingu je dostatečně jisté, že tato opce bude využita;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 doba trvání leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti podkladového aktiva, i když vlastnictví není převedeno;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 ke dni počátku se současná hodnota leasingových plateb přinejmenším rovná prakticky celé reálné hodnotě podkladového aktiva a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 podkladové aktivum je tak zvláštní povahy, že pouze tento konkrétní nájemce ho může využít bez zásadních úprav.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     64.
                  
                  
                     Indikátory situací, které jednotlivě nebo v kombinaci mohou vést také ke klasifikaci leasingu jako finančního leasingu, jsou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 pokud nájemce zruší leasing, pronajímatelovy ztráty spojené se zrušením leasingu jdou na vrub nájemce;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 zisky nebo ztráty z pohybu reálné hodnoty zbytkové hodnoty připadají nájemci (například ve formě slevy na nájemném rovnající se větší části výtěžku z prodeje aktiva na konci leasingu) a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 nájemce je může pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné, které je podstatně nižší než tržní nájemné.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     65.
                  
                  
                     Příklady a indikátory v odstavcích 63–64 nejsou vždy směrodatné. Jestliže z jiných charakteristických rysů jasně vyplývá, že leasing nepřevádí v podstatě všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva, je leasing klasifikován jako operativní leasing. Může jít například o případy, kdy se na konci leasingu převádí vlastnictví podkladového aktiva za variabilní částku ve výši reálné hodnoty aktiva, nebo pokud jsou stanoveny variabilní leasingové platby, v jejichž důsledku pronajímatel nepřevádí v podstatě všechna rizika a užitky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     66.
                  
                  
                     Klasifikace leasingu se provádí v den počátku a přehodnocuje se pouze v případě, že dojde k modifikaci leasingu. Změny v odhadech (například změny v odhadech ekonomické životnosti nebo zbytkové hodnoty podkladového aktiva) nebo změny okolností (například zanedbání ze strany nájemce) však nedávají důvod k nové klasifikaci leasingu pro účely účetnictví.
                  
               
            
         
         
            Finanční leasingy
         
         
            
               Účtování a oceňování
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        67.
                     
                  
                  
                     Ke dni zahájení vykazuje pronajímatel aktiva držená v rámci finančního leasingu ve svém výkazu o finanční pozici a vykazuje je jako pohledávky v částce rovnající se čisté finanční investici do leasingu.
                  
               
            
         
         
            Prvotní ocenění
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     68.
                  
                  
                     Pronajímatel použije k ocenění čisté investice do leasingu implicitní úrokovou míru leasingu. V případě subleasingu platí, že pokud implicitní úrokovou míru subleasingu nelze snadno určit, může zprostředkující pronajímatel pro ocenění čisté investice do subleasingu použít diskontní sazbu použitou pro hlavní leasing (upravenou o jakékoliv počáteční přímé náklady spojené se subleasingem).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     69.
                  
                  
                     Počáteční přímé náklady kromě nákladů pronajímatelů, kteří jsou výrobci nebo obchodníky, jsou zahrnuty do prvotního ocenění čisté investice do leasingu a snižují částku výnosů uznaných za dobu trvání leasingu. Implicitní úroková míra leasingu je definována tak, že počáteční přímé náklady jsou automaticky zahrnuty do čisté investice do leasingu; není třeba je zvlášť přičítat.
                  
               
            
         
         
            Prvotní ocenění leasingových plateb zahrnutých do čisté investice do leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     70.
                  
                  
                     Ke dni zahájení zahrnují leasingové platby zahrnuté do ocenění čisté investice do leasingu následující platby za právo k užívání podkladového aktiva během doby trvání leasingu, které nejsou ke dni zahájení obdrženy:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 pevné platby (včetně v podstatě pevných plateb, které jsou uvedeny v odstavci B42), snížené o závazky z leasingových pobídek;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 variabilní leasingové platby závislé na indexu nebo sazbě, které byly prvotně oceněny na základě indexu nebo sazby ke dni zahájení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 veškeré záruky zbytkové hodnoty, které pronajímateli poskytne nájemce, strana spřízněná s nájemcem nebo třetí strana nespřízněná s pronajímatelem, která je finančně schopna splnit závazky vyplývající ze záruky;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 realizační cenu opce na nákup, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci využije (po posouzení s ohledem na faktory uvedené v odstavci B37); a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 platby sankcí za ukončení leasingu, pokud doba trvání leasingu odráží skutečnost, že nájemce využije opci na ukončení leasingu.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Pronajímatelé, kteří jsou výrobci nebo obchodníky
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     71.
                  
                  
                     Ke dni zahájení vykazuje pronajímatel, který je výrobcem nebo obchodníkem, u každého svého finančního leasingu následující informace:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 výnos, který je stanoven jako reálná hodnota podkladového aktiva, nebo pokud je nižší, současná hodnota leasingových plateb připadajících pronajímateli, diskontovaná s použitím tržní úrokové míry;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 náklad na prodej, který je stanoven jako pořizovací náklady (nebo účetní hodnota, pokud se liší) podkladového aktiva po odečtení současné hodnoty nezaručené zbytkové hodnoty; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 zisk nebo ztrátu z prodeje (stanovené jako rozdíl mezi výnosem z prodeje a nákladem na prodej) v souladu se svými postupy užívanými pro přímé prodeje, na které se použije IFRS 15. Pronajímatel, který je výrobcem nebo obchodníkem, vykazuje u finančního leasingu zisk nebo ztrátu z prodeje ke dni zahájení bez ohledu na to, zda pronajímatel převede podkladové aktivum, jak je uvedeno v IFRS 15.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     72.
                  
                  
                     Výrobci nebo obchodníci často nabízejí zákazníkům možnost výběru mezi koupí nebo leasingem aktiva. Finanční leasing aktiva uskutečňovaného pronajímatelem, který je výrobcem nebo obchodníkem, vede ke vzniku zisku nebo ztráty z prodeje rovnajícím se zisku nebo ztrátě z přímého prodeje podkladového aktiva za běžných prodejních cen se zohledněním objemových nebo obchodních slev.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     73.
                  
                  
                     Pronajímatelé, kteří jsou výrobci nebo obchodníky, někdy udávají uměle nízké úrokové míry, aby přilákali zákazníky. Použití takové úrokové míry může mít za následek to, že pronajímatel vykáže ke dni zahájení nadměrnou část celkového výnosu. Jestliže jsou uváděny uměle nízké úrokové míry, sníží pronajímatel, který je výrobcem nebo obchodníkem, zisk z prodeje na výši zisku, kterého by bylo dosaženo při užití tržní úrokové míry.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     74.
                  
                  
                     Pronajímatel, který je výrobcem nebo obchodníkem, vykazuje do nákladů náklady vznikající v souvislosti se získáním finančního leasingu ke dni zahájení, protože u výrobců a obchodníků souvisejí hlavně se ziskem z prodeje. Náklady pronajímatelů, kteří jsou výrobci nebo obchodníky, vznikající při získání finančního leasingu jsou z definice počátečních přímých nákladů vyloučeny, a proto jsou vyloučeny i z čisté investice do leasingu.
                  
               
            
         
         
            Následné ocenění
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        75.
                     
                  
                  
                     Pronajímatel musí uznat finanční výnos během doby trvání leasingu na základě modelu odrážejícího konstantní periodickou míru návratnosti čisté investice pronajímatele do leasingu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     76.
                  
                  
                     Pronajímatel usiluje o alokaci finančního výnosu během doby trvání leasingu na systematické a racionální bázi. Pronajímatel zaúčtuje leasingové platby vztahující se k období proti hrubé investici do leasingu jako snížení jak jistiny, tak nerealizovaného finančního výnosu z leasingu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     77.
                  
                  
                     Pronajímatel je povinen aplikovat na čistou investici do leasingu požadavky na odúčtování a znehodnocení uvedené v IFRS 9. Pronajímatel pravidelně reviduje odhady nezaručených zbytkových hodnot použitých při výpočtu hrubé investice do leasingu. Jestliže došlo ke snížení odhadu nezaručené zbytkové hodnoty, reviduje pronajímatel rozložení výnosů za dobu trvání leasingového vztahu a okamžitě uzná jakékoli snížení časově rozlišených výnosů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     78.
                  
                  
                     Pronajímatel, který klasifikuje aktivum z finančního leasingu jako držené pro prodej (nebo ho zahrne do skupiny k prodeji, která je klasifikována jako držená pro prodej) při použití IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, zaúčtuje toto aktivum v souladu s tímto standardem.
                  
               
            
         
         
            Modifikace leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     79.
                  
                  
                     Pronajímatel zaúčtuje modifikaci finančního leasingu jako samostatný leasing, pokud platí obě následující podmínky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 modifikace zvětšuje rozsah leasingu tím, že k němu přidává právo k užívání jednoho nebo několika podkladových aktiv; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 protihodnota za leasing se zvyšuje o částku souměřitelnou se samostatnou cenou za zvětšení rozsahu a o případné vhodné úpravy této samostatné ceny tak, aby odrážela okolnosti konkrétní smlouvy.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     80.
                  
