Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1991/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 293/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1991
      ze dne 25. října 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
      v souladu s řádným legislativním postupem (3),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (4) a (EU) č. 346/2013 (5) stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí v Unii při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu používat označení „EuVECA“ nebo při nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání používat označení „EuSEF“. Nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 obsahují pravidla zejména pro kvalifikované investice, podniky kvalifikované pro portfolio a kvalifikované investory. Podle nařízení (EU) č. 345/2013 mohou používat označení „EuVECA“ a podle nařízení (EU) č. 346/2013 mohou používat označení „EuSEF“ pouze správci aktiv, jejichž hodnota v souhrnu nepřevyšuje hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (6).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2014 o investičním plánu pro Evropu stanoví ucelenou strategii řešení nedostatku financování, který je překážkou pro potenciál Evropy k růstu a k zajištění pracovních míst pro její občany. Jeho cílem je uvolnění soukromých investic využíváním veřejného financování a zkvalitněním právního rámce pro investiční prostředí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Důležitým prvkem investičního plánu je sdělení Komise o Akčním plánu pro vytváření unie kapitálových trhů ze dne 30. září 2015. Jeho cílem je snížit roztříštěnost finančních trhů a zvýšit nabídku kapitálu pro podniky, ať z Unie, nebo ze třetích zemí, vytvořením skutečně jednotného kapitálového trhu. Uvedené sdělení stanoví, že nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 je třeba změnit, aby se zajistilo, že tyto legislativní rámce budou schopny co nejlépe podporovat investice do malých a středních podniků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  S cílem zvýšit úspory z rozsahu, snížit transakční a provozní náklady, posílit hospodářskou soutěž a rozšířit možnosti výběru pro investory by se měl trh s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu a kvalifikovanými fondy sociálního podnikání více otevřít. K otevírání tohoto trhu přispívá rozšíření základny potenciálních správců a bylo by přínosem pro podniky, které usilují o investice, neboť jim poskytne přístup k financování z větší a různorodější škály zdrojů rizikového investování. Oblast působnosti nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 by proto měla být rozšířena tak, aby bylo správcům subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU umožněno používat označení „EuVECA“ a „EuSEF“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měly by se na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU nadále vztahovat požadavky uvedené směrnice a tito správci by měli nadále dodržovat určitá ustanovení nařízení (EU) č. 345/2013 nebo nařízení (EU) č. 346/2013, konkrétně ustanovení o způsobilých investicích, cílových investorech a informačních požadavcích. Příslušné orgány, kterým jsou na základě směrnice 2011/61/EU svěřeny pravomoci v oblasti dohledu, by měly uvedené pravomoci vykonávat i ve vztahu k těmto správcům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány budou obeznámeny s každým novým použitím označení „EuVECA“ a „EuSEF“, měli by správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU zaregistrovat každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který hodlají spravovat a nabízet. Díky tomu by tito správci mohli zachovat své obchodní modely a spravovat subjekty kolektivního investování usazené v jiných členských státech a dále rozšiřovat škálu produktů, jež nabízejí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Škála způsobilých podniků, do nichž mohou kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovat, by měla být rozšířena s cílem dále zvýšit nabídku kapitálu podnikům. Definice podniků kvalifikovaných pro portfolio by proto měla zahrnovat společnosti, které mají nejvýše 499 zaměstnanců (malé společnosti se střední tržní kapitalizací) a které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, a malé a střední podniky kótované na trhu pro růst malých a středních podniků. Nové investiční možnosti by měly rovněž umožňovat, aby subjekty ve fázi růstu, které již mají přístup k jiným zdrojům financování, jako jsou trhy pro růst malých a středních podniků, získávaly kapitál z kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, což by následně mělo přispět k rozvoji trhů pro růst malých a středních podniků. Kromě toho investice kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu do podniků kvalifikovaných pro portfolio nevylučují tyto podniky automaticky z možnosti účastnit se veřejných programů. Za účelem dalšího posílení investic by mělo být i nadále možné vytvořit strukturu fondu fondů podle nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  S cílem učinit užívání označení „EuSEF“ atraktivnějším a zvýšit nabídku kapitálu pro sociální podniky je třeba rozšířit definici pozitivního sociálního dopadu, a tím rozšířit škálu způsobilých podniků, do nichž mohou kvalifikované fondy sociálního podnikání investovat. Tímto rozšířením by se zjednodušilo regulatorní prostředí fondů sociálního podnikání a napomohlo by se zapojení investorů do takovýchto fondů tím, že budou řešeny rozdíly ve výkladu toho, co představuje pozitivní sociální dopad v různých kontextech Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu by mělo být také umožněno podílet se dlouhodobě na možnostech financování pro nekótované malé a střední podniky, nekótované malé společnosti se střední tržní kapitalizací a malé a střední podniky kótované na trzích pro růst malých a středních podniků, aby tyto fondy dále zvyšovaly svůj potenciál vytvářet výnosy ze společností s vysokým růstem. Měly by proto být povoleny následné investice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Registrační postupy by měly být jednoduché a nákladově efektivní. Registrace správce podle nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 by proto měla sloužit zároveň jako registrace podle směrnice 2011/61/EU ve vztahu ke správě kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání. Rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o odmítnutí registrace podle nařízení (EU) č. 345/2013 nebo nařízení (EU) č. 346/2013 by měla tam, kde je to vhodné, podléhat správnímu nebo soudnímu přezkumu v souladu s vnitrostátním právem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Informace uvedené v žádosti o registraci a poskytnuté evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) (ESMA), zřízenému na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7), by měly být použity při organizování a provádění srovnávacích hodnocení podle nařízení (EU) č. 1095/2010 a výhradně v rámci tvořeném směrnicí 2011/61/EU a nařízeními (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1095/2010, včetně pravidel o shromažďování informací. To by nemělo nijak předjímat výsledek nadcházejícího legislativního přezkumu nařízení (EU) č. 1095/2010 a směrnice 2011/61/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Poplatky a jiné platby ukládané hostitelskými členskými státy správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zvyšují rozdíly mezi vnitrostátními úpravami a někdy mohou představovat významné překážky pro přeshraniční působení. Tyto poplatky a platby brání volnému přeshraničnímu pohybu kapitálu uvnitř Unie, čímž oslabují zásady vnitřního trhu. Je proto třeba zdůraznit a vyjasnit, že zákaz hostitelskému členskému státu v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání na svém území stanovovat požadavky nebo správní postupy zahrnuje i zákaz ukládat správcům za nabízení těchto fondů poplatky a jiné platby v případech, kdy nemusí být vykonávány žádné úkony dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 vyžadují, aby správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, kteří nemají povolení podle směrnice 2011/61/EU, měli vždy dostatečný vlastní kapitál. Za účelem zajištění vhodných a přiměřených požadavků na vlastní kapitál správců kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a správců kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je třeba úroveň vlastního kapitálu stanovit na základě kumulativních kritérií a výrazně ji snížit a zjednodušit oproti částkám stanoveným ve směrnici 2011/61/EU, aby se tak zohlednily zvláštnosti, povaha a malá velikost těchto fondů a aby byla dodržena zásada proporcionality. Aby se zajistilo jednotné chápání těchto požadavků na uvedené správce v celé Unii, mělo by použití minimálních kapitálových požadavků a minimálního vlastního kapitálu stanovit toto nařízení. S ohledem na zvláštní úlohu, kterou by kvalifikované fondy rizikového kapitálu a kvalifikované fondy sociálního podnikání mohly plnit v rámci unie kapitálových trhů, zejména pokud jde o podporu financování rizikového kapitálu a sociálního podnikání, je nutné stanovit zvláštní a cílená pravidla pro vlastní kapitál registrovaných správců, která se odlišují od rámce pro vlastní kapitál správců s povolením podle směrnice 2011/61/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Orgán ESMA by měl mít možnost vytvořit návrhy regulačních technických norem, které předloží Komisi. Tyto normy by měly upřesňovat, které informace by měly být poskytnuty příslušným orgánům v žádosti o registraci správců nebo fondů podle nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 a které části informace by měly být zpřístupněny orgánu ESMA za účelem umožnit mu organizovat a provádět srovnávací hodnocení podle nařízení (EU) č. 1095/2010.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Jelikož toto nařízení otevírá možnost používat označení „EuVECA“ a „EuSEF“ správcům subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, měla by centrální databáze vedená orgánem ESMA v souladu s nařízeními (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 zahrnovat rovněž informace o kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondech sociálního podnikání, které jsou spravovány a nabízeny těmito správci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  S cílem zamezit jakémukoli případnému narušení trhu je nezbytné poskytnout stávajícím správcům stávajících kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a stávajících kvalifikovaných fondů sociálního podnikání po dobu trvání jejich úpravy odchylku od pravidel pro vlastní kapitál podle tohoto nařízení. Tito správci by nicméně měli zajistit, aby byli schopni kdykoli prokázat, že mají dostatečný vlastní kapitál k zajištění nepřerušeného provozu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Komise by měla při dalším přezkumu nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 zjistit, zda by bylo prospěšné vytvořit pro retailové investory další dobrovolnou možnost k investicím do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, které mají v úmyslu rozšířit svou investorskou základnu, využitím podřízeného („feeder“) fondu podle uvedených nařízení. Komise by měla taktéž zjistit, zda by bylo prospěšné snížit poměrně vysokou hodnotu minimální investice, zejména proto, že může být považována za potenciální překážku větších investic do těchto fondů. Měla by také zjistit, zda by bylo vhodné rozšířit použití označení EuSEF na určité subjekty hromadného financování („crowdfunding“) a mikrofinancování s velkým sociálním dopadem. Ačkoliv je rizikový kapitál i nadále vysoce rizikovou formou investic, je třeba mít na paměti, že podobně rizikové, neregulované formy investic jsou dostupné spotřebitelům ve stále větší míře. Takové formy investic jako crowdfunding nejsou v současnosti regulovány na úrovni Unie, zatímco používání označení EuVECA a EuSEF je předmětem regulace a dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Komise při své práci na unii kapitálových trhů shledala, že definice nabízení a rozdíly v jejím výkladu příslušnými vnitrostátními orgány představují významné překážky pro přeshraniční investice. Komise by měla přezkoumat vhodnost této definice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Komise by navíc měla provést analýzu toho, zda by bylo vhodné pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zavést pas ke správě fondů a zda je definice nabízení pro rizikový kapitál přiměřená. V návaznosti na analýzu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu, k níž případně připojí legislativní návrh.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž dalšího posílení vnitřního trhu pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu a kvalifikované fondy sociálního podnikání díky rozšíření možnosti používat označení „EuVECA“ a „EuSEF“, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel pro státní podporu na kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Tyto fondy lze použít jako nástroje státní podpory pro investice rizikového kapitálu do malých a středních podniků například prostřednictvím příznivějšího zacházení se soukromými investory než se státními investory za předpokladu, že taková podpora je slučitelná s pravidly pro státní podporu, a zejména s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (8).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
               
