Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2003 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2003/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 290/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2003
   ze dne 8. listopadu 2017,
   kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 8. října 2014 obdrželo Dánsko žádost o schválení účinné látky fludioxonil pro použití v biocidních přípravcích typu 7, konzervantech pro povlaky, typu 9, konzervačních přípravcích pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály, a typu 10, konzervačních přípravcích pro stavební materiál, jak je popisuje příloha V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dánsko předložilo dne 5. dubna 2016 v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávy o posouzení, jakož i svá doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Stanoviska Evropské agentury pro chemické látky vypracoval dne 2. března 2017 Výbor pro biocidní přípravky a zohlednil v nich závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle těchto stanovisek lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 7, 9 a 10 obsahující fludioxonil splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je proto vhodné schválit fludioxonil pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Jelikož fludioxonil splňuje kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), měly by být ošetřené předměty, které byly fludioxonilem ošetřeny nebo jej obsahují, při uvedení na trh náležitě označeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Fludioxonil se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Obecný název
               
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
               
                  Datum schválení
               
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
               
                  Typ přípravku
               
               
                  Zvláštní podmínky
               
            
            
               
                  Fludioxonil
               
               
                  Název podle IUPAC:
                  4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril
                  Č. ES: není k dispozici
                  Č. CAS: 131341-86-1
               
               
                  950 g/kg
               
               
                  1. dubna 2018
               
               
                  31. března 2028
               
               
                  7
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména průmyslovým a profesionálním uživatelům.
                           
                        
                     
                  
                  Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
                  Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.
               
            
            
               
                  9
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají této podmínce:
                  Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                  Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
                  Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.
               
            
            
               
                  10
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají této podmínce:
                  Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                  Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
                  Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou, nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.