                  
                     U modifikace finančního leasingu, která není účtována jako samostatný leasing, zaúčtuje pronajímatel tuto modifikaci takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 pokud by byl leasing klasifikován jako operativní leasing v případě, že by modifikace byla účinná v den jeho počátku, pronajímatel:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             zaúčtuje modifikaci leasingu jako nový leasing od data účinnosti modifikace a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             ocení účetní hodnotu podkladového aktiva jako čistou investici do leasingu bezprostředně před datem účinnosti modifikace leasingu;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v ostatních případech je pronajímatel povinen aplikovat požadavky IFRS 9.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Operativní leasingy
         
         
            
               Účtování a oceňování
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        81.
                     
                  
                  
                     Pronajímatel vykazuje leasingové platby z operativních leasingů jako výnos rovnoměrně nebo za použití jiné systematické báze Pronajímatel je povinen uplatnit jinou systematickou bázi v případě, že tato báze lépe odráží zmenšování přínosů z podkladového aktiva.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     82.
                  
                  
                     Pronajímatel uzná náklady, včetně odpisů, vynaložené na zajištění výnosů z leasingu jako náklad.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     83.
                  
                  
                     Pronajímatel přičítá přímé náklady, které mu vzniknou v souvislosti se získáním operativního leasingu, k účetní hodnotě podkladového aktiva a uznává je jako náklad během doby trvání leasingu na stejném základě jako výnos z leasingu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     84.
                  
                  
                     Odpisová pravidla pro odepisovatelná podkladová aktiva, která jsou předmětem operativního leasingu, musí být konzistentní s normálními pravidly pro odepisování u pronajímatele pro podobná aktiva. Pronajímatel vypočte odpisy v souladu s IAS 16 a IAS 38.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     85.
                  
                  
                     Pronajímatel použije IAS 36 k určení, zda došlo ke znehodnocení podkladového aktiva, na které se vztahuje operativní leasing, a k zaúčtování veškerých zjištěných ztrát ze znehodnocení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     86.
                  
                  
                     Pronajímatel, který je výrobcem nebo obchodníkem, nevykáže při uzavření smlouvy o operativním leasingu žádný zisk z prodeje, protože se nejedná o ekvivalent prodeje.
                  
               
            
         
         
            Modifikace leasingu
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     87.
                  
                  
                     Pronajímatel zaúčtuje modifikaci operativního leasingu jako nový leasing od data účinnosti této modifikace, přičemž považuje veškeré zálohové nebo časově rozlišené leasingové platby vztahující se k původnímu leasingu za součást leasingových plateb nového leasingu.
                  
               
            
         
         
            
               Vykazování
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     88.
                  
                  
                     Pronajímatel vykazuje podkladová aktiva, která jsou předmětem operativního leasingu, ve svém výkazu o finanční pozici podle povahy podkladového aktiva.
                  
               
            
         
         
            Zveřejňování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        89.
                     
                  
                  
                     Cílem zveřejňování ze strany pronajímatele je zveřejňovat v příloze k účetní závěrce informace, které spolu s informacemi uvedenými ve výkazu o finanční pozici, ve výkazu zisků a ztrát a ve výkazu o peněžních tocích poskytují uživatelům účetní závěrky základ pro posouzení dopadu leasingů na finanční pozici, finanční výkonnost a peněžní toky pronajímatele. Odstavce 90–97 stanoví požadavky na způsob splnění tohoto cíle.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     90.
                  
                  
                     Pronajímatel musí zveřejnit následující částky za účetní období:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 pro finanční leasingy:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             zisk nebo ztrátu z prodeje;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             finanční výnos z čisté investice do leasingu a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             výnos týkající se variabilních leasingových plateb, které nebyly zahrnuty do oceňování čistých investic do leasingu;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 pro operativní leasingy výnos z leasingu, přičemž se samostatně zveřejňuje výnos vztahující se k variabilním leasingovým platbám, které nejsou závislé na indexu nebo sazbě.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     91.
                  
                  
                     Pronajímatel zveřejní informace požadované v odstavci 90 v tabulce nebo v jiném formátu, bude-li jiný formát vhodnější.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     92.
                  
                  
                     Pronajímatel zveřejní další kvalitativní a kvantitativní informace o svých leasingových činnostech nutné ke splnění cíle zveřejňování v odstavci 89. Tyto další informace zahrnují mimo jiné informace, které pomáhají uživatelům účetní závěrky posoudit:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 povahu leasingových činností pronajímatele a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 způsob, jakým pronajímatel řídí riziko spojené s veškerými právy, která si ponechá v podkladových aktivech. Pronajímatel zveřejní zejména svou strategii řízení rizik u práv, která si ponechá v podkladových aktivech, včetně veškerých prostředků, jimiž pronajímatel toto riziko snižuje. Tyto prostředky mohou zahrnovat například dohody o zpětném odkupu, záruky zbytkové hodnoty nebo variabilní leasingové platby, jejichž rozsah převyšuje uvedené limity.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
               Finanční leasingy
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     93.
                  
                  
                     Pronajímatel poskytne kvalitativní a kvantitativní vysvětlení významných změn účetní hodnoty čisté investice do finančních leasingů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     94.
                  
                  
                     Pronajímatel zveřejní analýzu splatnosti pohledávek z leasingových plateb, přičemž vykáže nediskontované leasingové platby, které má každoročně obdržet, minimálně v každém z prvních pěti let, a po zbývající roky pak vykazuje celkové částky. Pronajímatel sesouhlasí nediskontované leasingové platby s čistou investicí do leasingu. Toto sesouhlasení identifikuje nerealizovaný finanční výnos týkající se pohledávek z leasingových plateb a jakoukoliv diskontovanou nezaručenou zbytkovou hodnotu.
                  
               
            
         
         
            
               Operativní leasingy
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     95.
                  
                  
                     U položek pozemků, budov a zařízení, které jsou předmětem operativního leasingu, je pronajímatel povinen aplikovat požadavky na zveřejňování podle IAS 16. Při aplikaci požadavků na zveřejňování uvedených v IAS 16 rozdělí pronajímatel každou třídu pozemků, budov a zařízení na aktiva, která jsou předmětem operativního leasingu, a na aktiva, která nejsou předmětem operativního leasingu. V souladu s tím musí pronajímatel zveřejnit následující údaje, které požaduje IAS 16 pro aktiva, která jsou předmětem operativního leasingu (podle třídy podkladového aktiva), odděleně od aktiv držených a používaných pronajímatelem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     96.
                  
                  
                     Pronajímatel je povinen aplikovat požadavky na zveřejňování dle IAS 36, IAS 38, IAS 40 a IAS 41 na aktiva, která jsou předmětem operativního leasingu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     97.
                  
                  
                     Pronajímatel zveřejní analýzu splatnosti leasingových plateb, přičemž vykazuje nediskontované leasingové platby, které má každoročně obdržet, minimálně v každém z prvních pěti let, a po zbývající roky pak vykazuje celkové částky.
                  
               
            
         
         PRODEJ A ZPĚTNÝ LEASING
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     98.
                  
                  
                     Pokud účetní jednotka (prodávající-nájemce) převádí aktivum na jinou účetní jednotku (kupujícího-pronajímatele) a zpětně pronajme toto aktivum od kupujícího-pronajímatele, pak prodávající-nájemce i kupující-pronajímatel zaúčtují smlouvu o převodu a leasing v souladu s odstavci 99–103.
                  
               
            
         
         
            Posouzení, zda je převod aktiva prodejem
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     99.
                  
                  
                     K posouzení, zda převod aktiva účtovat jako prodej tohoto aktiva, je účetní jednotka povinna aplikovat požadavky IFRS 15 na určení, kdy je splněn závazek k plnění.
                  
               
            
         
         
            
               Převod aktiva je prodejem
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     100.
                  
                  
                     Pokud převod aktiva prodávajícím-nájemcem splňuje požadavky IFRS 15 na to, aby byl účtován jako prodej aktiva:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 prodávající-nájemce ocení aktivum z práva k užívání vzniklé na základě zpětného leasingu v poměru k původní účetní hodnotě tohoto aktiva, která se vztahuje k právu k užívání, které si prodávající-nájemce ponechal. Prodávající-nájemce tudíž vykazuje pouze částku jakýchkoli zisků nebo ztrát, které se vztahují k právům převedeným na kupujícího-pronajímatele;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 kupující-pronajímatel zaúčtuje nákup aktiva v souladu s příslušnými standardy a na leasing použije požadavky týkající se účtování pronajímatelů v tomto standardu.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     101.
                  
                  
                     Pokud se reálná hodnota protihodnoty za prodej aktiva nerovná reálné hodnotě tohoto aktiva nebo pokud platby za leasing nejsou v tržních sazbách, provede účetní jednotka následující úpravy s cílem ocenit tržby z prodeje reálnou hodnotou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 jakékoliv podmínky pod tržní úrovní se účtují jako předčasné splacení leasingové platby a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 jakékoliv podmínky nad tržní úrovní se účtují jako další financování poskytnuté kupujícím-pronajímatelem prodávajícímu-nájemci.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     102.
                  
                  
                     Účetní jednotka ocení jakoukoli potenciální úpravu, kterou požaduje odstavec 101, na základě té z následujících hodnot, kterou lze snadněji určit:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 rozdíl mezi reálnou hodnotou protihodnoty za prodej a reálnou hodnotou daného aktiva nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 rozdíl mezi současnou hodnotou smluvních plateb za leasing a současnou hodnotou plateb za leasing v tržních sazbách.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
               Převod aktiva není prodejem
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     103.
                  