            
         
      
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 345/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Články 3 až 6, článek 12, čl. 13 odst. 1 písm. c) a i), články 14a až 19, čl. 20 odst. 3 druhý pododstavec a články 21 a 21a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuVECA“.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 3 se první pododstavec mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v písmenu d) se bod i) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „i)
                                       
                                       
                                          v době první investice kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do tohoto podniku splňuje jednu z těchto podmínek:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 21 a 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*1) a zaměstnává nejvýše 499 osob,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      jedná se o malý nebo střední podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2014/65/EU, který je kótován na trhu pro růst malých a středních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 uvedené směrnice,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;"

                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              písmeno k) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „k)
                                       
                                       
                                          „domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sídlo;“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              písmeno m) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „m)
                                       
                                       
                                          „příslušným orgánem“:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      pro správce uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      pro správce uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu příslušný orgán členského státu, ve kterém je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu usazen;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              doplňuje se nové písmeno, které zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „n)
                                       
                                       
                                          „příslušným orgánem hostitelského členského státu“ orgán členského státu jiného než domovského členského státu, v němž je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nabízen.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 7 se písmeno f) se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „f)
                           
                           
                              zacházejí se svými investory spravedlivě. Tím není vyloučeno příznivější zacházení se soukromými investory oproti zacházení s veřejným investorem za předpokladu, že je slučitelné s pravidly státní podpory, zejména s článkem 21 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (*2), a je uvedeno ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*2)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 10 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Samosprávné kvalifikované fondy rizikového kapitálu i správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí mít počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR.“
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňují se nové odstavce:
                              „3.   Vlastní kapitál musí vždy činit alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Příslušný orgán domovského členského státu může tento požadavek upravit v případě, že v podnikatelské činnosti správce došlo od předchozího roku k podstatné změně. Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vykonává podnikatelskou činnost méně než jeden rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, ledaže příslušný orgán domovského členského státu vyžaduje úpravu tohoto plánu.
                              4.   Je-li hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu spravovaných správcem vyšší než 250 000 000 EUR, musí správce poskytnout dodatečný vlastní kapitál. Tento dodatečný vlastní kapitál se rovná 0,02 % částky, o niž celková hodnota kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přesahuje částku 250 000 000 EUR.
                              5.   Příslušný orgán domovského členského státu může správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu udělit výjimku z povinnosti poskytnout až 50 % dodatečného vlastního kapitálu uvedeného v odstavci 4, pokud má tento správce k dispozici záruku pro stejnou výši poskytnutou úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, v níž se na ni vztahují pravidla obezřetnostního dohledu, jež příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenná s pravidly stanovenými právem Unie.
                              6.   Vlastní kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv snadno směnitelných na hotovost a nesmí zahrnovat spekulativní pozice.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:
                  „4.   Příslušný orgán domovského členského státu včas zpřístupní příslušnému orgánu každého z dotčených kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, příslušnému orgánu každého z dotčených hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy všechny informace shromážděné na základě tohoto článku, a to postupem uvedeným v článku 22.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V čl. 13 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „b)
                           
