Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1997 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1997/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 289/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1997
   ze dne 7. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 6 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   PLATNÁ OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada dne 2. prosince 2013 uložila antidumpingová (3) a vyrovnávací opatření (4) na krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a jejich články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech a klíčových komponentech (tj. článcích) pocházející nebo odesílané z Čínské lidové republiky (dále jen „původní opatření“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. února 2016 Komise rozšířila uvedená opatření na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, s výjimkou dovozu výrobků od určitých společností, jež byly od těchto opatření (dále jen „rozšířená opatření“) konkrétně osvobozeny (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise 5. prosince 2015 zahájila přezkum původních antidumpingových (6) a vyrovnávacích (7) opatření před pozbytím platnosti, jakož i částečný prozatímní přezkum uvedených opatření (8). Komise následně 1. března 2017 uložila antidumpingové a vyrovnávací clo na období 18 měsíců (dále jen „pokračující opatření“) a ukončila částečný prozatímní přezkum (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 3. března 2017 Komise zahájila částečný prozatímní přezkum omezený na podobu a úroveň pokračujících opatření (10). Po tomto přezkumu Komise pokračující opatření změnila s účinkem po uplynutí 15 dnů od zveřejnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1570 (11).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V současnosti platná vyrovnávací a antidumpingová opatření jsou tedy opatření uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/366 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/367 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1570.
            
         
      
   
   B.   ŘÍZENÍ
   
   1.   Zahájení šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/242 (12) (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) zahájila Komise přezkum rozšířených opatření, aby určila, zda lze udělit výjimku z těchto opatření společnosti Jinko Solar Technology SDN.BHD (dále jen „žadatel“ či „Jinko Malaysia“), malajskému vyvážejícímu výrobci krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků). Nařízením o zahájení přezkumu se rovněž zrušilo antidumpingové clo, pokud jde o žadatele, a zavedla se evidence jeho dovozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Přezkum byl zahájen na základě žadatelem podané žádosti, která obsahovala dostatečné důkazy prima facie na podporu tvrzení žadatele o tom, že je novým vyvážejícím výrobcem a splňuje kritéria pro udělení výjimky podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení, konkrétně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           že během období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. v období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015, nevyvážel výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           že se nepodílel na praktikách obcházení a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt významné množství do Unie.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů) odesílané z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Z definice výrobku, který je předmětem přezkumu, jsou vyloučeny tyto typy výrobku:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           produkty z tenkého fotovoltaického filmu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem(články),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           moduly nebo panely s výstupním stejnoměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.   Vykazované období
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vykazované období trvalo od 1. dubna 2014 do 31. prosince 2016.
            
         
      
   
   4.   Šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise o zahájení přezkumu vyrozuměla společnost Jinko Solar Technology SDN.BHD, výrobní odvětví Unie zastoupené žadatelem v původním šetření (sdružení EU ProSun) a zástupce Malajsie a Čínské lidové republiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala pro účely přezkumu za nezbytné. Zejména obdržela odpovědi na dotazník od žadatele a jeho prodejní společnosti ve spojení Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) (dále jen „Jinko HK“). V provozovnách žadatele v Malajsii se uskutečnila inspekce na místě. Pokud jde o společnost Jinko HK, byla Komise v průběhu šetření informována, že ačkoli je tato společnost usazena v Hong Kongu, veškerou dokumentaci o prodeji na vývoz uchovává její společnost ve spojení, Jinko Solar Co., Ltd., v Čínské lidové republice (dále jen „ČLR“). Inspekce na místě týkající se prodeje na vývoz byla proto rovněž provedena v prostorách společnosti ve spojení v Šanghaji, ČLR.
            
         
      
   
   C.   ZJIŠTĚNÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Ze zjištění v rámci šetření vyplynulo, že společnost Jinko Malaysia je skutečným malajsijským výrobcem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a článků, byla založen v lednu 2015 a svou komerční výrobu modulů a článků zahájila v červnu/červenci téhož roku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V průběhu šetření Komise zjistila, že během období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 společnost Jinko Malaysia nevyvážela výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie. Rovněž zjistila, že společnost Jinko Malaysia výrobek, který je předmětem přezkumu, nenakupovala z ČLR za účelem dalšího prodeje nebo překládky do Unie. Společnost Jinko Malaysia navíc výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie nevyvážela až do konce vykazovaného období, tj. do 31. prosince 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Společnost Jinko Malaysia nicméně v říjnu 2016 uzavřela smlouvu o vývozu významného množství výrobku, který je předmětem přezkumu, do Unie. Podle smluvních podmínek je dodávání uvedeného množství pozastaveno po dobu stávajícího přezkumného šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Komise vzala na vědomí, že žadatelem je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost čínského výrobce výrobku, který je předmětem přezkumu, společnosti Jinko Solar Co., Ltd., na kterého se v současné době vztahují původní opatření ve znění změn. Jak se uvádí v nařízení o zahájení šetření, Komise tento vztah důkladně prozkoumala a ověřila, zda byla společnost Jinko Malaysia zřízena nebo použita za účelem obcházení stávajících opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Společnost Jinko Solar Co., Ltd. je součástí větší obchodní skupiny, která patří do koncernu Jinko Solar Holding Co., Ltd. Tato společnost je zapsána na Kajmanských ostrovech a její akcie jsou kótovány na newyorské burze cenných papírů. Skupina Jinko Solar Group má celosvětovou působnost a výrobní zařízení v několika zemích, v současnosti v Číně, Portugalsku, Jižní Africe a Malajsii. Podle zápisů z jednání správní rady z roku 2014 je obchodní strategií skupiny v posledních letech dále rozšiřovat zámořská výrobní zařízení a zakládat taková zařízení v zemích se silným potenciálem pro rozvoj projektů. V rámci této obchodní strategie se správní rada v témže roce rozhodla založit výrobní závod v Malajsii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Komise navíc konstatovala, že společnost Jinko Malaysia je skutečným výrobcem výrobku, který je předmětem přezkumu, s kompletním a nejmodernějším zařízením na výrobu článků a modulů, včetně výzkumu a vývoje. Společnost se nepodílela na praktikách obcházení, jako jsou překládky, montáž či další prodej solárních modelů a článků původem z Čínské lidové republiky do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Komise tudíž dospěla k závěru, že společnost Jinko Malaysia nebyla založena ani používána za účelem obcházení původních opatření a že čínské vlastnictví samo o sobě nepředstavuje důvod k zamítnutí žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Vzhledem k těmto základním údajům nepovažovala Komise za nutné ukládat jakékoli zvláštní monitorovací podmínky v případě udělení výjimky. K zajištění řádného uplatňování této výjimky považovala Komise za vhodné použít zvláštní opatření vztahující se na všechny společnosti, jimž byly výjimky uděleny. Těmito zvláštními opatřeními je požadavek předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která musí vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/184 a v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/185. Dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, podléhá rozšířenému antidumpingovému, případně vyrovnávacímu clu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               S ohledem na zjištění uvedená ve 13. až 19. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že společnost Jinko Solar Technology SDN.BHD splňuje kritéria uvedená v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a v čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení a měla by být osvobozena od rozšířených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Výše uvedená zjištění byla zpřístupněna žadateli a dalším zúčastněným stranám a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit připomínky. Odpověděl pouze žadatel, jenžto uvedl drobné připomínky technického charakteru.
            