                  
                     Pokud převod aktiva prodávajícím-nájemcem nesplňuje požadavky IFRS 15 na to, aby byl účtován jako prodej aktiva:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 prodávající-nájemce musí nadále vykazovat převedené aktivum a musí vykazovat finanční závazek rovnající se tržbám z prodeje. Tento finanční závazek musí zaúčtovat v souladu s IFRS 9;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 kupující-pronajímatel nevykazuje převedené aktivum a vykazuje finanční aktivum rovnající se tržbám z prodeje. Toto finanční aktivum musí zaúčtovat v souladu s IFRS 9.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Dodatek A
            
               Definice pojmů
            
            
               Tento dodatek je nedílnou součástí standardu.
            
            
               
               
               
                  
                     
                        
                           den zahájení leasingu (den zahájení)
                        
                     
                     
                        Den, kdy pronajímatel dá nájemci podkladové aktivum k dispozici pro používání.
                     
                  
                  
                     
                        
                           ekonomická životnost
                        
                     
                     
                        Buď období, během kterého se očekává, že aktivum bude ekonomicky využitelné jedním nebo více uživateli, nebo očekávaný počet výrobků nebo podobných jednotek, které je možno z daného aktiva jedním nebo více uživateli získat.
                     
                  
                  
                     
                        
                           datum účinnosti modifikace
                        
                     
                     
                        Den, kdy obě smluvní strany odsouhlasí modifikaci leasingu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           reálná hodnota
                        
                     
                     
                        Pro účely uplatňování účetních požadavků pronajímatele v tomto standardu se reálnou hodnotou rozumí částka, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek.
                     
                  
                  
                     
                        
                           finanční leasing
                        
                     
                     
                        
                           Leasing, který převádí v podstatě všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva.
                     
                  
                  
                     
                        
                           pevné platby
                        
                     
                     
                        Platby poskytnuté nájemcem
                           pronajímateli za právo k užívání podkladového aktiva během doby trvání leasingu s výjimkou variabilních leasingových plateb.
                     
                  
                  
                     
                        
                           hrubá investice do leasingu
                        
                     
                     
                        Souhrn:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    
                                       leasingových plateb, které obdrží pronajímatel z finančního leasingu; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    jakékoliv nezaručené zbytkové hodnoty připadající na pronajímatele.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           den počátku leasingu (den počátku)
                        
                     
                     
                        Buď datum uzavření leasingové smlouvy, nebo datum vázanosti smluvních stran základními podmínkami leasingu, nastane-li dříve.
                     
                  
                  
                     
                        
                           počáteční přímé náklady
                        
                     
                     
                        Přírůstkové náklady na nabytí leasingu, které by nevznikly, pokud by leasing nebyl získán, s výjimkou takových nákladů, které jsou v souvislosti s finančním leasingem vynaloženy pronajímateli, který je výrobcem nebo obchodníkem.
                     
                  
                  
                     
                        
                           implicitní úroková míra leasingu
                        
                     
                     
                        Úroková míra, při které se současná hodnota a) leasingových plateb a b) nezaručené zbytkové hodnoty rovná souhrnu i) reálné hodnoty podkladového aktiva a ii) počátečních přímých nákladů pronajímatele.
                     
                  
                  
                     
                        
                           Leasing
                        
                     
                     
                        Smlouva nebo část smlouvy, která poskytuje právo k užívání aktiva (podkladového aktiva) po určitou dobu výměnou za protihodnotu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           leasingové pobídky
                        
                     
                     
                        Platby pronajímatele nájemci spojené s leasingem, nebo náhrada nebo převzetí úhrady nákladů nájemce pronajímatelem.
                     
                  
                  
                     
                        
                           modifikace leasingu
                        
                     
                     
                        Změna rozsahu leasingu nebo protihodnoty za leasing, které nebyly součástí původních podmínek leasingu (například přidání nebo ukončení práva k užívání jednoho nebo více podkladových aktiv nebo prodloužení či zkrácení smluvní doby trvání leasingu).
                     
                  
                  
                     
                        
                           leasingové platby
                        
                     
                     
                        Platby nájemce pronajímateli za právo k užívání podkladového aktiva během doby trvání leasingu, které zahrnují:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    
                                       pevné platby (včetně v podstatě pevných plateb) snížené o případné leasingové pobídky;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    
                                       variabilní leasingové platby, které jsou závislé na indexu nebo na sazbě;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    realizační cenu opce na nákup v případě, že je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci uplatní; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    platby sankcí za ukončení leasingu v případě, že doba trvání leasingu odpovídá tomu, že nájemce uplatní opci na ukončení leasingu.
                                 
                              
                           
                        
                        V případě nájemce zahrnují leasingové platby rovněž částky, které bude nájemce dle očekávání povinen uhradit na základě záruk zbytkové hodnoty. Leasingové platby nezahrnují platby přiřazené neleasingovým složkám smlouvy, pokud se nájemce nerozhodne spojit neleasingové složky se složkou leasingovou a zaúčtovat je jako jedinou leasingovou složku.
                        V případě pronajímatele zahrnují leasingové platby také veškeré záruky zbytkové hodnoty, které pronajímateli poskytne nájemce, strana spřízněná s nájemcem nebo třetí strana, která není spřízněná s pronajímatelem a je finančně schopná splnit závazky vyplývající ze záruky. Leasingové platby nezahrnují platby přiřazené neleasingovým složkám.
                     
                  
                  
                     
                        
                           doba trvání leasingu
                        
                     
                     
                        Nevypověditelná doba, po kterou má nájemce právo k užívání podkladového aktiva, společně s oběma následujícími obdobími:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    období, na která se vztahuje opce na prodloužení leasingu, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci uplatní, a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    období, na která se vztahuje opce na ukončení leasingu, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci neuplatní.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           nájemce
                        
                     
                     
                        Účetní jednotka, která získá právo k užívání podkladového aktiva po určitou dobu výměnou za protihodnotu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           přírůstková výpůjční úroková míra nájemce
                        
                     
                     
                        Taková úroková míra, kterou by nájemce zaplatil v případě, že by si na obdobně dlouhé období a s obdobným zajištěním vypůjčil finanční prostředky nezbytné pro získání aktiva obdobné hodnoty jako aktivum z práva k užívání v obdobném ekonomickém prostředí.
                     
                  
                  
                     
                        
                           pronajímatel
                        
                     
                     
                        Účetní jednotka, která poskytuje právo k užívání podkladového aktiva po určitou dobu výměnou za protihodnotu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           čistá investice do leasingu
                        
                     
                     
                        
                           Hrubá investice do leasingu diskontovaná implicitní úrokovou mírou v leasingu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           operativní leasing
                        
                     
                     
                        
                           Leasing, který nepřevádí v podstatě všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva.
                     
                  
                  
                     
                        
                           nepovinné leasingové platby
                        
                     
                     
                        Platby, které má uhradit nájemce pronajímateli za právo k užívání podkladového aktiva během období, na která se vztahuje opce na prodloužení či ukončení leasingu, která nejsou zahrnuta do doby trvání leasingu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           doba užívání
                        
                     
                     
                        Celková doba, kdy je aktivum využíváno k plnění smlouvy se zákazníkem (včetně všech období, která nenásledují bezprostředně po sobě).
                     
                  
                  
                     
                        
                           záruka zbytkové hodnoty
                        
                     
                     
                        Záruka poskytnutá pronajímateli stranou nespřízněnou s pronajímatelem, že hodnota (nebo část hodnoty) podkladového aktiva na konci leasingu bude minimálně ve výši určité částky.
                     
                  
                  
                     
                        
                           aktivum z práva k užívání
                        
                     
                     
                        Aktivum, které představuje právo nájemce k užívání podkladového aktiva po dobu trvání leasingu.
                     
                  
                  
                     
                        
                           krátkodobý leasing
                        
                     
                     
                        Leasing, u něhož doba trvání leasingu ke dni zahájení činí12 měsíců nebo méně. Leasing, který obsahuje opci na nákup, není krátkodobým leasingem.
                     
                  
                  
                     
                        
                           subleasing
                        
                     
                     
                        Transakce, při které nájemce („zprostředkující pronajímatel“) dále pronajme podkladové aktivum třetí straně, přičemž leasing („hlavní leasing“) mezi hlavním pronajímatelem a nájemcem zůstává i nadále v platnosti.
                     
                  
                  
                     
                        
                           podkladové aktivum
                        
                     
                     
                        Aktivum, které je předmětem leasingu a pro něž pronajímatel poskytl nájemci právo k užívání.
                     
                  
                  
                     
                        
                           nerealizovaný finanční výnos
                        
                     
                     
                        Rozdíl mezi:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    
                                       hrubou investicí do leasingu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    
                                       čistou investicí do leasingu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           nezaručená zbytková hodnota
                        
                     
                     
                        Ta část zbytkové hodnoty podkladového aktiva, jejíž realizace není zaručena pronajímatelem nebo je zaručena pouze stranou spřízněnou s pronajímatelem.
                     
                  
                  
                     
                        
                           variabilní leasingové platby
                        
                     
                     
                        Část plateb poskytnutých nájemcem pronajímateli za právo k užívání podkladového aktiva během doby trvání leasingu, která se mění v důsledku změn skutečností nebo okolností nastalých po dni zahájení, s výjimkou změn, které jsou důsledkem plynutí času.
                     