                           
                              výši vlastního kapitálu, který má tento správce k dispozici k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádnou správu jeho kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Článek 14 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se zrušuje písmeno e);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 2 se zrušuje písmeno d);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňují se nové odstavce, které znějí:
                              „4.   Příslušný orgán domovského členského státu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny informace podle uvedeného odstavce, zda byl registrován jako správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.
                              5.   Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU ve vztahu ke správě kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.
                              6.   Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu podle tohoto článku oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu veškeré podstatné změny podmínek pro udělení jeho původní registrace v souladu s tímto článkem, a to před provedením těchto změn.
                              Pokud se příslušný orgán domovského členského státu rozhodne změny uvedené v prvním pododstavci omezit nebo zamítnout, vyrozumí o tom správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do jednoho měsíce od obdržení oznámení těchto změn. Příslušný orgán může uvedenou lhůtu prodloužit až o jeden měsíc, pokud to považuje za nezbytné vzhledem ke zvláštním okolnostem případu a pokud to správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu předem oznámí. Změny lze provést, pokud proti nim dotčený příslušný orgán během uvedené lhůty pro posouzení nevznese námitky.
                              7.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1, a podmínky stanovené v odstavci 2.
                              Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                              8.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům při podání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1 a podmínek uvedených v odstavci 2.
                              Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
                              9.   Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  Vkládají se nové články, které znějí:
                  „Článek 14a
                  1.   Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, pro které hodlají používat označení „EuVECA“.
                  2.   Žádost o registraci uvedená v odstavci 1 se podává příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zahrnuje:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              údaje o totožnosti depozitáře;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              informace vymezené v čl. 14 odst. 1;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              seznam členských států, v nichž správci uvedení v odstavci 1 založili nebo hodlají založit kvalifikované fondy rizikového kapitálu.
                           
                        
                     
                  
                  Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků podle kapitoly II rozumějí opatření přijatá ke splnění požadavků podle článků 5 a 6 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i).
                  3.   Pokud příslušným orgánem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a příslušným orgánem domovského členského státu není týž orgán, obrátí se příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na příslušný orgán domovského členského státu se žádostí o informaci, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 písm. a).
                  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu může také požádat příslušný orgán domovského členského státu o vysvětlení a o upřesňující informace týkající se dokumentace uvedené v odstavci 2.
                  Příslušný orgán domovského členského státu odpoví do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel žádost podanou příslušným orgánem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.
                  4.   Od správců uvedených v odstavci 1 se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již poskytli podle směrnice 2011/61/EU.
                  5.   Poté, co příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu posoudí dokumenty, které obdržel v souladu s odstavcem 2, a poté, co obdrží případné vysvětlení a informace uvedené v odstavci 3, zaregistruje fond jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, pokud správce tohoto fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2.
                  6.   Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny dokumenty uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.
                  7.   Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuVECA“ v celé Unii.
                  8.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle odstavce 2.
                  Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                  9.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům v souladu s odstavcem 2.
                  Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
                  10.   Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.
                  Článek 14b
                  Členské státy zajistí, aby bylo jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce uvedeného v článku 14 nebo fond uvedený v článku 14a zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a aby podléhalo právu odvolat se k vnitrostátnímu soudnímu, správnímu nebo jinému orgánu. Toto právo na odvolání ve vztahu k registraci platí i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co daný správce poskytl všechny požadované informace. Členské státy mohou požadovat, aby daný správce před uplatněním uvedeného práva na odvolání vyčerpal všechny předběžné správní opravné prostředky, které má k dispozici podle vnitrostátního práva.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  V článku 16 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Každou registraci nebo zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá tento fond nabízet, nebo vyřazení členského státu z tohoto seznamu oznámí příslušný orgán domovského členského státu neprodleně příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy.
                  Pro účely prvního pododstavce oznámí příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který byl zaregistrován v souladu s článkem 14a, neprodleně příslušnému orgánu domovského členského státu, příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce tohoto kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá tento fond nabízet, či vyřazení členského státu z tohoto seznamu.
                  2.   Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením. Tyto požadavky a správní postupy zahrnují poplatky a jiné platby.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 16a
                  1.   Pro účely organizace a provádění srovnávacích hodnocení v souladu s čl. 14 odst. 9 a čl. 14a odst. 10 příslušný orgán domovského členského státu, nebo, není-li totožný, příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zajistí, aby byly konečné informace, na jejichž základě byla udělena registrace podle čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 14a odst. 2, poskytnuty orgánu pro cenné papíry a trhy včas po registraci. Tyto informace se poskytují postupem uvedeným v článku 22.
                  2.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mu mají být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty.
                  Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                  3.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s odstavcem 1.
                  Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  Článek 17 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 17
                  1.   Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu užívající označení „EuVECA“ a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, pro něž je toto označení používáno, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.
                  2.   Orgán pro cenné papíry a trhy na svých internetových stránkách uvádí odkazy na internetové stránky s relevantními informacemi týkajícími se třetích zemí, které splňují platný požadavek uvedený v čl. 3 prvním pododstavci písm. d) bodě iv).“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  V článku 18 se vkládají nové odstavce, které znějí:
                  „1a.   Pokud jde o správce uvedené v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán domovského členského státu za dohled nad přiměřeností opatření, dodržování těchto opatření a organizace správce tak, aby byl tento správce schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla pro zřizování a fungování všech kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jež spravuje.
                  1b.   Pokud jde o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu se správcem uvedeným v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu za dohled nad tím, zda kvalifikovaný fond rizikového kapitálu dodržuje pravidla stanovená v článcích 5 a 6 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i). Příslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu rovněž odpovídá za dohled nad tím, zda tento fond dodržuje povinnosti stanovené ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  V článku 19 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů souvisejících s dohledovými a vyšetřovacími pravomocemi, které příslušné orgány uplatňují podle tohoto nařízení.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  Článek 20 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 2 se datum „16. květen 2015“ nahrazuje datem „2. března 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „3.   Správci uvedení v čl. 2 odst. 1 dodržují toto nařízení za všech okolností a nesou rovněž odpovědnost za jakékoli jeho porušení, včetně jakýchkoli ztrát nebo škod tím způsobených.
                              Správci uvedení v čl. 2 odst. 2 dodržují za všech okolností směrnici 2011/61/EU. Odpovídají za zajištění dodržování tohoto nařízení a nesou odpovědnost v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Tito správci rovněž odpovídají za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku porušení tohoto nařízení.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  Článek 21 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          návětí se nahrazuje tímto:
                                          „1.   Příslušný orgán přijme při dodržení zásady proporcionality vhodná opatření uvedená v odstavci 2, podle okolností, pokud správce nebo kvalifikovaný fond rizikového kapitálu:“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmeno c) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „c)
                                                   
