Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2004 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2004/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 290/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2004
   ze dne 8. listopadu 2017,
   kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Látka 2-methylisothiazol-3(2H)-on byla zhodnocena pro použití v přípravcích typu 12, konzervantech proti tvorbě slizu, jak je popisuje příloha V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Slovinsko, které bylo určeno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 7. dubna 2016 zprávu o posouzení, jakož i svá doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 2. března 2017 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 12 obsahující 2-methylisothiazol-3(2H)-on splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je proto vhodné schválit 2-methylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 12 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Jelikož 2-methylisothiazol-3(2H)-on splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka senzibilizující kůži podkategorie 1 A vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), měly by být ošetřené předměty, které byly látkou 2-methylisothiazol-3(2H)-on ošetřeny nebo ji obsahují, při uvedení na trh náležitě označeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Látka 2-methylisothiazol-3(2H)-on se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Obecný název
               
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
               
                  Datum schválení
               
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
               
                  Typ přípravku
               
               
                  Zvláštní podmínky
               
            
            
               
                  2-methylisothiazol-3(2H)-on
               
               
                  Název podle IUPAC:
                  2-methylisothiazol-3(2H)-on
                  Č. ES: 220-239-6
                  Č. CAS: 2682-20-4
               
               
                  950 g/kg
               
               
                  1. dubna 2019
               
               
                  31. března 2029
               
               
                  12
               
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          průmyslovým a profesionálním uživatelům;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          povrchové vodě a čistírnám odpadních vod.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
                  Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou 2-methylisothiazol-3(2H)-on ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou, nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.