                  
               
            
            
               Termíny definované v jiných standardech a používané v tomto standardu ve stejném významu
            
            
               
               
               
                  
                     
                        
                           smlouva
                        
                     
                     
                        Dohoda mezi dvěma nebo více smluvními stranami, v jejímž důsledku vznikají vymahatelná práva a závazky.
                     
                  
                  
                     
                        
                           doba použitelnosti
                        
                     
                     
                        Období, během kterého se očekává, že aktivum bude účetní jednotce k dispozici pro používání, nebo množství výrobků či podobných jednotek, jejichž získání z aktiva účetní jednotka očekává.
                     
                  
               
            
         
         
            Dodatek B
            
               Aplikační příručka
            
            
               Tento dodatek je nedílnou součástí tohoto standardu. Popisuje použití odstavců 1–103 a má stejnou právní sílu jako ostatní části tohoto standardu.
            
            
               Aplikace portfolia
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B1
                     
                     
                        Tento standard specifikuje účtování o individuálních leasingových vztazích. Účetní jednotka však může jako praktické zjednodušení použít tento standard na portfolio leasingů s podobnými charakteristikami, pokud rozumně očekává, že by se dopady na účetní závěrku v případě, že by byl tento standard použit na celé portfolio, podstatně nelišily od dopadů v případě, že by byl tento standard použit na samostatné leasingy v rámci tohoto portfolia. Při účtování o portfoliu musí účetní jednotka použít odhady a předpoklady, které odrážejí velikost a složení tohoto portfolia.
                     
                  
               
            
            
               Kombinace smluv
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B2
                     
                     
                        Při aplikaci tohoto standardu musí účetní jednotka spojit dvě nebo více smluv uzavřených současně nebo téměř současně se stejnou protistranou (nebo spřízněnými stranami této protistrany) a účtovat tyto smlouvy jako jedinou smlouvu, je-li splněno jedno nebo více následujících kritérií:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    smlouvy jsou sjednávány jako balíček s celkovým obchodním cílem, který nelze pochopit, aniž by byly smlouvy posouzeny společně;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    částka protihodnoty, která má být vyplacena v rámci jedné smlouvy, je závislá na ceně nebo plnění druhé smlouvy; nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    práva k užívání podkladových aktiv, převedená ve smlouvách (nebo některá práva k užívání podkladových aktiv, převedená v těchto jednotlivých smlouvách) tvoří jedinou leasingovou komponentu, jak je uvedeno v odstavci B32.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Výjimka z vykazování: leasingy, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu (odstavce 5–8)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B3
                     
                     
                        S výjimkou případů uvedených v odstavci B7 tento standard umožňuje nájemci použít odstavec 6 na zaúčtování leasingů, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu. Nájemce stanoví hodnotu podkladového aktiva na základě hodnoty tohoto aktiva, když je nové, bez ohledu na stáří pronajímaného aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B4
                     
                     
                        Posouzení, zda má podkladové aktivum nízkou hodnotu, se provádí na absolutním základě. Leasingy aktiv s nízkou hodnotou splňují podmínky pro účetní přístup v souladu s odstavcem 6 bez ohledu na to, zda jsou tyto leasingy pro nájemce významné. Na toto posouzení nemá vliv velikost ani povaha nájemce ani okolnosti, které u něho mohou nastat. V souladu s tím se předpokládá, že různí nájemci dospějí ke stejným závěrům ohledně toho, zda má konkrétní podkladové aktivum nízkou hodnotu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B5
                     
                     
                        Podkladové aktivum může mít nízkou hodnotu pouze v případě, že:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    nájemce může mít užitek z využívání podkladového aktiva samostatně nebo společně s jinými zdroji, které jsou nájemci snadno dostupné; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    podkladové aktivum není vysoce závislé na jiných aktivech ani s nimi není do značné míry vzájemně spojeno.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B6
                     
                     
                        Leasing podkladového aktiva nesplňuje podmínky pro leasing aktiva s nízkou hodnotou, pokud je povaha aktiva taková, že toto aktivum v novém stavu obvykle nemá nízkou hodnotu. Podmínky pro leasing aktiv s nízkou hodnotou nesplňují například leasingy automobilů, protože nový automobil by obvykle neměl nízkou hodnotu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B7
                     
                     
                        Pokud nájemce poskytne nebo předpokládá, že poskytne, subleasing aktiva, hlavní leasing nesplňuje podmínky pro leasing aktiv s nízkou hodnotou.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B8
                     
                     
                        Podkladovými aktivy s nízkou hodnotou mohou být například tablety a osobní počítače, drobný kancelářský nábytek a telefony.
                     
                  
               
            
            
               Identifikace leasingu (odstavce 9–11)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B9
                     
                     
                        Aby účetní jednotka mohla posoudit, zda smlouva převádí právo kontrolovat užívání identifikovaného aktiva (viz odstavce B13–B20) po určitou dobu, musí zhodnotit, zda má zákazník v průběhu doby užívání obě následující práva:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    právo získat v podstatě veškerý ekonomický prospěch z využívání identifikovaného aktiva (viz odstavce B21–B23) a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    právo řídit využívání identifikovaného aktiva (viz odstavce B24–B30).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B10
                     
                     
                        Pokud má zákazník právo kontrolovat využívání identifikovaného aktiva pouze po část doby platnosti smlouvy, obsahuje smlouva leasing pro tuto část doby platnosti.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B11
                     
                     
                        Smlouvu o nároku na zboží nebo služby může uzavřít společné ujednání nebo může být uzavřena za společné ujednání podle definice v IFRS 11 Společná ujednání. V takovém případě je společné ujednání považováno v dané smlouvě za zákazníka. V souladu s tím účetní jednotka při posuzování, zda taková smlouva obsahuje leasing, posoudí, zda má toto společné ujednání právo kontrolovat užívání identifikovaného aktiva po celou dobu jeho užívání.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B12
                     
                     
                        Účetní jednotka posoudí, zda smlouva obsahuje leasing pro každou potenciální samostatnou leasingovou komponentu. Pokyny týkající se samostatných leasingových komponent jsou uvedeny v odstavci B32.
                     
                  
               
            
            
               
                  Identifikované aktivum
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B13
                     
                     
                        Aktivum je zpravidla identifikováno tak, že je explicitně specifikováno ve smlouvě. Aktivum však může být identifikováno i tak, že je implicitně specifikováno v době, kdy je zpřístupněno zákazníkovi k užívání.
                     
                  
               
            
            
               Podstatná práva substituce
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B14
                     
                     
                        I když je aktivum specifikováno, nemá zákazník právo k užívání identifikovaných aktiv v případě, že dodavatel má po celou dobu užívání podstatné právo toto aktivum nahradit. Právo dodavatele nahradit aktivum je podstatné pouze v případě, že platí obě následující podmínky:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    dodavatel je fakticky schopen nahradit alternativní aktiva po celou dobu užívání (například zákazník nemůže zabránit dodavateli v nahrazení aktiva a alternativní aktiva jsou dodavateli snadno dostupná nebo by je dodavatel mohl v přiměřené době získat) a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    dodavatel by měl z uplatnění svého práva na nahrazení daného aktiva ekonomický prospěch (tj. ekonomický prospěch spojený s nahrazením daného aktiva dle předpokladu překročí náklady spojené s nahrazením daného aktiva).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B15
                     
                     
                        V případě, že má dodavatel právo nebo povinnost nahradit aktivum pouze k nebo po určitém datu nebo okamžiku, kdy nastane určitá událost, není právo dodavatele na nahrazení podstatné, protože dodavatel není fakticky schopen nahrazovat alternativní aktiva po celou dobu užívání.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B16
                     
                     
                        Posouzení účetní jednotky ohledně toho, zda je právo dodavatele na nahrazení podstatné, je založeno na skutečnostech a okolnostech na počátku smlouvy a nezahrnuje zohlednění budoucích událostí, které nejsou na počátku smlouvy považovány za pravděpodobné. Mezi budoucí události, které by k počátku smlouvy nebyly považovány za pravděpodobné a neměly by tedy být při posuzování zohledněny, patří například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    dohoda o tom, že budoucí zákazník bude za užívání aktiva platit vyšší než tržní sazbu;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    zavedení nové technologie, která není k počátku smlouvy podstatně rozvinutá;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    podstatný rozdíl mezi způsobem, jakým zákazník aktivum využívá, nebo výkonností aktiva a způsobem využívání nebo výkonností aktiva, které jsou považovány za pravděpodobné k počátku smlouvy; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    podstatný rozdíl mezi tržní cenou aktiva v průběhu doby užívání a tržní cenou, která je považována za pravděpodobnou k počátku smlouvy.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B17
                     
                     
                        Pokud se aktivum nachází v prostorách zákazníka nebo jinde, bývají náklady spojené se substitucí vyšší, než když se nachází v prostorách dodavatele, a proto je pravděpodobnější, že budou vyšší než prospěch spojený s nahrazením tohoto aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B18
                     
                     
                        Právo nebo závazek dodavatele nahradit dané aktivum za účelem oprav a údržby, pokud toto aktivum řádně nefunguje, případně pokud se stane dostupným technické zdokonalení, nebrání tomu, aby zákazník měl právo k užívání určitého identifikovaného aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B19
                     
                     
                        Pokud zákazník nemůže snadno určit, zda má dodavatel podstatné právo substituce, má zákazník za to, že jakékoli právo substituce není podstatné.
                     