                                                   
                                                      používá označení „EuVECA“, aniž je zaregistrován podle článku 14 nebo aniž je příslušný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zaregistrován podle článku 14a;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          písmeno e) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „e)
                                                   
                                                   
                                                      v rozporu s článkem 14 nebo článkem 14a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:
                              „2.   V případech uvedených v odstavci 1 příslušný orgán, je-li to vhodné:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 12 až 14a, podle okolností;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          zakáže správci dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používat označení „EuVECA“ a zruší registraci tohoto správce nebo dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              3.   Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 o zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo o zrušení registrace kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu bezodkladně informuje kterýkoli jiný relevantní příslušný orgán, příslušné orgány jakýchkoli hostitelských členských států v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a orgán pro cenné papíry a trhy.
                              4.   Právo nabízet jeden nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii pod označením „EuVECA“ zaniká s okamžitým účinkem ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b).“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „5.   Příslušný orgán domovského členského státu nebo hostitelského členského státu, podle okolností, neprodleně informuje orgán pro cenné papíry a trhy, má-li zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dopustil kteréhokoli z jednání uvedených v odst. 1 písm. a) až i).
                              Orgán pro cenné papíry a trhy může při dodržení zásady proporcionality vydat dotčeným příslušným orgánům doporučení podle článku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby přijaly jakékoli z opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku, nebo aby od přijetí takových opatření upustily.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 21a
                  Pravomoci, které byly příslušným orgánům svěřeny v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně pravomocí souvisejících se sankcemi, se uplatňují rovněž ve vztahu ke správcům uvedeným v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  Článek 26 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odst. 2 písm. a) se datum „22. července 2017“ nahrazuje datem „2. března 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „4.   Komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU, zejména pokud jde o správce registrované podle čl. 3 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, analýzu:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          správy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a analýzu toho, zda je vhodné zavést změny do právního rámce, včetně možnosti zřídit pas ke správě fondů, a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          vhodnosti definice nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a dopadu této definice a rozdílů v jejím výkladu na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a na přeshraniční distribuci těchto fondů.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Po provedení tohoto přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Nařízení (EU) č. 346/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Články 3 až 6, články 10 a 13, čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f), články 15a až 20, čl. 21 odst. 3 druhý pododstavec a články 22 a 22a tohoto nařízení se použijí na správce subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU, kteří spravují portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a hodlají při nabízení těchto fondů v Unii používat označení „EuSEF“.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 3 odst. 1 se první pododstavec mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v písmenu d) se bod ii) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „ii)
                                       
                                       
                                          má za hlavní cíl dosažení měřitelného pozitivního sociálního dopadu v souladu se svou společenskou smlouvou, stanovami, statutem nebo zakládacími dokumenty, pokud tento podnik:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytuje služby nebo zboží se sociální návratností,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používá metodu výroby zboží nebo poskytování služeb, v níž spočívá jeho sociální cíl, nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytuje finanční podporu výhradně sociálním podnikům definovaným v prvních dvou odrážkách;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              písmeno k) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „k)
                                       
                                       
                                          „domovským členským státem“ členský stát, ve kterém má správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání sídlo;“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              písmeno m) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „m)
                                       
                                       
                                          „příslušným orgánem“:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      pro správce uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      pro správce uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný orgán podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/61/EU,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      pro kvalifikované fondy sociálního podnikání příslušný orgán členského státu, ve kterém je kvalifikovaný fond sociálního podnikání usazen;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              doplňuje se nové písmeno, které zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „n)
                                       
