Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1992 ze dne 6. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1992/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 288/2
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1992
   ze dne 6. listopadu 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Žádost Chorvatska o zápis názvu „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ jako chráněného zeměpisného označení (CHZO) byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. února 2016 obdržela Komise oznámení o námitce, které zaslalo Slovinsko. Dne 7. dubna 2016 obdržela Komise příslušné odůvodněné prohlášení o námitce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise, poté co shledala námitku přípustnou, vyzvala dopisem ze dne 13. května 2016 Chorvatsko a Slovinsko, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Mezi stranami k dohodě nedošlo. O příslušných konzultacích vedených mezi Chorvatskem a Slovinskem byla Komise řádně informována. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací přijmout rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise posoudila argumenty v odůvodněném prohlášení o námitce a v informacích, které jí byly poskytnuty o jednáních mezi zúčastněnými stranami, a dospěla k závěru, že název „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ by měl být zapsán jako CHZO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 namítající strana tvrdila, že zápis názvu „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ jako chráněného zeměpisného označení by ohrozil existenci totožného názvu produktu, který byl v souladu s právem uváděn na trh po dobu více než pěti let před datem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle namítající strany slovinský výrobce Celjske mesnine d.d. vyrábí a uvádí na trh v souladu se zákonem produkt „Slavonski kulen“ již více než 25 let a jeho průměrná roční produkce se pohybuje okolo 70 tun. Příjmy z prodeje produktu „Slavonski kulen“ vyráběného ve Slovinsku činí zhruba 450 000 EUR ročně a díky vysoké kvalitě produktu jeho výroba roste. Byly předloženy důkazy, že „Slavonski kulen“ vyráběný ve Slovinsku byl v posledních deseti letech uváděn na trh ve Slovinsku a dalších členských státech EU (Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku, Chorvatsku), jakož i ve třetích zemích (Srbsku, Bosně a Hercegovině).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Namítající strana tvrdí, a nebyly předloženy žádné důkazy o opaku, že při používání názvu „Slavonski kulen“ ve Slovinsku neměla být nikdy záměrně využívána pověst názvu uváděného pro chorvatský produkt a spotřebitelé nebyli nikdy uváděni v omyl, pokud jde o původ produktu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by zápis názvu „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ jako CHZO a z toho plynoucí zákaz používání názvu ohrozil existenci totožného názvu produktu používaného společností Celjske mesnine. Požadavky pro zápis názvu „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO) nebyly zpochybněny. Název proto splňuje podmínky pro zápis do rejstříku jako CHZO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nicméně s ohledem na informace obsažené ve slovinské námitce, které dokazují, že „Slavonski kulen“ vyráběný ve Slovinsku byl v souladu s právem uváděn na trh pod uvedeným názvem po dobu delší než 5 let, nikoli však déle než 25 let, je vhodné poskytnout slovinské společnosti Celjske mesnine d.d. přechodné období v délce 5 let, aby mohla i nadále používat název ohrožený zápisem a současně upravit uvádění své produkce na trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Protože výraz „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ je chráněn jako celek, lze část výrazu „kulen“/„kulin“, která není zeměpisná a definuje druh uzeniny, dále používat, a to i v překladu, po celé Unii, pokud jsou dodrženy zásady a předpisy platné v právním řádu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Na základě těchto skutečností by tedy název „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Výraz „kulen“/„kulin“ může být dále používán, a to i v překladech, na území Evropské unie, pokud jsou dodrženy zásady a předpisy platné v právním řádu Evropské unie.
   Článek 3
   Slovinská společnost Celjske mesnine d.d. může i nadále používat výraz „Slavonski kulen“ k označení produktu, který nesplňuje specifikaci produktu „Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO), po dobu 5 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 375, 12.11.2015, s. 9.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.