                  
               
            
            
               Části aktiv
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B20
                     
                     
                        Část kapacity aktiva je identifikovatelným aktivem, pokud je fyzicky odlišena (například patro budovy). Část kapacity nebo jiná část aktiva, která není fyzicky odlišena (například část kapacity kabelu z optických vláken), není identifikovaným aktivem, vyjma případů, kdy představuje v podstatě veškerou kapacitu daného aktiva, a tudíž poskytuje zákazníkovi právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky z užívání tohoto aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
                  Právo získat ekonomické užitky z užívání
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B21
                     
                     
                        Aby zákazník kontroloval užívání identifikovaného aktiva, musí mít právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky z užívání daného aktiva po celé období jeho užívání (například tím, že má právo na výhradní užívání tohoto aktiva v průběhu celého tohoto období). Zákazník může získat ekonomické užitky z užívání aktiva přímo nebo nepřímo mnoha způsoby, například na základě užívání, držení nebo subleasingu daného aktiva. Ekonomické užitky z užívání aktiva zahrnují jeho primární výstup a vedlejší produkty (včetně případných peněžních toků odvozených z těchto položek) a další ekonomické užitky z užívání aktiva, které by mohly být realizovány při obchodní transakci s třetí stranou.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B22
                     
                     
                        Při posuzování práva získat v podstatě všechny ekonomické užitky z užívání aktiva musí účetní jednotka vzít v úvahu ekonomické užitky plynoucí z užívání aktiva v rámci definovaného rozsahu práva zákazníka k užívání daného aktiva (viz odstavec B30). Například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    pokud smlouva omezuje užívání motorového vozidla v průběhu doby užívání pouze na jediné konkrétní území, musí účetní jednotka vzít v úvahu pouze ekonomické užitky plynoucí z užívání tohoto motorového vozidla v rámci tohoto území, a nikoli mimo něj;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    pokud smlouva specifikuje, že zákazník může v průběhu doby užívání řídit motorové vozidlo pouze do určitého počtu najetých kilometrů, musí účetní jednotka vzít v úvahu ekonomické užitky plynoucí z užívání tohoto motorového vozidla pouze v rámci daného počtu najetých kilometrů, a nikoli větším.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B23
                     
                     
                        Pokud smlouva vyžaduje, aby zákazník uhradil dodavateli nebo jiné straně část peněžních toků plynoucích z užívání aktiva jako protihodnotu, budou tyto peněžní toky uhrazené jako protihodnota považovány za součást ekonomických užitků, které zákazník používáním tohoto aktiva získá. Pokud je například zákazník povinen uhradit dodavateli procento z tržeb z užívání obchodních prostor jako protihodnotu za toto užívání, nebrání tento požadavek tomu, aby měl zákazník právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky z užívání těchto obchodních prostor. Je tomu tak proto, že peněžní toky plynoucí z těchto tržeb jsou považovány za ekonomické užitky, které zákazník získá z užívání těchto obchodních prostor, a jejichž část následně uhradí dodavateli jako protihodnotu za právo k užívání těchto prostor.
                     
                  
               
            
            
               
                  Právo řídit užívání
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B24
                     
                     
                        Zákazník má právo řídit užívání identifikovaného aktiva po celou dobu užívání pouze tehdy, pokud platí buď to, že:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    zákazník má právo řídit, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno, po celou dobu užívání (viz odstavce B25–B30); nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    příslušná rozhodnutí, jak a pro jaký účel je dané aktivum užíváno, jsou stanovena předem a:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                zákazník má právo provozovat toto aktivum (nebo dávat pokyny jiným k provozování tohoto aktiva způsobem, který určí) po celou dobu užívání, aniž by dodavatel měl právo tyto instrukce pro provozování měnit; nebo
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                zákazník aktivum (nebo konkrétní aspekty tohoto aktiva) navrhl způsobem, který předem určuje, jak a pro jaký účel bude toto aktivum užíváno po celou dobu užívání.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Jak a pro jaký účel je aktivum užíváno
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B25
                     
                     
                        Zákazník má právo řídit, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno, jestliže může v oblasti působnosti svého práva k užívání definovaného ve smlouvě změnit, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno v průběhu doby užívání. Při posuzování této skutečnosti účetní jednotka zohlední rozhodovací práva, která jsou nejvíce relevantní pro změnu toho, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno v průběhu doby užívání. Rozhodovací práva jsou relevantní, pokud ovlivňují ekonomické užitky, které budou z užívání získány. Rozhodovací práva, která jsou nejvíce relevantní, se pravděpodobně budou u různých smluv lišit v závislosti na povaze aktiv a na smluvních podmínkách.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B26
                     
                     
                        Mezi rozhodovací práva, která v závislosti na okolnostech poskytují právo v rámci definované oblasti působnosti práva zákazníka k užívání měnit, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno, patří například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    práva na změnu typu výstupu vytvářeného daným aktivem (například rozhodnout, zda použít nákladní kontejner pro přepravu zboží nebo pro skladování, nebo rozhodnout o skladbě výrobků prodávaných v obchodním prostoru);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    práva na změnu doby, kdy je výstup vytvářen (například rozhodnout, kdy bude využívána část strojního zařízení nebo elektrárna);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    práva na změnu místa, kde je výstup vytvářen (například rozhodnout o místu určení kamionu nebo lodi nebo rozhodnout, kde bude použita součást zařízení); a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    práva na změnu toho, zda bude výstup vytvořen, a na změnu objemu tohoto výstupu (například rozhodnout, zda v elektrárně vyrábět energii, a o množství energie, které bude v této elektrárně vyráběno).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B27
                     
                     
                        Mezi rozhodovací práva, která neposkytují právo měnit, jak a pro jaký účel je aktivum užíváno, patří například práva omezená na provozování či údržbu daného aktiva. Tato práva může mít zákazník nebo dodavatel. Ačkoli taková práva, jako jsou práva na provozování nebo údržbu aktiva, jsou často zásadní z hlediska efektivního využívání tohoto aktiva, nejedná se o práva určovat, jak a za jakým účelem je aktivum užíváno, a jsou často závislá na rozhodnutích o tom, jak a za jakým účelem je aktivum užíváno. Práva provozovat aktivum však mohou zákazníkovi poskytovat právo řídit užívání tohoto aktiva, pokud jsou příslušná rozhodnutí o tom, jak a za jakým účelem je dané aktivum užíváno, určena předem (viz odst. B24 písm. b) bod i)).
                     
                  
               
            
            
               Rozhodnutí stanovená v průběhu doby užívání a před ní
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B28
                     
                     
                        Příslušná rozhodnutí o tom, jak a pro jaký účel je dané aktivum užíváno, mohou být určena předem celou řadou způsobů. Relevantní rozhodnutí mohou být například určena předem na základě návrhu aktiva nebo smluvních omezení užívání daného aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B29
                     
                     
                        Při posuzování, zda má zákazník právo řídit užívání aktiva, musí účetní jednotka vzít v úvahu pouze práva rozhodovat o užívání aktiva během doby užívání, vyjma případů, kdy zákazník toto aktivum (nebo konkrétní aspekty tohoto aktiva) navrhl tak, jak je uvedeno v odst. B24 písm. b) bodě ii). V důsledku toho platí, že pokud nejsou splněny podmínky stanovené v odst. B24 písm. b) bodě ii), nebere účetní jednotka v úvahu rozhodnutí, která jsou určena předem před započetím doby užívání. Pokud je například zákazník schopen specifikovat pouze výstup aktiva před započetím doby užívání, nemá zákazník právo řídit užívání tohoto aktiva. Schopnost specifikovat výstup ve smlouvě před započetím doby užívání bez jakýchkoli dalších rozhodovacích práv vztahujících se k užívání tohoto aktiva dává zákazníkovi stejná práva jako jakémukoli zákazníkovi, který zboží nebo služby kupuje.
                     
                  
               
            
            
               Ochranná práva
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B30
                     
                     
                        Smlouva může zahrnovat podmínky navržené tak, aby chránily nárok dodavatele na dané aktivu nebo na jiná aktiva, chránily jeho zaměstnance nebo zajistily, že dodavatel bude dodržovat právní předpisy. Jako příklady ochranných práv uvádíme tyto: smlouva může například i) stanovit maximální rozsah užívání aktiva nebo omezit to, kde nebo kdy může zákazník aktivum užívat, ii) vyžadovat, aby zákazník dodržoval určité provozní postupy, nebo iii) vyžadovat, aby zákazník informoval dodavatele o změnách způsobu, jakým bude aktivum užíváno. Ochranná práva obvykle definují rozsah zákazníkova práva k užívání, ale sama o sobě nebrání zákazníkovi právo užívání aktiva řídit.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B31
                     
                     
                        Při posuzování, zda má smlouva charakter leasingu nebo leasing obsahuje, může účetním jednotkám pomoci následující schéma:
                        
                        Text obrazu
                        
                           Smlouva neobsahuje leasing
                           Smlouva obsahuje leasing
                           Ano
                           Ano
                           Navrhl zákazník aktivum způsobem, který předem určuje, jak a pro jaký účel bude toto aktivum užíváno po celou dobu užívání?
                           Zohledněte odst. B24 písm. b) bod ii)
                           Ne
                           Ne
                           Má zákazník právo provozovat aktivum po celou dobu užívání, aniž by dodavatel měl právo tyto instrukce pro provozování měnit?
                           Zohledněte odst. B24 písm. b) bod i).
                           Ani jeden z nich; to, jak a pro jaký účel bude aktivum užíváno, je určeno předem
                           Dodavatel
                           Ne
                           Ano
                           Zákazník
                           Má zákazník či dodavatel právo řídit, jak a pro jaký účel je dané aktivum užíváno po celou dobu užívání, nebo toto právo nemá ani jeden z nich?
                           Zohledněte odstavce B25-B30.
                           Má zákazník právo získat v podstatě všechny ekonomické užitky z užívání aktiva po celou dobu jeho užívání?
                           Zohledněte odstavce B21-B23.
                           Ano
                           Ne
                           Existuje nějaké identifikované aktivum?
                           Zohledněte odstavce B13-B20.
                        