                                       
                                          „příslušným orgánem hostitelského členského státu“ orgán členského státu jiného než domovského členského státu, v němž je kvalifikovaný fond sociálního podnikání nabízen.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Článek 11 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Samosprávné kvalifikované fondy sociálního podnikání i správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů sociálního podnikání musí mít počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňují se nové odstavce, které znějí:
                              „3.   Vlastní kapitál musí vždy činit alespoň osminu fixních režijních nákladů, které správci vznikly v předchozím roce. Příslušný orgán domovského členského státu může tento požadavek upravit v případě, že v podnikatelské činnosti správce došlo od předchozího roku k podstatné změně. Pokud správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vykonává podnikatelskou činnost méně než rok, činí tento požadavek osminu fixních režijních nákladů očekávaných podle jeho podnikatelského plánu, ledaže příslušný orgán domovského členského státu vyžaduje úpravu tohoto plánu.
                              4.   Je-li hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání spravovaných správcem vyšší než 250 000 000 EUR, musí správce poskytnout dodatečný vlastní kapitál. Tento dodatečný vlastní kapitál se rovná 0,02 % částky, o niž celková hodnota kvalifikovaných fondů sociálního podnikání přesahuje částku 250 000 000 EUR.
                              5.   Příslušný orgán domovského členského státu může správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání udělit výjimku z povinnosti poskytnout až 50 % dodatečného vlastního kapitálu uvedeného v odstavci 4, pokud má tento správce k dispozici záruku pro stejnou výši poskytnutou úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, v níž se na ni vztahují pravidla obezřetnostního dohledu, jež příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenná s pravidly stanovenými právem Unie.
                              6.   Vlastní kapitál musí být investován do likvidních aktiv nebo aktiv snadno směnitelných na hotovost a nesmí zahrnovat spekulativní pozice.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Článek 13 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmeno e) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „e)
                                                   
                                                   
                                                      informace o povaze, hodnotě a účelu jiných investic, než jsou kvalifikované investice uvedené v čl. 5 odst. 1;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          doplňuje se nové písmeno, které zní:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „f)
                                                   
                                                   
                                                      popis způsobu, jakým jsou environmentální rizika a rizika spojená s klimatem zohledněna v investičním přístupu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „5.   Příslušný orgán domovského členského státu včas zpřístupní příslušnému orgánu každého z dotčených kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, příslušnému orgánu každého z dotčených hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy všechny informace shromážděné na základě tohoto článku, a to postupem uvedeným v článku 23.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V čl. 14 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „b)
                           
                           
                              výši vlastního kapitálu, který má tento správce k dispozici k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádnou správu jeho kvalifikovaných fondů sociálního podnikání;“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Článek 15 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se zrušuje písmeno e);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 2 se zrušuje písmeno d);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňují se nové odstavce, které znějí:
                              „4.   Příslušný orgán domovského členského státu vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny informace podle uvedeného odstavce, zda byl zaregistrován jako správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.
                              5.   Registrace podle tohoto článku představuje registraci pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU ve vztahu ke správě kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.
                              6.   Správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání podle tohoto článku oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu veškeré podstatné změny podmínek pro udělení jeho původní registrace v souladu s tímto článkem, a to před provedením těchto změn.
                              Pokud se příslušný orgán domovského členského státu rozhodne změny uvedené v prvním pododstavci omezit nebo zamítnout, vyrozumí o tom správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání do jednoho měsíce od obdržení oznámení těchto změn. Příslušný orgán může uvedenou lhůtu prodloužit až o jeden měsíc, pokud to považuje za nezbytné vzhledem ke zvláštním okolnostem případu a pokud to správci kvalifikovaného fondu sociálního podnikání předem oznámí. Změny lze provést, pokud proti nim dotčený příslušný orgán během uvedené lhůty pro posouzení nevznese námitky.
                              7.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům při podání žádosti o registraci a jsou uvedeny v odstavci 1, a podmínky uvedené v odstavci 2.
                              Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                              8.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům při podávání žádosti o registraci uvedené v odstavci 1 a podmínek uvedených v odstavci 2.
                              Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
                              9.   Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Vkládají se nové články, které znějí:
                  „Článek 15a
                  1.   Správci subjektů kolektivního investování s povolením podle článku 6 směrnice 2011/61/EU požádají o registraci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, pro které hodlají používat označení „EuSEF“.
                  2.   Žádost o registraci uvedená v odstavci 1 se podává příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a zahrnuje:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              statut nebo zakládající dokumenty kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              údaje o totožnosti depozitáře;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              informace vymezené v čl. 15 odst. 1;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              seznam členských států, v nichž správci uvedení v odstavci 1 založili nebo hodlají založit kvalifikované fondy sociálního podnikání.
                           