         
      
   
   D.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ VÝJIMKU Z ROZŠÍŘENÝCH OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěla Komise k závěru, že by společnost Jinko Solar Technology SDN.BHD měla být doplněna na seznam společností, které jsou osvobozeny od vyrovnávacího a antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2016/184, případně prováděcím nařízením (EU) 2016/185.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               V souladu s tím by společnost Jinko Solar Technology SDN.BHD měla být doplněna na seznam jednotlivě stanovených společností v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 a čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/185.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Použití této výjimky je navíc podmíněno splněním požadavku stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 a v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/185.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Tabulka uvedená v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 se nahrazuje tímto:
   
      
      
      
      
         
            
               Země
            
            
               Společnost
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Malajsie
            
            
               AUO – SunPower Sdn. Bhd.
               Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
               Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
               Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
               TS Solartech Sdn. Bhd.
               Jinko Solar Technology SDN.BHD
            
            
               C073
               C074
               C075
               C076
               C077
               C203
            
         
         
            
               Tchaj-wan
            
            
               ANJI Technology Co., Ltd.
               AU Optronics Corporation
               Big Sun Energy Technology Inc.
               EEPV Corp.
               E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
               Gintech Energy Corporation
               Gintung Energy Corporation
               Inventec Energy Corporation
               Inventec Solar Energy Corporation
               LOF Solar Corp.
               Ming Hwei Energy Co., Ltd.
               Motech Industries, Inc.
               Neo Solar Power Corporation
               Perfect Source Technology Corp.
               Ritek Corporation
               Sino-American Silicon Products Inc.
               Solartech Energy Corp.
               Sunengine Corporation Ltd.
               Topcell Solar International Co., Ltd.
               TSEC Corporation
               Win Win Precision Technology Co., Ltd.
            
            
               C058
               C059
               C078
               C079
               C080
               C081
               C082
               C083
               C084
               C085
               C086
               C087
               C088
               C089
               C090
               C091
               C092
               C093
               C094
               C095
               C096
            
         
      
   
   Článek 2
   Tabulka uvedená v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/185 se nahrazuje tímto:
   
      
      
      
      
         
            
               Země
            
            
               Společnost
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Malajsie
            
            
               AUO – SunPower Sdn. Bhd.
               Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
               Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
               Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
               TS Solartech Sdn. Bhd.
               Jinko Solar Technology SDN.BHD
            
            
               C073
               C074
               C075
               C076
               C077
               C203
            
         
         
            
               Tchaj-wan
            
            
               ANJI Technology Co., Ltd.
               AU Optronics Corporation
               Big Sun Energy Technology Inc.
               EEPV Corp.
               E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
               Gintech Energy Corporation
               Gintung Energy Corporation
               Inventec Energy Corporation
               Inventec Solar Energy Corporation
               LOF Solar Corp.
               Ming Hwei Energy Co., Ltd.
               Motech Industries, Inc.
               Neo Solar Power Corporation
               Perfect Source Technology Corp.
               Ritek Corporation
               Sino-American Silicon Products Inc.
               Solartech Energy Corp.
               Sunengine Corporation Ltd.
               Topcell Solar International Co., Ltd.
               TSEC Corporation
               Win Win Precision Technology Co., Ltd.
            
            
               C058
               C059
               C078
               C079
               C080
               C081
               C082
               C083
               C084
               C085
               C086
               C087
               C088
               C089
               C090
               C091
               C092
               C093
               C094
               C095
               C096
            
         
      
   
   Článek 3
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/242. U takto zaevidovaného dovozu se žádné antidumpingové clo nevybere.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/184 ze dne 11. února 2016, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli (Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/185 ze dne 11. února 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli (Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76).
   
      (6)  Oznámení o zahájení přezkumu 2015/C 405/08 (Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8).
   
      (7)  Oznámení o zahájení přezkumu 2015/C 405/09 (Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20).
   
      (8)  Oznámení o zahájení přezkumu 2015/C 405/10 (Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1), a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131).
   
      (10)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   
      (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření (Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 22).
   
      (12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/242 ze dne 10. února 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 47).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.