                     
                  
               
            
            
               Oddělování komponent smlouvy (odstavce 12–17)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B32
                     
                     
                        Právo k užívání podkladového aktiva je samostatnou leasingovou komponentou, pokud platí obě následující podmínky:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    nájemce může mít užitek z využívání podkladového aktiva samostatně nebo společně s jinými zdroji, které jsou nájemci snadno dostupné. Snadno dostupnými zdroji jsou zboží nebo služby, které jsou předmětem samostatného prodeje nebo leasingu (prováděného pronajímatelem nebo jinými dodavateli), nebo zdroje, které nájemce již získal (od pronajímatele nebo na základě jiných transakcí nebo událostí); a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    podkladové aktivum není vysoce závislé na jiném podkladovém aktivu ve smlouvě ani s ním není do značné míry vzájemně spojeno. Například skutečnost, že nájemce by mohl rozhodnout, že neprovede leasing podkladového aktiva, aniž by to významně ovlivnilo jeho práva k užívání jiných podkladových aktiv ve smlouvě, by mohla znamenat, že dané podkladové aktivum není vysoce závislé na těchto jiných podkladových aktivech ani s nimi není do značné míry vzájemně spojeno.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B33
                     
                     
                        Smlouva může zahrnovat částku splatnou nájemcem za činnosti a náklady, které nepřevádějí zboží nebo službu na nájemce. Pronajímatel například může do celkové splatné částky zahrnout poplatek za administrativní úkony nebo jiné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s leasingem, které nepřevádějí zboží nebo službu na nájemce. Takové splatné částky nevedou ke vzniku samostatné komponenty smlouvy, ale jsou považovány za součást celkové protihodnoty, která je přiřazena k samostatně identifikovaným komponentám smlouvy.
                     
                  
               
            
            
               Doba trvání leasingu (odstavce 18–21)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B34
                     
                     
                        Při určování doby trvání leasingu a posuzování délky nevypověditelné doby leasingu je účetní jednotka povinna použít definici smlouvy a určit období, po které je tato smlouva vymahatelná. Leasing již není vymahatelný v případě, že jak nájemce, tak pronajímatel mají právo leasing ukončit bez souhlasu druhé strany pouze s nevýznamnou sankcí.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B35
                     
                     
                        Pokud má právo na ukončení leasingu pouze nájemce, je toto právo považováno za opci na ukončení leasingu, která je dostupná nájemci a kterou účetní jednotka zohledňuje při určování doby trvání leasingu. Pokud má právo na ukončení leasingu pouze pronajímatel, zahrnuje nevypověditelná doba leasingu období, na které se vztahuje opce na ukončení leasingu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B36
                     
                     
                        Doba trvání leasingu začíná dnem zahájení a zahrnuje veškerá období osvobozená od placení nájemného, které pronajímatel nájemci poskytne.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B37
                     
                     
                        Ke dni zahájení účetní jednotka posoudí, zda je dostatečně jisté, že nájemce využije opci na prodloužení leasingu nebo na koupi podkladového aktiva, případně že nevyužije opci na ukončení leasingu. Účetní jednotka zohlední všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, které vytvářejí ekonomickou pobídku pro nájemce, aby danou opci využil či nevyužil, včetně veškerých očekávaných změn skutečností a okolností ode dne zahájení až do data využití opce. Příklady faktorů, jež se mají brát v úvahu, zahrnují mimo jiné:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    smluvní podmínky pro nepovinná období v porovnání s tržními sazbami, například:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                částku plateb za leasing v jakémkoli nepovinném období;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                částku veškerých variabilních plateb leasingu nebo jiných podmíněných plateb, například plateb vyplývajících ze sankcí za ukončení a ze záruk zbytkové hodnoty; a
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                iii)
                                             
                                             
                                                podmínky jakýchkoli opcí, které je možné využít po uplynutí počátečních nepovinných období (například opce na nákup, kterou je možné využít na konci období prodloužení za sazbu, která je v současné době nižší než tržní sazby).
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    významná zdokonalení předmětu nájmu, která byla provedena (nebo u nichž se očekává, že budou provedena) v průběhu doby platnosti smlouvy a u nichž se očekává, že budou mít významný ekonomický užitek pro nájemce v době, kdy bude možné opci na prodloužení nebo ukončení leasingu nebo na nákup podkladového aktiva využít;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    náklady týkající se ukončení leasingu, například náklady na vyjednávání, náklady na přemístění, náklady na identifikaci dalšího podkladového aktiva vhodného pro potřeby nájemce, náklady na integraci nového aktiva do činností nájemce, případně sankce za ukončení a obdobné náklady včetně nákladů spojených s navrácením podkladového aktiva ve stavu uvedeném ve smlouvě nebo na místo uvedené ve smlouvě;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    význam tohoto podkladového aktiva pro činnosti nájemce, přičemž se zohlední například to, zda je dané podkladové aktivum aktivem specializovaným, poloha podkladového aktiva a dostupnost vhodných alternativ; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    e)
                                 
                                 
                                    podmínky spojené s využitím opce (tj. když opci lze využít pouze tehdy, je-li splněna jedna nebo více podmínek) a pravděpodobnost, že tyto podmínky nastanou.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B38
                     
                     
                        Opce na prodloužení nebo ukončení leasingu může být spojena s jednou nebo více smluvními podmínkami (například se zárukou zbytkové hodnoty) tak, že nájemce zaručí pronajímateli minimální nebo fixní peněžní návratnost, která je v podstatě stejná bez ohledu na to, zda došlo k využití této opce. V takových případech a bez ohledu na pokyny pro v podstatě pevné platby uvedené v odstavci B42 účetní jednotka předpokládá, že nájemce si je dostatečně jist, že využije opci na prodloužení leasingu, případně že nevyužije opci na ukončení leasingu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B39
                     
                     
                        Čím kratší je nevypověditelná doba leasingu, tím pravděpodobnější je, že nájemce využije opci na prodloužení leasingu nebo že nevyužije opci na ukončení leasingu. Je tomu tak proto, že je pravděpodobné, že náklady spojené se získáním náhradního aktiva budou tím vyšší, čím kratší bude nevypověditelná doba.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B40
                     
                     
                        Z dřívější praxe nájemce týkající se období, po které obvykle užíval určité typy aktiv (ať už pronajaté, nebo vlastněné), a z jeho ekonomických důvodů pro takové jednání mohou vyplývat informace, které jsou užitečné při posuzování toho, zda je dostatečně jisté, že nájemce opci využije, nebo nevyužije. Pokud například nájemce obvykle užívá určité typy aktiv po určité období nebo pokud je běžnou praxí nájemce, že často využívá opce na leasingy určitých typů podkladových aktiv, zohlední nájemce ekonomické důvody této minulé praxe při posuzování toho, zda je dostatečně jisté, že využije opci na leasingy těchto aktiv.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B41
                     
                     
                        Odstavec 20 stanoví, že nájemce po dni zahájení přehodnotí dobu trvání leasingu, pokud dojde k důležité události nebo k významné změně okolností, která je pod kontrolou nájemce a která ovlivňuje to, zda je dostatečně jisté, že nájemce využije opci, kterou původně nezahrnul do určení doby trvání leasingu, nebo že nevyužije opci, kterou původně zahrnul do určení doby trvání leasingu. Příklady důležitých událostí nebo změn okolností zahrnují:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    významná zdokonalení předmětu nájmu, která nebyla ke dni zahájení předpokládána a u nichž se očekává, že budou mít významný ekonomický užitek pro nájemce v době, kdy bude možné opci na prodloužení nebo ukončení leasingu nebo na nákup podkladového aktiva využít;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    významnou modifikaci nebo přizpůsobení podkladového aktiva, které nebyly kde dni zahájení předpokládány;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    počátek subleasingu podkladového aktiva pro období, které přesahuje konec předem stanovené doby trvání leasingu; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    podnikatelské rozhodnutí nájemce, které se přímo vztahuje k využití nebo nevyužití opce (například rozhodnutí prodloužit leasing doplňkového aktiva, pozbýt náhradní aktivum nebo podnikatelskou jednotku, v jejímž rámci je aktivum z práva k užívání využíváno).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               V podstatě pevné leasingové platby (odst. 27 písm. a), odst. 36 písm. c) a odst. 70 písm. a))
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B42
                     