                        
                     
                  
                  Pro účely prvního pododstavce písm. c) se informacemi o opatřeních přijatých ke splnění požadavků podle kapitoly II rozumějí opatření přijatá ke splnění požadavků podle článků 5, 6 a 10 a čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a f).
                  3.   Pokud příslušným orgánem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a příslušným orgánem domovského členského státu není týž orgán, obrátí se příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání na příslušný orgán domovského členského státu se žádostí o informaci, zda kvalifikovaný fond sociálního podnikání spadá do působnosti povolení správce ke správě alternativních investičních fondů a zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2 písm. a).
                  Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání může také požádat příslušný orgán domovského členského státu o vysvětlení a informace týkající se dokumentace uvedené v odstavci 2.
                  Příslušný orgán domovského členského státu odpoví do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel žádost podanou příslušnému orgánu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.
                  4.   Od správců uvedených v odstavci 1 se nevyžadují informace nebo dokumenty, které již poskytli podle směrnice 2011/61/EU.
                  5.   Poté, co příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání posoudí dokumenty, které obdržel podle odstavce 2, a poté, co obdrží případné vysvětlení a informace uvedené v odstavci 3, zaregistruje fond jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání, pokud správce tohoto fondu splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2.
                  6.   Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání vyrozumí správce uvedeného v odstavci 1 do dvou měsíců poté, co tento správce poskytl všechny dokumenty uvedené v odstavci 2, zda byl fond zaregistrován jako kvalifikovaný fond sociálního podnikání.
                  7.   Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje nabízet tyto fondy pod označením „EuSEF“ v celé Unii.
                  8.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle odstavce 2.
                  Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                  9.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací příslušným orgánům v souladu s odstavcem 2.
                  Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
                  10.   Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti registračních procesů, které příslušné orgány provádějí podle tohoto nařízení.
                  Článek 15b
                  Členské státy zajistí, aby bylo jakékoli odmítnutí zaregistrovat správce uvedeného v článku 15 nebo fond uvedený v článku 15a zdůvodněno a oznámeno správcům uvedeným v těchto článcích a aby podléhalo právu odvolat se k vnitrostátnímu soudnímu, správnímu nebo jinému orgánu. Toto právo na odvolání ve vztahu k registraci platí i tehdy, nebylo-li přijato žádné rozhodnutí o registraci do dvou měsíců poté, co daný správce poskytl všechny požadované informace. Členské státy mohou požadovat, aby správce před uplatněním uvedeného práva na odvolání vyčerpal všechny předběžné správní opravné prostředky, které má k dispozici podle vnitrostátního práva.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                  „1.   Každou registraci nebo zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, každé doplnění nebo zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá tento fond nabízet, nebo vyřazení členského státu z tohoto seznamu oznámí příslušný orgán domovského členského státu neprodleně příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy.
                  Pro účely prvního pododstavce oznámí příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, který byl zaregistrován v souladu s článkem 15a, neprodleně příslušnému orgánu domovského členského státu, příslušným orgánům hostitelských členských států a orgánu pro cenné papíry a trhy každé doplnění či zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání a každé zařazení členského státu na seznam členských států, v nichž správce tohoto kvalifikovaného fondu sociálního podnikání hodlá tento fond nabízet, či vyřazení členského státu z tohoto seznamu.
                  2.   Příslušné orgány hostitelského členského státu nesmějí pro správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, ani toto nabízení nesmějí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením. Tyto požadavky a správní postupy zahrnují poplatky a jiné platby.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 17a
                  1.   Pro účely organizace a provádění srovnávacích hodnocení v souladu s čl. 15 odst. 9 a čl. 15a odst. 10 příslušný orgán domovského členského státu, nebo, není-li totožný, příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání zajistí, aby byly konečné informace, na jejichž základě byla udělena registrace podle čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 15a odst. 2, poskytnuty orgánu pro cenné papíry a trhy včas po registraci. Tyto informace se poskytují postupem uvedeným v článku 23.
                  2.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrh regulačních technických norem upřesňujících informace, které mu mají být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty.
                  Na Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
                  3.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem týkajících se standardních formulářů, šablon a postupů pro poskytování informací orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s odstavcem 1.
                  Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Článek 18 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 18
                  1.   Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která uvádí všechny správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání užívající označení „EuSEF“ a kvalifikované fondy sociálního podnikání, pro něž je toto označení používáno, jakož i seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.
                  2.   Orgán pro cenné papíry a trhy na svých internetových stránkách uvádí odkazy na internetové stránky s relevantními informacemi týkajícími se třetích zemí, které splňují platný požadavek uvedený v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. d) bodě v).“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  V článku 19 se vkládají nové odstavce, které znějí:
                  „1a.   Pokud jde o správce uvedené v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán domovského členského státu za dohled nad přiměřeností opatření, dodržování těchto opatření a organizace správce tak, aby byl tento správce schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla pro zřizování a fungování všech kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, jež spravuje.
                  1b.   Pokud jde o kvalifikovaný fond sociálního podnikání se správcem uvedeným v čl. 2 odst. 2, odpovídá příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání za dohled nad tím, zda kvalifikovaný fond sociálního podnikání dodržuje pravidla stanovená v článcích 5 a 6 a čl. 14 odst. 1 písm. c) a i). Příslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálního podnikání rovněž odpovídá za dohled nad tím, zda tento fond dodržuje povinnosti stanovené ve statutu nebo zakládajících dokumentech fondu.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  V článku 20 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Orgán pro cenné papíry a trhy organizuje a provádí srovnávací hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 za účelem posílení jednotnosti procesů souvisejících s dohledovými a vyšetřovacími pravomocemi, které příslušné orgány uplatňují podle tohoto nařízení.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  Článek 21 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 2 se datum „16. května 2015“ nahrazuje datem „2. března 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „3.   Správci uvedení v čl. 2 odst. 1 dodržují toto nařízení za všech okolností a nesou rovněž odpovědnost za jakékoli jeho porušení, včetně jakýchkoli ztrát nebo škod tím způsobených.
                              Správci uvedení v čl. 2 odst. 2 dodržují za všech okolností směrnici 2011/61/EU. Odpovídají za zajištění dodržování tohoto nařízení a nesou odpovědnost v souladu se směrnicí 2011/61/EU. Tito správci rovněž odpovídají za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku porušení tohoto nařízení.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  Článek 22 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          návětí se nahrazuje tímto:
                                          „1.   Příslušný orgán přijme při dodržení zásady proporcionality vhodná opatření uvedená v odstavci 2, podle okolností, pokud správce nebo kvalifikovaný fond sociálního podnikání:“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmeno c) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „c)
                                                   
