Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1994 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1994/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 288/30
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1994
   ze dne 6. listopadu 2017,
   kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4, čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení, a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 6 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po informování členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ŽÁDOST
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost o osvobození od antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a rozšířených na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, pokud jde o žadatele, v souladu s čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádost podala dne 23. května 2017 společnost Longi (Kuching) SDN.BHD (dále jen „žadatel“), která je vyvážejícím výrobcem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech v Malajsii (dále jen „dotčená země“).
            
         
      
   
   2.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů) odesílané z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z definice výrobku, který je předmětem přezkumu, jsou vyloučeny tyto typy výrobku:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           produkty z tenkého fotovoltaického filmu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           moduly nebo panely s výstupním stejnoměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Prostřednictvím nařízení (EU) č. 1238/2013 (3) a (EU) č. 1239/2013 (4) uložila Rada antidumpingová a vyrovnávací opatření na krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech a klíčových komponentech (tj. článcích) pocházející nebo odesílané z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „Čína“) (dále jen „původní opatření“). Byla také přijata dohoda o závazku. Prostřednictvím prováděcích nařízení (EU) 2016/184 (5) a 2016/185 (6) rozšířila Komise opatření na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu (dále jen „rozšířená opatření“), bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, s výjimkou dovozu výrobků od určitých společností, které byly konkrétně uvedeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prostřednictvím nařízení (EU) 2017/366 (7) a (EU) 2017/367 (8) rozšířila Komise antidumpingová a vyrovnávací opatření po přezkumu před pozbytím platnosti a ukončila šetření částečného prozatímního přezkumu, které bylo zahájeno ve stejnou dobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 10. února 2017 zahájila Komise přezkum (9) týkající se žádosti o osvobození nového vyvážejícího výrobce. Toto přezkumné šetření stále probíhá. Dne 3. března 2017 zahájila Komise rovněž částečný prozatímní přezkum (10) omezený na podobu opatření. Dne 15. září 2017 Komise tento přezkum uzavřela tím, že nahradila stávající valorická cla spojená se závazkem minimální dovozní cenou (11).
            
         
      
   
   4.   ODŮVODNĚNÍ PŘEZKUMU
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Žadatel tvrdil, že během období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. v období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015, výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie nevyvážel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Kromě toho žadatel tvrdil, že stávající opatření neobcházel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Žadatel dále uvedl, že po období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt do Unie značné množství výrobku.
            
         
      
   
   5.   POSTUP
   5.1.   Zahájení
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise prošetřila dostupné důkazy a dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy zdůvodňující zahájení šetření podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení, jehož cílem je určit, zda lze žadatele od rozšířených opatření osvobodit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V souladu s čl. 11 odst. 4 základního antidumpingového nařízení bylo výrobní odvětví Unie, o němž je známo, že se ho záležitost týká, o výše uvedené žádosti o přezkum informováno a dostalo příležitost se vyjádřit, nepředložilo však žádné připomínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Komise bude věnovat zvláštní pozornost vztahu žadatele se společnostmi, na něž se vztahují stávající opatření, aby se ujistila, že nebyl vytvořen nebo využíván za účelem obcházení opatření. Komise také zváží, zda by měly být zavedeny konkrétní podmínky monitorování, kdyby šetření dospělo k závěru, že udělení osvobození je oprávněné.
            
         
      
   
   5.2.   Zrušení stávajících antidumpingových opatření a zavedení celní evidence dovozu
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Podle čl. 11 odst. 4 základního antidumpingového nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu a který je žadatelem vyráběn a prodáván na vývoz do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Zároveň by takový dovoz měl podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení, aby se zajistilo, že antidumpingové clo může být uloženo od data celní evidence tohoto dovozu, pokud bude přezkumem zjištěno obcházení opatření žadatelem. Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.
            
         
      
   
   5.3.   Stávající antisubvenční opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Vzhledem k tomu, že v základním antisubvenčním nařízení neexistuje žádný právní základ ke zrušení platných antisubvenčních opatření, zůstanou tato opatření v platnosti. Platná antisubvenční opatření budou zrušena přijetím nařízení udělujícího takové osvobození pouze v případě, že by výsledkem přezkumu bylo zjištění, které by opravňovalo žadatele osvobození získat.
            
         
      
   
   5.4.   Období přezkumného šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Šetření se bude týkat období od 1. dubna 2014 do 30. září 2017 (dále jen „období přezkumného šetření“).
            
         
      
   
   5.5.   Šetření žadatele
   
   Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle žadateli dotazník. Žadatel musí vyplněný dotazník předložit do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak, podle čl. 6 odst. 2 základního antidumpingového nařízení a čl. 11 odst. 2 základního antisubvenčního nařízení.
   5.6.   Jiná písemná podání
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               S výhradou ustanovení tohoto nařízení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   5.7.   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.
            
         
      
   
   5.8.   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (12).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 19 odst. 2 základního antidumpingového nařízení a čl. 29 odst. 2 základního antisubvenčního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které by měly být předloženy na přenosném digitálním paměťovém médiu (CD-ROM, DVD, paměťová jednotka USB...) přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.
               Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
               
                  
                  
                     
                        
                           European Commission
                        
                     
                     
                        
                           Directorate General for Trade
                        
                     
                     
                        
                           Directorate H
                        
                     
                     
                        
                           Office: CHAR 04/039
                        
                     
                     
                        
                           1040 Bruxelles/Brussel
                        
                     
                     
                        
                           BELGIQUE/BELGIË
                        
                     
                     
                        
                           E-mail: TRADE-R677-EXEMPTION-SOLAR@ec.europa.eu
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   6.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního antidumpingového nařízení a článku 28 základního antisubvenčního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního antidumpingového nařízení a článku 28 základního antisubvenčního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.
            
         
      
   
   7.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
            
         
      
   
   8.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Podle čl. 11 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 22 odst. 1 základního antisubvenčního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   9.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (13),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zahajuje se přezkum prováděcího nařízení (EU) 2016/184 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/185 podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1037, jehož cílem je určit, zda by dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90 (kódy TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), vyráběných společností Longi (Kuching) SDN.BHD (doplňkový kód TARIC C309) měl podléhat antidumpingovým a antisubvenčním opatřením uloženým prováděcím nařízením (EU) 2016/185 a prováděcím nařízením (EU) 2016/184.
   Článek 2
   Antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/185 se zrušuje, pokud jde o dovoz uvedený v článku 1 tohoto nařízení.
   Článek 3
   Celní orgány přijmou podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.
   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (4)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (5)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (6)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (7)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1.
   
      (8)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131.
   
      (9)  Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 47.
   
      (10)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   
      (11)  Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 22.
   
      (12)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
   
      (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.