                     
                        Leasingové platby zahrnují veškeré v podstatě pevné leasingové platby. V podstatě pevné leasingové platby jsou platby, které mohou být variabilní co do formy, ale ve své podstatě jsou nevyhnutelné. V podstatě pevné leasingové platby existují například tehdy, pokud:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    jsou platby strukturovány jako variabilní leasingové platby, ale v jejich rámci neexistuje žádná skutečná variabilita. Tyto platby obsahují variabilní ustanovení, která nemají skutečnou ekonomickou podstatu. Tyto typy plateb zahrnují například:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                platby, které musí být provedeny pouze v případě, že je aktivum prokazatelně schopno provozu v průběhu leasingu, nebo pouze pokud nastane okolnost, která nemůže nenastat; nebo
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                platby, které jsou původně strukturovány jako variabilní leasingové platby spojené s užíváním podkladového aktiva, ale jejichž proměnlivost bude v určitém okamžiku po dni zahájení vyřešena tak, že se tyto platby stanou po zbytek doby trvání leasingu platbami pevnými. Tyto platby se stávají v podstatě pevnými platbami po vyřešení variability;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    existuje více souborů plateb, které by nájemce mohl provést, ale pouze jeden z těchto souborů plateb je reálný. V takovém případě musí účetní jednotka považovat za leasingové platby tento reálný soubor plateb;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    existuje více reálných souborů plateb, které by nájemce mohl provést, ale musí provést nejméně jeden z těchto souborů plateb. V takovém případě musí účetní jednotka považovat za leasingové platby ten soubor plateb, který v souhrnu tvoří nejnižší částku (na diskontovaném základě).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Angažovanost nájemce ve vztahu k podkladovému aktivu přede dnem zahájení
            
            
               
                  Náklady nájemce týkající se vybudování nebo návrhu podkladového aktiva
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B43
                     
                     
                        Účetní jednotka může sjednat leasing dříve, než je podkladové aktivum nájemci k dispozici k užívání. U některých leasingů může nastat nutnost, aby bylo podkladové aktivum vybudováno nebo nově navrženo pro použití nájemcem. V závislosti na podmínkách smlouvy mohou být na nájemci požadovány platby týkající se vybudování nebo návrhu tohoto aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B44
                     
                     
                        Pokud nájemci vzniknou náklady týkající se vybudování nebo návrhu podkladového aktiva, pak nájemce tyto náklady zaúčtuje podle jiných příslušných standardů, jako například IAS 16. Náklady týkající se vybudování nebo návrhu podkladového aktiva nezahrnují platby provedené nájemcem za právo k užívání podkladového aktiva. Platby za právo k užívání podkladového aktiva jsou platbami za leasing bez ohledu na načasování těchto plateb.
                     
                  
               
            
            
               
                  Vlastnické právo k podkladovému aktivu
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B45
                     
                     
                        Nájemce může získat vlastnické právo k podkladovému aktivu dříve, než je toto vlastnické právo převedeno na pronajímatele a aktivum je pronajato nájemci. Získání vlastnického práva samo o sobě neurčuje způsob zaúčtování této transakce.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B46
                     
                     
                        Pokud nájemce kontroluje podkladové aktivum (nebo nad ním získá kontrolu) před převodem tohoto aktiva na pronajímatele, je tato transakce operací prodeje a zpětného leasingu, která se zaúčtuje v souladu s odstavci 98–103.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B47
                     
                     
                        Pokud však nájemce nezíská kontrolu nad podkladovým aktivem před převodem tohoto aktiva na pronajímatele, není tato transakce operací prodeje a zpětného leasingu. Může jít například o případ, kdy výrobce, pronajímatel a nájemce sjednají transakci, při níž pronajímatel koupí od výrobce aktivum, které následně pronajme nájemci. Nájemce může získat vlastnické právo k tomuto podkladovému aktivu před přechodem vlastnického práva na pronajímatele. V takovém případě platí, že pokud nájemce získá vlastnické právo k podkladovému aktivu, ale nezíská kontrolu nad tímto aktivem před jeho převodem na pronajímatele, nezaúčtuje se tato transakce jako operace prodeje a zpětného leasingu, ale jako leasing.
                     
                  
               
            
            
               Údaje zveřejňované nájemci (odstavec 59)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B48
                     
                     
                        Při určování toho, zda jsou ke splnění cíle zveřejňování uvedené v odstavci 51 nezbytné další informace o leasingových činnostech, musí nájemce posoudit:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    zda jsou tyto informace relevantní pro uživatele účetní závěrky. Nájemce poskytne další informace uvedené v odstavci 59 pouze v případě, že se očekává, že tyto informace budou relevantní pro uživatele účetní závěrky. V této souvislosti je to pravděpodobné například v případě, že to pomůže těmto uživatelům porozumět:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                flexibilitě, kterou leasingy umožňují. Leasingy mohou umožňovat flexibilitu například tehdy, pokud nájemce může snížit své riziko využitím opcí na ukončení nebo obnovením leasingů za příznivých podmínek;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                omezením, které leasingy stanoví. Leasingy mohou stanovit omezení například tak, že vyžadují, aby nájemce dodržoval určité finanční ukazatele;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                iii)
                                             
                                             
                                                citlivosti vykázaných informací na klíčové proměnné. Vykázané informace mohou být citlivé například na budoucí variabilní leasingové platby;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                iv)
                                             
                                             
                                                vystavení jiným rizikům vznikajícím na základě leasingů;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                v)
                                             
                                             
                                                odchylkám od postupů v daném oboru. Tyto odchylky mohou zahrnovat například neobvyklé nebo jedinečné podmínky leasingu, které ovlivňují leasingové portfolio nájemce;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    zda jsou tyto informace zjevné z informací buď vykázaných v primární účetní závěrce, nebo zveřejněných v komentáři. Není nutné, aby nájemce znovu uváděl informace, které jsou již vykázány na jiném místě účetní závěrky.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B49
                     
                     
                        Další informace týkající se variabilních leasingových plateb, které mohou být v závislosti na okolnostech potřebné k uspokojení cíle zveřejňování uvedeného v odstavci 51, by mohly zahrnovat informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky posoudit například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    důvody nájemce pro užití variabilních leasingových plateb a prevalenci těchto plateb;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    relativní výši variabilních leasingových plateb v poměru k pevným platbám;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    klíčové proměnné, na kterých jsou variabilní leasingové platby závislé, a jak se očekává, že se tyto platby budou lišit v závislosti na změnách těchto klíčových proměnných; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    jiné provozní a finanční dopady variabilních leasingových plateb.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B50
                     
                     
                        Další informace týkající se opcí na prodloužení nebo opcí na ukončení, které mohou být v závislosti na okolnostech potřebné k uspokojení cíle zveřejňování uvedeného v odstavci 51, by mohly zahrnovat informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky posoudit například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    důvody nájemce pro užití opcí na prodloužení nebo opcí na ukončení a prevalenci těchto opcí;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    relativní výši nepovinných leasingových plateb v poměru k leasingovým platbám;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    prevalenci využívání opcí, které nebyly zahrnuty do oceňování závazků z leasingu; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    jiné provozní a finanční dopady těchto opcí.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B51
                     
                     
                        Další informace týkající se záruk zbytkové hodnoty, které mohou být v závislosti na okolnostech potřebné k uspokojení cíle zveřejňování uvedeného v odstavci 51, by mohly zahrnovat informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky posoudit například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    důvody nájemce pro poskytování záruk zbytkové hodnoty a prevalenci těchto záruk;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    rozsah vystavení nájemce riziku zbytkové hodnoty;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    povahu podkladových aktiv, za něž jsou tyto záruky poskytovány; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    jiné provozní a finanční dopady těchto záruk.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B52
                     
                     
                        Další informace týkající se operací prodeje a zpětného leasingu, které mohou být v závislosti na okolnostech potřebné k uspokojení cíle zveřejňování uvedeného v odstavci 51, by mohly zahrnovat informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky posoudit například:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    důvody nájemce pro operace prodeje a zpětného leasingu a prevalenci těchto operací;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    klíčové podmínky jednotlivých operací prodeje a zpětného leasingu;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    platby, které nebyly zahrnuty v ocenění závazků z leasingu; a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    dopad operací prodeje a zpětného leasingu na peněžní toky v účetním období.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Klasifikace leasingů z hlediska pronajímatele (odstavce 61–66)
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B53
                     
                     
                        Klasifikace leasingů z hlediska pronajímatele přijatá v tomto standardu je založena na rozsahu, ve kterém tento leasing převádí rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva. Rizika zahrnují možnosti ztrát z nevyužité kapacity nebo technologické zastaralosti a kolísání návratnosti vzhledem k měnícím se ekonomickým podmínkám. Užitky mohou být představovány očekáváním výnosných operací během ekonomické životnosti podkladového aktiva a ziskem ze zhodnocení nebo realizace zbytkové hodnoty aktiva
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B54
                     
                     
                        Leasingová smlouva může obsahovat podmínky přizpůsobení výše leasingových plateb určitým změnám, které nastanou mezi dnem počátku a dnem zahájení (například změně výše nákladů pronajímatele na podkladové aktivum nebo změně výše nákladů pronajímatele na financování leasingu). V takovém případě se má pro účely klasifikace leasingu za to, že k uvedeným změnám došlo ke dni počátku.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B55
                     
                     
                        Pokud leasing obsahuje složky pozemků i budov, posoudí pronajímatel v souladu s odstavci 62–66 a B53–B54 klasifikaci každé složky jako finančního nebo operativního leasingu samostatně. Při určování, zda se v případě složky pozemků jedná o operativní leasing, nebo o finanční leasing, hraje důležitou roli skutečnost, že pozemek má obvykle neomezenou ekonomickou životnost.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B56
                     
                     
                        Kdykoli je to pro účely klasifikace a zachycení leasingu pozemků a budov nutné, rozdělí pronajímatel leasingové platby (včetně veškerých jednorázových plateb hrazených předem) mezi složky připadající na pozemky a budovy proporcionálně k příslušným reálným hodnotám nároků pronajímatele na pozemky a budovy ke dni počátku leasingu. Jestliže leasingové platby nelze spolehlivě rozdělit mezi uvedené dvě složky, celý leasing se klasifikuje jako finanční leasing, ledaže by bylo zřejmé, že obě složky jsou klasifikovány jako operativní leasing. V takovém případě se celý leasing klasifikuje jako operativní leasing.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B57
                     
                     
                        V případě leasingu pozemků a budov, u kterého je částka připadající na složku představovanou pozemky pro leasing nevýznamná, může pronajímatel pozemky a budovy pro účely klasifikace leasingu posuzovat jako jeden celek a klasifikovat je v souladu s odstavci 62–66 a B53–B54 jako finanční leasing nebo jako operativní leasing. V takovém případě považuje pronajímatel ekonomickou životnost budov za ekonomickou životnost celého podkladového aktiva.
                     