                                                   
                                                      používá označení „EuSEF“, aniž je zaregistrován podle článku 15 nebo aniž je příslušný kvalifikovaný fond sociálního podnikání zaregistrován podle článku 15a;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          písmeno e) nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „e)
                                                   
                                                   
                                                      v rozporu s článkem 15 nebo článkem 15a byl zaregistrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:
                              „2.   V případech uvedených v odstavci 1 příslušný orgán, je-li to vhodné:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 13 až 15a, podle okolností;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          zakáže správci dotčeného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání používat označení „EuSEF“ a zruší registraci tohoto správce nebo dotčeného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.
                                       
                                    
                                 
                              
                              3.   Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 o zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo o zrušení registrace kvalifikovaného fondu sociálního podnikání bezodkladně informuje kterýkoli jiný relevantní příslušný orgán, příslušné orgány jakýchkoli hostitelských členských států v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. d) a orgán pro cenné papíry a trhy.
                              4.   Právo nabízet v Unii jeden nebo více kvalifikovaných fondů sociálního podnikání pod označením „EuSEF“ zaniká s okamžitým účinkem ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b).“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „5.   Příslušný orgán domovského členského státu nebo hostitelského členského státu, podle okolností, neprodleně informuje orgán pro cenné papíry a trhy, má-li zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že se správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání dopustil kteréhokoli z jednání uvedených v odst. 1 písm. a) až i).
                              Orgán pro cenné papíry a trhy může při dodržení zásady proporcionality vydávat dotčeným příslušným orgánům doporučení podle článku 17 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby přijaly jakékoli z opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku, nebo aby od přijetí takových opatření upustily.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 22a
                  Pravomoci, které byly příslušným orgánům svěřeny v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně pravomocí souvisejících se sankcemi, se uplatňují rovněž ve vztahu ke správcům uvedeným v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  Článek 27 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odst. 2 písm. a) se datum „22. července 2017“ nahrazuje datem „2. března 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec, který zní:
                              „4.   Komise provede souběžně s přezkumem podle článku 69 směrnice 2011/61/EU, zejména pokud jde o správce registrované podle čl. 3 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, analýzu:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          správy kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a analýzu toho, zda je vhodné zavést změny do právního rámce, včetně možnosti zřídit pas ke správě fondů, a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          vhodnosti definice nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a dopadu této definice a rozdílů v jejím výkladu na vnitrostátní úrovni na fungování a životaschopnost kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a na přeshraniční distribuci těchto fondů.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Po provedení tohoto přezkumu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. března 2018.
      Ustanovení čl. 10 odst. 2 až 6 a čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 345/2013 ve znění tohoto nařízení a čl. 11 odst. 2 až 6 a čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 346/2013 ve znění tohoto nařízení se nevztahují na stávající správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, které existovaly ke dni 1. března 2018, po dobu trvání těchto fondů, jak byla stanovena k uvedenému dni. Tito správci zajistí, aby byli kdykoli schopni prokázat, že mají dostatečný vlastní kapitál k zajištění nepřerušeného provozu.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 25. října 2017.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            A. TAJANI
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. MAASIKAS
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 394, 26.10.2016, s. 2.
      
         (2)  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 48.
      
         (3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2017.
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).
      
         (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         (8)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.