Nařízení Komise (EU) 2017/1990 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1990/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 291/89
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1990
   ze dne 6. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 29. ledna 2016 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) změny Mezinárodního účetního standardu (IAS) 7 Výkaz o peněžních tocích. Účelem změn je vyjasnit IAS 7, aby se zlepšily informace poskytované uživatelům finančních výkazů o činnosti účetní jednotky v oblasti financování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výsledky konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví potvrzují, že změny IAS 7 splňují kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               IASB stanovila datem nabytí účinnosti změn den 1. ledna 2017. Ustanovení tohoto nařízení by se tudíž měla použít ode dne 1. ledna 2017. Ustanovení o zpětné platnosti je nutné v zájmu zajištění právní jistoty pro dotčené emitenty a pro konzistentnost s ostatními účetními standardy stanovenými v nařízení (ES) č. 1126/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se Mezinárodní účetní standard (IAS) 7 Výkaz o peněžních tocích mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího dnem 1. ledna 2017 nebo začínajícího po tomto datu.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Iniciativa v oblasti zveřejňování informací
      
      (Změny IAS 7)
      
         Změny IAS 7 Výkaz o peněžních tocích
         
      
      Vkládají se nové odstavce 44A až 44E a související nadpis. Doplňuje se rovněž nový odstavec 60.
      ZMĚNY ZÁVAZKŮ Z FINANCOVÁNÍ
      
         
         
         
         
            
               
               
                  
                     44A
                  
               
               
                  Účetní jednotka zveřejní informace, které umožní uživatelům účetní závěrky vyhodnotit změny závazků z financování, a to jak změn vzniklých z peněžních toků, tak změn nepeněžních.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  44B
               
               
                  V rozsahu nezbytném ke splnění požadavku v odstavci 44A zveřejní účetní jednotka tyto změny závazků z financování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              změny z finančních peněžních toků;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              změny ze získání nebo ztráty ovládání dceřiných nebo jiných podniků;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              důsledky změn směnných kurzů cizích měn;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              změny reálných hodnot a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              ostatní změny.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  44C
               
               
                  Závazky z financování jsou závazky, u nichž jsou peněžní toky nebo budou budoucí peněžní toky klasifikovány ve výkazu o peněžních tocích jako peněžní toky z financování. Požadavek na zveřejnění v odstavci 44A se uplatní též na změny finančních aktiv (například aktiv, která zajišťují závazky z financování), pokud peněžní toky z uvedených finančních aktiv byly nebo budoucí peněžní toky budou zahrnuty do peněžních toků z financování.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  44D
               
               
                  Jeden způsob, jak splnit požadavek na zveřejnění v odstavci 44A, spočívá v sesouhlasení počátečních a konečných zůstatků z výkazu o finanční pozici u závazků z financování, včetně změn uvedených v odstavci 44B. Pokud účetní jednotka zveřejní takovéto sesouhlasení, poskytne informace postačující k tomu, aby si uživatelé účetní závěrky mohli položky zařazené do sesouhlasení přiřadit k položkám výkazu o finanční pozici a výkazu o peněžních tocích.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  44E
               
               
                  Pokud účetní jednotka zveřejní informace požadované podle odstavce 44A v kombinaci se zveřejněním změn v jiných aktivech a závazcích, zveřejní změny závazků z financování odděleně od změn těchto jiných aktiv a závazků.
               
            
         
      
      DATUM ÚČINNOSTI
      …
      
         
         
         
         
            
               
               
                  60
               
               
                  Dokumentem Iniciativa v oblasti zveřejňování informací (Změny IAS 7), vydaným v lednu 2016, byly vloženy odstavce 44A až 44E. Účetní jednotka použije tyto změny pro roční období začínající 1. ledna 2017 nebo začínající po 1. lednu 2017. Dřívější použití je povoleno. Při prvním použití těchto změn nemusí účetní jednotka poskytnout srovnávací informace za předchozí období.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.