                  
               
            
            
               
                  Klasifikace subleasingu
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B58
                     
                     
                        Při klasifikaci subleasingu klasifikuje zprostředkující pronajímatel subleasing jako finanční leasing nebo jako operativní leasing takto:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    pokud je hlavní leasing krátkodobým leasingem, který účetní jednotka jako nájemce účtuje v souladu s odstavcem 6, musí být tento subleasing klasifikován jako operativní leasing;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    jinak musí být subleasing klasifikován odkazem na aktivum z práva k užívání vzniklé na základě hlavního leasingu, a nikoli odkazem na podkladové aktivum (například na položku pozemků, budov a zařízení, která je předmětem leasingu).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Dodatek C
            
               Datum účinnosti a přechodná ustanovení
            
            
               Tento dodatek je nedílnou součástí tohoto standardu a má stejnou platnost jako ostatní části tohoto standardu.
            
            DATUM ÚČINNOSTI
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C1
                     
                     
                        Účetní jednotka použije tento standard pro účetní období počínající dnem 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno účetním jednotkám, které používají IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky již před nebo k datu prvotní aplikace tohoto standardu. Pokud účetní jednotka použije tento standard pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.
                     
                  
               
            
            PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C2
                     
                     
                        Pro účely požadavků uvedených v odstavcích C1–C19 je datem prvotní aplikace začátek ročního účetního období, ve kterém účetní jednotka použije tento standard poprvé.
                     
                  
               
            
            
               Definice leasingu
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C3
                     
                     
                        Jako praktické zjednodušení nemusí účetní jednotka k datu prvotní aplikace znovu posuzovat, zda má smlouva charakter leasingu nebo leasing obsahuje. Namísto toho je účetní jednotce povoleno:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    použít tento standard na smlouvy, které byly již dříve identifikovány jako leasingy na základě IAS 17 Leasingy a IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing. Účetní jednotka na tyto leasingy použije přechodná ustanovení uvedená v odstavcích C5–C18;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    nepoužít tento standard na smlouvy, které nebyly již dříve identifikovány jako smlouvy obsahující leasing na základě IAS 17 a IFRIC 4.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C4
                     
                     
                        Pokud účetní jednotka zvolí praktické zjednodušení uvedené v odstavci C3, musí tuto skutečnost zveřejnit a použít toto praktické zjednodušení na všechny své smlouvy. V důsledku toho je účetní jednotka povinna použít požadavky uvedené v odstavcích 9–11 pouze na smlouvy uzavřené (nebo změněné) k datu prvotní aplikace nebo později.
                     
                  
               
            
            
               Nájemci
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C5
                     
                     
                        Nájemce použije tento standard na své leasingy buď:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    retrospektivně na každé předchozí účetní období prezentované v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby; nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    retrospektivně s kumulativním dopadem prvotní aplikace tohoto standardu vykázaným k datu prvotní aplikace v souladu s odstavci C7–C13.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C6
                     
                     
                        Nájemce musí používat volbu uvedenou v odstavci C5 konzistentně pro všechny své leasingy, ve kterých je nájemcem.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C7
                     
                     
                        Pokud se nájemce rozhodne použít tento standard v souladu s odst. C5 písm. b), nesmí přepracovávat srovnávací informace. Nájemce namísto toho vykáže kumulativní dopad prvotní aplikace tohoto standardu jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (nebo jiné vhodné komponenty vlastního kapitálu) ke dni prvotní aplikace.
                     
                  
               
            
            
               
                  Leasingy dříve klasifikované jako operativní leasingy
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C8
                     
                     
                        Pokud se nájemce rozhodne použít tento standard v souladu s odst. C5 písm. b), pak nájemce musí:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    vykázat závazek z leasingu ke dni prvotní aplikace u leasingů dříve klasifikovaných jako operativní leasing v souladu s IAS 17. Nájemce ocení tento závazek z leasingu současnou hodnotou zbývajících leasingových plateb diskontovanou s použitím přírůstkové výpůjční úrokové míry nájemce ke dni prvotní aplikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    vykázat aktivum z práva k užívání ke dni prvotní aplikace u leasingů dříve klasifikovaných jako operativní leasing v souladu s IAS 17. Nájemce si u každého leasingu zvolí, zda ocení toto aktivum z práva k užívání buď:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                jeho účetní hodnotou, jako kdyby byl tento standard používán ode dne zahájení, avšak diskontovanou s použitím přírůstkové výpůjční úrokové míry nájemce ke dni prvotní aplikace; nebo
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                částkou rovnající se závazku z leasingu, upravenou o částku veškerých zálohových nebo časově rozlišených leasingových plateb týkajících se tohoto leasingu, vykázaných ve výkazu o finanční pozici bezprostředně přede dnem prvotní aplikace;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    použít IAS 36 Snížení hodnoty aktiv na aktiva z práva k užívání ke dni prvotní aplikace, pokud nájemce nepoužije praktické zjednodušení uvedené v odst. C10 písm. b).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C9
                     
                     
                        Bez ohledu na požadavky uvedené v odstavci C8 platí, že u leasingů dříve klasifikovaných jako operativní leasingy podle IAS 17 nájemce:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    není povinen při přechodu provádět jakékoli úpravy u leasingů, jejichž podkladové aktivum má nízkou hodnotu (jak je uvedeno v odstavcích B3–B8) a které budou účtovány v souladu s odstavcem 6. Nájemce musí tyto leasingy účtovat podle tohoto standardu ode dne prvotní aplikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    není povinen při přechodu provádět jakékoli úpravy u leasingů dříve účtovaných jako investice do nemovitostí s využitím modelu oceňování reálnou hodnotou dle IAS 40 Investice do nemovitostí. Nájemce musí účtovat o aktivu z práva k užívání a o závazku z leasingu vyplývajícím z těchto leasingů podle IAS 40 a tohoto standardu ode dne prvotní aplikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    ocení aktivum z práva k užívání reálnou hodnotou ke dni prvotní aplikace u leasingů dříve účtovaných jako operativní leasingy podle IAS 17, které budou ode dne prvotní aplikace účtovány jako investice do nemovitostí s využitím modelu oceňování reálnou hodnotou v IAS 40. Nájemce musí účtovat o aktivu z práva k užívání a o závazku z leasingu vyplývajícím z těchto leasingů podle IAS 40 a tohoto standardu ode dne prvotní aplikace.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        C10
                     
                     
                        Použije-li nájemce tento standard retrospektivně v souladu s odst. C5 písm. b) na leasingy dříve klasifikované jako operativní leasingy podle IAS 17, může využít jedno nebo více následujících praktických zjednodušení. Je povoleno, aby nájemce používal tato praktická zjednodušení pro jednotlivé leasingy:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    nájemce může použít jedinou diskontní sazbu pro portfolio leasingů s přiměřeně obdobnými charakteristikami (jako například leasingy s obdobnou zbývající dobou trvání leasingu pro obdobnou třídu podkladového aktiva a v obdobném hospodářském prostředí);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    nájemce se může jako na alternativu k provedení kontroly znehodnocení aktiv spolehnout na své posouzení toho, zda jsou leasingy nevýhodné podle IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, provedené bezprostředně přede dnem prvotní aplikace. Pokud nájemce zvolí toto praktické zjednodušení, je povinen upravit aktivum z práva k užívání ke dni prvotní aplikace o částku jakékoli rezervy na nevýhodné leasingy vykázanou ve výkazu o finanční pozici bezprostředně přede dnem prvotní aplikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    nájemce se může rozhodnout neuplatnit požadavky uvedené v odstavci C8 na leasingy, jejichž doba trvání končí do 12 měsíců ode dne prvotní aplikace. V takovém případě nájemce:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                i)
                                             
                                             
                                                zaúčtuje tyto leasingy stejným způsobem jako krátkodobé leasingy, jak je uvedeno v odstavci 6; a
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                ii)
                                             
                                             
                                                zahrne pořizovací náklady spojené s těmito leasingy do zveřejnění nákladů na krátkodobé leasingy v ročním účetním období, do kterého spadá den prvotní aplikace;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    nájemce může vyloučit počáteční přímé náklady z oceňování aktiva z práva k užívání ke dni prvotní aplikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    e)
                                 
                                 
                                    nájemce může použít zpětný pohle